Xem mẫu

 1. BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH
 2. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính M CL C M C L C..............................................................................................................1 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V I U KHI N L P TRÌNH .........................4 1.1. Nh ng khái ni m cơ b n v PLC .............................................................4 1.1.1. PLC là gì? ........................................................................................4 1.1.2. S ra i và phát tri n c a PLC ......................................................5 Ưu như c i m c a PLC .................................................................6 1.1.3. Các h PLC hi n có trên th trư ng qu c t ....................................6 1.1.4. 1.2. H th ng i u khi n công nghi p i n hình ............................................7 1.2.1. H th ng thu th p s li u, giám sát và i u khi n (Supervisory Control And Data Aquirition - SCADA) .........................................................7 1.2.2. H th ng i u khi n phân tán (DCS) ..............................................8 1.2.3. Các h th ng i n hình khác .........................................................10 1.3. Ngôn ng l p trình trên PLC .................................................................10 CHƯƠNG 2 L P TRÌNH CHO PLC S7X00 VÀ LOGO .............................13 2.1. PLC S7 - 200 ...........................................................................................13 2.1.1. Gi i thi u chung v PLC S7-200 ...................................................13 2.1.2. C u trúc chung ..............................................................................14 Mô t các kh i ch c năng ph n c ng ...........................................15 2.1.3. 2.1.4. C u trúc c a b nh ......................................................................21 2.1.5. Ph n m m L p trình cho PLC S7-200 ..........................................26 2.2. Ngôn ng l p trình c a Simatic .............................................................32 i tư ng và h th ng i u khi n..................................32 2.2.1. Phân tích Phương pháp l p trình ..................................................................37 2.2.2. 2.2.3. Cú pháp h l nh c a S7-200 (Ph l c) .........................................41 2.3. K t n i h th ng .....................................................................................41 -1-
 3. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính 2.3.1. Mô t h th ng k thu t .................................................................41 2.3.2. K t n i PLC v i các thi t b ngo i vi .............................................44 2.3.3. Ki m l i k t n i b ng Step 7-MicroWin.........................................48 2.4. PLC LOGO.............................................................................................54 2.4.1. Gi i thi u chung ............................................................................54 2.4.2. u n i logo ..................................................................................54 2.4.3. Các thao tác chung trên logo .........................................................54 2.4.4. L p trình cho logo .........................................................................54 CHƯƠNG 3 L P TRÌNH CHO PLC EASY VÀ ZEN .................................55 3.1. PLC Easy ................................................................................................55 3.1.1. Gi i thi u chung ............................................................................55 3.1.2. u n i PLC Easy .........................................................................55 3.1.3. Các thao tác chung trên PLC Easy................................................55 3.1.4. L p trình cho PLC Easy ................................................................55 3.2. PLC ZEN ................................................................................................55 3.2.1. Gi i thi u chung ............................................................................55 3.2.2. u n i PLC ZEN .........................................................................55 3.2.3. Các thao tác chung trên PLC ZEN................................................55 3.2.4. L p trình cho PLC ZEN ................................................................55 CHƯƠNG 4 M NG PLC ...............................................................................56 4.1. Hình tr ng m ng ....................................................................................56 4.2. Các v n quan tâm khi ghép n i m ng PLC......................................56 CHƯƠNG 5 CASE STUDY ...........................................................................57 5.1. Dây chuy n óng gói t ng.................................................................57 5.2. i u khi n bơm nư c .............................................................................58 5.3. i u khi n ng cơ .................................................................................58 -2-
 4. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính 5.4. i u khi n óng m c a t ng ...........................................................58 5.5. i u khi n băng t i.................................................................................58 5.6. i u khi n thang máy ............................................................................58 TH C HÀNH VÀ BÀI T P L N .....................................................................59 -3-
 5. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính CHƯƠNG 1 T NG QUAN V I U KHI N L P TRÌNH 1.1. Nh ng khái ni m cơ b n v PLC 1.1.1. PLC là gì? PLC là vi t t t c a ba t ti ng anh: Programmable Logic Controller- có nghĩa là b i u khi n logic có kh năng thích ng v i nhi u chương trình i u khi n khác nhau. Chương trình i u khi n c a PLC do ngư i l p trình t o ra nh máy tính v i s tr giúp c a ph n m m ho c thi t b l p trình c m tay do các hãng ch t o PLC cung c p r i n p vào PLC. Khi c n thay i ho c m r ng chương trình i u khi n, ngư i l p trình ch c n l p trình l i r i n p chương trình i u khi n m i vào PLC. b i u khi n s làm vi c theo chương trình m i ngay sau khi kh i ng. Như v y PLC th c ch t là m t thi t b i u khi n ã ư c module hoá s n xu t hàng lo t. Nó là m t b i u khi n a năng, ư c ng d ng vào nhi u lĩnh v c công ngh khác nhau nh kh năng thích ng c a nó v i các chương trình i u khi n khác nhau. -4-
 6. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính 1.1.2. S ra i và phát tri n c a PLC Trư c khi có PLC ã có nh ng b ng b ng các m ch rơle- i u khi n t công t c tơ ho c các m ch rơ le s /tương t không ti p i m. Các b i u khi n này ngày nay ư c g i là các b i u khi n c ng. Khi c n ph i thay i ho c m r ng chương trình i u khi n thì các b i u khi n c ng s không thích ng ư c, do ó c n thi t k và ch t o l i b i u khi n thay th b i u khi n cũ, ho c chí ít cũng c n thay i l i cách ghép n i các i u khi n cũ cho phù h p v i chương trình i u khi n m i. ph n t c a b Vi c thay i như v y d n n hi u qu kinh t b gi m sút, th i h n c i t o thi t b công ngh kéo dài. Năm 1969, hãng s n xu t ôtô GM xu t thi t k các b i u khi n ng d ng công ngh i n t và công ngh máy tính có kh năng thích ng v i nhi u chương trình i u khi n khác nhau v i các i u ki n sau: i ư c chương trình i u khi n a) D dàng thay b) ơn gi n cho vi c thay th và s a ch a. c) tin c y cao so v i các b i u khi n c ng truy n th ng. d) Nh g n hơn so v i các b i u khi n thuy n th ng. u ra ph i ư c ưa t i các d ng c e) D li u g i ra i u khi n trung tâm. f) Giá thành t t hơn các b i u khi n rơ le. u vào có kh năng nh n i n xoay chi u i n áp 115 v. g) h) u ra có dòng c c ti u là 2a và i n áp xoay chi u c c ti u là 115 v. i u khi n ph i có kh năng m r ng các ch c năng b ng cách n i i) B ghép thêm các module. PLC ã ra i như th do tính thích ng v i nhi u chương trình i u khi n, vi c thay i chương trình d dàng và không òi h i nh ng chuyên gia l p trình và chuyên môn cao nên nó nh n ư c nhu c u r t l n trong th c i u khi n có trình t . PLC sinh ra trên cơ s c a công ngh máy tính và v t li u bán d n, có th gi i quy t ư c bài toán i u khi n v i nhi u chương trình khác nhau nên ngày càng ư c phát tri n và ng d ng vào t t c các ngành công nghi p và dân d ng. -5-
 7. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính 1.1.3. Ưu như c i m c a PLC Các i u ki n ưa ra c i m mang tính ưu vi t ch t o PLC chính là các c a PLC so v i các b i u khi n truy n th ng, trong ó ưu i m l n nh t là kh năng thích ng v i các chương trình i u khi n khác nhau c a PLC. Trong PLC khi thay i chương trình i u khi n, do dùng các vi m ch x lý thông tin cho nên các ghép n i c n thi t trong quá trình l p chương trình i u khi n không ph i là các ghép n i cơ h c mà là các ghép n i Logic ư c ngư i l p trình t o ra b ng ph n m m (Software) và ư c cài t vào b nh . x lý cao, thư ng x lý m t l nh trong kho ng th i gian PLC có t c 0,64µs. Nó còn là thi t b tiêu t n ít năng lư ng so v i các b i u khi n truy n th ng. nó nh , g n, tr ng lư ng nh , d dàng l p t trong các t i u khi n, d dàng ghép n i v i các thi t b khác c a h th ng. ng chúng ta d dàng thi t l p ư c s S d ng PLC trong i u khi n t trao i thông tin v i các PLC khác thông qua các m ng LAN (Local Area Network). Vi c l p chương trình và cài t chương trình cho PLC không ph c t p, không òi h i ngư i l p trình có trình chuyên môn cao v PLC, v h th ng t ng. Các PLC hi n nay không nh ng ch nh n các tín hi u s các c ng vào và các c ng ra mà còn có th ti p nh n các tín hi u tương t t i cho ra các tín hi u s cho ra các tín hi u tương t trên các c ng ra. Tuy v y tên g i PLC các c ng vào v n úng, b i vì quá trình x lý trong CPU c a nó v n là các quá trình x lý logic. V như c i m: Hi n nay do chưa ư c tiêu chu n hoá trong ph m v qu c t nên m i hãng s n xu t PLC l i ưa ra m t ngôn ng l p trình riêng d n n thi u tính th ng nh t toàn c c. M i khi s d ng m t lo i PLC khác, ngư i l p trình l i ph i h c ngôn ng l p trình m i. V i các m ch i u khi n ơn gi n, có quy mô nh b i u khi n PLC có giá thành t hơn so v i các b i u khi n truy n th ng vì v y không ph i lúc nào cũng ch n l a s d ng PLC. 1.1.4. Các h PLC hi n có trên th trư ng qu c t Hi n nay có r t nhi u hãng s n xu t và cung c p các PLC. Hãng SIEMENS là m t t p oàn a qu c gia v i n và i n t hàng u th gi i, có doanh s t c và hi n có m t trên 190 nư c trên toàn c u. SIEMENS u tư g n 100 t mác phát tri n h PLC SIMATIC S7. -6-
 8. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính PLC S7 hi n có ba dòng: dòng SIMATIC S7-200 dùng cho các i tư ng i u khi n quy mô nh , ơn gi n; dòng SIMATIC S7-300 dùng cho các i tư ng i u khi n quy mô v a; dòng SIMATIC S7-400 dùng cho các i tư ng i u khi n quy mô l n, ph c t p. Hãng OMRON c a nh t b n có các dòng Micro PLC CPM và dòng PLC c nh m nh m và m m d o CQM. ngoài ra còn có các h PLC c a Misubishi, Allen Bradley, Telemecanicque... 1.2. H th ng i u khi n công nghi p i n hình 1.2.1. H th ng thu th p s li u, giám sát và i u khi n (Supervisory Control And Data Aquirition - SCADA) H th ng i u khi n ki u thu th p, giám sát và i u khi n SCADA ra it nh ng năm 1980, song song v i vi c ra i các thi t b Logic l p trình ư c (PLC). SCADA ch y u s d ng PLC i u khi n h th ng. SCADA thích h p cho vi c qu n lý và i u khi n h th ng s n xu t c nh v i c u trúc cơ b n như sau: Hình 1.1: C u trúc h th ng SCADA Trong ó: - PC: Professional Computer (Máy tính chuyên d ng). - LAN: Local Area Network (M ng máy tính n i b ). i u khi n logic l p trình ư c). - PLC: Programmable Logic Controller (B -7-
 9. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính - I/O: Input/Output (Thi t b vào/ra). - UT: Unit Terminator (Thi t b u cu i – ho c RTU-Remote Terminator Unit). o lư ng). - Si: Sensor (Thi t b - CCCH: Cơ c u ch p hành ( ng cơ, van, rơ le, ...). Trong h th ng này, các b PLC thu th p s li u, x lý k t qu o và ưa ra quy t nh i u khi n, ng th i g i k t qu o v máy tính trung tâm. Máy tính trung tâm có nhi m v hi n th k t qu o và cho phép v n hành h th ng v i yêu c u t máy tính. Ngư i i u khi n thông qua bàn phím và chu t có th i u khi n h th ng, máy tính truy n l nh i u khi n xu ng PLC thông qua các module vào ra (I/O), h th ng th c hi n các công o n c n thi t i u khi n quá trình s n xu t. H th ng ki u này giá thành r , thích h p cho các h th ng v a và nh . Tuy nhiên có h n ch là: Khi áp d ng cho h th ng l n thì khó khăn; không có ph n m m chuyên d ng cho d phòng; kh năng cho phép m r ng các i m o b h n ch ; tính n nh th p; tính năng th i gian th c chưa áp ng ư c. 1.2.2. H th ng i u khi n phân tán (DCS) H DCS (Distributed Control System) kh c ph c ư c các như c i m c a h SCADA trên, c bi t là vi c x lý t p trung thông tin trung tâm i u khi n, do ó lư ng thông tin truy n i và kênh truy n s r t l n òi h i ph n x lý trung tâm ph i có dung lư ng cùng v i t c cao làm cho toàn h th ng c ng k nh ph c t p, chi phí l n. C u trúc c a h DCS v cơ b n ư c b trí như hình 1.2 sau ây. -8-
 10. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính Phân c p c a h th ng như sau: • C p ti p xúc g n nh t v i i tư ng i u khi n: G m các c m bi n, Module chu n hoá tín hi u, các van i u khi n, các Module I/O, các Module truy n thông và các kh i x lý trung tâm c a t ng nhóm tín hi u và thư ng g i là các kh i x lý phân tán. T p h p c a nhóm các thi t b ó g i là các thi t b hi n trư ng. • C p i u khi n c c b (local control): G m các Module I/O, PLC, PC công nghi p... • C p i u khi n giám sát: G m các máy tính v i giao di n quan sát l n, các b ng hi n th thông s l n, các thi t b giám sát khác và máy in. C p này có nhi m v giám sát, i u khi n, lưu gi , in n, hi n th t c th i ( ng) các sơ công ngh và các thông s chính c a quá trình s n xu t... • C p qu n lý: G m các máy tính ư c n i m ng, làm nhi m v th ng kê s li u s n xu t, l p b ng bi u, lưu tr , tính toán t i ưu quá trình s n xu t... H th ng có ưu i m như sau: - Giao di n ngư i dùng và các thông tin hi n th rõ ràng. - Có ch c năng d phòng linh ho t. -9-
 11. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính i quy trình công ngh b ng ph n m m tương - Có th thay id . - Tính năng tác ng nhanh ư c c i thi n. - n nh khá cao. - Thu n ti n cho vi c k t n i v i các h th ng khác và d s d ng. Tuy nhiên, như c i m c a h th ng: - Giá thành t. - Yêu c u k thu t viên ph i có trình cao, hi u bi t v công ngh PLC, PC, Controller,... Trong ó, PLC óng m t vai trò quan tr ng nh các ưu i m vư t tr i c a nó so v i các b i u khi n ki u x lý thông thư ng (vi x lý). 1.2.3. Các h th ng i n hình khác - H th ng tích h p: T năm 1998 n nay trên th trư ng công ngh qu c t và trong nư c ã d n d n tri n khai h th ng i u khi n công nghi p ki u tích h p v i tên g i là H th ng thông tin tích h p (Integrated Information Systems – IIS). H này có c u trúc g n tương t v i ki u DCS nhưng ư c tích h p nhi u ch c năng hơn. Ngoài ch c năng i u khi n phân tán và tính năng m còn có chương m b o s n xu t t i ưu. Trên h th ng trình i u khi n theo quy trình công ngh còn tích h p các chương trình t ch c, l p k ho ch s n xu t, tính toán l lãi, marketing, thương m i i n t ,... nh m em l i l i nhu n cao cho s n xu t. - Các ng d ng thông thư ng: Ngoài nh ng ng d ng c a PLC trong các h th ng i u khi n công nghi p v i quy mô l n mà chúng ta ã xét, PLC còn có th ng d ng vào các công o n t ng hoá t ng ph n, t ng m ng công vi c khác nhau tuỳ t ng i u ki n c th v tính ch t công vi c, kinh t ,... Ch ng h n, PLC ng d ng i u khi n ho t ng c a t ng, t ng hoá toà nhà, c u thang máy, ng, i u khi n Robot, i u khi n èn ư ng tr m tr n bê tông, i u khi n Gara t giao thông, i u khi n h th ng báo ng, .... 1.3. Ngôn ng l p trình trên PLC Các lo i PLC nói chung thư ng có nhi u ngôn ng l p trình nh m ph c v các i tư ng s d ng khác nhau. PLC S7-300 có 5 ngôn ng l p trình cơ b n. ó là: Ngôn ng “hình thang”, ký hi u là LAD (Ladder logic). - - 10 -
 12. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính ho thích h p v i nh ng ngư i quen thi t k m ch logic. ây là ngôn ng Ngôn ng “li t kê l nh”, ký hi u là STL (Statement list). - ây là d ng ngôn ng l p trình thông thư ng c a máy tính. M t chương trình ư c ghép g i nhi u câu l nh theo m t thu t toán nh t nh, m i l nh chi m m t hàng và u có c u trúc chung là “tên l nh” + “toán h ng”. Ngôn ng “hình kh i”, ký hi u là FBD (Function Block Diagram). - ây cũng là ngôn ng ho thích h p v i nh ng ngư i quen thi t k m ch i u khi n s . Ngôn ng GRAPH. - - 11 -
 13. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính ho . C u trúc chương trình rõ ràng, ây là ngôn ng l p trình c p cao d ng chương trình ng n g n. Thích h p cho ngư i trong ngành cơ khí v n quen v i gi n Grafcet c a khí nén. Ngôn ng High GRAPH - - 12 -
 14. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính CHƯƠNG 2 L P TRÌNH CHO PLC S7X00 VÀ LOGO 2.1. PLC S7 - 200 2.1.1. Gi i thi u chung v PLC S7-200 S7-200 là thi t b i u khi n logic kh trình (l p trình ư c) lo i nh c a hãng Siemens (CHLB c). Thi t b này cho phép th c hi n linh ho t các thu t toán i u khi n s thông qua m t ngôn ng l p trình, thay cho vi c ph i th hi n thu t toán b ng m ch s . V i chương trình i u khi n bên trong, PLC tr thành m t b i u khi n s nh g n, d thay i thu t toán và c bi t d trao i thông tin v i môi trư ng tăng tính m m d o trong ng d ng xung quanh (các PLC khác ho c máy tính). ó ph n l n các i tư ng i u khi n có s tín hi u u vào, u ra th c t mà cũng như ch ng lo i tín hi u vào/ra khác nhau mà các b i u khi n PLC ư c thi t k không b c ng hoá v c u hình. Chúng ư c chia nh thành các mô un. S các mô un ư c s d ng nhi u hay ít tuỳ theo t ng bài toán, d án c th , song t i thi u bao gi cũng ph i có m t mô un chính là mô un CPU. Các mô un còn l i là các mô un nh n truy n tín hi u v i i tư ng i u khi n, các mô un ch c năng chuyên d ng như PID, i u khi n ng cơ... các mô un này ư c g i chung là mô un m r ng. C th , c u trúc c a m t b PLC S7-200 có th g m các mô un sau: + Mô un ngu n PS (Power supply). + Mô un CPU (Central processing unit). + Các mô un tín hi u SM (Signal module). Có ch c năng m r ng s c ng tín hi u vào/ra. + Các mô un ch c năng FM (Function module) ph c v cho các i u khi n chuyên d ng. + Các mô un ghép n i IM (Interface module). ây là lo i mô un chuyên d ng có nhi m v n i t ng nhóm các mô un m r ng l i v i nhau thành m t kh i và ư c qu n lý chung b i m t mô un CPU. + Mô un CP (Communicate module) ph c v cho vi c truy n thông trong m ng ư c s d ng ghép n i gi a các PLC v i nhau ho c gi a PLC v i máy tính. - 13 -
 15. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính i u khi n l p trình ư c S7-200 Hình 2.1: B 2.1.2. C u trúc chung Cũng như các b PLC khác, PLC S7-200 có các thành ph n chính là b x lý trung tâm (Central Processing Unit) v i b vi x lý, các b nh làm vi c và b nh chương trình, các giao di n vào ra (I/O modules), h th ng bus (bus system) và kh i ngu n c p i n (Power Supply). Hình 2.2 minh ho các thành ph n ch c năng chính i u khi n l p trình ư c và quan h tương tác gi a chúng. c am tb B x lý trung tâm bao g m m t ho c nhi u vi x lý, b nh chương trình, b nh làm vi c, ng h nh p và giao di n v i thi t b l p trình, ư c liên k t v i nhau thông qua m t h th ng bus n i b . Nhi m v chính c a CPU là qu n lý các c ng vào ra, x lý thông tin, th c hi n các thu t toán i u khi n. B nh chương trình thư ng có d ng EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory) ho c EFPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), ch a h i u hành và mã chương trình ng d ng. D li u vào/ ra cũng như d li u tính toán khác ư c lưu trong b nh làm vi c RAM (Random Acess Memory). i u khi n chương trình theo chu kỳ, ng h nh p có vai trò t o ng t c ng thông thư ng trong kho ng t 0,01giây t i 1000 phút. Các thành ph n vào/ ra (Input/Ouput, I/O) óng vai trò là giao di n gi a CPU và qúa trình k thu t. Nhi m v c a chúng là chuy n i, thích ng tín hi u và cách i n gi a các thi t b ngo i vi (các c m bi n, cơ c u ch p hành) và CPU. Các thành ph n vào/ra ư c liên k t v i CPU thông qua m t h th ng bus. truy n các tín hi u g m nhi u ư ng tín H th ng bus (system bus) là tuy n hi u song song: - Tuy n a ch (address bus) dùng ch n a ch trên các kh i khác nhau - Tuy n d li u (data bus): mang d li u - 14 -
 16. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính - Tuy n i u khi n (control bus): truy n các tín hi u i u khi n dùng ng b các ho t ng trong PLC. B cung c p ngu n (POWER SUPPLY, PS) có vai trò bi n i và n nh ngu n nuôi (thông thư ng 5V cho CPU) và các thành ph n ch c năng khác t m t ngu n xoay chi u (110V, 220V,...) ho c m t chi u (12V, 24V,...). Bên c nh các thành ph n chính nêu trên, m t h th ng PLC có th có các thành ph n ch c năng khác như ghép n i m r ng, i u khi n chuyên d ng và x lý truy n thông. Hình 2.2 Các thành ph n ch c năng chính c a m t PLC 2.1.3. Mô t các kh i ch c năng ph n c ng 2.1.3.1.Module CPU CPU c a S7-200 bao g m: CPU212, CPU214, CPU 215 ho c CPU 216. V hình th c bên ngoài, s khác nhau c a hai lo i CPU này nh n bi t ư c nh kích thư c, s u vào ra và ngu n cung c p. - CPU 212 có 8 c ng vào và 6 c ng ra và có kh năng m r ng ư c thêm b ng 2 modul m r ng. - CPU 214 có 14 c ng vào và 10 c ng ra và có kh năng m r ng ư c thêm b ng 7 modul m r ng. - CPU 215 có 14 c ng vào và 10 c ng ra và có kh năng m r ng ư c thêm b ng 7 modul m r ng. - 15 -
 17. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính - CPU 216 có 24 c ng vào và 16 c ng ra và có kh năng m r ng ư c thêm b ng 7 modul m r ng. Hình sau ch ra các ph n t i u khi n và hi n th c a CPU 214: Hình 2.3: Mô t các ph n t trên CPU 214 c i m c a các ph n t trên module CPU: - Các èn (LED) hi n th ch ho t ng và l i: SF ( ) SF báo hi u h th ng b h ng. èn SF sáng lên khi PLC có h ng hóc. làm vi c và th c hi n chương trình ư c RUN (xanh) ch nh PLC ang ch n p vào trong máy. d ng. D ng chương trình STOP (vàng) STOP ch nh r ng PLC ang ch ang th c hi n l i. - Các èn hi n th tr ng thái vào/ra: Ix.x (xanh) c ng vào ch nh tr ng thái t c th i c a c ng Ix.x. èn này báo hi u tr ng thái c a tín hi u theo giá tr logic c a c ng. Qy.y (xanh) c ng ra báo hi u tr ng thái t c th i c a c ng Qy.y. èn này báo hi u tr ng thái c a tín hi u theo giá tr logic c a c ng. - B l a ch n ch ho t ng (Mode selector): Công t c ch n ch làm vi c n m phía trên, bên c nh các c ng ra c a S7-200 có ba v trí cho phép ch n ch làm vi c khác nhau c a PLC - 16 -
 18. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính RUN mode: cho phép PLC th c hi n chương trình trong b nh . PLCS7-200 s r i k h i ch RUN và chuy n sang ch STOP n u trong máy có s c , ho c trong chương trình g p l nh STOP, th m chí ngay c khi công t c ch RUN. Nên quan sát tr ng thái th c t i c a PLC theo èn báo. STOP mode: cư ng b c PLC d ng công vi c th c hi n chương trình ang ch y STOP, PLC cho phép hi u ch nh l i chương và chuy n sang ch STOP. ch trình ho c n p m t chương trình m i. TERM cho phép máy l p trình t quy t nh m t trong ch làm vi c cho PLC ch RUN ho c STOP. - C ng truy n thông: S7-200 s d ng c ng truy n thông n i ti p RS485 v i phích n i 9 chân ph c v cho vi c ghép n i v i thi t b l p trình ho c v i các tr m PLC khác. Hình 2.4: Sơ chân c a c ng kbaud tương ng v i s Tc truy n thông là 9.6 kbaud ho c 19.2 kbaud (t c bit ư c truy n trong m i giây). ghép n i S7-200 v i m t thi t b l p trình (ví d các máy l p trình thu c h PG7xx) có th s d ng m t cáp n i th ng qua giao di n a i m MPI (Multipoint Interface) c a CPU. Cáp ó i kèm theo máy l p trình, dài c a cáp là 50m. - 17 -
 19. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính Hình 2 5: K t n i thi t b l p trình t i m t PLC S7-200 Ghép n i S7-200 v i máy tính PC qua c ng RS-232 c n có cáp n i PC/PPI v i b chuy n i RS232/RS485. Cáp n i PC/PPI cho phép n i c ng RS232 c a máy tính PC v i c ng RS485 c a PLC qua giao di n i m i m PPI (Point to Point Interface). Hình 2.5: K t n i máy tính PC t i m t PLC S7-200 - Pin và ngu n nuôi b nh (cho phép lưu gi các d li u quan tr ng khi c t ngu n c p cho PLC): ghi chương trình ho c n p m t chương trình m i. Ngu n nuôi dùng Ngu n pin ư c s d ng m r ng th i gian lưu gi cho các d li u trong b ng chuy n sang tr ng thái tích c c n u như dung lư ng t nh nh . Ngu n pin t b c n ki t và nó ph i thay th vào v trí ó d li u trong b nh không b m t i. - 18 -
 20. Bài gi ng MTCN & LTCN B môn CN K thu t máy tính Hình 2.6: L p ngu n pin lưu gi vào CPU - Th nh (Memory card): M c ích dùng memory card: V i memory card ta có th m r ng vùng nh cho CPU. Có th ghi chương trình ng d ng và các tham s cài t tương ng cho CPU và các mô un trên memory card. Cũng có th lưu gi h i u hành CPU t i m t memory card. N u ghi m t chương trình ng d ng trên memory card, nó s còn l i trong CPU khi t t ngu n th m chí v i c trư ng h p không có pin lưu gi . Hình 2.7: L p memory card vào CPU 2.1.3.2.Các Mô ul vào/ra m r ng CPU 212 cho phép m r ng nhi u nh t 2 mô un và các CPU214, CPU 215, CPU216 nhi u nh t 7 mô un. Các mô un m r ng tương t và s u có trong S7- 200. Có th m r ng c ng vào ra c a PLC b ng cách ghép n i thêm vào nó các mô un m r ng v phía bên ph i c a CPU. - 19 -
nguon tai.lieu . vn