Xem mẫu

  1. PHÒNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ CẤP C/O: GIẤY BIÊN NHẬN BỘ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Form: Ngày tiếp nhận: / /200__ (buổi: ) Người đề nghị cấp C/O: Mã số: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Mã số thuế: Phí C/O: Bộ hồ sơ gồm: 1. Đơn đề nghị cấp C/O; 2. C/O; 3. Invoice; và các chứng từ khác (nếu có – đánh dấu x vào ô vuông bên cạnh): 4. TKHQ hàng xuất 9. Hóa đơn mua nguyên liệu trong nước 5. Vận đơn 10. Bảng kê thu mua 6. Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng 11. Quy trình sản xuất tóm tắt 7. Định mức hải quan 12. Giấy kiểm định 8. TKHQ nguyên liệu nhập 13. Chứng từ khác Tên hàng xuất khai trên C/O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số, ngày TKHQ hàng xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phần ghi chép của cán bộ cấp C/O (nếu có – đánh dấu x vào ô vuông bên cạnh và ghi rõ nội dung) ¨ Yêu cầu bổ sung thêm chứng từ: ¨ Yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh thêm tại nơi sản xuất. Thời hạn cấp C/O trong vòng . . . ngày kể từ ngày Người đề nghị cấp C/O nộp bộ hồ sơ đầy đủ. ¨ Từ chối cấp C/O. Lý do: ¨ Nội dung khác: Ngày / /200__ Ngày / /200__ Cán bộ cấp C/O Người đề nghị cấp C/O (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên hệ khi cần thiết)
nguon tai.lieu . vn