Xem mẫu

  1. Giaùo trình Illustrator BAØI 9 CAÙC COÂNG CUÏ VEÕ 1. Caùc Brush 1.1.1. ï CalliGraphic Brush: Taïo ra nhöõng neùt töï nhieân ( gioáng nhö vieát chöõ ñeïp) baèng caùch moâ phoûng ñoä nghieâng cuûa ñaàu vieát 1.1.2. Scatter Brush:Taïo ra caùc neùt veõ baèng caùch phaân boå caùc ñoái töôïng (ví duï: 1 con boï ruøa ,hoaëc chieác laù) doïc theo chieàu daøi ñöôøng path 1.1.3. Art Brush Taïo ra nhöõng neùt veõ baèng caùch keùo daõn ñeàu moät ñoái töôïng (ví duï : 1 muõi teân) 1.1.4. Pattern Brush.Laäp laïi nhöõng maãu hoa vaên doïc theo ñöôøng ñi cuûa path. Choïn windows / brush(F5) hieån thò. Khung baûng Pallettes Brush. calligraphic brush scatter brush art brush Patern brush 2. CAÙCH TAÏO BRUSH MÔÙI. 2..1 CalliGraphic brush * Taïo 1 kieåu coï coù goùc nghieâng 45 ñoä - Duøng coâng cuï Elipse Tool veõ hình eâ lip - Xoay goùc 45 ñoä - Clik vaøo nuùt: New Brush ôû cuoái pallettes Brush laøm xuaát hieän hoäp thoaïi new brush. - Choïn vaøo .New calliGraphic Brush / Ok Page 1 5/4/2011 Ñ/ kínhätroøn Ñoä nghieâng Ño ñaàu Ñoä bieán thieân
  2. Giaùo trình Illustrator Teân ñaàu coï Ñöôøng kính ñaàu coï Fixed: coá ñònh Radom: ngaãu nhieân Pressure: phuï thuoäc vaøo luïc nhaán xuoáng khi veõ(chæ söû duïng vôùi quang light pen) 2..2 Taïo Catter brush Taïo 1 maãu hoïa tieát , con boï Ruøa. - Choïn noù roài nhaáp vaøo nuùt New Brush , laøm xuaát hieän hoäp thoaïi - Choïn vaøo New Scanter Brush - Nhaáp Ok xuaát hieän baûng tieáp theo - Nhaáp Ok keát thuùc . Teân coï Kích thöôùc Khoaûng caùch giöõ caùc ñoái töôïng Ñoä leäch cuûa caùc ñoái töôïng Goùc quay neáu ta choïn Fixed thì caùc giaù trò , Size, Spacing ,Scatter, Rotation laø coá ñònh. neáu ta choïn :Radom thì caùc giaù trò Size, Spacing ,Scatter, Rotation laø ngaãu nhieân. - Size :kích thöôùc cuûa ñoái töôïng Page 2 5/4/2011
  3. Giaùo trình Illustrator - Spacing : khoaûng caùch giöõa caùc ñoái töôïng - Scatter : phaân boå caùc ñoái töôïng hai beân ñöôøng ñi cuûa coï ( khi catter = o % caùc ñoái töôïng seõ naèm ngay treân ñöôøng ñi cuûa coï) - Rotation : höôùng cuûa ñoái töôïng (töø -180 o ñeán 1800 )so vôùi trang (Page) hoaëc so vôùi ñöôøng ñi cuûa coï(path) 2.3 - Taïo Art Brush - Taïo 1 ñoái töôïng ( Art ví duï caây coï) - Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt New brush . - Laøm xuaát hieânhoäp thoaïi: New Brush , - Choïn vaøo: New Art Brush / Ok xuaát hieân hoäp thoaïi. Teân ñaàu coï Höôùng veõ Tæ leä thu ,phoùng Laät ngang Laät doïc 2.4- Taïo Pattern Brush. Böôùc 1 - Taïo maãu hoïa tieát cho goùc cuûa moät ñöôøng path kheùp kín . hoïa tieát(tiles) hình vuoâng, sao 5 caùnh naèm ôû Maãu 1 Maãu giöõa. copy - Copy maãu hoïa tieát goùc ra laøm 2 maãu. *löu vaøo baûng Watches Page 3 5/4/2011
  4. Giaùo trình Illustrator - Choïn 1 maãu goùc thöù nhaát keùo thaû vaøo baûng Swatches - tieáp tuïc keùo maãu goùc thöù 2 vaøo . baûng Swatches thieát keá hoïa tieát caïnh hoïa tieát cho goùc Böôc 2 Thieát keá maãu hoïa tieát (coù daïng ñöôøng ñöôøng dieàm) - Choïn maãu hoïa tieát (ñöôøng dieàm)ù nhaáp vaøo nuùt New Brush ÔÛ Pallete Brush .laøm xuaát hieän hoäp thoaïi / - Choïn vaøo nuùt: New Patern Brush . - Chon. OK . Maãu goùc Maãu goùc - Laøm xuaát hieän hoäp thoaïi: ngoaøi trong Maãu ñaàu Pattern brush Option. Maãu Maãu cuoái caïnh(tiles) Khoa Böôùc 3 ûng Laép gheùp hoïa tieát goùc vôùi caùch hoïa tieát caïnh giöõa - Choïn oâ thöù 2 töø traùi qua, caùc tiles choïn vaøo :New Pattern Swatches 1. - Choïn oâ thöù 3 vaø tieáp tuïc choïn: New Pattern Swatches 2. - Nhaán OK . Page 4 5/4/2011
  5. Giaùo trình Illustrator Luùc naøy hoäp thoaïi pallettes Brush option hieån thò. - Nhaán choïn nuùt Ok. Maãu seõ ñöôïc löu vaøo trong pallettes Brush. Laät ngang laät,doïc Strich to fit :co daõn caùc tiles cho phuø hôïp chieàu daùi path Add space to fit :theâm khoaûng traéng giöõa caùc tiles cho phuø hôïp chieàu daøi cuûa path Approximate path:laáy xaáp xæ path Luùc naøy ñaõ hoaøn thieän xong vieäc taïo Pattern Brush . Chuùng ta coù theå aùp duïng vaøo hình chuõ nhaät. - Veõ hình chöõ nhaät , - Taét maøu neàn , click vaøo nuùt None(gaïch cheùo maøu ñoû) - Choïn vaøo neùt Patern Brush .ôû baûng Pallettes Brush. maø chuùng ta vöøa taïo xong, - Luùc naøy neùt seõ ñöôïc toâ. 3. CAÙC COÂNG CUÏ VEÕ 3.1. Coâng cuï Paint Brush (B) Coâng cuï naøy duøng ñeå : Page 5 5/4/2011
  6. Giaùo trình Illustrator Veõ töï do ,vieát chöõ ñeïp (söø duïng graphic brush cuûa brushes palette) Phaân boá caùc ñoái töôïng doïc theo chieàu daøi cuûa path (söû duïng Center Brush cuûa Brushes palette) Keùo daõn caùc ñoái töôïng doïc theo chieàu daøi cuûa path (söû duïng art brush cuûa Brushes palette) Laäp laïi nhöõng maãu hoa vaên doïc theo chieàu daøi cuûa path (söû duïng Patern Brush cuûa Brushes palette) 3.2. Coâng cuï : Penci Coâng cuï duøng ñeå veõ nhöõng ñöôøng daãn ,vaø ñieàuø chænh ñöôïc . ñaëc tính, giuùp baïn veõ phaùc thaûo, gioáng nhö caàm trong tay caây vieát chì Page 6 5/4/2011
  7. Giaùo trình Illustrator - Ñeå veõ ñöôøng cong kheùp kín ,ta veõ ñöôøng cong sau ñoù nhaán vaø giöõ phím Alt roài thaû chuoät. AI seõ töï ñoäng noái ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laïi vôùi nhau. - Coâng cuï Penci coù theå duøng ñeå chænh söûa moät ñöôøng cong. 3.4. Coâng cuï : Smooth. Coâng cuï: Smooth - giuùp baïn laøm cho 1 ñöôøng daãn veõ baüng coâng cuï Pencil ñang coù nhieàu uoán khuùc nhoû hoaëc gaõy goùc , trôû neân mòn hôn . duøng coâng cuï naøy loaïi boû ñöôïc moät soá ñieåm neo. Ñeå söû duïng coâng cuï naøy , baïn chæ caàn drang con troû baèng coâng cuï: Mooth giöõa 2 ñieåm baát kyø treân ñöôøng daãn cuõ . ñöôøng cong seõ töï söûa laïi ôû giöõa 2 ñieåm treân . tuy nhieân 1 ñieåm khaùc giöõa coâng cuï naøy ñoái vôùi coâng cuï Pencil laø ñöôøng cong ñöôïc söûa laïi vaãn giöõ ñuùng hình daïng cuûa ñöôøng cuõ . 4. Coâng cuï : Erases Tool Duøng ñeå xoùa ñöôøng cong vaø caùc ñieåm neo. Choïn coâng cuï naèm treân thanh coângcuï ôû beân traùi maøn hình. Roài lích chuoät traùi keùo deâ treân neùt veõ. 3.5. Coâng cuï Knife Tool Duøng ñeå caêt ñöôøng cong kín thaønh nhieàu maûnh Page 7 5/4/2011
  8. Giaùo trình Illustrator 3.6. Coâng cuï Scissors (C) Duøng ñeå caêt ñöôøng cong taïi moät ñieåm neo coù saün hoaëc taïi moät vò trí baát kì treân ñöôøng cong. Page 8 5/4/2011
nguon tai.lieu . vn