Xem mẫu

  1. Giaùo trình Illustrator Bài 3 THAO TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG Illustrator cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ chọn đối tượng. Hộp thoại move. Giúp các bạn có thể tạo ra những mẫu copy hàng loạt nguyên mẫu ,hoặc các mẫu tăng theo % ,theo từng chiều ngang hoặc dọc.ứng dụng cho việc tạo các mẫu như vải,khăn trải bàn gạch hoa vvv…mẫu đường diềm. 1. Công Cụ : Selection Chọn toàn bộ đường path hoạc toàn bộ nhóm đối tượng.(group) .* Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc. - Chọn 1 đối tượng chỉ việc clíck mouse vào đối tượng , còn muốn chọn nhi ều đối tượng , thì dùng con trỏ bao một hình (Mar quee) bao lấy các đối tượng cần chọn. - Cách khác ; chọn đối tượng thứ nhất đè fím: Shift ,rồi chọn lần lượt vào từng đối tượng còn lại . - Có thể dùng công cụ Selection Tool để di chuyển một đối tượng tới một vị trí khác, trong khi di dời nhấn Alt. để giữ nguyên đối tượng cũ & copy thêm một đối tượng mới . - Công cụ Selection Tool có thể dùng co giãn (Scale) đối tượng bằng cách dùng chuột kéo các Hanles . trong khi Scale, giữ Shift để giữ đúng tỉ lệ. - Công cụ Selection Tool có thể dùng để quay đối tượng * Dời đối tượng đi một khoảng cách chính xác - Bấm Double clik vào công cụ Selection (hoặc nhấn Enter) một hộp thoại xuất hiện . Độ dịch chuyển ngang giữ lại đối Độ dịch chuyển dọc tượng cũ Khoảng cách góc Dời đối dời tượng mẫu tô 2. Hộp thoại –Tranform. Mục :Angle – Chọn góc độ xoay cho đối tương Mục : Shear – Chọn góc độ làm xiên cho đối tượng 1
  2. Giaùo trình Illustrator Lật ngang Lật dọc Co giãntrocke Biến đổi cả hai &ecffec 1.2- Phép tịnh tiến. HộGóc quay p thoại . Move Tool Biến đổi đối tượng - Chức năng di chuyển đối tượng Các sử dụng : Tạo 1 đối tượng , chọn công cụ Move( mũi tên đen ) lích đúp lên công cụ làm xuất hiện hộp thoại. Biến đổi mẫu Mục : Hozizontal- di nghiêngsang bên phải , nếu bạn nhập giátô ị là dương. Góc chuyển tr .hoặc di chuyên sang bên trái , khi bạn nhập giá trị âm. Mục Angle –góc thay đổi hướng Dịch chuy ngang ển Giữ lại đối tượng cũ Dịch chuy dọc ển Khoảng cách Xem hiển thị góc Vertical – di chuyển theo chiều dọc 3. Công Cụ: Direc Selection . a- Dùng chọn điểm neo và dời điểm neo để chọn nhiều điểm neo cùng một lúc chọn công cụ :Direc Selection vẽ một hình bao lấy các neo điểm cần chọn. b/ Dùng để chọn đoạn cong/ thẳng và di chuyển đoạn cong/ thẳng 4. Công Cụ : Group Selection : - Chức năng chọn từng phần tử nằm trong nhóm ( Group.) - Nếu ta bấm chuột vào phần tử đã chọn một lần nữa ta sẽ chọn được cả nhóm mà phần tử đó thuộc ve nhóm đó. - Nếu ta bấm thêm một lần nữa vào phần tử ,ta sẽ chọn được nhóm cao cấp hơn trong thứ tự phân cấp nhóm. 5. Công cụ Magic Wand: - Chức năng chọn các đối tựơng cùng thuộc tính tương tự : Fill Color (màu tô ), Strocke Color (màu nét), Trocke Weight (độ dày đường viền) ,Opacyti (độ mờ đục )và Blending Mode (chế độ phối hợp ), sai số Tolerance - Khi ta click Double vào công cụ : Magic Wand xuất hiện hộp thoại 2
  3. Giaùo trình Illustrator Để chọn ta click vào các đối tượng chứa các thuộc tính mà ta muốn ch ọn , đ ể chọn thêm ta nhấn fim shift rồi click chuột vào đối tượng chứa thuộc tính mà ta muốn thêm . để trừ bớt , ta nhấn fim alt rồi click vào đ ối tượng chứa thuộc tính mà ta muốn trừ bớt. 6. Derect Select Laso tool; - Công cụ này cho phép chọn các điểm neo hoặc các đoạn của Path bằng cách vẽ 1 vùng bao xung quanh các điểm hoặc các đoạn cần chọn. Chọn đối tượng bằng thực đơn Select. 1- Select / All (Ctrl+A) : chọn tất cả đối tượng 2- Select / Deselect ( Ctrl +Shift +A ) không chọn đối tượng nào. 3- Select / Reselect / ( Ctrl + 6 ):lập lại kiểu chọn vừa thực hiện . 4- Select / Inverse : đảo chọn . 5- Select / Next Object Abover( Ctrl+ Alt +])chọn đối tượng kề trên. 6- Select / Next Object Below ( Ctrl+ Alt +[) chọn đối tượng kề dưới 7- Select / Same 3
  4. Giaùo trình Illustrator a/ Blending Mode :Chọn các đối tượng cùng chế độ phối hợp. b/ Fill & Trocke ; Chọn đối tượng cùng màu fill và màu strocke và độ dày. c/ Fill Color : Chọn đối tượng cùng màu fill. d/ Opacity ; Chọn đối tượng cùng độ mơ. e/ Strocke Color ; Chọn đối tượng cùng màu nét. f/ Stroke Weight ; Chọn đối tượng cùng độ dày. 8 - Select / Save Selection : Cho phép lưu các đối tượng thành các tên. Selection1, hoăc Selection 2, - Nhập giá trị % . Nhấn Ok . 7. Chức năng nhóm đối tượng .( Group ) - Nhóm nhiều đối tượng vào cùng 1 nhóm. * Cách nhóm + Tạo vài đối tượng , sau đó chọn công: Selection.(Mũi tên đen) drang chạm vào tất cả các đối tượng , + Vào Menu / Objects / Group. 8. Chức năng giã nhóm đối tượng . + Chọn nhóm đối tương cần giã , + Vào Menu / Objects / Un Group 9. Chức năng khóa đối tượng * Chức năng này nó giúp bạn định vị (cố định) cho đối tượng .khi bạn chỉnh sửa , hay vẽ một đối tựơng khác mà không muốn bị ảnh hưởng gây trở ngại khó khăn khi thao tác . Thao tác : chọn đối tượng cần khóa , vào: Menu / Objects / Lock - Mở khóa cho đối tượng , - Vào Menu / Objects / Un lock. 10. Chức năng làm ẩn đối tượng - Chọn đối tượng cần làm ẩn - Vào Menu / Objects /Hide Selection * Làm xuất hiện trở lại : - Vào: Menu / Objects / Show All 11. Chức năng thay đổi thứ tự lớp. - Chọn đối tượng cần thay đổi, Vào Menu / Objects / Arrange / và tùy chọn : - Bring to Font : Lên lớp trên cùng (Shift +Ctrl + ] - Bring for Ward : Lên trên 1 lớp (Ctrl+]) - Send Black Ward : Xuống dưới 1 lớp (Ctrl+[ ) - Send to Back : Xuống lớp cuối cùng (Shift+Ctrl+[ ) 4
  5. Giaùo trình Illustrator 12. Pallettes Layer Là những lớp trong suốt được xếp thứ tự chồng lên nhau.nó giúp bạn thay đổi đối tượng hoặc chỉnh sửa các đối tượng mà không làm ảnh hưởng tới những đối tượng khác .hoặc di chuyển hình ảnh bitmap từ photoshop qua Illustrator. Bạn có thể tạo ra layer mẫu (Template)cho phép bạn vẽ ra những đối tượng mới , dựa trên cơ sở của đối tượng đã có . các layer mẫu được khóa lại không cho bạn sửa đổi.và không in ra được .và như thế bạn dễ ràng đồ vẽmà không làm ảnh hưởng tới nó . - Bảng Layer có cải tiến về cách thức cho việc xem in các layer . - Bạn có xuất các Layer sang Photoshop theo định dạng PSD *.Xắp xếp thứ tự Layer . - Thay đổi thứ tự Layer Ta chọn lớp cần thay đổi lích trái chuột kéo di chuyển . Hiển thị layer. - Nhấp chọn con mắt xuất hiện . Làm ẩn layer . - Nhấp chọn vào con mắt làm ẩn . Khóa layer . - Clíck chọn vào ô vuông nằm bên phải cạnh con mắt . Mở khóa : Clíck bỏ chọn vào biểu tượng chiếc khóa . - Tạo thêm layer; lích chọn vào nút .New layer. Nằm cuối. Palletes. 13. Thay đổi thứ tự lớp đối tượng Để thay đổi tứ tự lớp đối tượng .ta chọn đối tượng cần thay đổi rồi vào menu: Object / Arrange/ - Bring To Font ; đưa đối tượng lên lớp trên cùng - Bring for ward ; đưa đối tượng lên 1 trên lớp - Send Back Ward ; đưa đối tượng xuống 1 lớp . - Send To Back ; đưa đối tượng xuống lớp dưới cùng. * Xắp xếp vị trí đối tượng. Chọn các đối tượng cần xắp xếp vị trí Chọn Window / Align(Shift +F7) Phân bổ theo Canh giữa ngang Canh bằng đầu Phân bổ theo đầu tâm ngang Canh Phân bổ Phân bổ Phân bổ giữa theo chân theo canh 5 theo canh Phân bổ theo dọc trái phải Canh trái phải tâm dọc Canh Canh bằng chân