Xem mẫu

  1. Ch−¬ng 5 Ph©n tÝch khÝ 5.1. Kh¸i niÖm vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 5.1.1. Kh¸i niÖm Trong luyÖn kim, nhiÒu qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®−îc tiÕn hµnh trong m«i tr−êng khÝ mµ thµnh phÇn cña chóng ¶nh h−ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. Ph©n tÝch khÝ nh»m x¸c ®Þnh thµnh phÇn cña mét hay mét sè chÊt trong hçn hîp khÝ t¸c ®éng lín tíi qu¸ tr×nh, c¸c thµnh phÇn khÝ cÇn ph©n tÝch th−êng lµ O2, CO, SO2, CO2, H2, … 5.1.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch §Ó ph©n tÝch khÝ cã thÓ dïng nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, cã thÓ ph©n thµnh ba nhãm: + Ph©n tÝch hãa häc. + Ph©n tÝch ®iÖn. + Ph©n tÝch quang phæ. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc cã −u ®iÓm lµ cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c nh−ng thêi gian ph©n tÝch l©u, dông cô cång kÒnh vµ dÔ vì, th−êng chØ ¸p dông tr−êng hîp ®ßi hái kÕt qu¶ ph©n tÝch chÝnh x¸c cao. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÖn, tuy cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c thÊp nh−ng thêi gian ph©n tÝch nhanh ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu c«ng nghÖ. Trong ch−¬ng nµy chñ yÕu tr×nh bµy c¸c ph−¬ng ph¸p øng dông nhiÒu trong c«ng nghiÖp nh− ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÖn vµ ph©n tÝch quang phæ. 5.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÖn Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÖn bao gåm: ph©n tÝch theo ®é dÉn nhiÖt, theo ®é tõ thÈm, theo kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ ¸nh s¸ng… cña chÊt khÝ cÇn ph©n tÝch. 5.2.1. Ph©n tÝch khÝ theo ®é dÉn nhiÖt cña chÊt khÝ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch khÝ theo ®é dÉn nhiÖt cña chÊt khÝ dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ ®é dÉn nhiÖt cña c¸c chÊt khÝ. Mét chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cã mét ®é dÉn nhiÖt nhÊt ®Þnh vµ ®é dÉn nhiÖt cña hçn hîp phô thuéc vµo ®é dÉn nhiÖt cña c¸c cÊu tö. B¶ng 5.1 cho ®é dÉn nhiÖt t−¬ng ®èi cña mét sè chÊt khÝ so víi kh«ng khÝ. Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng dïng ®Ó ph©n tÝch khÝ CO2, ®«i khi dïng ®Ó ph©n tÝch khÝ SO2. - 78 -
  2. B¶ng 5.1. §é dÉn nhiÖt t−¬ng ®èi cña c¸c chÊt khÝ ChÊt Kh«ng H¬i O2 CO2 SO2 CO H2 CH4 khÝ khÝ n−íc λ/λkk 1 1,01 0,6 0,34 0,96 7,0 1,27 1,3 ThiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ theo ®é dÉn nhiÖt cña chÊt khÝ cã bé phËn c¬ b¶n lµ mét buång ®o cã d¹ng h×nh trô bªn trong c¨ng mét sîi d©y b¹ch kim (h×nh 5.1). 1 2 D d H×nh 5.1 ThiÕt bÞ ®o khÝ theo ®é dÉn nhiÖt 1) Buång ®o 2) D©y b¹ch kim Khi cho dßng kh«ng khÝ chuyÓn ®éng chËm ®i qua buång ®o, cÊp ®iÖn ®Ó nung nãng d©y b¹ch kim sao cho nhiÖt ®é d©y t d = 100 o C , khi ®ã nhiÖt ®é thµnh buång ®o lµ tb. Khi ph©n tÝch, cho dßng khÝ cÇn ph©n tÝch chuyÓn ®éng qua buång ®o, do ®é dÉn nhiÖt cña khÝ cÇn ph©n tÝch kh¸c kh«ng khÝ nªn nhiÖt ®é d©y b¹ch kim thay ®æi. C¨n cø ®é sai lÖch cña nhiÖt ®é d©y cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc thµnh phÇn khÝ ph©n tÝch. §é dÉn nhiÖt cña khÝ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: D Q. ln d λ= (5.1) 2 π.l.∆t Trong ®ã: D - ®−êng kÝng buång ®o. d - ®−êng kÝnh d©y b¹ch kim. l - chiÒu dµi d©y. ∆t - ®é chªnh lÖch gi÷a nhiÖt ®é d©y vµ nhiÖt ®é thµnh b×nh: ∆t = t d − t b (5.2) Lo¹i bá c¸c ®¹i l−îng æn ®Þnh ta cã quan hÖ λ = f ( t d ) . - 79 -
  3. Tõ (5.1) vµ (5.2) ta cã: D Q ln d +t td = (5.3) 2 πlλ b Khi nhiÖt ®é d©y thay ®æi (th−êng trong ph¹m vi ±5oC) th× ®iÖn trë cña d©y Rd thay ®æi theo, ®Ó ®o nhiÖt ®é d©y ng−êi ta dïng cÇu c©n b»ng (h×nh 5.2). CÇu c©n b»ng gåm hai ®iÖn trë so s¸nh R4 vµ R2, c¸c ®iÖn trë R1 vµ R3 lµ hai buång ®o. §iÖn trë Rp lµ ®iÖn trë ®iÒu chØnh dßng ®i qua c¸c biÕn trë, R0 lµ ®iÖn trë ®iÒu chØnh ®iÓm 0. R2 E G R1 Rp R4 R3 R0 H×nh 5.2 S¬ ®å hÖ thèng ph©n tÝch khÝ CO2 Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng dïng ph©n tÝch khÝ CO2, giíi h¹n ®o 0 - 20 % CO2. 5.2.2. Ph©n tÝch theo sù ch¸y cña cÊu tö cÇn ph©n tÝch Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch khÝ theo sù ch¸y cña cÊu tö cÇn ph©n tÝch ®−îc dïng ®Ó ph©n tÝch tæng l−îng khÝ (CO + H2). R2 E G R1 Rp R4 R3 R0 mA H×nh 5.3 S¬ ®å hÖ thèng ®o hçn hîp khÝ CO + H2 S¬ ®å nguyªn lý cña thiÕt bÞ tr×nh bµy trªn h×nh 5.3. ë ®©y R3 lµ buång ®o cã d©y b¹ch kim ®−îc nung nãng lªn tíi nhiÖt ®é 300 - 400oC. - 80 -
  4. Nguyªn lý ho¹t ®éng: KhÝ cÇn ph©n tÝch ®−îc dÉn qua buång ®o R3, nhê xóc t¸c b¹ch kim, xÈy ra ph¶n øng: CO + H2 + O2 → CO2 + H2O + Q NÕu hµm l−îng (CO + H2) thay ®æi 1% th× nhiÖt ®é d©y thay ®æi 125 - 150oC. ThiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ lo¹i nµy cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c kh«ng cao, sai sè th−êng > 2,5%. 5.2.3. Ph©n tÝch khÝ theo ®é tõ thÈm cña khÝ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch khÝ theo ®é tõ thÈm cña khÝ dùa trªn tÝnh chÊt tõ cña c¸c lo¹i khÝ. ChÊt khÝ nµo cã ®é tõ thÈm lín sÏ bÞ nam ch©m hót, cßn chÊt khÝ nµo cã ®é tõ thÈm thÊp kh«ng chÞu t¸c ®éng cña tõ tr−êng. Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng dïng ®Ó ph©n tÝch thµnh phÇn oxy trong hçn hîp. B¶ng 5.2 §é tõ thÈm cña chÊt khÝ (µ) . KhÝ O2 NO K.khÝ NO2 C2H2 He H2 N2 Cl2 CO µ 192 60,0 30,8 9 1 -0,0083 -0,164 -0,154 -0,6 0,84 S¬ ®å thiÕt bÞ ph©n tÝch tr×nh bµy trªn h×nh 5.4a. §C R 2 1 4 3 Us R7 R6 R7 R6 Uc R1 R2 ∼ 0,8V Rk ∼ 20V A a) b) H×nh 5.4 S¬ ®å thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ theo ®é tõ thÈm 1) S¬ ®å cÊu t¹o buång ®o b) S¬ ®å hÖ thèng ®o ThiÕt bÞ ®o gåm buång ®o h×nh tang trèng (1) cã hai cöa, cöa trªn ®Ó dÉn khÝ vµo, cöa d−íi ®Ó dÉn khÝ ra. Trong buång ®o bè trÝ mµn ch¾n (2), ®iÖn trë R6 vµ R7 - 81 -
  5. b»ng d©y b¹ch kim, nam ch©m (3) vµ cùc tõ gi¶ (4) cã h×nh d¸ng gièng víi nam ch©m (3) nh»m t¹o ra sù ®èi xøng vÒ truyÒn nhiÖt. Nguyªn lý ho¹t ®éng: dßng khÝ cÇn ph©n tÝch ®−îc dÉn vµo buång ®o bÞ tÊm ch¾n (2) t¸ch thµnh hai dßng. Dßng khÝ bªn tr¸i kh«ng chÞu t¸c ®éng cña nam ch©m ®i däc thµnh buång ®o tíi cöa ra. Dßng khÝ bªn ph¶i chÞu lùc hót cña nam ch©m (3) ®i qua ®iÖn trë R6 ®· ®−îc nung nãng sau ®ã tíi cöa ra. Do dßng khÝ l¹nh liªn tôc ®i qua, nhiÖt ®é ®iÖn trë R6 gi¶m. C¨n cø vµo ®é chªnh nhiÖt ®é cña ®iÖn trë R6 vµ R7 cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc thµnh phÇn cña khÝ cÇn ph©n tÝch. §Ó ®o ®é chªnh nhiÖt ®é d©y sö dông hÖ thèng ®o cã s¬ ®å nh− h×nh 5.4b. PhÇn (A) lµ buång ®o, R lµ biÕn trë ®o, K lµ bé khuÕch ®¹i, (§C) lµ ®éng c¬ xoay chiÒu liªn kÕt ®éng víi kim chØ vµ con ch¹y cña biÕn trë ®o R. C¸c ®iÖn trë R6 vµ R7 cña buång ®o ®−îc nung nãng tõ nguån ®iÖn ∼20V. Khi ch−a cho dßng khÝ ®i qua, nhiÖt ®é cña hai ®iÖn trë R6 vµ R7 b»ng nhau do ®ã ®iÖn trë cña chóng b»ng nhau, ®iÒu chØnh R ®Ó cho U s = U c . Khi ®ã ∆U = U s − U c = 0 , ®éng c¬ (§C) ®øng yªn vµ kim chØ chØ 0. Khi cho dßng khÝ ®i qua, nhiÖt ®é cña ®iÖn trë R6 gi¶m xuèng, Uc thay ®æi vµ U c ≠ U S ⇒ ∆U = U s − U c ≠ 0 , chªnh ¸p qua khuÕch ®¹i (K) cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ (§C), ®éng c¬ quay kim chØ vµ dÞch con ch¹y cña biÕn trë (R) cho ®Õn khi Us = Uc . §é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ ph©n tÝch phô thuéc vµo kho¶ng hµm l−îng oxy, trong kho¶ng tõ 0 - 10% hoÆc tõ 0 - 21% sai sè ±0,5%O2, cßn trong kho¶ng tõ 0 - 100% sai sè ±1,25%O2. 5.2.4. Ph©n tÝch khÝ theo kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ Ph©n tÝch khÝ theo kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ dùa trªn hiÖn t−îng hÊp thô cã chän läc c¸c tia bøc x¹ cña c¸c chÊt khÝ, ®Æc biÖt lµ bøc x¹ hång ngo¹i. Ph−¬ng ph¸p nµy chñ yÕu dïng ph©n tÝch khÝ CO2. S¬ ®å nguyªn lý cña thiÕt bÞ tr×nh bµy trªn h×nh 5.5. Nguyªn lý ho¹t ®éng: khi ph©n tÝch, d©y ®iÖn trë (3) ®−îc nung nãng ®Õn nhiÖt ®é 700 - 800oC ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng ®á, ®Üa (5) trªn ®ã cã c¸c lç trèng quay víi vËn tèc n = 6 vßng/s. Luång bøc x¹ gåm c¸c bøc x¹ mµ tÊt c¶ c¸c chÊt khÝ kh«ng cÇn ph©n tÝch hÊp thô (ký hiÖu b»ng mòi tªn t« ®Ëm) vµ c¸c bøc x¹ chØ bÞ chÊt khÝ ph©n tÝch hÊp thô (ký hiÖu b»ng mòi tªn kh«ng t« ®Ëm) qua g−¬ng cÇu (4) vµ c¸c lç trèng - 82 -
  6. cña ®Üa quay t¹o ra xung ¸nh s¸ng ®i xuèng c¸c buång chøa khÝ. Khi ®i qua c¸c b×nh chøa khÝ do b×nh chÕ t¹o b»ng florin nªn hÇu nh− b×nh kh«ng hÊp thô ¸nh s¸nh ®á. 2 1 3 3 6 4 4 7 5 14 9 8 10 10 12 11 13 H×nh 5.5 S¬ ®å thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ theo kh¶ n¨ng hÊp thô bøc x¹ 1) Nguån ®iÖn 2) æn ¸p 3) D©y ®iÖn trë nicr«m 4) G−¬ng cÇu 5) §Üa quay 6) §éng c¬ ®iÖn 7) ChØnh l−u c¬ khÝ 8) B×nh chøa khÝ s¹ch 9) B×nh chøa khÝ cÇn ph©n tÝch 10) B×nh chøa c¸c khÝ kh«ng cÇn ph©n tÝch 11) HÖ thèng g−¬ng ph¶n x¹ 12) Micr«v«n 13) Bé khuÕch ®¹i 14) §ång hå ®o thø cÊp Luång bøc x¹ bªn tr¸i ®i qua buång (8) chøa kh«ng khÝ s¹ch nªn kh«ng bÞ hÊp thô, luång bøc x¹ bªn ph¶i ®i qua buång (9) chøa chÊt khÝ ph©n tÝch mét phÇn bøc x¹ bÞ hÊp thô. Khi ®i qua buång (10) tÊt c¶ bøc x¹ mµ c¸c chÊt khÝ kh«ng cÇn phÇn tÝch hÊp thô sÏ bÞ hÊp thô hoµn toµn. Nh− vËy sau khi ®i qua buång (10) luång bøc x¹ bªn tr¸i vµ bªn ph¶i chØ cßn nh÷ng bøc x¹ mµ chÊt khÝ ph©n tÝch hÊp thô nh−ng c−êng ®é kh¸c nhau. Nhê hÖ thèng g−¬ng ph¶n x¹ hai luång bøc x¹ trªn ®−îc h−íng vµo hai mÆt cña mét micr«v«n, do n¨ng l−îng bøc x¹ cña hai luång kh¸c nhau nªn t¹o ra tÝn hiÖu sai lÖch. TÝn hiÖu sai lÖch sau khi ®−îc khuÕch ®¹i nhê bé khuÕch ®¹i (13) lµm dÞch chuyÓn con ch¹y biÕn trë ®Ó thay ®æi dßng ®iÖn cung cÊp cho d©y nicr«m (3)vµ cÊp tÝn hiÖu cho ®ång hå ®o (14). Toµn bé hÖ thèng ®−îc ®Æt trong buång ®iÒu nhiÖt. - 83 -
  7. 5.3. Ph−¬ng ph¸p quang phæ ®Þnh l−îng ThiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ b»ng quang phæ gåm buång ion hãa (1), buång tõ tr−êng (3), c¶m biÕn (5), bé khuÕch ®¹i (6) vµ dông cô ®o (7). Hai thµnh buång ion hãa r ®−îc ®Æt d−íi mét ®iÖn ¸p U . 7 6 1 e E 5 R 4 2 r1 r r r4 23 B 3 H×nh 5.6 S¬ ®å thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ b»ng quang phæ 1) Buång inon hãa 2) Buång tõ tr−êng 3&4) Khe hë 5) C¶m biÕn 6) KhuÕch ®¹i 7) Dông cô ®o Nguyªn lý ho¹t ®éng: khÝ ph©n tÝch ®−îc chøa vµo buång (1) d−íi ¸p suÊt thÊp, r bÞ b¾n ph¸ bëi dßng ®iÖn tö (e) vµ bÞ ion hãa. D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng E do r ®iÖn ¸p U g©y ra, c¸c ion chÊt khÝ chuyÓn ®éng vÒ phÝa thµnh d−íi cña buång vµ cã mét luång ®i qua khe hë (2) vµo buång tõ tr−êng (3) theo qu¸n tÝnh. D−íi t¸c dông r cña tõ tr−êng vu«ng gãc ( B ), c¸c ion chuyÓn ®éng theo nh÷ng quü ®¹o cong víi b¸n r kÝnh cong (r) kh¸c nhau, phô thuéc vµo c−êng ®é ®iÖn tr−êng E , c−êng ®é tõ tr−êng r ( B ), còng nh− khèi l−îng (m) vµ ®iÖn tÝch (e) cña ion, trong ®ã m vµ e lµ hai nh©n r r tè thuéc b¶n chÊt chÊt khÝ. B»ng c¸ch thay ®æi E vµ B ta cã thÓ h−íng nh÷ng chïm ion kh¸c nhau ®i qua khe hë (4) tíi c¶m biÕn (5). TÝn hiÖu tõ c¶m biÕn (5) qua bé khuÕch ®¹i (6) ®−îc ®−a tíi dông cô ®o (7). - 84 -
nguon tai.lieu . vn