Xem mẫu

 1. Ch−¬ng 5 ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu 5.1. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu r¾n §Ó ®èt ch¸y nhiªn liÖu, trong c¸c lß luyÖn kim còng nh− trong c¸c lß c«ng nghiÖp nãi chung, ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ gäi lµ thiÕt bÞ ®èt. ThiÕt bÞ ®èt cÇn ®¶m b¶o ®èt ch¸y nhiªn liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶, mÆt kh¸c ph¶i ®¬n gi¶n vÒ kÕt cÊu, dÔ sö dông vµ söa ch÷a. §Ó ®èt nhiªn liÖn r¾n mµ chñ yÕu lµ than d¹ng côc ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ ®èt gäi lµ buång ®èt. Buång ®èt nhiªn liÖu r¾n ®−îc chia thµnh: + Buång ®èt thñ c«ng : thao t¸c cÊp than b»ng thñ c«ng. + Buång ®èt c¬ khÝ: thao t¸c cÊp than c¬ khÝ hãa. 5.1.1. Buång ®èt thñ c«ng Buång ®èt thñ c«ng ®−îc chia thµnh hai lo¹i: buång ®èt ghi ph¼ng vµ buång ®èt ghi nghiªng. Buång ®èt ghi ph¼ng: CÊu tróc cña buång ®èt ghi ph¼ng tr×nh bµy trªn h×nh 5.1a. 1 b) 2 3 4 6 5 a) c) H×nh 5.1 S¬ ®å cÊu tróc buång ®èt ghi ph¼ng 1) Cöa chÊt than 2) Than 3) Ghi lß 4) Cöa cÊp giã 5) Cöa th¸o xØ 6) Buång chøa xØ Trong buång ®èt ghi ph¼ng, than ®−îc cÊp vµo lß qua cöa chÊt than (1), tr¶i thµnh líp trªn mÆt ghi (3), giã ®−îc thæi vµo mÆt d−íi cña ghi qua cöa cÊp giã (4) vµ ®i qua ghi ®èt ch¸y than (2) t¹o thµnh khÝ lß ®i sang buång lµm viÖc cña lß. XØ t¹o thµnh khi ®èt than r¬i xuèng ng¨n chøa xØ (6) vµ ®Þnh kú ®−îc th¸o ra ngoµi qua cöa th¸o xØ (5). - 79 -
 2. Ghi lß ®−îc chÕ t¹o tõ gang hîp kim chÞu nhiÖt, d¹ng thanh ghÐp l¹i víi nhau (h×nh 5.1b) hoÆc d¹ng tÊm (h×nh 5.1c). Khi than cã cì côc lín ng−êi ta sö dông ghi thanh, −u ®iÓm cña ghi thanh lµ dÔ thay thÕ khi bÞ háng nh−ng khã kh¨n trong l¾p ®Æt. Khi than cã cì côc bÐ, ng−êi ta sö dông ghi tÊm, −u ®iÓm cña nã lµ dÔ l¾p ®Æt nh−ng khi bÞ háng ph¶i thay c¶ tÊm. TØ lÖ gi÷a tæng diÖn tÝch lç m¾t ghi vµ diÖn tÝch toµn bé mÆt ghi gäi lµ tØ lÖ m¾t ghi, tØ lÖ nµy ®èi víi ghi ph¼ng th−êng tõ 15 - 30 %, trÞ sè lín dïng cho than cì nhá. Buång ®èt thñ c«ng ghi ph¼ng cã cÊu tróc ®¬n gi¶n, thuËn lîi cho thao t¸c nh−ng cã nh−îc ®iÓm: + NhiÖt ®é trong buång ®èt kh«ng æn ®Þnh do chÊt than theo chu kú. + HÖ sè d− kh«ng khÝ lín n = 1,3 - 1,7. + H¹n chÕ viÖc dïng giã nãng. Buång ®èt ghi nghiªng: §èi víi c¸c buång ®èt cã c«ng suÊt nhiÖt lín, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cÊp than vµ ®¸nh xØ ng−êi ta dïng buång ®èt ghi nghiªng. CÊu tróc cña kiÓu buång ®èt nµy ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 5.2. 1 2 5 3 6 4 7 H×nh 5.2 S¬ ®å buång ®èt ghi nghiªng 1) Bongke chøa than 2) C¬ cÊu ®iÒu chØnh 3) Ghi nghiªng 4) Ghi ph¼ng 5) Cöa giã trªn 6) Cöa giã d−íi 7) Cöa th¸o xØ Ghi lß gåm 2 phÇn: phÇn chñ yÕu lµ ghi nghiªng (3) vµ mét phÇn lµ ghi ph¼ng (4). Ghi nghiªng ®−îc t¹o bëi c¸c thanh ghi b¶n réng tõ 200 - 250 mm ghÐp thµnh bËc 70 - 100 mm, t¹o thµnh mét mÆt ph¼ng nghiªng so víi mÆt ph¼ng ngang mét gãc tõ 35 - 40o. - 80 -
 3. Than ®−îc cÊp tõ bongke chøa (1) r¬i xuèng ghi nghiªng (3) vµ ®−îc ®èt ch¸y chñ yÕu trªn mÆt ghi nghiªng, phÇn than ch¸y ch−a hÕt r¬i xuèng vµ tiÕp tôc ch¸y trªn phÇn ghi ph¼ng. XØ t¹o thµnh chñ yÕu tËp trung trªn phÇn ghi ph¼ng vµ r¬i xuèng buång chøa xØ, ®Þnh kú ®−îc th¸o ra ngoµi qua cöa th¸o xØ (7). L−îng than cÊp vµo lß ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¬ cÊu quay ®ãng më cöa bongke th«ng qua cÇn g¹t (2). Giã ®−îc cÊp qua cöa giã trªn (5) ®Ó ®èt than trªn ghi nghiªng vµ qua cöa giã (6) ®Ó ®èt than trªn ghi ph¼ng. Buång ®èt ghi nghiªng cã −u ®iÓm: + Sù ch¸y cña nhiªn liªu xÈy ra liªn tôc vµ ®Òu dÆn nªn nhiÖt ®é Ýt thay ®æi. + Cã thÓ dïng ®èt than cë nhá. + Thao t¸c cÊp than dÔ dµng h¬n. Nh−îc ®iÓm cña buång ®èt ghi nghiªng lµ kÕt cÊu cång kªnh, l¾p ®Æt khã kh¨n. 5.1.2. Buång ®èt c¬ khÝ Trong buång ®èt c¬ khÝ, viÖc cÊp than vµ th¸o xØ ra ngoµi ®−îc c¬ khÝ hãa hoµn toµn. Trong c¸c buång ®èt lo¹i nµy, than ®−îc cÊp tõ d−íi lªn nhê c¬ cÊu xo¾n t¶i hoÆc cÊp tõ trªn xuèng b»ng khÝ nÐn, b»ng c¬ cÊu quay kiÓu c¸nh g¹t. Trªn h×nh 5.3 tr×nh bµy s¬ ®å buång ®èt cÊp than tõ d−íi lªn b»ng xo¾n t¶i. 1 2 5 4 6 7 3 H×nh 5.3 S¬ ®å buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ d−íi lªn b»ng xo¾n t¶i 1) Bongke chøa than 2) C¬ cÊu cÊp than 3) Xo¾n t¶i 4) Ghi lß h×nh phÓu 5) Ghi chøa xØ 6) Buång giã 7) Buång chøa xØ Than tõ bongke chøa (1) ®−îc c¬ cÊu cÊp ®−a vµo xo¾n t¶i (3) vµ ®−îc ®Èy lªn cao h¬n mÆt ghi h×nh phÓu (4), cßn giã ®−îc cÊp vµo buång giã (6) vµ qua c¸c lç m¾t ghi ®i lªn ®èt ch¸y than. XØ t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh ch¸y l¨n xuèng ghi chøa xØ vµ r¬i xuèng buång chøa (7). - 81 -
 4. Trong buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ phÝa trªn b»ng c¸nh g¹t, ng−êi ta dïng c¬ cÊu quay kiÓu c¸nh g¹t, than tõ bongke r¬i vµo buång cÊp ®−îc c¸c c¸nh g¹t tung lªn mÆt ghi. L−îng than cÊp ®−îc ®iÒu chØnh bëi tèc ®é quay c¸nh g¹t. Trong buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ phÝa trªn b»ng khÝ nÐn, ng−êi ta dïng khÝ nÐn ®Èy than tung lªn mÆt ghi, l−îng than cÊp ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi ¸p suÊt khÝ nÐn. Buång ®èt c¬ khÝ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cho ng−êi thao t¸c, nh−ng kÕt cÊu phøc t¹p, gi¸ thµnh cao, chØ thÝch hîp víi lß cã c«ng suÊt nhiÖt lín. 5.1.3. TÝnh to¸n buång ®èt a) Chän kiÓu buång ®èt Khi thiÕt kÕ buång ®èt, cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña nhiªn liÖu, c«ng suÊt nhiÖt cña lß ®Ó chän kiÓu buång ®èt thÝch hîp. Nguyªn t¾c chung ®Ó chän kiÓu buång ®èt: + NÕu buång ®èt cã c«ng suÊt nhiÖt nhá th× nªn dïng buång ®èt thñ c«ng, ®èi víi lß c«ng suÊt nhiÖt lín nªn dïng buång ®èt c¬ khÝ. + NÕu than cã cë côc nhá hoÆc dÔ vë vôn dïng buång ®èt ghi tÊm ph¼ng hoÆc dïng ghi nghiªng khi c«ng suÊt nhiÖt t−¬ng ®èi lín. Than cã cì côc trung b×nh vµ lín sö dông buång ®èt ghi thanh. + NÕu than cã hµm l−îng chÊt bèc lín cÇn chän chiÒu cao buång ®èt lín. + Khi diÖn tÝch mÆt ghi lín nªn chia buång ®èt thµnh mét sè buång ®Ó thuËn tiÖn cho thao t¸c cÊp than vµ ®¸nh xØ. b) TÝnh c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña buång ®èt - X¸c ®Þnh diÖn tÝch mÆt ghi: DiÖn tÝch mÆt ghi ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: B F= [m2] (5.1) R 0,28.B.Q d HoÆc: F= [m2] (5.2) r Trong ®ã: B - l−îng nhiªn liÖu ®èt trong mét giê [kg/h]. Qd - nhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu [j/kg]. R - c−êng ®é ch¸y cña ghi lß [kg/m2.h]. r - c−êng ®é nhiÖt cña ghi lß [W/m2]. - 82 -
 5. Gi¸ trÞ cña R, r chän theo b¶ng (b¶ng 5.1). B¶ng 5.1 C−êng ®é ch¸y vµ c−êng ®é nhiÖt cña ghi lß D¹ng KiÓu R r .10-3 nhiªn liÖu buång ®èt kg/m2.h Kcal/m2.h W/m2 Than cñi Ghi thñ c«ng 200 - 300 400 - 1 500 465 - 1 744 Than bïn Ghi thñ c«ng 200 - 400 600 - 1 200 697 - 1 395 Than ®¸ Ghi thñ c«ng 70 - 120 300 - 1 500 349 - 1 744 Than antraxit Ghi thñ c«ng 100 - 120 400 - 1 500 465 - 1 744 - Chän tØ lÖ m¾t ghi vµ c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña ghi: C¨n cø vµo lo¹i than, cì h¹t cña than chän tØ lÖ m¾t ghi, tÝnh diÖn tÝch m¾t ghi, x¸c ®Þnh h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña m¾t ghi. B¶ng 5.2 Quan hÖ gi÷a lo¹i than vµ tØ lÖ m¾t ghi Lo¹i than TØ lÖ m¾t ghi f/F (%) Than ®¸, than n©u 25 - 30 Than cñi, than bïn 15 - 20 Than gÇy, than antraxit 10 - 15 - X¸c ®Þnh thÓ tÝch buång ®èt: ThÓ tÝch buång ®èt phô thuéc lo¹i than vµ kiÓu lß, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q d .B V= [m3] (5.3) q Trong ®ã: Qd - nhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu, [j/kg]. B - l−îng than cÇn ®èt trong mét giê, [kg/h]. q - mËt ®é nhiÖt thÓ tÝch cña buång ®èt, [W/m3], gi¸ trÞ chän theo b¶ng 5.3. - TÝnh chiÒu cao cña buång ®èt: ChiÒu cao buång ®èt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V H= [m] (5.4) F Trong ®ã: V- thÓ tÝch buång ®èt [m3]. F - diÖn tÝch mÆt ghi [m2]. - 83 -
 6. B¶ng 5.3 MËt ®é nhiÖt thÓ tÝch cña buång ®èt Buång ®èt lß nung Buång ®èt lß sÊy Lo¹i nhiªn liÖu kcal/m3.h W/m3 kcal/m3.h W/m3 Than cñi, than bïn 300 - 400 348 - 465 200 - 250 232 - 290 Than ®¸ 230 - 450 290 - 523 250 - 300 290 - 348 Mazut 250 - 500 290 - 581 200 - 300 232 - 348 Nhiªn liÖu khÝ 200 - 350 230 - 407 200 - 250 232 - 290 - X¸c ®Þnh kÝch th−íc buång ®èt: kÝch th−íc buång ®èt ®−îc chän c¨n cø c¸c yÕu tè sau: + DiÖn tÝch mÆt ghi vµ sè buång ®èt. + KiÓu buång ®èt vµ ®iÒu kiÖn thao t¸c. + T−¬ng quan gi÷a buång ®èt vµ buång lß, yªu cÇu vÒ bè trÝ thÓ x©y. Theo quy −íc kÝch th−íc buång ®èt n»m däc theo chiÒu chuyÓn ®éng cña khÝ lß tõ buång ®èt sang buång lß lµ chiÒu dµi (hoÆc chiÒu s©u buång ®èt), kÝch th−íc cßn l¹i gäi lµ chiÒu ngang. §èi víi buång ®èt thñ c«ng, chiÒu dµi buång ®èt kh«ng ®−îc chän qu¸ lín g©y khã kh¨n cho thao t¸c chÊt than vµ ®¸nh xØ, cßn chiÒu ngang chän sao cho tØ lÖ gi÷a chiÒu ngang vµ chiÒu dµi n»m trong kho¶ng 1 - 1,3. NÕu tØ lÖ gi÷a chiÒu ngang vµ chiÒu dµi lín h¬n, t¸ch buång ®èt thµnh hai buång ®èt kÕ tiÕp nhau theo chiÒu ngang. §èi víi buång ®èt c¬ khÝ th−êng chän kÝch th−íc chiÒu ngang vµ chiÒu dµi xÊp xØ nhau. Tr−êng hîp kh«ng g©y trë ng¹i cho viÖc bè trÝ c¸c c¬ cÊu c¬ khÝ vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña lß cã thÓ chän chiÒu dµi lín h¬n chiÒu ngang. §èi víi c¸c lß cã nhiÖt ®é cao, buång ®èt th−êng bè trÝ c¹nh buång lß, khi chän kÝch th−íc buång ®èt cÇn xem xÐt t−¬ng quan víi kÝch buång lß sao cho bè trÝ c¸c thÓ x©y vµ thi c«ng thuËn lîi. - TÝnh tæn thÊt ¸p suÊt cña kh«ng khÝ ®i qua ghi vµ líp than. Do ma s¸t, thay ®æi tèc ®é, thay ®æi h−íng chuyÓn ®éng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c, tæn thÊt ¸p suÊt cña kh«ng khÝ ®i qua ghi vµ líp than kh¸ lín. Tæn thÊt nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc thùc nghiÖm. §èi víi buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than cñi: - 84 -
 7. 2 ⎛ 12 ⎞ 2 ⎛ B ⎞ h tt = 3⎜ ⎟ ⎜ %CO ⎟ .⎜ ⎟ [mmH2O] (5.5) ⎝ 400.F ⎠ ⎝ 2 ⎠ Buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than bïn: 2 ⎛ 10 ⎞ 2 ⎛ B ⎞ h tt = 4.⎜ ⎟ .⎜ ⎜ %CO ⎟⎟ [mmH2O] (5.6) ⎝ 350.F ⎠ ⎝ 2 ⎠ Buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than antraxit: 2 ⎛ B ⎞ h tt = m⎜ ⎟ [mmH2O] (5.7) ⎝ 150.F ⎠ Trong ®ã: B - l−îng nhiªn liÖu cÇn ®èt trong mét giê [kg/h]. F - diÖn tÝch mÆt ghi [m2]. %CO2 - hµm l−îng CO2 trong khãi lß [%]. m - hÖ sè phô thuéc hµm l−îng tro cña than m = 25 - 50. Trong thùc tÕ tæn thÊt ¸p suÊt qua ghi vµo kho¶ng 90 - 120 mmH2O, nÕu tÝnh c¶ tæn thÊt do líp than th× ¸p suÊt giã d−íi ghi cÇn kho¶ng 100 - 120 mmH2O. §èi víi c¸c buång ®èt nhiÖt ®é cao, ®èt than Ýt chÊt bèc, muèn cho than ch¸y hoµn toµn th× ¸p suÊt giã d−íi ghi cÇn t¨ng lªn, vµo kho¶ng 120 - 140 mmH2O. 5.2. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu bôi 5.2.1. Kh¸i niÖm vÒ ®èt nhiªn liÖu bôi Khi ®èt nhiªn liÖu r¾n, nÕu cì h¹t qu¸ bÐ, sö dông buång ®èt th«ng th−êng, tæn thÊt nhiªn liÖu lín (do lät qua m¾t ghi), ®ång thêi qu¸ tr×nh ®èt gÆp nhiÒu khã kh¨n v× trë lùc kh«ng khÝ qua líp than lín. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng−êi ta chuyÓn sang ®èt d¹ng bôi. Khi ®èt than bôi, than ®−îc nghiÒn nhá thµnh h¹t cã kÝch th−íc tõ 0,05 - 0,07 mm, dïng kh«ng khÝ nÐn thæi vµo buång ®èt t¹o thµnh dßng hçn hîp bôi than vµ kh«ng khÝ. Do diÖn tÝch tiÕp xóc cña than vµ kh«ng khÝ lín, c¸c h¹t than ®−îc x¸o trén m¹nh víi kh«ng khÝ nªn c¸c ph¶n øng ch¸y xÈy ra víi tèc ®é lín. §ång thêi, khi ch¸y do bÞ nung nãng m¹nh vµ chÊt bèc tho¸t ra nhanh, c¸c h¹t than bÞ cèc ho¸ vì vôn thµnh h¹t nhá nªn nhiªn liÖu ch¸y cµng nhanh vµ triÖt ®Ó h¬n, lµm t¨ng hiÖu qu¶ ®èt nhiªn liÖu. Ph−¬ng ph¸p ®èt nhiªn liÖu bôi cµng cã hiÖu qu¶ khi hµm l−îng chÊt bèc trong than cµng lín, do ®ã th−êng øng dông víi c¸c lo¹i than cã hµm l−îng chÊt bèc tõ 20 - 30 %. - 85 -
 8. 5.2.2. C¸c thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu bôi §Ó ®èt nhiªn liÖu bôi, ng−êi ta ng−êi ta sö dông buång ®èt riªng kiÓu xicl«n hoÆc ®èt trùc tiÕp trong buång lß. a) Buång ®èt kiÓu xicl«n S¬ ®å cÊu tróc cña buång ®èt kiÓu xicl«n tr×nh bµy trªn h×nh 5.4. Buång ®èt kiÓu xicl«n cã d¹ng èng h×nh trô, ®−êng kÝnh tõ 1 - 2 m, thÓ tÝch tõ 10 - 15 m3, vá lß lµm b»ng thÐp, bªn trong ®−îc ®Çm mét líp hçn hîp vËt liÖu chÞu löa dµy 30 - 50 mm. 1 2 3 H×nh 5.4 Buång ®èt than bôi kiÓu xicl«n 1) Cöa cÊp kh«ng khÝ ®ît 1 2)Cöa cÊp than bôi 3) Cöa cÊp kh«ng khÝ ®ît 2 Khi ®èt, than bôi ®−îc kh«ng khÝ nÐn phun vµo buång ®èt theo h−íng tiÕp tuyÕn víi thµnh buång ®èt t¹o thµnh dßng xo¸y vµ bÞ ®èt ch¸y. L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 dïng ®Ó phun bôi than t¹o thµnh hçn hîp chiÕm kho¶ng 20% l−îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó ®èt nhiªn liÖu, tèc ®é phun kho¶ng 20 - 25 m/s, kh«ng khÝ cßn l¹i ®−îc nung nãng tr−íc ®Õn kho¶ng 400oC vµ phun vµo lß víi tèc ®é kho¶ng 80 - 100 m/s. b) §èt than bôi trùc tiÕp trong buång lß S¬ ®å ®èt thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu trùc tiÕp trong buång lß tr×nh bµy trªn h×nh 5.5. Than bôi tõ bong ke chøa (1) qua xo¾n t¶i cÊp (2) cïng víi kh«ng khÝ ®ît 1 ®−îc cÊp vµo má phun (3) phun vµo buång lß vµ ®−îc ®èt ch¸y t¹o thµnh ngän löa râ rÖt ngay trong buång lß. TØ lÖ kh«ng khÝ ®ît 1, tuú thuéc vµo lo¹i than, chiÕm tõ 20 - 50 %, tèc ®é dßng hçn hîp khi ra khái miÖng phun kho¶ng 20 - 40 m/s. Tèc ®é phun cña kh«ng khÝ ®ît 2 chän lín h¬n tèc ®é dßng hçn hîp kh«ng khÝ ®ît mét + bôi than. Trong tr−êng hîp nung nãng tr−íc kh«ng khÝ, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ ®ît 1 kh«ng qu¸ 150oC, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ ®ît 2 kh«ng qu¸ 300 - 400oC. HÖ sè d− kh«ng khÝ n =1,15 - 1,25 - 86 -
 9. 1 2 3 H×nh 5.5 §èt than bôi trùc tiÕp trong lß 1) Bongke chøa than bôi 2) Xo¾n t¶i cÊp liÖu 3) Má phun B¶ng 5.4 L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 vµ tèc ®é b¾t löa cña hçn hîp bôi than L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 Tèc ®é b¾t löa Lo¹i than % m/s ChÊt bèc 30%, tro 5% 50 0 - 12 ChÊt bèc 30%, tro 15% 40 10 - 11 ChÊt bèc 20%, tro 5% 30 6-7 ChÊt bèc 15%, tro 5% 25 3-4 ChÊt bèc 15%, tro 15% 20 2-3 §èt nhiªn liÖu bôi cã −u ®iÓm: than ch¸y tèt, æn ®Þnh, hÖ sè d− kh«ng khÝ nhá, sö dông ®−îc than vôn nh−ng cã nh−îc ®iÓm s¶n vËt ch¸y chøa nhiÒu bôi. 5.3. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu láng §Ó ®èt nhiªn liÖu láng ng−êi ta dïng thiÕt bÞ ®èt gäi lµ má phun. Theo ¸p suÊt lµm viÖc, c¸c má phun ®−îc chia ra: + Má phun ¸p suÊt thÊp: ¸p suÊt chÊt biÕn bôi nhá h¬n ¸p suÊt tíi h¹n. + Má phun ¸p suÊt cao: ¸p suÊt chÊt biÕn bôi lín h¬n ¸p suÊt tíi h¹n. 5.3.1. Má phun ¸p suÊt thÊp Trong má phun ¸p suÊt thÊp, chÊt biÕn bôi lµ kh«ng khÝ cã ¸p suÊt tõ 300 - 800 mmH2O, tèc ®é chÊt biÕn bôi khi ra khái miÖng phun tõ 50 - 80 m/s. Trªn h×nh 5.6 tr×nh bµy s¬ ®å cÊu t¹o cña mét sè lo¹i má phun ¸p suÊt thÊp. Trong má phun h×nh 5.6a, dÇu phun ra tõ èng (1) gÆp dßng kh«ng khÝ trong èng (2) bÞ biÕn thµnh bôi dÇu cïng víi kh«ng khÝ phun ra khái miÖng phun (4) vµ ®−îc ®èt ch¸y. - 87 -
 10. Kh«ng khÝ vµo má phun cã ¸p suÊt kho¶ng 500mmH2O, tèc ®é tõ 70 - 80 m/s. KiÓu má phun nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh−ng lu«n lu«n ph¶i gi÷ cho má phun lµm viÖc ®ñ c«ng suÊt. 2 2 4 4 1 1 3 a) b) H×nh 5.6 S¬ ®å má phun ¸p suÊt thÊp 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) VÝt chØnh dÇu 4) MiÖng má phun Trong má phun h×nh 5.6b, dÇu chuyÓn ®éng trong èng (1), kh«ng khÝ chuyÓn ®éng trong èng dÉn (2). Khi dÇu phun ra khái miÖng èng phun bÞ kh«ng khÝ ®¸nh t¬i thµnh bôi dÇu t¹o thµnh hçn hîp ®i ra khái miÖng èng phun. L−u l−îng dÇu ®−îc ®iÒu chØnh bëi vÝt ®iÒu chØnh (3), cßn l−îng kh«ng khÝ ®−îc ®iÒu chØnh nhê thay ®æi khe hë gi÷a èng phun dÇu vµ miÖng má phun, ¸p suÊt dÇu tõ 500 - 1.000 mmH2O, ¸p suÊt kh«ng khÝ tõ 300 - 700 mmH2O. Nhê c¬ cÊu ®iÒu chØnh, lo¹i má ®èt nµy cã thÓ lµm viÖc víi c«ng suÊt gi¶m tíi 40 - 50%. 5.3.2. Má phun ¸p suÊt cao Trong má phun ¸p suÊt cao, chÊt biÕn bôi lµ kh«ng khÝ nÐn cã ¸p suÊt tõ 4 - 6 at hoÆc h¬i n−íc cã ¸p suÊt tõ 5 - 15 at , tèc ®é hçn hîp ra khái miÖng má phun ®¹t tíi 330 m/s hoÆc lín h¬n. 3 2 1 H×nh 5.7 Má phun ¸p suÊt cao 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn chÊt biÕn bôi 3) §−êng dÉn kh«ng khÝ - 88 -
 11. Trong má ®èt h×nh 5.7, dÇu ®−îc dÉn vµo èng (1), chÊt biÕn bôi ®−îc dÉn vµ èng (2), cßn kh«ng khÝ ®èt nhiªn liÖu ®−îc dÉn vµo qua èng (3). Khi ë nhiÖt ®é th−êng, tèc ®é cña kh«ng khÝ biÕn bôi ra khái miÖng èng phun ®¹t tõ 300 - 320 m/s, nÕu nung nãng tr−íc ®Õn 200 - 300oC, tèc ®é cã thÓ ®¹t tíi 500 - 530 m/s. L−îng chÊt biÕn bôi nÕu lµ kh«ng khÝ nÐn cÇn 0,6 - 0,8 m3/kg, nÕu lµ h¬i n−íc cÇn 0,4 - 0,6 kg h¬i/kg. Víi lo¹i má ®èt nµy, nÕu kÝch th−íc nhá th× chiÒu dµi ngän löa kho¶n 2,5 - 4 m, nÕu kÝch th−íc lín cã thÓ tíi 6 - 7 m. 5 3 4 3 2 1 H×nh 5.8 S¬ ®å cÊu t¹o má phun ¸p suÊt cao 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn chÊt biÕn bôi 3) èng loe La- van 4) Buång hçn hîp 5) §−êng dÉn kh«ng khÝ Víi má phun h×nh 5.8, trªn phÇn ®Çu cña èng phun cã l¾p thªm èng loe La-van (3), nhê èng loe nµy tèc ®é chÊt biÕn bôi ®¹t tíi 750 m/s hoÆc cao h¬n. Nhê vËy chÊt l−îng biÕn bôi tèt h¬n vµ chiÒu dµi ngän löa cã thÓ ®¹t tíi 8 - 10 m. Lo¹i má phun nµy cã c«ng suÊt tõ 250 - 2.500 kg/h, l−îng chÊt biÕn bôi 180 - 1.900 kg/h ®èi víi kh«ng khÝ nÐn vµ 25 - 1250 kg/h ®èi víi h¬i n−íc. 5.3.3. TÝnh to¸n má phun ViÖc tÝnh to¸n má phun nh»m x¸c ®Þnh kÝch th−íc c¸c ®−êng èng dÉn vµ kÝch th−íc miÖng ra cña dÇu, cña kh«ng khÝ tõ ®ã tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kh¸c hoÆc chän má ®èt cã s½n. a) TÝnh to¸n má phun ¸p suÊt thÊp Th«ng sè ban ®Çu: + Lo¹i nhiªn liÖu. - 89 -
 12. + L−îng tiªu hao nhiªn liÖu G1 [kg/s]. + ¸p suÊt kh«ng khÝ trong èng dÉn tr−íc má phun p0 [N/m2]. + NhiÖt ®é kh«ng khÝ t2 [oC]. + L−îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn dÇu G2 [kg/kg]. + ¸p suÊt m«i tr−êng lß pmt [N/m2]. d1 d2 H×nh 5.9 S¬ ®å tÝnh to¸n má phun ¸p suÊt thÊp - TÝnh ¸p suÊt cÇn thiÕt cña kh«ng khÝ: p® = pmt + pt Trong ®ã pt ¸p suÊt tÜnh t¹i miÖng ra, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: pt = k.p0 Víi k lµ hÖ sè tæn thÊt trong ®−êng dÉn th−êng lÊy k =0,9. - Tèc ®é kh«ng khÝ khi ra khái miÖng phun: ⎛ p ⎞ ω2 = 2.R.T2 ⎜1 − mt ⎜ ⎟ ⎟ [m/s] (5.8) ⎝ pd ⎠ Trong ®ã: R - h»ng sè khÝ, R = 288 [Nm/kg.oK]. T2 - nhiÖt ®é ban ®Çu cña kh«ng khÝ, [oK]. - TiÕt diÖn miÖng ra cña kh«ng khÝ: G2 F2 = [m2] ω2 .ρ 2 Trong ®ã ρ2 lµ khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ [kg/m3] ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng: pd ρ2 = [kg/m3] R.T2 - TiÕt diÖn miÖng ra cña èng phun dÇu: - 90 -
 13. G1 F1 = [m2] ω1 .ρ1 Trong ®ã: ω1 - tèc ®é cña dÇu, ®èi víi má phun ¸p suÊt thÊp chän ω1 = 1m/s. ρ1 - khèi l−îng riªng cña dÇu [kg/m3]. - §−êng kÝnh miÖng ra cña èng dÉn dÇu: 4.F1 d1 = [m] (5.9) π - TiÕt diÖn ngoµi cña miÖng èng phun dÇu: Khi chiÒu dµy thµnh èng lµ δ, tiÕt diÖn ngoµi cña èng dÉn dÇu: π.(d 1 + 2δ ) 2 F1n = [m2] 4 - §−êng kÝnh miÖng ra cña èng dÉn kh«ng khÝ: 4.(F2 + F1n ) d2 = [m] (5.10) π - Tèc ®é cña hçn hîp bôi dÇu vµ kh«ng khÝ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ω1 + ϕ.ω2 (1 + E u ) ωhh = 1+ ϕ Trong ®ã p 2 − p mt Eu = , tiªu chuÈn ¬-le, víi p2 lµ ¸p suÊt tÜnh trong dßng ch¶y cña chÊt ρ 2 .ω2 biÕn bôi. ϕ - suÊt tiªu hao chÊt biÕn bôi [kg/kg]. - KiÓm tra kÝch th−íc h¹t dÇu: 12.σ 1+ ϕ d= . (∆ω)2 .ρ 2 ϕ Trong ®ã: + ∆ω = ω2 (1 + E u ) − ω1 . + σ - søc c¨ng bÒ mÆt cña dÇu [N/m2], th−êng σ = 0,032 N/m2. - 91 -
 14. Sau khi tÝnh ®−îc c¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña má phun, dùa vµo tèc ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ ωkk ( ωkk = 10 - 15 m/s) vµ tèc ®é cho phÐp cña dÇu ωd (ωd = 0,2 - 0,8 m/s) trong ®−êng dÉn ®Ó tÝnh tiÕt diÖn vµ ®−êng kÝnh cña ®−êng dÉn. b) TÝnh to¸n má phun ¸p suÊt cao Th«ng sè ban ®Çu: + Lo¹i nhiªn liÖu. + L−îng tiªu hao nhiªn liÖu G1 [kg/s]. + ¸p suÊt kh«ng khÝ trong èng dÉn tr−íc má phun p® [N/m2]. + NhiÖt ®é kh«ng khÝ t2 [oC]. + L−îng tiªu hao kh«ng khÝ nÐn ϕ [kg/kg]. + ¸p suÊt m«i tr−êng lß pmt [N/m2]. + ChØ sè ®o¹n nhiÖt cña kh«ng khÝ k = cp/cv. S¬ ®å tÝnh to¸n tr×nh bµy trªn h×nh 5.10. 0 1 2 d1 D1 D2 0 1 2 H×nh 5.10 S¬ ®å tÝnh to¸n má phun cao ¸p cã l¾p èng loe La-van - TÝnh c¸c th«ng sè t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n (0-0): X¸c ®Þnh ¸p suÊt tÜnh ë tiÕt diÖn tíi h¹n cña èng phun La-van: k p th 1 ⎛ 2 ⎞ k −1 = =⎜ ⎟ pd ε ⎝ k + 1⎠ Trong ®ã ε lµ hÖ sè phô thuéc k cã thÓ tra theo gi¶n ®å (h×nh 5.11). + NhiÖt ®é tíi h¹n cña kh«ng khÝ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2 Tth = Td [oC] k +1 + Khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: - 92 -
 15. p th ρ th = [kg/m3] R.Tth ε 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 k 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,5 H×nh 5.11 Sù phô thuéc cña hÖ sè ε vµo k Tèc ®é kh«ng khÝ t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: k ωth = 2. .R.Td [m/s] (5.11) k +1 + TiÕt diÖn tíi h¹n cña èng phun La-van: G th Fth = (5.12) 3600.ωth .ρ th Trong ®ã: Gth = G2 = ϕ.G 1 [kg/s]. - TÝnh c¸c th«ng sè cña phÇn cuèi èng phun La-van (1-1): X¸c ®Þnh tiªu chuÈn tèc ®é: 2 ⎡ k −1 ⎤ ⎛ ωd ⎞ k +1 ⎢ ⎛ pt ⎞ k ⎥ λ =⎜ 2 ⎜ ω ⎟ = k − 1 .⎢1 − ⎜ p ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ th ⎠ ⎥ ⎢ ⎝ d ⎣ ⎠ ⎥ ⎦ Trong ®ã: ω® - tèc ®é ban ®Çu cña kh«ng khÝ, [m/s]. pt - ¸p suÊt tÜnh cña kh«ng khÝ ë miÖng ra cña èng [N/m2], cã thÓ lÊy pt = 1,1.pmt. TÝnh tèc ®é cña kh«ng khÝ ë miÖng ra cña èng: ω2.1 = λ.ωth [m/s] TÝnh khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ ë cuèi èng La-van: pt ρ 2.1 = [kg/m3] R.T2.1 - 93 -
 16. TiÕt diÖn cuèi cña èng La-van: Fth ρ th F1 = . (5.13) λ ρ 2.1 TÝnh kÝch th−íc èng dÉn dÇu: + TiÕt diÖn miÖng ra èng phun dÇu: G1 f1 = [m2] (5.14) ω1ρ1 Trong ®ã ω1 - tèc ®é dÇu trong ®−êng dÉn, th−êng chän ω1 = 5 - 10 m/s. + §−êng kÝnh trong cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: 4.f1 d1 = (5.15) π + §−êng kÝnh ngoµi cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: d n1 = d 1 + 2 δ (5.16) + TiÕt diÖn ngoµi cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: π.d 21 f n1 = n 4 TÝnh ®−êng kÝnh trong cña èng phun La-van: 4.(F1 + fn1 ) D1 = [m] (5.17) π TÝnh ®−êng kÝnh èng dÉn dÇu t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: 4.Fth d n 0 = D1 − 2 [m] (5.18) π ChiÒu dµi ång phun La-van: d n 0 − d n1 L= (5.19) α 2.tg 2 Trong ®ã α = 5 - 10o lµ gãc më cña èng phun La-van. - TÝnh c¸c th«ng sè cña èng hçn hîp: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn ¥-le ®èi víi kh«ng khÝ t¹i phÇn cuèi èng phun La-van (1-1): pt − pd Eu = ρ 2.1 .ω2.1 2 Tèc ®é chuyÓn ®éng cña hçn hîp: - 94 -
 17. ω1 + ϕ.ω2.1 (1 + E u ) ωhh = (5.20) 1+ ϕ X¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña hçn hîp: ∆U 0 c1 .t 1 − c 2 .t 2.1 + G1 t hh = c1 + ϕ.c 2 Trong ®ã: t1 - nhiÖt ®é nung nãng tr−íc dÇu [oC]. t2.1 - nhiÖt ®é kh«ng khÝ cuèi èng La-van [oC]. c1, c2 - nhiÖt dung trung b×nh cña dÇu vµ kh«ng khÝ [j/kg.®é]. ∆U0 - ®é gi¶m ®éng n¨ng cña chÊt biÕn bôi, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ϕ [ω2.1 (1 + E u ) − ω1 ] ∆U 0 = G1 . . [N.m/s] 1+ ϕ 2 Khèi l−îng riªng kh«ng khÝ khi ra khái miÖng phun: p mt ρ kk = [kg/m3] (5.21) R.Thh - TiÕt diÖn ra cña èng hçn hîp (tiÕt diÖn 2-2): Coi l−u l−îng thÓ tÝch cña dÇu kh«ng ®¸ng kÓ, cã thÓ tÝnh tiÕt diÖn miÖng ra cña èng hçn hîp: Vkk F2 = [m2] ωhh G2 Trong ®ã Vkk lµ l−u l−îng thÓ tÝch cña kh«ng khÝ t¹i miÖng ra, Vkk = . ρ kk §−êng kÝnh miÖng ra cña èng hçn hîp: 4.F2 D2 = [m] (5.22) π ChiÒu dµi èng hçn hîp: Khi chän gãc më cña èng hçn hîp cïng gãc më cña èng phun La-van, chiÒu dµi èng hçn hîp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: D 2 − D1 L hh = (5.23) α 2.tg 2 - 95 -
 18. §−êng kÝnh h¹t bôi dÇu: 12.σ 1+ ϕ d= . (∆ω)2 .ρ 2 ϕ 5.4. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu khÝ §Ó ®èt nhiªn liÖu khÝ ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ gäi lµ má ®èt. Theo ®Æc ®iÓm hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ, ng−êi ta chia má ®èt thµnh: + Má ®èt cã sù hßa trén tr−íc (má ®èt tù hót). + Má ®èt kh«ng cã sù hßa trén tr−íc (má ®èt lång èng). Trong má ®èt cã sù hßa trén tr−íc, khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ ®−îc hßa trén tr−íc trong má ®èt vµ phun vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ch¸y. Trong má ®èt kh«ng cã sù hßa trén tr−íc, khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ ®−îc phun vµo buång lß ch−a ®−îc hßa trén, sù hßa trén chñ yÕu xÈy ra trong buång lß. 5.4.1. Má ®èt tù hót Má ®èt tù hót ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c lß c«ng suÊt nhá vµ trung b×nh, ®èt c¸c lo¹i khÝ ®èt nhiÖt trÞ kh«ng cao. ¦u ®iÓm cña lo¹i má ®èt nµy lµ: + Hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tèt, t¹o ®iÒu kiÖn ®èt ch¸y hoµn toµn nhiªn liÖu víi hÖ sè d− kh«ng khÝ nhá. + Kh«ng khÝ Ýt bÞ rß rØ, cã thÓ dïng thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt gèm. Tuy nhiªn lo¹i má ®èt nµy cã nh−îc ®iÓm: + Ph¹m vi ®iÒu chØnh c«ng suÊt hÑp. + KhÝ ®èt ph¶i cã ¸p suÊt lín, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ cã giíi h¹n. + KÝch th−íc má ®èt lín. Theo cÊu t¹o, má ®èt tù hót ®−îc chia thµnh hai lo¹i: + Má ®èt tù hót mét èng dÉn. + Má ®èt tù hót hai èng dÉn. a) Má ®èt tù hót mét èng dÉn S¬ ®å cÊu t¹o má ®èt tù hót mét èng dÉn tr×nh bµy trªn h×nh 5.12. Trong má ®èt mét èng dÉn, khÝ ®èt cã ¸p suÊt cao qua ®−êng dÉn (1) phun ra ®Çu miÖng phun víi tèc ®é lín, t¹o nªn vïng ch©n kh«ng xung quanh miÖng èng phun, hót kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo qua khe hë (3). KhÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tiÕp tôc ®−îc hßa trén trong èng (4), qua èng khuÕch t¸n (5) vµ miÖng má ®èt vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ - 96 -
 19. tr×nh ch¸y. L−îng kh«ng khÝ ®−îc ®iÒu chØnh nhê thay ®æi khe hë (3) khi dÞch chuyÓn c¬ cÊu (2). Tèc ®é hçn hîp ë miÖng ra má ®èt tõ 20 - 30 m/s. 4 5 1 6 2 3 H×nh 5.12 Má ®èt tù hót mét èng dÉn 1) §−êng dÉn khÝ ®èt 2) C¬ cÊu ®iÒu chØnh 3) §−êng dÉn kh«ng khÝ 4) èng hçn hîp 5) èng loe 6) MiÖng má ®èt Má ®èt tù hót mét èng dÉn cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ l¾p ®Æt nh−ng c«ng suÊt nhiÖt kh«ng lín, th−êng dïng cho lß cì nhá. b) Má ®èt tù hót hai èng dÉn S¬ ®å cÊu t¹o má ®èt tù hót hai èng dÉn tr×nh bµy trªn h×nh 5.13. 2 3 4 1 5 H×nh 5.13 Má ®èt tù hót hai èng dÉn 1) §−êng dÉn khÝ ®èt 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) èng hçn hîp 4) èng loe 5) N−íc lµm nguéi Trong má ®èt tù hót hai èng dÉn, khÝ ®èt cã ¸p suÊt cao qua ®−êng dÉn (1) phun ra ®Çu miÖng phun víi tèc ®é lín, t¹o nªn vïng ch©n kh«ng xung quanh miÖng èng phun, hót kh«ng khÝ cã ¸p suÊt d− tõ èng dÉn (2) vµo dßng khÝ ®èt. KhÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tiÕp tôc ®−îc hßa trén trong èng (3), qua èng khuÕch t¸n (4) vµ miÖng má ®èt vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ch¸y. Má ®èt tù hót hai èng dÉn cã c«ng suÊt nhiÖt lín nh−ng kÕt cÊu phøc t¹p, th−êng dïng cho lß cì lín. - 97 -
 20. 5.4.2. Má ®èt lång èng Má ®èt lång èng ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c lß ®èt khÝ cã nhiÖt trÞ cao, nhÊt lµ c¸c lß cÇn tËp trung nhiÖt ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ víi sè má ®èt kh«ng nhiÒu. Má ®èt lo¹i nµy cã −u ®iÓm: + Ph¹m vi ®iÒu chØnh c«ng suÊt réng. + KÝch th−íc nhá gän. + Cã thÓ lµm viÖc víi khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ nung nãng tr−íc cã nhiÖt ®é cao. + Ngän löa kÐo dµi vµ vïng nhiÖt ®é cao c¸ch xa miÖng má ®èt vµ t−êng lß. Nh−îc ®iÓm: + HÖ sè tiªu hao kh«ng khÝ lín, lµm gi¶m nhiÖt ®é ch¸y cña nhiªn liÖu vµ t¨ng hµm l−îng ni t¬ trong s¶n vËt ch¸y. + Ph¶i cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh tØ lÖ khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ. + Tæn hao kh«ng khÝ trªn ®−êng dÉn lín. Theo cÊu t¹o, má ®èt lßng èng ®−îc chia ra: + Má ®èt lßng èng th«ng th−êng. + Má ®èt lång èng cã dßng xo¸y. a) Má ®èt lßng èng th«ng th−êng C¸c má ®èt lång èng th«ng th−êng (h×nh 5.14) cã hai èng dÉn, èng (1) dÉn khÝ ®èt, èng (2) dÉn kh«ng khÝ. Sù hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ xÈy ra nhê sù va ®Ëp cña dßng kh«ng khÝ víi khÝ ®èt. Sù hßa trén cña má ®èt lo¹i nµy kh«ng tèt nªn ngän löa kÐo dµi. Tèc ®é khÝ ®èt ra khái miÖng phun kho¶ng 80 - 100 m/s, tØ lÖ gi÷a tèc ®é kh«ng khÝ vµ khÝ ®èt kho¶ng 1:3 ®Õn 1:2. Khi c«ng suÊt má ®èt nhá, kÕt cÊu má ®èt cã d¹ng h×nh 5.14a, cßn khi c«ng suÊt lín cã d¹ng h×nh 5.14b. 2 1 2 3 a) 1 b) H×nh 5.14 Má ®èt lång èng kh«ng cã t¹o xo¸y 1) §−êng dÉn khÝ 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) Cöa quan s¸t - 98 -
nguon tai.lieu . vn