Xem mẫu

  1. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH PHAÀN HAI NOÄI DUNG 1. PHUÏ LUÏC A : BAÛNG COÂNG CUÏ CUÛA SAP 2000 CÖÛA SOÅ LAØM VIEÄC SAP 2000 TÍNH NAÊNG VAØ CAÙC BIEÅU TÖÔÏNG TRONG SAP 2000 2. PHUÏ LUÏC B : GIAO DIEÄN ÑOÀ HOÏA TRONG SAP 2000 BAO GOÀM TAÁT CAÛ COÂNG CUÏ VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC LEÄNH TRONG SAP 2000 3. PHUÏ LUÏC C : CAØI ÑAËT SAP 2000 HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH CAØI ÑAËT SAP 2000 THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 221 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
  2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH PHUÏ LUÏC A BAÛNG COÂNG CUÏ SAP 2000 Cöûa soå laøm vieäc cuûa Sap2000. Thanh tieâu ñeà Thanh trình ñôn (Menu) Thanh coâng cuï Maøn hình hieån thò keát caáu Thanh traïng thaùi Tính naêng vaø taùc duïng cuûa caùc bieåu töôïng (Icon) trong Sap 2000 BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG New Model Taïo moâ hình keát caáu môùi Open. SDB Môû moät moâ hình ñaõ coù. Save Model Löu moâ hình Undo Huûy boû moät leänh tröôùc noù THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 222 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
  3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG Redo Huûy boû moät leänh sau noù Refresh Window Laøm töôi cöûa soå maøn hình Window Lock/Unlock Model Môû / taét sô ñoà keát caáu Run Analysis Chaïy chöông trình Rubber Band Zoom Phoùng to moät vuøng keát caáu Restore Full View Xem toaøn boä maøn hình Restore Previous Zoom Phuïc hoài cöûa soå nhìn tröôùc ñoù Zoom In One Step Phoùng to Zoom Out One Step Thu nhoû Pan Di chuyeån maøn hình 3D View Hieån thò vaät theå 3 chieàu Hieån thò vaät theå trong maët phaúng X-Y hay 2D View r–θ Hieån thò vaät theå trong maët phaúng X-Z hay 2D View R-Z 2D View Hieån thò vaät theå trong maët phaúng Y-Z/θ-Z Perspective Toggle Ñoåi sang pheùp chieáu phoái caûnh THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 223 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
  4. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG Baät/ taét cheá ñoä hieån thò cho Element Shrink Toggle phaàn töû Xaùc laäp caùc thoâng soá hieån thò Set Elements cho phaàn töû. Di chuyeån ñeán maët phaúng löôùi Up One Gridline cao hôn. Di chuyeån ñeán maët phaúng löôùi Down One Gridline thaáp hôn Pointer Tool Choïn ñoái töôïng Select all Choïn taát caû ñoái töôïng. Restore Previous Selection Khoâi phuïc choïn Clear Selection Boû caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn Choïn ñoái töôïng baèng ñöôøng Set Intersecting Line Select Mode thaúng. Reshape Element Veõ laïi daïng cuûa phaàn töû Add Special Joint Taïo moät nuùt môùi Draw Frame Element Veõ phaàn töû thanh Draw Shell Element Veõ phaàn töû taám voû Quick Draw Frame Element Veõ nhanh phaàn töû thanh THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 224 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
  5. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG Quick Draw Shell Element Veõ nhanh phaàn töû taám voû. Assign Joint Restraints Gaùn ñieàu kieän bieân cho nuùt Gaùn ñaëc tröng hình hoïc phaàn töû Assign Frame Section thanh. Gaùn ñaëc tröng hình hoïc phaàn töû Assign Shell Section voû. Assign Joint Load Gaùn taûi troïng nuùt. Assign Frame Span Loading Gaùn taûi troïng treân phaàn töû thanh. Gaùn taûi troïng phaân boá ñeàu cho Assign Shell Uniform Loading phaàn töû taám. Bieåu dieãn daïng hình hoïc cuûa keát Show Undeformed Shape caáu. Display Static Deformed Bieåu dieãn chuyeån vò cuûa keát caáu. Shape Display Mode Deformed Bieåu dieãn daïng dao ñoäng rieâng. Shape Hieån thò phaûn löïc taïi nuùt coù ñieàu Display Reaction Forces. kieän bieân. Display Element Force/ Stress Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaàn töû thanh. Diagram Display Element Fore/Stress Veõ caùc bieåu ñoà öùng suaát. Diagram Taïo baûng keát quaû ñöôïc xuaát ra Set Output Table Mode file. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 225 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
nguon tai.lieu . vn