Giáo trình Luật Hiến pháp của các nước tư bản: Phần 1

  • 03/04/2019 07:15:13
  • 41 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo trình Luật Hiến pháp của các nước tư bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Luật Hiến pháp - một ngành luật, một khoa học pháp lí và một môn học, nguồn của ngành luật Hiến pháp, Hiến pháp - nguồn cơ bản của ngành luật Hiến pháp, các Đảng phái chính trị, hình thức nhà nước tư sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 16.59 M, số trang : 174

Xem mẫu

Chi tiết

ĐAI HỌC QUỐC GIA HA NỘI<br /> <br /> KHOA LUẬT<br /> Chu biên: NGUYỄN ĐĂNG DUNG<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> LUẬT HIẾN PH Á P<br /> CỦA CÁC NƯỚC T ư BẢN<br /> (In lầ n t h ứ 3 )<br /> <br /> NHÀKi-ẤT b ả n đ ạ i h ọ c q u ố c g ia h à n ộ i - 2001<br /> <br /> GIAO TRINH<br /> LUẬT HIẾN PHÁP CỦA CÁC NƯỚC T ư B Ẩ N Í \ t<br /> <br /> TẠP THE TAC GIA<br /> Chủ biên: PGS. TS Nguyễn Đăng Dung<br /> <br /> 1. PGS. TS Nguyễn Đăng Dung<br /> Các chương: UII.V, VI, VII, VIII, IX, X và XI.<br /> 2. TS Bùi Xuân Đức<br /> Các chương IV và XII.<br /> 3. Th.s Ngô Huy Cương<br /> Chương II.<br /> <br /> © Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC<br /> LỤC<br /> •<br /> •<br /> <br /> I mn - \1ÔỈ NCÌANỈỈ Ll AI, MỎ ỉ<br /> <br /> iị<br /> <br /> KIỈOA HOC ỈMI \p í ỉ VÀ MO I MÓN MỌC<br /> I. Luật H iên pháp là một n g à n h luật tro n g hệ th ô n ç<br /> p h a Ị) l u ạt c u a mỏi n u ớ e t ư b á n .<br /> <br /> 9<br /> <br /> II. Luật hiên pháp tu’ san là một khoa học pháp lí<br /> <br /> 18<br /> <br /> III. Các trường phái khoa học<br /> <br /> 25<br /> <br /> IV. Hiên pháp nước n^oài là một món học<br /> <br /> 27<br /> <br /> C h ư ơ n g ỉ ĩ NGUÓN CUA NGÀNH LUẬT HIÊN PHÁP<br /> <br /> 29<br /> <br /> I. Han vãn Hiên pháp hoặc tập hộp các văn kiện lịch sứ cỏ<br /> chứa (lựng các nội dung cua H iên pháp<br /> <br /> 30<br /> <br /> II. Các dạo luật m ang tính Hiên pháp<br /> <br /> 39<br /> <br /> III. Cae giái thích cua toà án vế Hiến pháp<br /> <br /> 41<br /> <br /> ÍV. Các tập quán và các tiền ]ệ Hiên pháp<br /> <br /> 49<br /> <br /> V. Đ iêu ước quốc tê có lien quan tối các vấn đê H iến pháp và<br /> cấc án q u yết của các toà án quốc tê vê n h â n quyền<br /> <br /> 50<br /> <br /> VI. Các học th u yết về H iến pháp<br /> <br /> 52<br /> <br /> VII. Các loại nguồn khác<br /> <br /> 53<br /> <br /> C h ư ơ n g I ỉ í HIRN PHÁP - N G U ồN c ơ BẢN CÙA NGÀNH<br /> LUẬT HIÊN PHÁP<br /> I. Sự ra đòi của H iến pháp<br /> <br /> 54<br /> <br /> II. Khái niệm Hiến pháp<br /> <br /> 57<br /> <br /> III. P h â n loại Hiên pháp<br /> <br /> 59<br /> <br /> IV. G iám sát việc thi h àn h H iến pháp và bảo vệ H iến pháp<br /> <br /> 69<br /> <br /> 3<br /> <br /> C h ư ơ n g IV CHẾ ĐỔ KINH TẾ-XÀ HỘI CUA ( AC MÚC n HW<br /> I. Đặc trung của chê độ kinh tê - xã hội của các nước tư bón<br /> II. Chê đô kinh tê cua Nhà nước tư bán<br /> III. Có Cấu của xã hội tư bàn<br /> IV. Một sô vấn đê vê chu nghĩa tư bán hiện đại<br /> C h ư ơ n g V CÁC ĐANG PHẢI CHÍNH TRỊ<br /> I. Sự xuất hiện của các đáng phái chính trị<br /> II. Khái niệm vê đáng phái chính trị<br /> III. Vai trò của các đãng phái trong tô chức và hoạt cỉộntí<br /> bộ máy Nhà nước tư sán<br /> IV. Phân loại các hệ thông đáng phái tư san<br /> V. Cơ cấu tô chức các chính đáng<br /> C h ư ơ n g VI IIINH THÚC NHÀ NUỚC TUSAN<br /> í. Khái niệm hình thức Nhà nước tư sản<br /> II. Hình thức chính thê cua Nhà nước tư sán<br /> IĨI. Sự biên dạng của các chính thê hay quy luật của<br /> các chính thể<br /> IV. Hình thức N hà nước theo cò cấu lãnh thô<br /> V. Hình thức N hà nước pháp quyên tư sản<br /> C h ư ơ n g VII CHẾ ĐỘ BAU c ử<br /> I. Khái niệm, vị trí và vai trò của báu cử<br /> II. Các quy định pháp luật về bau cứ cua các Nhà nưỏc tư sán<br /> và thực tê bau cử của các Nhà nước tư bán.<br /> III. Các loại bầu cứ<br /> IV. Phương pháp xác định kết quá bầu củ<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ