Giáo trình Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính

  • 03/04/2019 07:10:18
  • 42 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Giáo trình Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính sẽ cung cấp kiến thức cơ sở về kỹ năng giải quyết vụ án hành chính và đưa ra các quy trình tố tụng hành chính nhằm rèn luyện kỹ năng thụ lý, thu thập đánh giá chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ, điều khiển phiên tòa và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình giải quyết vụ án hành chính có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 18.47 M, số trang : 314

Xem mẫu

Chi tiết

HỌC VIỆN Tư PHÁP<br /> Chủ biên: ThS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG<br /> <br /> GIÁO<br /> TRINH<br /> KỸ NÀNG GIẢI QUYẾT<br /> CẤC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN Tư PHÁP<br /> ■<br /> <br /> •<br /> <br /> Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> trình<br /> <br /> KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC vụ ÁN<br /> HÀNH CHÍNH<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NH Â N DÂN<br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> 136-2012/CXB/8-91/C AND<br /> <br /> DANH MỤC TÁC GIẢ VIÉT BÀI<br /> <br /> STT<br /> <br /> Tên chương<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Chương 1: Quyết định hành<br /> chính, hành vi hành chính đối tượng xét xử trong tố<br /> tụng hành chính<br /> <br /> TS. Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Chương 2: Thẩm quyền giải<br /> quyết vụ án Hành chính cua<br /> Tòa án nhân dân<br /> <br /> TS. Trần Thị Hiền<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Chương 3: Bồi thường thiệt<br /> hại trong Tố tụng Hành<br /> chính<br /> <br /> TS. Trần Thị Hiền<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Chương 4: Thụ lý vụ án<br /> hành chính<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Chương 5: Thu thập, đánh<br /> giá chứng cứ trong vụ án<br /> hành chính<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Chương 6: Nghiên cứu hồ<br /> sơ trong vụ án hành chính<br /> <br /> ThS. Đồng Thị K im Thoa<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Chương 7: Phiên tòa sơ<br /> thẩm hành chính<br /> <br /> TS. Phạm Hồng Quang<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Chương 8: Soạn thảo văn<br /> bản tố tụng trong giải quyết<br /> vụ án hành chính<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Chương 9: Thủ tục phúc<br /> thẩm vụ án hành chính<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến<br /> <br /> 10.<br /> <br /> Chương 10: Thủ tục xét xử<br /> đặc biệt vụ án hành chính<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến<br /> <br /> 11.<br /> <br /> Chương 11: K ỹ năng áp<br /> dụng pháp luật trong giải<br /> quyết một số loại án hành<br /> chính<br /> <br /> TS. Lê Thu Hằng<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> ThS. V ũ T hị Hòa<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC T Ừ VIẾT TẮT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> STT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thay cho<br /> <br /> 1.<br /> <br /> TTHC<br /> <br /> Tố tụng hành chính<br /> <br /> 2.<br /> <br /> NQ<br /> <br /> Nghị Quyết<br /> <br /> 3.<br /> <br /> QĐHC<br /> <br /> Quyết định hành chính<br /> <br /> 4.<br /> <br /> H VH C<br /> <br /> Hành vi hành chính<br /> <br /> 5.<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 6.<br /> <br /> L U Ậ T TTHC<br /> <br /> Luật Tố tụng hành chính<br /> <br /> 7.<br /> <br /> HĐXX<br /> <br /> Hội đồng xét xử<br /> <br /> 8.<br /> <br /> TTG QCVAHC<br /> <br /> Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính<br /> <br /> 9.<br /> <br /> BLTTD S<br /> <br /> Bộ luật Tố tụng Dân sự<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ