Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  • 03/04/2019 07:17:26
  • 39 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật hình sự Việt Nam, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế, các tội phạm về môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 10.07 M, số trang : 188

Xem mẫu

Chi tiết

BẢNG TỪ V1ÉT TẤT<br /> BLDS<br /> <br /> Bộ luật dân sự<br /> <br /> BLHS<br /> <br /> Bộ luật hình sự<br /> <br /> BLLĐ<br /> <br /> Bộ luật lao động<br /> <br /> BLTTDS<br /> <br /> Bộ luật tố tụng dân sự<br /> <br /> BLTTHS<br /> <br /> Bộ luật tố tụng hình sự<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CTTP<br /> <br /> Cấu thành tội phạm<br /> <br /> ĐTD<br /> <br /> Định tội danh<br /> <br /> QHNQ<br /> <br /> Quan hệ nhân quả<br /> <br /> TNHS<br /> <br /> Trách nhiệm hình sự<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 158-2010/CXB/96-17/CAND<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẠT HÀ NỘI<br /> <br /> Giảo trình<br /> <br /> LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM<br /> •<br /> <br /> t<br /> <br /> •<br /> <br /> TẬP II<br /> (In lần thứ mười sáu)<br /> <br /> Ị TRƯƠNG ĐA! HOC VINH Ị<br /> I<br /> <br /> TRUNG T m £ B 4 5 - 5 đ<br /> <br /> T H Ô N G TIN TH Ơ V ỈẸN J<br /> <br /> NHÀ XUẢT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN<br /> HÀ NỘI-2010<br /> <br /> Chủ biên<br /> <br /> GS.TS. NGƯYẺN NGỌC HOÀ<br /> ♦<br /> <br /> Tập thể tác giả<br /> GS.TSKH. LÊ CẢM<br /> <br /> Chương XXX, XXXI<br /> <br /> PGS.TS. TRÂN VĂN Độ<br /> <br /> Chương XXIX<br /> <br /> GS.TS. NGUYỀN NGỌC HOÀ<br /> <br /> Chương XX, XXV, XXVIII<br /> <br /> ThS. PHẠM BÍCH HỌC<br /> <br /> Chương XXI<br /> <br /> TS. HOÀNG VÃN HÙNG<br /> <br /> Chương XXVII<br /> <br /> TS. HOÀNG VÃN HỪNG &<br /> TS. NGUYỄN VĂN HƯƠNG<br /> <br /> Chương XXVI<br /> <br /> TS. DƯƠNG TUYẾT MIÊN<br /> <br /> Chương XXII<br /> <br /> PGS.TS. LÊ THỊ SƠN<br /> <br /> Chương XXIV<br /> <br /> TS. TRƯƠNG QUANG VINH<br /> <br /> Chương XXIII<br /> <br /> Thư ki nhóm biên soạn: TS. TRẢN THÁI DƯƠNG<br /> <br /> CHƯƠNG XX<br /> CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HĨTU<br /> A. NHỮNG VÁN ĐÈ CHUNG<br /> I. KH ÁI NIỆM<br /> <br /> Các tội xâm phạm sơ hữu là những hành vi cỏ lồi gây thiệt<br /> hại hoặc đe dọa gây thiệl hại cho quan hệ sớ hữu và sự gây thiệt<br /> hại này thê hiện được đầy đu nhất bủn chắt nguy hiếm cho xã hội<br /> cùa hành vi.<br /> <br /> 1. Khách thể của tội phạm<br /> Theo luật hình sự Việt Nam, những tội được coi là 'tội xâm<br /> phạm sờ hữu và cùng được quy định trong chương XIV(I) BLHS là<br /> những tội có cùng kỊiách thể là quan hệ sở hữu. Điều này có nghĩa:<br /> <br /> - Cúc tội xâm phạm sơ hữu phái là những hành vi gãy thiệi<br /> hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu và<br /> <br /> - Sự gây íhiệl hại này phài phán ánh được đầy đủ nhất bản<br /> chất nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi phạm tội.<br /> <br /> (I). Trước khi có BLHS năm 1999, tồn tại hai nhóm tội xâm phạm sở hữu. Đó<br /> là nhóm tội xâm phạm sở hữu XHCN và nhóm tội xâm phạm sở hữu của công<br /> dán. Trong BLHS năm 1999, hải nhóm tội này đã được nhập thành một. Đê<br /> biết lí do của việc nhập riày có thế xem: Nguyễn Ngọc Hoà, “Vê hai chương<br /> IV và VI Phẩn các tội phạm BLHS”, Tạp c h ỉ luật học, số 4/1995<br /> 5<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ