Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 2

  • 03/04/2019 07:12:45
  • 40 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 2 trình bày các nội dung về tư vấn pháp luật như: Tư vấn pháp luật về quản lý nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp, tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng, tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, kỹ năng đại diện trong các vụ việc dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 13.27 M, số trang : 184

Xem mẫu

Chi tiết

Chương ô<br /> TỰ VẤN PHÁP LUẬT VỂ QUÂN LÝ<br /> NỘI BỘ DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Gia thiệu<br /> Quản lý nội bộ doanh nghiệp là<br /> một trong những vấn để quan trọng<br /> trong sự h)nh thành và phát triển của<br /> doanh nghiệp. Việc có một cd chế<br /> quần lý nội bộ tốt giúp cho doanh<br /> nghiệp hoạt động tốt đổng thời thực<br /> hiện được các mục tiêu, chiến lược<br /> kinh doanh của minh.<br /> <br /> Giói thiệu<br /> 1. Khài quât chung về quản lỷ<br /> nội bộ doanh nghiệp và tư vấn<br /> phốp luật đối vởí quản ỉý nội bộ<br /> doanh nghiệp<br /> 2. Nội dung tư vấn quản lý n ộ i!<br /> bộ doanh nghiệp<br /> <br /> 1.<br /> Khái quát chung về quản lý nội bộ doanh nghiệp vả tư vấn<br /> pháp luật đối với quản ĩý nội bụ tỉuanh nghiệp<br /> L I. K hái niệm quản iỷ nội bộ doanh nghiệp<br /> <br /> Toàn bộ cảc hoạt động của các doanh nghiệp trong quả trình duy trì và<br /> phát tnển của mình nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về lợi nhuận có<br /> thể chia thành hai nhóm: các hoạt động đối nội và các hoạt dộng đối ngoại.<br /> Hoạt động đối nội bao gồm các nội dung như cơ cấu bộ mảy quản lý doanh<br /> nghiệp, phân chia quyền lực trong doanh nghiệp, bảo đàm quyền lợi của các<br /> nhóm người tham gia vào hoạt động cùa doanh nghiệp, chính sách đổi với<br /> người iao đ ộ n g .tro n g đỏ “ sự hình thành ý chí cùa các cổ đông {thông qua<br /> đại hội) và thể hiện ý chỉ đó thông qua người đại diện (thường là giám đốc<br /> công ty) tà nội đung chính trong quần ỉỷ nội bộ doanh nghiệp"28. Hoạt động<br /> đổi ngoại bao gồm các nội dung như quan hệ với các đối tác, vởi khách<br /> hàng, với các cơ quan quan ỉý nhà nước, với các ngân hàng.. .Quàn lý nội bộ<br /> <br /> ** Xem Phạm Duy Nghĩa. Chuyền khào Luật Kinh tể, NXB Đụi hục Quốc giư Hà nội,<br /> năm 2004. tr.357<br /> <br /> 168<br /> <br /> doanh nghiệp chinh là việc tổ chức, quan lý các hoạt động đổi nội trong<br /> doanh nghiệp, cỏ thể hièu quàn iý nội bộ doanh nghiệp ỉả sự tác động, chi<br /> huy, điều khiển cúa các nhà quàn lỷ tới hoạt động cùa doanh nghiệp nhảm<br /> đại dược mục dích nhất định của doanh nghiệp.<br /> Quăn ỉý nội bộ doanh nghiệp là cơ chế điều chình mối quan hệ cũa<br /> các chủ the tham gia trong doanh niìhiệp như các các cổ đông, thành viên<br /> góp vốn. Hội đồng quàn trị. Giám đốc. nuưởi lao động hoặc nhừng người<br /> cỏ liên quan khác và các biện pháp đi' nhừng người này thực hiện dưực lợi<br /> ích cùa họ.<br /> Quan ỉý nội bộ doanh nghiệp là một dạng của hoạt động quản lý và là<br /> “ ทาỘI iromi các yếu tố cùa quản trị công ty‘ไ<br /> Trong chương này chúng tôi chỉ giới hạn nhiệm vụ của các luật sư<br /> trong lư van quán lý nội bộ doanh nghiệp cùng như khái niệm quản lý nội<br /> bộ doanh nghiệp đề cập trong bài này dưới góc độ pháp luật, còn những nội<br /> dung khác trong quản lý nội bộ doanh nghiệp đưởì góc độ kinh tế (như quàn<br /> trị marketing, quán trị nhân sự ...) không nảm trong phạm vi tư vấn pháp<br /> luật của các ỉuật sư.<br /> 1,2. K hải niệm tư vấn pháp lu ậ t trong quản lý nội bộ doanh nghiệp<br /> <br /> /. 2. L Khái niệm tư vấn pháp Ỉuộỉ trong quàn ỉỷ nội bộ doanh nghiệp<br /> Tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ đoanh nghiệp là giải đáp pháp<br /> luật, hướng dần doanh nghiệp ứng xứ đủng pháp ỉuật VỚI mục đích diều<br /> chỉnh mối quan hệ cùa các chù thể tham gia trong doanh nghiệp như các các<br /> cồ đông, ihảnh viên góp vốn, Hội dồng quán trị, Giám dổc>người lao động<br /> hoặc nhừng người có liên quan khác và các biện pháp để những người này<br /> thực hiện được lợi ích cùa họ.<br /> Những mục tiêu cơ bàn của tư vấn quản lý nộí bộ doanh nghiệp:<br /> •<br /> quản lý;<br /> <br /> Bộ máy quản lý của công ty phái gọn nhẹ, lình hoạt để giảm chi phí<br /> <br /> Một bộ máy quản lý có gọn nhẹ, linh hoạt thì mới cỏ thể thực hiện íổt<br /> nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, đồng thời còn giảm được chi phí quàn lý.<br /> Quản ỉý nội bộ trong công ty giải quyét vấn đề này bàng việc quy định rỏ<br /> <br /> 169<br /> <br /> ràng quyển lợi vả nghĩa vụ của bộ máy quản lỷ trong công IV. bàng việc<br /> tăng cường kiềm tra hoạt động quản lý và bằng những yều tổ động vièn để<br /> gắn lợi ích của người quán ỉý với lợi ích cùa cồ dông và các thành viên<br /> trong công ty.<br /> Chức năng nhiệm vụ cùa từng bộ phận trong irong bộ máy quản lý<br /> doanh nghiệp phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết, tránh sự chồng chéo vả đảm báo<br /> cư chể phối hợp. kiểm soát, giám sát hữu hiệu giừa các bộ phận;<br /> Đây là một trong các bước phân chia quyền lực trong doanh nghiệp.<br /> Việc tổ chức quàn lý trong còng ty không những phái dám bảo: i/Sự phân<br /> công rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong bộ<br /> máy quán lý; ii/ Tránh sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ của các bộ<br /> phận; iu/Đám báo cơ chế phối hợp, kiểm soát, giám sát hừu hiệu giừa các<br /> bộ phận đỏ.<br /> LDN qui định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các bộ phận quàn trị,<br /> điều hành trong doanh nghiệp. Ví dụ: đổi với công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> và công ty cồ phần cơ quan có quyền quyết định cao nhất là Hội đồng thành<br /> viên và Đại hội đổng cổ đông. Vì đây là những người chú sớ hữu doanh<br /> nghiệp nên họ có quyền quyết định nhừng vẩn đề quan trọng nhất cùa doanh<br /> nghiệp như thông qua định hưởng phát triển công ty, bầu, miễn nhiệm thành<br /> viên Hội đồng quản trú sửa đối, bồ sung Điều iệ công ty ...(Điều 95 LDN<br /> 2005). Hội đồng quản trị irong công ty cổ phần là cơ quan có quán lý công<br /> ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vẩn để liên quan dền<br /> thực hiện mục ciêu, chiển lược รง Đại hội đồng cổ dông đề ra, trừ những vấn<br /> dể thuộc thầm quyền của Dại hội đồng cồ đông. Giám đốc (Tồng giảm đốc)<br /> là người điều hành hoạt động hàng ngày cùa doanh nghiệp, Ban kiểm soái<br /> kiểm tra, giám sát các hoạt động cùa các cơ quan quàn ỉỷ trong việc quản lý,<br /> điều hành hoạt động kinh doanh. Với các chức nảng của các bộ phận như<br /> vậy. ta thấy các bộ phận này cỏ mổi quan hệ và chì phổi ỉẫn nhau.<br /> Tuy nhiẻn trong từng đoanh nghiệp cụ thể sẽ cỏ những đặc điểm riêng<br /> cùa mình, nhiệm vụ của luật sư là phải biếí áp đụng nhừng qui định chung<br /> cửa luật vào đặc điểm tình hình riêng của doanh nghiệp, đồng thời hoàn<br /> thiện và qui định cụ thể hơn chức năng nhỉệm vụ cùa từng bộ phận ưong<br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> 170<br /> <br /> - Ta chức quản lý doanh nghiệp phái đam bão khá năng tham gia quàn<br /> ]ý cua các chủ sở hữu doanh imhiộp nhẩm hao vệ mộĩ cách tốt nhất quyền<br /> lợi cua họ;<br /> Bào vệ quyền lợi cùa các chù sờ hữu là một vấn đề quan trọng trong<br /> quán !ý nội của doanh nghiệp. Chù sớ hữu doanh nghiệp Jà những người góp<br /> vồn tạo nên doanh nghiệp, Đỏ là cổ đông trong công ty cổ phần, thành viên<br /> uop vốn irong công ty trách nhiệm hữu hạn. công tv hợp đanh. Họ là chủ sớ<br /> hừu cua doanh nghiệp nhưng không phái bao giờ cùng là người quản lý hay<br /> là người dại diện của doanh nghiệp. Khi góp vổn, họ không tiểp tục sờ hữu<br /> các giá trị dà góp vào doanh nghiệp với tư cách là vốn góp mà sè sở hừu bán<br /> thân doanh nghiệp tương ứng với tỳ lọ vấn uóp trong doanh nghiệp đó. Các<br /> cơ chè quán lý nội bộ trong doanh nghiệp cần phải được thiết lập nhàm bảo<br /> vệ lối đ;i các quyền cua các chủ sơ hừu trontì công ty. Ví dụ: các cồ đông<br /> góp .vốn đưực quyền tham gia vào các phiên họp Đại hội đồng cổ đòng có<br /> quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng của công ty ỉiên quan đến cơ cấu, tồ<br /> chức, hoạt động kinh doanh cùa công ty và chịu trảch nhiệm hữu hạn đối<br /> với phần vốn mà mình nắm giữ. Thông qua cơ chể bò phiếu biểu quyết, họ<br /> gián tiếp quyết định những vẩn đề cùa công ty như bầu Hội đồng quàn trị,<br /> thông qua định hưởng phảĩ triển công ty, sừa dồi, bồ sung Điểu lệ công ty.<br /> Mặi khác, dc bào vệ quyền lựi mình các cổ đông hoặc các thành viên góp<br /> vốn thõng qua cơ quan kiểm soát dược bầu ra để kiểm tra. giám sát hoại<br /> động công ty.<br /> Bao vệ quyền lợi cùa cồ đòng còn thề hiện ờ những quy định bảo vệ<br /> lợi ích cũa cố đông ihiểu sổ. LDN đá qui định nhưng phương thức bảo vệ<br /> quyền iợì của cổ đỏng nhỏ như cổ đông hoặc nhóm cổ đông sờ hừu trẽn<br /> 10% sổ cồ phần phồ thông trong ihừi hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ<br /> Ịệ khãc nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ly có quyền yêu cầu triệu tập Đại<br /> hội đồng cổ đông hoặc của đại diện tham gia vào thành viên Hội đồng quản<br /> trị, có quyền xem danh sách cồ đông cỏ quyền dự họp tại Đại hội đồng cồ<br /> đông, có quyền kiến nghị vẩn đề đưa vào chưomg trinh họp Đại hội đồng co<br /> đông... LDN cho phép cốc công ty cổ phần được qui định một tỷ lệ nhỏ hơn<br /> 10% nêu trên ณỷ vảo đặc đỉểm vả cơ cẩu thành viên của minh.<br /> - Tổ chửc quàn lý doanh nghiệp phàỉ đảm bảo sự tách bạch gỉừa quyền<br /> sờ hừu và quyền quán iý, điều hành công ty;<br /> <br /> 171<br /> <br /> Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong việc quàn lý nội bộ doanh<br /> nghiệp, đặc biệt (iốí với loại hình công ty trách nhiệm hừu hạn và cồng ty cồ<br /> phần. Hiện nay, phần ícm doanh nghiệp ớ nuớc ta quỵ mô còn nho, mang<br /> tinh gia đình, người chủ sở hữu th ư ờ n g dồng thòi là người quán .ý cùa<br /> doanh nghiệp. Nói cảch khác, người chủ sờ hừu cùng một lúc thực hiện<br /> hàng loạt các chúc nâng khác nhau trong tổ chức kỉnh doanh cùa doanh<br /> nghiệp. Ngoài quan hệ góp vốn cùng kinh doanh, họ còn có quan hệ huyết<br /> thống, họ hàng, bạn bè hết sức thân thiết,... Vỉ vậy. trong quán lý nội bộ và<br /> tồ chức kinh doanh rất khó phân biệt quyền sớ hữu vả quyền quàn lý điều<br /> hành doanh nghiệp. Cơ chế kiềm nhiệm các chức năng của chú sở hữu trong<br /> cồng ty dẫn đến việc quản lý diều hảnh không hiệu quà vì cùng chính nhừng<br /> thành viên đỏ vừa ra quyết định vừa thực hiện các quyểt định.<br /> Đổi với các công ly cổ phần sự tách bạch giữa quyền sờ hữu và quyèn<br /> quản lý, điều hành cỏ vè rõ ràng hơn. LĐN 2005, với sự cổ gẩng tham kháo<br /> kinh nghiệm quàn lý điều hành công ty của các nước trên thể giới dà tạo<br /> được rnột cơ cấu quyền lực bảo đảm cho sự phảt triển cùa công ty, uxmg dó<br /> cồ đông - chủ sờ hữu là những người chủ động tăng giảm vốn, quyết định<br /> triệu tập cuộc họp nếu thấy cần thìểt và bầu ra một Hội dồng quan trị để<br /> quản lý công ty, Hội đồng quàn trị có nghĩa vụ quản lý công ty nhưng không<br /> được can thiệp vào việc điều hành việc sàn xuất kinh doanh của Ban diều<br /> hành đửrtg đầu là Tổng giảm đổc/Giám dổc.<br /> Nhiệm vụ cua luật sư tư vấn quản lý nội bộ đoanh nghiệp là phài tạo<br /> được một cơ chể đề các chủ sờ hữu ra các quyết định đúng đắn va bào vệ<br /> được lợi ích cùa họ, Hội đồng quản trị quàn lý công ty thật tốt và tạ) ra các<br /> cơ chế dê Giảm đôc trực tỉểp tô chức thực hiện các quyểt định này. ‘Một cơ<br /> chẻ quàn lý nội bộ hữu hiệu sẽ đảm bào cho việc thiết ỉập các kế hoạch và<br /> mục tiêu chiến lược dài hạn, cho sự tồn tại một cách thửc quàn ỉý đúng cùng<br /> một cơ cấu quàn iỷ nhảm đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời qui<br /> trách nhiệm trong công ly đối với các thành viên cùa nỏ’\<br /> Tồ chức quàn lý doanh nghiệp phải đảm bâo được vai trò độc ỉập và<br /> chể độ mội thù trưởng với vai trò trung tâm cùa Giám đốc diều hành<br /> Hiện nay trong các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần,<br /> các Giám đốc {đặc biệt ià các Giám đốc là ngườĩ lảm thuê không :ỏ phần<br /> vốn góp trong đoanh nghiệp) chua có một vị trí độc lập. Nhiệm va cùa tư<br /> <br /> 172<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ