Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ GIÂY CAM KÊT KHÔNG VI PHAM LUÂT ATGT Kinh gưi: ́ ̀ ̉ ́ - Phong canh sat giao thông TPTH - BGH trương ĐH Hông Đưc. ̀ ̀ ̀ Tên tôi la: Lê Duy Minh. Sinh ngay: 02/10/1987. Hiên đang là sinh viên : Lơp K7- ĐHSP Ly. Khoa KHTN ̣ ́ Trương ĐH Hông Đưc ̀ Sang ngay 26/05/2009, trên ngã tư gân hiêu sach nhân dân tôi có rẽ phai ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ khi có tin hiêu đen đo. Cac anh CSGT đã tam giư xe và phân tich cho tôi về ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ hanh vi vi pham luât ATGT cua minh. Sau khi nghe phân tich tôi tư thây minh ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ đã măc lôi, có thể gây nguy hai cho minh và nhưng ngươi tham gia giao thông ́ ̃ ̣ ̀ xung quanh. Tôi tư thây cân phai sưa đôi. Nghiêm chinh châp hanh luât ATGT ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ vì sư an toan cua ban thân và moi ngươi khi tham gia giao thông. ̀ ̉ ̉ ̣ Vì vây, tôi viêt giây nay hưa tư nay không vi pham luât ATGT. Nêu vi ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ pham, tôi xin chiu sư xư lí cua cơ quan CSGT. ̣ ̣ ̉ ̀ ́ Ngay 27 thang 05 năm 2009 ́ ̣ ̉ Xac nhân cua khoa KHTN Ngươi lam đơn ̀ Xac nhân cua trương ĐH Hông Đưc ́ ̣ ̉ ̀