Xem mẫu

( |g | i k u u NG đ ạ i h ọ c Vă n h o á h à n ộ i DƯƠNG THỊ THU HÀ ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DƯƠNG THỊ THU HÀ DỌC HIỂU TIẾNG ANH NGÀNH THƯVIỆN - THÔNG TIN LIBRARY A N D INFORMATION SCIENCE: ENGLISH READING MATERIALS (Giáo trình dành cho sinh viên đợi học và cao đắng ngành Thưviện - Thông tin) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI C O N T E N T S Page number Foreword.....................................................................................................5 Section One: Introduction to Library and Information Science Unit 1 The Role of the Library in Society.........................................9 Unit 2 Careers in Library Work ........................................................31 Unit 3 Education and Training of Librarians..................................51 Unit 4 Library and Information Marketing...................................68 Unit 5 Service in the Library.............................................................92 Section Two: Types of Libraries Unit 6 Public Libraries................................................................... 108 Unit 7 School Libraries ................................................................. 126 Unit 8 Academic Libraries............................................................. 144 Unit 9 Special Libraries................................................................... 160 Section Three: Technical Processing Unit 10 Catalogs.................................................................................. 176 Unit 11 Bibliosrapliic Descriptions of Library Materials....... 195 Unit 12 Classification Systems...................................................... 218 ... - tailieumienphi.vn