Xem mẫu

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Mẫu HTXMG -1 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ Số:........... Đăng ký lần đầu: ngày........tháng........năm....... Đăng ký thay đổi lần thứ:.... ngày........tháng........năm........ Đăng ký lại lần thứ:.. ..ngày........tháng........năm........ 1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)........................... Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:....................................................... Tên hợp tác xã viết tắt:..................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................... Điện thoại:.......................................................... Fax:....................................... Email:.................................................................. Website:............................... 3. Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................... 4. Vốn điều lệ: ................................................................................................... 5. Điều lệ của hợp tác xã đã được Đại hội xã viên thông qua ngày...tháng... năm..... 6. Tên, địa chỉ chi nhánh................................................................................... 7. Tên địa chỉ văn phòng đại diện.................................................................... 8. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã: Họ và tên (ông/bà) Nơi thường trú Chức danh STT Ngày sinh CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
nguon tai.lieu . vn