Xem mẫu

HỌC VIỆN T ư PHÁP<br /> _<br /> TS. LÊ THU<br /> HÀ (Chủ biên)<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> KỸ NÀNG<br /> CÔNG CHỨNG<br /> <br /> ...<br /> <br /> T0<br /> NHÀ XUẤT BẢN Tư PHÁP<br /> <br /> 1052-201o/cx B/03-388/TP<br /> <br /> HỌC VIỆN Tư PHÁP GIỮ BẢN QUYỂN<br /> <br /> HỌC VIỆN Tư PHÁP<br /> TS. LÊ THU HÀ (Chủ biên)<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG<br /> CÔNG CHỨNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Tư PHÁP<br /> HÀ NỘI-2010<br /> <br /> CHỦ BIỀN:<br /> TS. Lê TỈIU Hà<br /> <br /> BAN BIÊN TẬP:<br /> ĩhS. Phạm TliỊ Thúy Hồng<br /> ท)ร. Lại ฒ ฺ Bích Ngà<br /> ThS. Nguyễn ThỊ Thu Hống<br /> ThS. Cao TĩìỊ Kim Trinh<br /> <br /> TẬP THỂ TÁC GIẢ:<br /> Nguyễn Xuân Bang<br /> ĩhS. Trân Vãn Hạnh<br /> ThS. Đỗ Đúc Hiển<br /> ThS. Nguyễn Phuơng Hoa<br /> ThS. Hoằng Xuân Hoan<br /> ĩhS. Phạm Thị Thúy Hống<br /> Nguyễn Thị Thu Hống<br /> Hoàng Quốc Hùng<br /> ThS. Mai Luông Khối<br /> TltS. Trần Ngọc Nga<br /> ThS. Lại Thị Bích Ngà<br /> Đỗ Hùng Phong<br /> Cao Xuẳn Quyết<br /> Nguyễn Thị ĩạ c<br /> ĨS. Tuấn Oạo Thanh<br /> Duơng Đinh Thành<br /> Nguyễn Văn vẻ<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĩruởng Phòng công chứng sô 6<br /> Thành phố Hằ Nội<br /> ĩruởng Phòng cống chúng sô 2<br /> Thành phô Hà Nội<br /> Bộ Tư pháp<br /> Bọ Tư pháp<br /> Truởng Phòng cồng chứng sõi 2<br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Học viện TU pháp<br /> Học viện Tu pháp<br /> Phá Chánh Thanh tra<br /> Bộ TU pháp<br /> Phớ Giám dốc sà ĩu pháp<br /> Thành phó Hô Chí Minh<br /> <br /> Chuong 15<br /> <br /> Trưởng Phòng cống chúng số 1<br /> ĩhành phố Hà Nội<br /> Học viện ĩư pháp<br /> Pliòng công chúng sô 4<br /> ĩhành phố Hô Chí Minh<br /> Bộ Cồng an<br /> Văn phòng<br /> ĩruởng Phỏng cồng chứng sồ 3<br /> Thành phố Hà Nội<br /> Bộ TU pháp<br /> Bộ ĨU pháp<br /> <br /> Chuong 23<br /> <br /> Chương 2; 13<br /> Chuơng 7<br /> Chương 8<br /> Chuông 4; 14; 18; 10<br /> Chương 9; 11;16<br /> Chuong15<br /> Chương 6<br /> Chương 19;22<br /> <br /> Chuang 1; 17; 18; 21<br /> Chuơng 16<br /> Chuang12<br /> Chương 1; 21<br /> Chuang 20; 24<br /> Chương 3<br /> Chuang5<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẤU<br /> Đ ào tạo ng h iệp vụ công chứng là một tron g nh ữ n g n h iệ m vụ<br /> quan trọ n g của Học viện T ư pháp. Đê phục v ụ cho công tác đào tạo,<br /> năm 2003, Học viện T ư pháp đã xu ât bẩn cuốn giáo trìn h K ỹ năng<br /> công chứ ng viên. M ặ c dù mới x u ấ t bản lầ n đầu n h ư n g cuôn giáo trìn h<br /> này cũng đã n h ậ n được nh ữ n g phản hồi tích cực từ p h ía học v iê n các<br /> lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng, các giả n g viê n th am gia giảng dạy<br /> và đặc biệt là các công chứ ng viên và n h ữ n g người làm công tác<br /> nghiên cứu.<br /> T u y n h iê n , từ đó đến n a y đã có rấ t n h iê u sự th a y đổi tro n g các<br /> quy đ ịn h p h á p lu ậ t liê n q u a n đến lĩn h vực công chứng. L u ậ t Đ ấ t<br /> đai, Bộ lu ậ t D â n sự được sửa đôi, L u ậ t N h à ở, L u ậ t D o a n h n g h iệ p<br /> đượo b a n h à n h m ới và đặc b iệ t là với sự ra đời của L u ậ t C ô n g<br /> chứng, cho th ấ y đã đến lú c giáo t r ìn h cũ với nội du n g được x â y<br /> dựng trê n cơ sở các văn b ả n ph áp lu ậ t cũ cầ n được th a y thê.<br /> N h ằ m đáp ứng nhu rầ u hoc tập, g ia n g dạy của học v iê n và<br /> g iả n g viên , H ọc v iệ n T ư p h áp đã tô chức b iê n soạn cuôn G iá o t r ìn h<br /> <br /> K ỹ n ă n g công chứng lầ n th ứ hai. G iá o t r ìn h đã được x â y dự ng với<br /> nội d u n g và cơ cấu cho p h ù hợp với m ục đ ích , yêu cầu đào tạo và<br /> n h ữ n g th a y đổi của p h áp lu ậ t.<br /> G iá o t r ìn h gồm ba phần:<br /> <br /> P h ầ n I. N h ữ n g vấn đê chung: G iớ i th iệ u n h ữ n g v ấ n đề cơ b ản<br /> n h ấ t về công ch ứ n g v iê n và nghê công chứng;<br /> <br /> P h ầ n II. K ỹ n ă n g ch u n g vê công chứng: G iớ i th iệ u m ột cách hệ<br /> th ô n g các k ỹ năng, n g h iệ p vụ cơ bán của C ô n g ch ứ n g v iê n k h i g iả i<br /> <br />