Xem mẫu

  1. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines Phụ lục IV MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….., ngày …… tháng ……. năm 200…. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN Formatted: English (U.S.) Kính gửi: ....( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) Formatted: English (U.S.) 1. Tên tổ chức:...............……….....................................................................
  2. 2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………….…...........…….. Điện thoại: ……………...Fax: ………………. E-mail:..................…….. 3. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký số.........ngày... /.../200... do (tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) cấp. 4. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm /chứng nhận đề nghị thay đổi, bổ sung:.......................................................................................................................... ................................................................................................................................... Đề nghị ........................(tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận nêu trên. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đăng ký thay đổi, bæ sung./. Đại diện Tổ chức.... (Họ tên, chữ ký, đóng dÊu )
  3. Ghi chú: Bổ sung đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực ®ã.
nguon tai.lieu . vn