Xem mẫu

s ở<br /> <br /> GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO<br /> <br /> G<br /> <br /> I<br /> <br /> Á<br /> <br /> O<br /> <br /> HÀ<br /> <br /> NỘI<br /> <br /> T<br /> <br /> R<br /> <br /> Ì<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> s ở<br /> <br /> G I Á O D Ụ C V À Đ À O<br /> <br /> T Ạ O<br /> <br /> H À<br /> <br /> N Ộ I<br /> <br /> LÝ L A N HƯƠNG - NGUYÊN T H Ị BÍCH NGỌC<br /> <br /> G<br /> <br /> I<br /> <br /> E N G L I S H<br /> <br /> Á<br /> <br /> O<br /> <br /> T<br /> <br /> F 0 R<br /> <br /> I N T E N S I V E<br /> (Dùng<br /> <br /> trong<br /> <br /> các<br /> <br /> R<br /> <br /> Ì<br /> <br /> B<br /> <br /> U<br /> <br /> N<br /> <br /> S<br /> <br /> H<br /> <br /> I<br /> <br /> N<br /> <br /> E<br /> <br /> S<br /> <br /> S<br /> <br /> I<br /> <br /> R E A D I N G<br /> trường<br /> <br /> THCN)<br /> <br /> Ị Đ ậ l ẩ Ụ C T M NGUYỀN<br /> Ị TRUNG TẦM HỌC L l g ũ<br /> N H À X U Ấ T B Ả N H À N Ộ I - 2007<br /> <br /> N H À XUẤT B Ả N H À<br /> <br /> N Ộ I<br /> <br /> 4 - TỐNG DUY TÂN, Q U Ậ N H O À N KIẾM, H À N Ộ I<br /> Đ T : (04) 8252916 - F A X : (04) 8257063<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> ENGLISH F0R BUSINESSI • INTENSIVE READING<br /> N H À X U Ấ T B Ẳ N H À N Ộ I - 2007<br /> <br /> Chịu trách nhiệm xut bản<br /> NGUYỄN KHẮC OANH<br /> Biên tập<br /> P H Ạ M QUỐC TUẤN<br /> Bìa<br /> ĐẶNG VINH QUANG<br /> Kỹ thuật vi tính<br /> HẢI Y Ế N<br /> Sửa bản in<br /> P H Ạ M QUỐC TUẤN<br /> P H Ạ M GIA M I N H<br /> <br /> In 4 5 0 ạ ĩ o n , k h ổ 17x24cm, t ạ i N h à in H à N ộ i - C ô n g ty S á c h H à N ộ i . 67 P h ó Đ ứ c<br /> Chínhí - Ẹ a Đ ì n h - H à N ộ i . Q u y ế t định xut bản: 1 6 0 - 2 0 0 7 / C X B / m ^ G Ĩ - 2 ' 7 / H N số<br /> 3 ĩ 3 / C X B / n g à y O 2 / 3 / 2 0 0 7 . Số in: 332/2. I n xong và nộp lưu c h i ể u q u ý H I n ă m 2007.<br /> <br /> L ờ i giới<br /> <br /> thiêu<br /> <br /> ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp<br /> đại hóa<br /> nghiệp<br /> <br /> văn minh,<br /> <br /> Trong<br /> nhân<br /> <br /> nhằm<br /> hiện<br /> <br /> đưa Việt<br /> <br /> cách<br /> <br /> mạng<br /> <br /> hành<br /> <br /> Đại<br /> <br /> hội Đảng<br /> <br /> Trung<br /> toàn<br /> <br /> nước<br /> <br /> to lớn đó, công<br /> <br /> lực luôn giữ vai trò quan<br /> Chấp<br /> <br /> trở thành<br /> <br /> hiện<br /> công<br /> <br /> đại.<br /> <br /> sự nghiệp<br /> <br /> Ban<br /> <br /> Nam<br /> <br /> hóa,<br /> <br /> ương<br /> <br /> quốc<br /> <br /> trọng.<br /> <br /> Báo cáo Chính<br /> <br /> Đảng<br /> <br /> ln<br /> <br /> tác đào<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> sản<br /> <br /> thứ IX đã chỉ<br /> <br /> tạo<br /> của<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Việt<br /> <br /> trị<br /> <br /> tại<br /> <br /> rõ: " P h á t t r i ể n<br /> <br /> g i á o dục v à đ à o tạo là m ộ t trong những đ ộ n g lực quan trọng<br /> t h ú c đ ẩ y sự n g h i ệ p công<br /> <br /> nghiệp<br /> <br /> hóa,<br /> <br /> hiện<br /> <br /> đại<br /> <br /> hóa,<br /> <br /> là đ i ề u<br /> <br /> k i ệ n đ ể p h á t t r i ể n n g u ồ n lực c o n n g ư ờ i - y ế u t ố c ơ b ả n đ ể<br /> p h á t t r i ể n x ã h ộ i , tăng trưởng k i n h t ế nhanh và b ề n vững".<br /> Quán<br /> <br /> triệt chủ trương,<br /> <br /> và nhận<br /> <br /> thức đúng<br /> <br /> giáo<br /> <br /> trình<br /> <br /> nghị<br /> <br /> của Sở Giáo<br /> <br /> ủy<br /> <br /> ban<br /> <br /> nhân<br /> <br /> cho phép<br /> <br /> án biên soạn<br /> học chuyên<br /> sự quan<br /> nâng<br /> <br /> lực Thủ<br /> Trên<br /> <br /> thành<br /> <br /> chương<br /> nghiệp<br /> <br /> phố<br /> <br /> Hà<br /> <br /> Hà Nội.<br /> <br /> tâm sâu sắc của Thành<br /> cao chất<br /> <br /> lượng<br /> <br /> đào<br /> <br /> đào<br /> <br /> số<br /> <br /> tạo thực hiện<br /> <br /> đê<br /> <br /> định<br /> <br /> ủy, UBND<br /> tạo và phát<br /> <br /> định<br /> <br /> triển<br /> <br /> Trung<br /> <br /> này thể<br /> <br /> hiện<br /> <br /> phố<br /> <br /> trong<br /> <br /> nguồn<br /> <br /> thành<br /> <br /> cơ sở chương<br /> <br /> trình<br /> <br /> và những<br /> <br /> khung<br /> <br /> kinh nghiệm<br /> <br /> của Bộ Giáo<br /> <br /> nhân<br /> <br /> dục và<br /> <br /> Đào<br /> <br /> rút ra từ thực tế đào<br /> <br /> tạo,<br /> <br /> Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường<br /> soạn<br /> <br /> 231912003,<br /> <br /> các trường<br /> <br /> Quyết<br /> <br /> đề<br /> <br /> đô.<br /> <br /> tạo ban hành<br /> <br /> biên<br /> <br /> trình,<br /> <br /> đã ra Quyết<br /> <br /> trong<br /> <br /> nước<br /> <br /> tạo, theo<br /> <br /> ngày<br /> <br /> dục và Đào<br /> <br /> giáo trình<br /> <br /> (THCN)<br /> <br /> lượng<br /> <br /> Nội<br /> <br /> và Nhà<br /> <br /> của chương<br /> <br /> tạo Hà Nội,<br /> <br /> Sở Giáo<br /> <br /> trình,<br /> <br /> trọng<br /> <br /> cao chất<br /> <br /> dục và Đào<br /> <br /> dân<br /> <br /> của Đảng<br /> <br /> quyết<br /> <br /> đắn về tm quan<br /> <br /> đối với việc nâng<br /> <br /> 5620ỈQĐ-UB<br /> <br /> việc<br /> <br /> Nghị<br /> <br /> chương<br /> <br /> trình,<br /> <br /> giáo<br /> <br /> trình<br /> <br /> một<br /> <br /> cách<br /> <br /> THCN<br /> khoa<br /> <br /> tổ<br /> học,<br /> <br /> chức<br /> hệ<br /> <br /> 3<br /> <br />