Xem mẫu

■■v fi:<br /> <br /> -<br /> <br /> ^<br /> <br /> -<br /> <br /> HỌC VI Ệ NT ƯP HÁ P<br /> TS. Phan Chí Hiếu<br /> ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> (Chủ biên)<br /> ■<br /> <br /> III<br /> HVTP<br /> <br /> I III 11/ บ I<br /> <br /> a<br /> <br /> PM 37081<br /> <br /> f<br /> <br /> e<br /> <br /> l<br /> <br /> ' r"Ị p f Ijf X1 ■J<br /> j<br /> <br /> l<br /> <br /> i<br /> <br /> 1<br /> <br /> g J I<br /> r M<br /> <br /> 1<br /> <br /> [<br /> I<br /> I<br /> I<br /> yJ_rAJ<br /> ฒ<br /> <br /> T,<br /> ,<br /> <br /> ‘๗เพ !รร^^ .<br /> พ<br /> <br /> : w-<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN<br /> <br /> ÍÍIỈ<br /> <br /> ฒ<br /> <br /> !<br /> <br /> HỌC V IỆ N T ư PHÁP<br /> Chủ biên: TS. Phan C hi Hiếu<br /> ThS. Nguyển T h ị Hằng Nga<br /> <br /> íẶ ỉáo trình.<br /> <br /> KỸ NẮNG TIÍ VẨN PHÁP LUẲT<br /> <br /> HỌC VirN Tư PHAP<br /> <br /> ị<br /> <br /> THƯ VIÊM<br /> <br /> j PHCNC ■'<br /> <br /> .............' ....................<br /> <br /> NHÀ XƯÂT BẢN CÔNG AN NHẢN DÂN<br /> HÀ N Ộ I - 2012<br /> <br /> G IÁO TR ÌN H ĐƯỢC TH Ẩ M Đ ỊN H HỠI<br /> <br /> Chù tịch hội đồng:<br /> TS. NGUYẺN VÃN DUNG<br /> <br /> Phó Giám đốc ỉỉọc viện Tư pháp<br /> <br /> Phản biên I:<br /> ■<br /> <br /> PCS.TS. DƯƠNG ĐẴNG HUỆ<br /> <br /> Vụ trường Vụ pháp Ỉuậỉ Dân sự kinh tể - Bộ Tư pháp<br /> <br /> Phản biện 2;<br /> TS. ĐỎ NGỌC THỊNH<br /> <br /> Phỏ Chủ (ịch kiêm Tồng Thư kỷ Liên đoàn luật sư Việt Nam<br /> <br /> ủy viên:<br /> LS. TRÂN TUẨN PHONG<br /> <br /> Công ty luật VìỉạfHồng Đức<br /> <br /> ủy viên thư kỷ:<br /> TS. NGUYỀN THANH PHỦ<br /> <br /> Giám đắc trung tùm thông lin và nghiên cứu khoa hục Học viện Tư pháp<br /> <br /> 136-20 ỉ 2/CXB/7-91/C AND<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮ T<br /> <br /> STT<br /> <br /> Từ viết rắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> BLDS<br /> <br /> 2<br /> <br /> BLTTDS<br /> <br /> 3<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> 4<br /> <br /> CP<br /> <br /> Chính phù<br /> <br /> 5<br /> <br /> LDN<br /> <br /> Luật Doanh nghiệp<br /> <br /> 6<br /> <br /> BTTH<br /> <br /> Bồi thường thiệt hại<br /> <br /> 7<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> 8<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> 9<br /> <br /> LTM<br /> <br /> Luật Thương mại<br /> <br /> 10<br /> <br /> VCĐ<br /> <br /> vổn cố định<br /> <br /> 11<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tải sản cổ định<br /> <br /> Thav<br /> * cho<br /> Bộ luật Dân sự<br /> Bộ luật Tố tụng Dần sự<br /> <br /> Hợp đồng<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC TÁC G IẢ VIẾT BÀI<br /> <br /> STT<br /> <br /> Tác glả<br /> <br /> 1<br /> <br /> Những vấn đề chung về tư vấn pháp luật ThS- Lê Mai Hưcmg<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận ThS. Nguyễn โษ ุ Minh Huẹ<br /> yêu cầu tư vấn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kỷ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích Ths. Nguyền Thị Minh Huệ<br /> vụ việc, xác định vấn để pháp ỉý<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kỹ năng soạn thảo vân bản trong hoạt ThS, Lẽ Mai Hương<br /> động tư vấn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tư vấn pháp luật về đầu tư<br /> <br /> 6<br /> <br /> Tư vấn thành lập* tổ chức lại và giải TS. Phan Chí Hiếu<br /> thể doanh nghiệp<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tư vấn pháp luật về tài chính<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> TS. Trương Hồng Hài<br /> <br /> 8<br /> <br /> Tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp<br /> <br /> TS. Ngô Hoàng Oanh<br /> <br /> <br /> <br /> Tư vấn sử dụng lao động trong<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> ThS. Vũ Thị Thu Hiền<br /> <br /> Tư vẩn đàm phán, ký kết hợp đồng<br /> <br /> TS. Phan Chí Hiếu<br /> <br /> 11<br /> <br /> Tư vấn soạn thảo hợp đồng<br /> <br /> ThS.Trần Minh Tiến<br /> <br /> 12<br /> <br /> Tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng<br /> <br /> ThS. Trần Minh Tiến<br /> <br /> 13<br /> <br /> Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> <br /> 14<br /> <br /> Kỹ năng đại diện ngoài tổ tụng trong TS. Nguyễn Minh Hằng<br /> các vụ vỉệc dân sự<br /> <br /> 15<br /> <br /> Tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình TS. Nguyền Minh Hằng<br /> <br /> !<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tên chương<br /> <br /> LS.TS. Nguyễn Thành Long<br /> <br />