Xem mẫu

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT (SOIL MECHANICS) GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN MINH TUØNG 98 NGOÂ TAÁT TOÁ QUAÄN BÌNH THAÏNH Tp HCM email: tranminhtung@tut.edu.vn 1. ÑÒNH NGHÓA MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT LAØ MOÂN HOÏC NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG XÖÛ CUÛA ÑAÁT ÑOÁI VÔÙI CAÙC TAÙC DUÏNG CÔ HOÏC, VAÄT LYÙ. ¾Döï tính ñoä luùn cuûa neàn moùng coâng trình. ¾Khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi coâng trình. ¾AÙp löïc cuûa ñaát leân töôøng chaén. ¾OÅn ñònh maùi ñaát. BAI GIANG: CO HOC DAT DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH. BAI GIANG: CO HOC DAT 1 KHAÛ NAÊNG CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT BAI GIANG: CO HOC DAT AÙP LÖÏC CUÛA ÑAÁT LEÂN TÖÔØNG CHAÉN BAI GIANG: CO HOC DAT OÅN ÑÒNH MAÙI ÑAÁT. BAI GIANG: CO HOC DAT 2 2. VAÁN ÑEÀ CAÀN PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU 1. Baûn chaát vaät lyù cuûa ñaát. 2. ÖÙng suaát trong moâi tröôøng ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT ÖÙNG SUAÁT TRONG MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT BAI GIANG: CO HOC DAT 3. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC 1. THAM GIA BAØI GIAÛNG ÑAÀY ÑUÛ. 2. THÍ NGHIEÄM, BAÙO CAÙO THÍ NGHIEÄM ÑAÏT YEÂU CAÀU. 3. LAØM BAØI TAÄP 4. THI GIÖÕA HOÏC KYØ 5. THI CUOÁI HOÏC KYØ. 6. ÑAÙNH GIAÙ: tham gia baøi giaûng + thi giöõa kyø 30% (coù theå kieåm tra 15 phuùt baát kyø luùc naøo), thi cuoái kyø 70% BAI GIANG: CO HOC DAT 3 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. R.Whitlow, Cô hoïc ñaát NXB Giaùo duïc 1997 (baûn dòch tieáng Vieät). 2. N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, baûn dòch tieáng Vieät cuûa Ngoâ Vaên Ñònh, Leâ Aát Hôïi, Vuõ Coâng Ngöõ, Haø Noäi 1969. 3. N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, (giaùo trình ruùt goïn), baûn dòch tieáng Vieät cuûa Ñoã Baèng, Nguyeãn Coâng Maãn, Moscôva 1987. 4. Vuõ Coâng Ngöõ – Nguyeãn Vaên Thoâng, Baøi taäp cô hoïc ñaát NXB Giaùo Duïc 1999. BAI GIANG: CO HOC DAT 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 5.JONH ATKINSON (1993) An introduction to the mechanic of soil and foundations – Mc Graw – Hill Book Company. 6.DAVID MUIR WOOD (1990) Soil Behavior And Critical State Soil Mechanics - Cambridge University Press. 7. A. M. BRITO, M. J. GUNN (1987) Critical state soil mechanics via finite elements – Ellis Horwood Limited. BAI GIANG: CO HOC DAT Chöông 1 BAÛN CHAÁT VAÄT LYÙ CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT 1. SÖÏ HÌNH THAØNH CAÙC LOAÏI ÑAÁT Taát caû caùc loaïi ñaát ñeàu ñöôïc hình thaønh do quaù trình phong hoùa, chuyeån dôøi vaø laéng ñoïng. Tuøy vaøo ñieàu kieän hình thaønh maø taïo ra caùc loaïi ñaát khaùc nhau BAI GIANG: CO HOC DAT 4 QUAÙ TRÌNH PHONG HOÙA ④ Laø quaù trình caùc lôùp ñaù goác bò bieán ñoåi thaønh ñaát döôùi taùc duïng cuûa caùc taùc nhaân töï nhieân. ④ Caùc taùc nhaân töï nhieân naøy coù theå laø taùc nhaân vaät lyù, hoùa hoïc hoaëc hoùa sinh BAI GIANG: CO HOC DAT QUAÙ TRÌNH CHUYEÅN DÔØI ④ Ñoù laø quaù trình caùc haït ñaát ñöôïc chuyeån dôøi töø nôi naøy sang nôi khaùc döôùi taùc duïng cuûa doøng nöôùc, cuûa gioù hoaëc troïng löôïng baûn thaân … BAI GIANG: CO HOC DAT SOIL AND ROCK CIRCLE BAI GIANG: CO HOC DAT 5 ... - tailieumienphi.vn