Xem mẫu

 1. gi¸o tr×nh ®μo t¹o båi d−ìng t− vÊn gi¸m s¸t kh¶o s¸t
 2. Ch−¬ng I Kh¸i qu¸t chung I t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh Khi mét c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®−îc ®−a ra ®Êu thÇu ®Ó thi c«ng, c¸c thñ tôc trong tiÕn tr×nh x©y dùng ®· hoµn tÊt, ta cÇn thèng nhÊt mét sè thuËt ng÷ vµ mét sè kh¸i niÖm chuyªn m«n theo th«ng lÖ, theo th«ng lÖ Quèc tÕ, nhÊt lµ c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng C«ng tr×nh. Nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm sau ®Êy ®−îc trÝch tõ c¸c dù ¸n ®Êu thÇu Quèc tÕ ®· ho¹t ®éng trªn ®Êt n−íc ta tõ 1990 ®Õn nay. I.1 Mét sè ®Þnh nghÜa - Chñ ®Çu t− - Ban qu¶n lý Dù ¸n (Employer) lµ Chñ dù ¸n hoÆc lµ ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p hoÆc lµ ng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p, nh−ng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy quyÒn. - Nhµ thÇu (Contractor) lµ ng−êi tham dù thÇu th¾ng ®· ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp nhËn vµ nng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p d−íi danh nghÜa Nhµ thÇu, nh−ng kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy nhiÖm. - Nhµ thÇu phô (Subcontractor) lµ bÊt kú ng−êi nµo ký hîp ®ång mét phÇn c«ng viÖc víi Nhµ thÇu chÝnh, hoÆc bÊt kú n−êi nµo mµ mét phÇn c«ng viÖc ®−îc hîp ®ång theo yªu cÇu cña T− vÊn vµ ng−êi kÕ nhiÖm hîp ph¸p, nh−ng khång ph¶i lµ ng−êi ®−îc ñy nhiÖm. - T− vÊn tr−ëng (Engineer) lµ ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ ®Ó ho¹t ®éng nh− “C«ng tr×nh s−" thùc thi c¸c môc tiªu vµ yªu cÇu ghi trong Hîp ®ång x©y dùng (vµ theo ®å ¸n thiÕt kÕ). N−íc ngoµi vÉn gäi chøc danh nµy lµ “C«ng tr×nh s−” hay “Tæng C«ng tr×nh s−”. ViÖt nam quen gäi lµ “T− vÊn tr−ëng” hay “T− vÊn”. - Hîp ®ång (Contract) lµ c¸c §iÒu kiÖn, c¸c ChØ dÉn, c¸c B¶n vÏ, c¸c B¶ng ®¬n gi¸, b¶n Dù ThÇu, v¨n b¶n ChÊp nhËn thÇu, b¶n Tháa thuËn hîp ®ång vµ c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan. - ChØ dÉn kü thuËt (Specifications) lµ c¸c chØ dÉn c¸c lµm vµ ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng viÖc kÓ c¶ trong Hîp ®ång vµ bÊt kú sù thay ®æi hay phô thªm nµo vµo trong nµy kÓ c¶ c¸c môc do Nhµ thÇu ®Ñ tr×nh vµ ®−îc T− vÊn chÊp nhËn. - B¶n vÏ (Drawing) lµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c b¶ng tÝnh vµ c¸c th«ng b¸o kü thuËt cïng d¹ng cña T− vÊn trao cho Nhµ thÇu theo Hîp ®ång vµ tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ. B¶ng tÝnh, c¸c mÉu h×nh, c¸c ®å h×nh, s¸ch chØ dÉn c¸ch lµm vµ b¶o d−ìng hoÆc c¸c th«ng tin kü thuËt cïng d¹ng mµ Nhµ thÇu ®Ñ tr×nh ®−îc T− vÊn chÊp nhËn. - B¶ng gi¸ (Bill of Quantities) lµ b¶ng ®¬n gi¸ vµ toµn bé b¶ng gi¸ nh− mét phÇn cña B¶n dù thÇu. - B¶n dù thÇu (Bid) lµ b¶ng gi¸ dù thÇu mµ nép cho Chñ ®Çu t− ®Ó thùuc hiÖn vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh, vµ söa ch÷a bÊt kú sù h− háng nµo ®· ®Ò cËp trong c¸c ®iÒu kho¶n cña Hîp ®ång, nh− ®· chÊp thuËn trong v¨n b¶n “ChÊp nhËn thÇu”. - Tháa thuËn hîp ®ång (Contract Agreement) lµ c¸c ®iÒu kho¶n tháa thuËn trong mét hîp ®ångkinh tÕ. - Thö nghiÖm hoµn thiÖn (Test on Completion) lµ tÊt c¶ c¸c lo¹i thÝ nghiÖm cña Nhµ thÇu hoÆc bÊt kú ai ®−îc T− vÊn vµ Nhµ thÇu chÊp thuËn, do Nhµ thÇu thùc hiÖn tr−íc 2
 3. khi mét c«ng tr×nh, mét h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét phÇn ®−îc bµn giao cho Chñ ®Çu t−. Nh− thÕ ta cã thÓ h×nh dung quy tr×nh triÓn khai mét c«ng tr×nh x©y dùng kh¸i qu¸t trong s¬ ®å hinh 1 Chñ ®Çu t− §Ò ra môc tiªu dù ¸n. Qu¶n lý vèn ®Çu t− ®Êu thÇu ®Ó lùa chän T− vÊn ThiÕt kÕ T¹o ra B¶n thiÕt kÕ Dù ¸n ThiÕt kÕ C¬ së ThiÕt kÕ Kü thuËt (Basic Design) (Detail Design) Nhμ thÇu Thi c«ng Theo 1 trong 2 ph−¬ng thøc T− vÊn Gi¸m s¸t T− vÊn tr−ëng (Engineer-C«ng tr×nh s−) ThiÕt kÕ thi c«ng (Detail Design) Gi¸m s¸t: Kh¶o s¸t, Lµm ®Êt, Thi c«ng nÒn mãng tæng thÇu EPC Gi¸m s¸t KÕt cÊu c¸c lo¹i §Êu thÇu trän gãi ThÇu thi c«ng * ThiÕt kÕ chi tiÕt * X©y Theo h¹ng môc l¾p * Cung cÊp thiÕt bÞ Gi¸m s¸t: ThiÕt bÞ, ®iÖn, n−íc. Gi¸m s¸t: Trang bÞ, m¸y mãc ThÇu ThÇu ThÇu ThÇu phô 1 phô ... phô 1 phô ... H×nh 1: Quy tr×nh thùc hiÖn mét dù ¸n x©y dùng 3
 4. I.2 Mét sè kh¸i niÖm – Chøc tr¸ch quyÒn h¹n 1) T− vÊn tr−ëng vµ §¹i diÖn t− vÊn: - “T− VÊn Tr−ëng- Engineer- C«ng Tr×nh S− -” lµ ng−êi ®−îc Chñ ®Çu t− chØ ®Þnh ®Ó ho¹t ®éng nh− mét “Engineer – C«ng Tr×nh S−” phôc vô cho môc ®Ých cña “Hîp ®ång X©y dùng”. - “§¹i diÖn T− vÊn - Engineer’s Representative” lµ ng−êi do T− vÊn tr−ëng ®Ò nghÞ lµm ®¹i diÖn cho m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc T− vÊn tr−ëng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chuyªn ngµnh ®−îc giao vµ thùc thi c¸c quyÒn h¹n tr−íc nhãm chuyªn m«n ®ã. 2) Chøc tr¸ch vµ quyÒn h¹n cña T− vÊn tr−ëng (a) T− vÊn tr−ëng thùc hiÖn c¸c chøc tr¸ch ®−îc nªu trong Hîp ®ång. (b) T− vÊn tr−ëng cã thÓ thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc nªu trong hîp ®ång, song cÇn ®−îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− tr−íc khi thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®ã. Còng cÇn hiÓu r»ng, bÊt kú yªu cÇu nµo ®· ®−îc chÊp thuËn th× c¸c quyÒn h¹n do T− vÊn tr−ëng thùc thi ®Òu ®−îc xem lµ quyÕt ®Þnh cña Chñ ®Çu t−. (c) Ngoµi trõ ®· c«ng bè trong Hîp ®ång, T− vÊn tr−ëng kh«ng cã quyÒn lµm cho gi¶m nhÑ c¸c ®iÒu kiÖn b¾t buéc víi “Nhµ thÇu” trong hîp ®ång. (d) QuyÒn h¹n T− vÊn tr−ëng víi c¸c Nhãm t− vÊn nghiÖp vô: Trong tõng kho¶ng thêi gian vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc, T− vÊn tr−ëng sÏ lËp c¸c “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” nh− lµ ®¹i diÖn cho m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n vµ thùc thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc trao. Tõng nhãm nµy nµy gäi lµ §¹i diÖn T− vÊn - Engineer’s Representative. T− vÊn tr−ëng còng cã thÓ gÈi t¸n Nhãm t− vÊn nghiÖp vô nµy bÊt kú khi nµo nhiÖm vô ®· hÕt. ViÖc lËp hoÆc g¶i t¸n c¸c “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ chØ cã gi¸ trÞ khi v¨n b¶n ®ã ®· ®−îc göi ®Õn Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu. (e) BÊt kú th«ng b¸o nµo do “§¹i diÖn T− vÊn” ®Õn Nhµ thÇu nh©n danh “Nhãm t− vÊn nghiÖp vô” ®Òu cã hiÖu lùc nh− T− vÊn tr−ëng ®−a ra, d−íi d¹ng sau: + BÊt kú sù thiÕu sãt cña T− vÊn ®¹i diÖn do kh«ng chÊp nhËn mét c«ng viÖc viÖc, mét lo¹i vËt liÖu hoÆc m¸y mãc th× kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn T− vÊn tr−ëng tiÕp tôc kh«ng chÊp nhËn c«ng viÖc, vËt liÖu hoÆc m¸y mãc ®ã vµ ®−a ra h−íng dÉn cho viÖc söa ch÷a. + NÕu Nhµ thÇu chÊt vÊn bÊt kú mét th«ng b¸o nµo ®ã ®−îc ®−a ra tõ §¹i diÖn T− vÊn th× §¹i diÖn T− vÊn ®Ö tr×nh vÊn ®Ò ®ã lªn T− cÊn tr−ëng ®Ó cã thÓ ®−îc kh¼ng ®Þnh, b¸c bá hoÆc thay ®æi néi dung cña th«ng b¸o ®ã. (f) Trî lý t− vÊn - T− vÊn tr−ëng hay T− vÊn ®¹i diÖn cã thÓ ®Ò nghÞ mét sè thµnh viªn lµm trî lý cho c«ng viÖc cña T− vÊn ®¹i diÖn trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n. Khi ®ã ph¶i th«ng b¸o ®Õn Nhµ thÇu hä tªn, nhiÖm vô, khèi l−îng c«ng viÖc vµ quyÒn h¹n cña c¸c thµnh viªn ®ã. - C¸c Trî lý viªn nµy kh«ng cã quyÒn h¹n tù ý ®−a ra bÊt kú chØ dÉn kü thuËt nµo, vµ bÊt kú chØ dÉn nµo trong sè hä ®−a ra víi môc ®Ých ®−îc hiÓu lµ do T− vÊn ®¹i diÖn ®−a ra. (g) N¨ng lùc T− vÊn b¶o ®¶m gi¸ thµnh vµ tiÕn ®é: - Theo quan ®iÓm cña T− vÊn tr−ëng, nÕu nh− mét sè c«ng viÖc nµo ®ã cÇn ®−îc thay ®æi trong tængthÓ c«ng viÖc, hoÆc mét phÇn c«ng viÖc, mµ tiÕn ®é hoÆc gi¸ thµnh 4
 5. trong hîp ®ångxem ra lµ kh«ng phï hîp hoÆc th«ng thÓ ¸p dông, do nguyªn nh©n cña sù thay ®æi ®ã. Sau ®è, dùa theo t− vÊn cña T− vÊn tr−ëng víi Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu, mét gi¸ thµnh hoÆc tiÕn ®é hîp lý sÏ ®−îc thèng nhÊt gi÷a T− vÊn, Chñ ®Çu t− vµ Nhµ thÇu. Tr−êng hîp kh«ng ®−îc nhÊt trÝ th× T− vÊn tr−ëng sÏ Ên ®Þnh mét ®¬n gi¸ hoÆc tiÕn ®é mµ theo T− vÊn lµ phï hîp vµ sÏ th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt vµ mét b¶n tr×nh Chñ ®Çu t−. Cho ®Õn khi ®¬n gi¸ hoÆc tiÕn ®é ®−îc nhÊt trÝ hoÆc ®−îc Ên ®Þnh, T− vÊn tr−ëng sÏ x¸c ®Þnh mét tiÕn ®é hoÆc ®¬n gi¸ t¹m thêi lµm c¬ së cho thanh to¸n. - Tr−êng hîp nh÷ng c«ng viÖc ®· ®−îc chØ dÉn ph¶i ®æi kh«ng, nh− ®· nªu trªn, mµ ch−a viÖc nµo ®−îc thùc hiÖn trong vßng 14, ngµy tÝnh tõ ngµy ®−a ra chØ dÉn, tr−íc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc thay ®æi ®ã cÇn cã th«ng b¸o ®Õn: + Tõ Nh¸ thÇu göi ®Õn T− vÊn víi ý ®Þnh khiÕu n¹i vÒ v−ît dù to¸n hoÆc thay ®æi tiÕn ®é hoÆc ®¬n gi¸. + Tõ T− vÊn tr−ëng ®Õn Nhµ thÇu víi ý ®Þnh thay ®æi tiÕn ®é hoÆc gi¸ thµnh. 5
 6. II c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t x©y dùng Nh− thÕ, c«ng t¸c “T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng” lµ mét bé phËn n»m trong ho¹t ®éng chung cña c«ng t¸c “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng” nh− nªu trªn. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm riªng phô thuéc c¸c gai ®o¹n vµ lo¹i h×nh kh¶o s¸t. II.1 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh ho¹t ®éng k¶o s¸t x©y dùng 1) Ho¹t ®éng phôc vô thiÕt kÕ. §ã lµ: + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ c¬ së + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ kü thuËt + Kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 2) Ho¹t ®éng phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: §©y chÝnh lµ ho¹t ®éng n»m trong c«ng t¸c t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng, sau khi ký hîp ®ång x©y dùng víi nhµ thÇu, th−¬ng bao gåm c¸c c«ng viÖc: + Kh¶o s¸t phôc kiÓm tra tr−íc thi c«ng x©y dùng; + Kh¶o s¸t chi tiÕt phôc vô gi¶i ph¸p gia cè ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu (bè trÝ cäc c¸t hoÆc bÊc thÊm). + C¸c thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc, bµn nÐn t¶i träng tÜnh phôc vô thi c«ng. + C¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu ®¾p, ®é chÆt, CBR vËt liÖu vµ nÒn ®−êng v.v... + C¸c lo¹i kh¶o s¸t phôc vô kiÓm tra nÒn mãng: chÊt mïn ®¸y cäc nhåi, chÊt l−îng vËt liªu cäc ®· ®æ, ®é s©u cäc ®ãng qu¸ s©u hoÆc qu¸ n«ng so víi thiÕt kÕ v.v... 3) Ho¹t ®éng sau c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh. NhiÒu häat ®éng thuéc c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ®−îc tiÕn hµnh sau c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng, hay c«ng tr×nh ®· ®−a vµo sö dông. C¸c ho¹t ®éng ®ã bao gåm: + Quan tr¾c lón ®−êng giao th«ng, bªn c¶ng, s©n ga (cã ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu) sau khi ®−a vµo khai th¸c. + Quan tr¾c chuyÓn vÞ nhµ vµ c«ng tr×nh sau x©y dùng hoÆc do cã sù cè lón nøt. + Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè lón, nghiªng, nøt nhµ vµ c«ng tr×nh. II.2 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh chuyªn m«n trong kh¶o s¸t x©y dùng Ho¹t ®éng “Kh¶o s¸t x©y dùng” ®−îc hîp thµnh cña nhiÒu bé m«n khoa häc-kü thuËt kh¸c nhau, cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó cïng phôc vô cho môc ®Ých chung lµ thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c lo¹i h×nh kh¶o s¸t x©y dùng c¬ b¶n bao gåm: 1) Kh¶o s¸t §o ®¹c §Þa h×nh: 2) Kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh. 3) Kh¶o s¸t th¨m dß n−íc d−íi ®Êt phôc vô d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 4) Kh¶o s¸t VËt liÖu x©y dùng. 5) C¸c lo¹i ThÝ nghiÖm ®Êt, ®¸, n−íc vµ vËt liÖu x©y dùng. 6
 7. II.3 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh T− vÊn Giam s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng Tõ c¸c c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng vµ lo¹i h×nh chuyªn m«n cña c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ta cã thÓ ph©n c«ng t¸c t− vÊn kh¶o s¸t x©y dùng thµnh c¸c lo¹i h×nh phï hîp. Lo¹i h×nh ho¹t ®éng “T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng” cã thÓ kh¸i qu¸t trong s¬ ®å h×nh 2sau: Chñ ®Çu t− G§: Nghiªn cøu G§ Thi c«ng Giai ®o¹n Kh¶ thi vμ ThiÕt kÕ X©y dùng c«ng tr×nh Sau x©y dùng §¹i diÖn §¹i diÖn T− vÊn T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng T− vÊn Gi¸m s¸t T− vÊn tr−ëng – Engineer Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t Kh¶o s¸t Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Trî lý Tr¾c §Þa kü §Þa Tr¾c §Þa kü §Þa ®Þa thuËt chÊt ®Þa thuËt chÊt §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn T− vÊn T− vÊn T− vÊn T− vÊn Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t KÕt cÊu Kh¶o s¸t §iÖn n−íc ...... Trî lý Trî lý Trî lý Tr¾c §Þa kü §Þa ®Þa thuËt chÊt H×nh 2: S¬ ®å bè trÝ ho¹t ®éng T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng II.4 Chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu víi c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t Kh¶o s¸t X©y dùng 7
 8. 1) Chøc n¨ng: Thay mÆt T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: - Gi¸m s¸t-kiÓm tra mäi ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu dùng tu©n theo quy tr×nh kü thuËt, tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü thuËt c«ng bè trong ph−¬ng ¸n vµ hîp ®ång. - Gi¸m s¸t-kiÓm tra vµ ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é, ®óng gi¸ thµnh ®· c«ng bè vµ thu©n theo hîp ®ång. - T− vÊn g¶i ph¸p hoÆc xem xÐt kiÓm tra vµ chÊp thuËn g¶i ph¸p do Nhµ thÇu ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ lªn T− vÊn tr−ëng hay Chñ ®Çu t− ®Ó g¶i quyÕt c¸c sù cè kh«ng l−êng tr−íc, c¸c kiÕn nghÞ thay ®æi cã lîi cho tiÕn ®é, b¶o ®¶m gi¸ thµnh vµ yªu cÇu kü thuËt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm, trong ph¹m vi chøc tr¸ch ghi trong hîp ®ång, tr−íc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− vÒ chÊt l−îng, tiÕn ®é vµ gi¸ thµnh cña c«ng t¸c kh¶o s¸t do Nhµ thÇu thùc hiÖn. - Th−êng xuyªn theo dâi, thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o hoÆt ®éng kh¶o s¸t ®Þnh kú ®Õn T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t−. 2) NhiÖm vô: - Tæ chøc nhËn sù ®ñ, ®óng chuyªn m«n vµ cã n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t kiÓm tra theo c¸c bé m«n chuyªn m«n. - Yªu cÇu c¸c trang bÞ vËt t−, kü thuËt cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m s¸t-kiÓm tra. - LËp c¸c biÓu, b¶ng yªu cÇu, b¶ng h−ëng dÉn cung cÊp cho Nhµ thÇu ho¹t ®éng vµ tr×nh T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− xem xÐt, phª duyÖt. - Tæ chøc gi¸m s¸t, kiÓm tra th−¬ng xuyªn mäi ho¹t ®éng kh¶o s¸t cña Nhµ thÇu tõ kh©u hiÖn tr−êng ®Õn c¸c thÝ nghiÖm trong phßng. - Trong ph¹m vi chøc n¨ng, chñ ®éng ph©n tÝch, tÝnh to¸n, lËp luËn ®Ó ®Ò ra g¶i ph¸p kh¾c phôc sù cè hoÆc thay ®æi g¶i ph¸p tr−íc lµ bÊt hîp lý cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng tiÕn ®é, gi¸ thµnh vµ chÊt l−îng. NhiÖm vô nµy cÇn thèng nhÊt gi÷a Nhµ thÇu, Chñ ®Çu t− hoÆc T− vÊn tr−ëng. - Th−êng kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu vµ cña c«ng t¸c t− vÊn gi¸m s¸t lªn T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t−. 3) QuyÒn h¹n: - Thù thi c¸c quyÒn h¹n ®−îc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− ñy nhiÖm, ghi trong quyÕt ®Þnh hoÆc hîp ®ång. - Cã quyÒn kh«ng chÊp nhËn bÊt kú c«ng viÖc kh¶o s¸t, vËt t−, thiÕt bÞ, m¸y mãc hoÆc mét s¶n phÈm kh¶o s¸t kh«ng tu©n theo chØ dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn, quy tr×nh ®· c«ng bè trong “Ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t” hoÆc trong “Yªu cÇu kü thuËt kh¶o s¸t” vµ theo hîp ®ång. - Cã quyÒn thay mÆt T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− (sau khi tr×nh vµ ®−îc chÊp nhËn) lËp “ChØ dÉn kü thuËt”, “Yªu cÇu kü thuËt”, “Yªu cÇu bæ xung”, “QuyÕt ®Þnh thay ®æi” cho nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh ngoµi dù kiÕn, hoÆc cho c¸c h¹ng môc mµ ch−a râ rµng vÒ kü thuËt, cã nguy c¬ kh«ng an toµn vµ chËm tiÕn ®é. 8
 9. 4) Tr¸ch nhiÖm: - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng kü thuËt, tiªn ®é, gi¸ thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t tr−íc T− vÊn tr−ëng hoÆc Chñ ®Çu t− trong ph¹m vi chøc tr¸ch ®· nªu trong hîp ®ång. 5) Yªu cÇu: - Cã b»ng ®¹i häc ®óng chuyªn m«n trong ph¹m vi m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm T− vÊn gi¸m s¸t. - Cã kinh nghiÖm Ýt nhÊt 3 n¨m cho thi c«ng hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¶o s¸t trong ph¹m vi chuyªn m«n cña m×nh. - Cã kiÕn thøc réng r·i vÒ chuyªn m«n trong ph¹m vi gi¸m s¸t kh«ng nh÷ng trong n−íc mµ c¶ trong khu vùc vµ Quèc tÕ. - Am hiÓu c¸c lo¹i thiÕt bi, m¸y mãc, quy tr×nh, tiªu chuÈn cña chuyªn m«n gi¸m s¸t, ngang tÇm khu vùc vµ Quèc tÕ. - Th«ng thao vi tÝnh vµ tiÕng Anh chuyªn dông. 9
 10. Ch−¬ng II Néi dung vμ kü n¨ng t− vÊn gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng I t− vÊn gi¸m s¸t trong c«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa h×nh vμ tr¾c ®Þa c«ng tr×nh I.1 T− vÊn Giam s¸t C«ng t¸c §o ®¹c §Þa h×nh 1) Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa h×nh §o ®¹c ®Þa h×nh lµ vÏ b¶n ®å vÒ ®Þa h×nh cña mét khu ®Êt, dù kiÕn lµm mét dù ¸n x©y dùng, theo mét tû lÖ yªu cÇu. Do ®ã, néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm c¸c h¹ng môc sau: a) C«ng t¸c lËp c¸c lo¹i l−íi khèng chÕ bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: – LËp c¸c lo¹i l−íi khèng chÕ (tõ cÊp I ®Õn cÊp IV tïy theo yªu cÇu) phô thuéc lo¹i theo lo¹i ®Þa h×nh (tõ lo¹i 1 ®Õn 4) vµ ®¬n vÞ tÝnh lµ b»ng sè ®iÓm. – Cã c¸c lo¹i l−íi thñy chuÈn phô thuéc lo¹i ®Þa h×nh (tõ lo¹i 1 ®Õn 4) vµ ®¬n vÞ tÝnh lµ chiÒu dµi - b»ng m hoÆc km. – X©y dùng c¸c mèc chØ giíi. – KiÓm tra vµ tÝnh to¸n b×nh sai. b) C«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å: Víi kü thuËt hiÖn ®¹i, ng−êi ta th−êng sö dông thiÕt bÞ “Toµn ®¹c ®iÖn tö” ®Ó tù ®éng vÏ chi tiÕt b¶n ®å ®Þa h×nh. ThiÕt bÞ g¾n liÒn víi m¸y in khæ lín. c) M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh: - M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô ®o gãc: M¸y kinh vÜ cã nhiÒu lo¹i, ®−îc chÕ t¹o ë c¸c n−íc kh¸c nhau, næi tiÕng lµ Thôy sÜ vµ §øc nh− c¸c m¸y: Kinh vÜ quang häc Opyical Theo. DKM – 2AE (Thôy sÜ) hoÆc Theo. 020 (§øc) - M¸y ®o chiÒu cao: bao gåm c¸c lo¹i m¸y thñy chuÈn nh− Ni. 025 (§øc) ®i kÌm víi mia. - M¸y ®o vÏ chi tiÕt (®an dµy) cã thÓ s−ö dông lo¹i Kinh vÜ ®iÖn tö nh− “ElÎctic- Theodolite DTM 300”. - M¸y ®o dµi cã thÓ sö dông m¸y kinh vÜ ®iÖn tö nh− “Electric-Theodolite DTM 300” d) Tiªu chuÈn Quy ph¹m ¸p dông: 10
 11. - “Quy ph¹m m¹ng tam gi¸c - §o ®¹c thùc ®Þa ®−êng truyÒn” - do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m vÒ c«ng t¸c thñy chuÈn” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh, tû lÖ 1/500 ®Õn 1/5000 – PhÇn hiÖn tr−êng” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh, tû lÖ tõ 1/500 ®Õn 1/5000 – PhÇn néi nghiÖp” do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. - “Ký hiÖu cho b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/500 ®Õn 1/5000”, - do Côc ®o ®¹c b¶n ®å c«ng bè. 2) Néi dung Gi¸m s¸t-KiÓm tra c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh Víi c¸c néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh nh− nªu trªn, c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t cÇn thùc hiÖn néi dung sau: - KiÓm tra thiÕt bÞ, tÝnh n¨ng vµ ®é chÝnh x¸c cã ®óng theo yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng bè trong ph−¬ng ¸n vµ tháa thuËn trong hîp ®ång. - KiÓm tra diÖn ®o vÏ, ®é chÝnh x¸c cña m¹ng kh«ng chÕ, vµ c¸c tÝnh to¸n b×nh sai. - KiÓm tra s¾c xuÊt c¸c ®iÓm ®o vÏ vµ chÊt l−îng ®o vÏ b¶n ®å. - C¸c yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å ®Þa h×nh lµ cÇn tu©n theo c¸c quy ph¹m hiÖn hµnh nªu trªn. I.2 T− vÊn Giam s¸t c«ng t¸c Tr¾c ®Þa C«ng tr×nh Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh lµ chøc n¨ng thø hai rÊt quan träng, nã bao gåm c¸c h¹ng môc c«ng viÖc sau: 1) C«ng t¸c ®Þnh vÞ ®iÓm khoan vµ thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng a) Néi dung c«ng viÖc: - X¸c ®Þnh mèc chuÈn c«ng tr×nh cã sè liÖu vÒ cao täa ®é. Tr−êng hîp khu ®Êt dù ¸n ch−a cã mèc chuÈn, cÇn mua vµ x©y dùng mèc vµ truyÒn sè liÖu tõ mèc chuÈn Quèc gia vÒ c«ng tr×nh hoÆc lËp c¸c mèc gi¶ ®Þnh tïy yªu cÇu. - §Þnh vÞ c¸c ®iÓm th¨m dß tõ b¶n ®è bè trÝ kh¶o s¸t ra thùc ®Þa vµ bµn giao cho bªn thi c«ng. - Sau khi thi c«ng xong cÇn x¸c ®Þnh cao täa ®é t¹i vÞ trÝ khoan thùc tÕ cung cÊp cho chñ nhiÖm kh¶o s¸t. CÇn l−u ý, do ®iÒu kiÖn thùc ®Þa khã phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng nªn vÞ trÝ thùc tÕ kh¶o s¸t cã thÓ kh«ng trïng víi ®iÓm ®Þnh vÞ trong thiÕt kÕ. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - KiÓm tra l¹i vÞ trÝ, chÊt l−îng vµ sè liÖu mèc chuÈn (kÓ c¶ g¶i ®Þnh). - KiÓm tra chÝnh x¸c thiÕt bÞ cña nhµ thÇu. KiÓm tra s¸c xuÊt mét sè ®iÓm ®Þnh vÞ vµ cao täa ®é mét c¸ch ®éc lËp b»ng m¸y riªng. - KÕt hîp cïng nhµ thÇu chñ ®éng ®Ò xuÊt h−íng g¶i quyÕt cho c¸c sù cè kü thuËt do thùc tÕ hiÖn tr−êng. 11
 12. - Yªu cÇu bªn nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp sè liÖu kÕt qu¶ vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ tiÕn ®é, khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh. CÇn l−u ý: §èi víi c¸c ®iÓm khoan hoÆc thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng trong kh¶o s¸t ®Þa ch¨t chØ cÇn x¸c ®Þnh cao-täa ®é vÞ trÝ thùc tÕ chÝnh x¸c. Cßn vÞ trÝ ®Þnh vÞ vµ thùc tÕ khoan cã thÓ dÞch chuyÓn trong ph¹m vi cho phÐp, cã khi mét sè mÐt. 2) C«ng t¸c lËp hÖ trôc c«ng tr×nh (bao gåm c¶ mèc dù ¸n vµ mèc chØ giíi). a) Néi dung c«ng viÖc: - LËp m¹ng c¸c mèc chuÈn dù ¸n, kÓ c¶ mèc chØ giíi. - TruyÒn c¸c sè liÖu cao-täa ®é chÝnh thøc Quèc gia vÒ c¸c mèc chuÈn c«ng tr×nh. - LËp c¸c mèc cña hÖ trôc c«ng tr×nh (XY hoÆc AB). HÖ nµy do ThiÕt kÕ quy ®Þnh. - ChuyÓn ®æi c¸c sè liÖu cao-täa ®é Quèc gia vµo c¸c mèc cña hÖ trôc c«ng tr×nh. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - KiÓm tra vÞ trÝ, sè l−îng, chÊt l−îng mèc vµ sè liÖu cao täa ®é chÝnh thøc cña c¸c mèc chuÈn, mèc chØ giíi, mèc hÖ trôc c«ng tr×nh. Th−êng x¶y ra tr−êng hîp mèc bÞ mÊt, bÞ ph¸ háng kh«ng ®ñ ®é chÝnh x¸c hoÆc bÞ tÈy xãa sè liÖu. - KiÓm tra x¸c xuÊt ®é chÝnh x¸c mét sè mèc b»ng m¸y riªng. - Cïng nhµ thÇu thi c«ng rµ so¸t l¹i xem hÖ mèc chuÈn c«ng tr×nh ®ñ vÒ sè l−îng, b¶o ®¶m vÒ chÊt l−îng, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu gèc lµm c¬ së ®Ó ®Þnh vÞ vµ kiÓm tra c¸c h¹ng môc vµ chØ tiÕt c«ng tr×nh trong vµ sau qu¸ tr×nh thi c«ng v¸ l©pk b¸o c¸o vÒ hÖ mèc vµ trôc c«ng tr×nh. 3) C«ng t¸c ®Þnh vÞ vµ ®o ®¹c c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng. a) Néi dung c«ng viÖc: §Þnh vÞ vµ ®o ®¹c c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c¸c c«ng viÖc: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ tõ b¶n vÏ ra thùc ®Þa cho tÊt c¶ c¸c h¹ng môc vµ chi tiÕt cã trªn mÆt b»ng tÇng trÖt vµ tÇng ngÇm, hay ë c¸c tÇng kh¸c (mãng, cäc, cét, t−êng, c¸c c«ng tr×nh ngÇm, ®−êng èng cèng, ®iÖn, n−íc v.v...). - X¸c ®Þnh vµ ®Þnh vÞ cèt cao c¸c tÇng, x¸c ®Þnh ®é th¼ng ®øng, ®é nghiªng, c«ng c¸c cét, t−êng, m¸i. X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm giao c¾t cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong kh«ng gian v.v... - X¸c ®Þnh cao ®é, bÒ dµy, kÝch th−íc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®µo vµ ®¾p. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t: - Yªu cÇu c¸n bé tr¾c ®Þa nhµ thÇu tr×nh bµy ph−¬ng ¸n, quy tr×nh, ph−¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ x¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c vÞ trÝ cÇn ®o ®¹c. 12
 13. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña thiÕ bÞ vµ ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh xem cã phï hîp yªu cÇu. - KiÓm tra x¸c suÊt theo ®Þnh kú vÒ vÞ trÝ vµ cèt cao c¸c h¹ng môc vµ chi tiÕt kÕt cÊu cÇn thiÕt. - Chñ ®éng ®Ò xuÊt h−íng g¶i quyÕt vµ kÕt hîp cïng nhµ thÇu g¶i quyÕt c¸c sù cè kü thuËt trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ quy ®Þnh kü thuËt. - Yªu cÇu bªn nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp sè liÖu kÕt qu¶ ®o ®¹c theo tiªn ®é vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ c«ng viÖc, tiÕn ®é vµ sù cè (nÕu cã) víi Chñ ®Çu t−. 4) Quan tr¾c chuyÓn vÞ c«ng tr×nh (nhµ, ®¾t ®¾p, nÐn tÜnh cäc, bµn nÐn tÜnh). a) Néi dung c«ng viÖc: Quan tr¾c chuyÓn vÞ c«ng tr×nh th−êng tiÕn hµnh theo chu kú trong kho¶ng thêi tõ vµi ngµy ®Õn hµng n¨m. C¸c ®èi t−îng c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c chuyÓn vÞ chñ yÕu ®o lón, ®o nghiªng cho nhµ vµ c«ng tr×nh, c«ng céng ®ang cã sù cè hoÆc cÇn quan tr¾c, ®Æc biÖt lµ víi ®Êt ®¾p trªn nÒn ®Êt yÕu. Víi thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc hay thÝ nghiÖm bµn nÐn t¶i träng tÜnh ®«i khi còng dïng. C¸c c«ng viÖc ®o ®¹c c¬ b¶n cÇn tiÕn hµnh nh− sau: - LËp hÖ mèc chuÈn c¬ së víi vÞ trÝ cÇn lùa chän lµ cè ®Þnh vµ æn ®Þnh vµ kh«ng bÞ t¸c ®éng chuyÓn vÞ cña c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c. X¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c mèc c¬ së (theo hÖ Quèc gia hoÆc gi¶ ®Þnh). - LËp l−íi mèc quan tr¾c ®−îc g¾n lªn c¸c ®èi t−îng vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh cÇn quan tr¾c chuyÓn vÞ. X¸c ®Þnh cao täa ®é c¸c ®iÓm quan tr¾c theo sè liÖu c¸c mèc s¬ së. - TiÕn hµnh quan tr¾c chuyÓn vÞ b»ng c¸ch ®Þnh kú ®o ®¹c cao-täa ®é c¸c diÓm quan tr¾c trªn c¬ së c¸c mèc chuÈn c¬ së. - C«ng t¸c nµy ®−îc tiÕn hµnh theo mét ®Ò c−¬ng hay ph−¬ng ¸n chi tiÕt, ®−îc duyÖt. b) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t : - Yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng tr×nh bµy ph−¬ng ¸n, quy tr×nh ®o ghi, ph−¬ng tÝnh to¸n diÔn gi¶i kÕt qu¶ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c quan tr¾c. - KiÓm tra vÞ trÝ, sè liÖu vµ tÝnh æn ®Þnh mèc chuÈn c¬ së vµ l−íi c¸c mèc quan tr¾c lón. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c thiÕt bÞ vµ sö dông thiÕt bÞ riªng ®éc lËp kiÓm tra s¸c xuÊt vµ so s¸nh kÕt qu¶. - Yªu cÇu nhµ thÇu ®Þnh kú cung cÊp b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc vµ tiÕn ®é, so s¸nh ®«i chiÕu víi biÓu tiÕn ®é theo dâi riªng. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng viÖc vµ tiÕn ®é cung cÊp Chñ ®Çu t−. 13
 14. II t− vÊn gi¸m s¸t trong c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh - ®Þa kü thuËt C«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa chÊt phôc vô cho mét dù ¸n x©y dùng cã thÓ cã nhiÒu d¹ng c«ng viÖc: - C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt phôc vô thiÕt kÕ nÒn mãng (th−êng gäi lµ kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh vµ Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt). - C«ng t¸c lµm ®Êt trong x©y dùng c«ng tr×nh (Earthwork) II.1 T− vÊn gi¸m s¸t Kh¶o s¸t §Þa chÊt phôc vô ThiÕt kÕ NÒn mãng C«ng t¸c kh¶o s¸t nh»m cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êt nÒn vµ n−íc ngÇm phôc vô thiÕt kÕ nÒn mãng cã thÓ b¾t gÆp hai d¹ng sau: - Kh¶o s¸t §Êt nÒn (Soil Investigation) lµ thuÇn tóy cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ ®Þa chÊt, ®Êt ®a, ®Þa tÇng, tÝnh chÊt c¬ lý vµ n−íc d−íi ®Êt. §o lµ c«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa chÊt C«ng tr×nh (§CCT – Geological Engieering) mµ ViÖt Nam ta th−êng tiÕn hµnh tõ tr−íc ®Õn nay. - Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt (Geotechnical Investigation) lµ ngoµi kh¶o s¸t ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ ®Êt nÒn nh− trªn cßn tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c g¶i ph¸p nÒn mãng dùa trªn ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn ®ã kÕt hîp víi th«ng tin vÒ kÕt cÊu. D¹ng nµy th−êng gÆp ë n−íc ph¸t triÓn Ph−¬ng T©y vµ ë n−íc ta sau c¶i c¸ch më cöa. 1) Néi dung c«ng viÖc Kh¶o s¸t §Þa chÊt: - LËp ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t §CCT theo yªu cÇu kü thuËt cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan, ®µo, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®Ê, n−íc), thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng, ®o n−íc n−íc d−íi ®Êt. - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t. B¸o c¸o kÕt qu¶ cã thÓ tr×nh bÇy d−íi hai d¹ng: + B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nÒn chØ thuÇn tóy tæng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nªn, m« t¶ ph©n chia ®Þa tÇng, tæng hîp tÝnh chÊt c¬ lý c¸c líp, tæng hîp n−íc d−íi ®Êt kÌm theo c¸c phô lôc b¶n vÏ. + B¸o c¸o §Þa kü thuËt lµ ngoµi phÇn kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nÒn nªu trªn vßn cã phÇn 2 lµ kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c g¶i ph¸p nÒn mãng lµm c¬ së ®Ó kiÕn nghÞ. 2) C«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. 14
 15. - Víi c«ng t¸c khoan v¸ lÊy mÉu: KiÓm tra thiÕt bÞ khoan. KiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u khoan. Kho¶ng c¸ch, sè l−îng, chÊt l−îng vµ quy c¸ch ®ãng gãi mÉu nguyªn d¹ng theo quy ®Þnh (trong ph−¬ng ¸n hoÆc tiªu chuÈn). Kho¶ng c¸ch sè l−îng vµ quy c¸ch ®ãng gãi mÉu x¸o ®éng. - Víi thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng: + Víi thÝ nghiÖm SPT: kiÓm tra thiÕt bÞ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®Æc biÖt kh¶ n¨ng r¬i tù do cña t¹. KiÓm tra kho¶ng thÝ nghiÖm vµ gi¸m s¸t vÐt s¹ch ®¸y, sè t¹ ®ãng cho tõng hiÖp v.v... vµ cuèi cïng tæng sè l−îng thÝ nghiÖm (TCVN - 2001). + Víi thÝ nghiÖm Xuyªn tÜnh: KiÓm tra lo¹i m¸y, n¨ng lùc m¸y, sè l−îng neo, chÊt l−îng cÇn vµ mòi xuyªn, ®é nhËy vµ sè kiÓm ®Þnh ®ång hå ¸p lùc. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh xuyªn vµ sau ®ã kiÓªm tra ®é s©u xuyªn vµ ®o ghi kÕt qu¶ (Tiªu chuÈn 20-TCN-174-89). + Víi thÝ nghiÖm C¾t c¸nh: kiÓm tra ®−êng kÝnh c¸nh c¾t cÇn t−¬ng øng víi tr¹ng th¸i ®Êt, ®é chÝnh x¸c ®ång hå ¸p lùc vµ sè kiÓm ®Þnh, gi¸m s¸t tèc ®é quay kho¶ng thÝ nghiÖm vµ cuèi cïng lµ sè l−îng thÝ nghiÖm. + Víi thÝ nghiÖm NÐn tÜnh cäc vµ Bµn nÐn t¶i träng tÜnh: KiÓm tra ®é an toµn hÖ ®èi t¶i, kiÓm tra s¬ ®å chÊt t¶i, kiÓm tra chñng lo¹i vµ ®é chÝnh x¸c cña kÝch, ®ång hå ®o ®i kÌm sè kiÓm ®Þnh. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh quan tr¾c t¨ng ¸p lùc vµ chuyÓn vÞ cña ®ång hå, ®Æc biÖt lµ chuyÓn vÞ nghiªng cäc. - Víi thÝ nghiÖm trong phßng: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm ph©n lo¹i, ®Æc biÖt lo¹i r©y theo yªu, theo ph−¬ng ¸n vµ theo tiªu chuÈn. + ThÝ nghiÖm c¸t trùc tiÕp cÇn kiÓm tra sè kiÓm ®Þnh vµ hÖ sè hiÖu chØnh vßng øng biÕn, chÊt l−îng vµ sè l−îng mÉu thÝ nghiÖm. + Víi thÝ nghiÖm nÐn ba trôc: CÇn kiÓm tra lo¹i thiÕt bÞ, x¸c ®Þnh ®óng s¬ ®å c¾t (UU, CIU, CD) vµ gi¸m s¸t vËn tèc vËn hµnh t−¬ng øng s¬ ®å. + Víi thÝ nghiÖm nÐn cè kÕt: cÇn ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i thiÕt bÞ, hép b·oc hßa, s¬ ®å cÊp ¸p lùc, g¸m s¸t qu¸ tr×nh chuyÓn vÞ theo thêi gian vµ thêi gian cè kÕt theo quy ®Þnh cho mét cÊp ¸p lùc. + Víi thÝ nghiÖm nÐn në h«ng (cho ®Êt vµ cho lâi ®¸) cÇn kiÓm tra chÊt l−îng lâi, ®é chÝnh x¸c. sè kiÓm ®Þnh cña vßng øng biÕn vµ hÖ sè chuyÓn ®æi, gi¸m s¸t qóa tr×nh nÐn theo ®óng vËn tèc quy ®Þnh. - Yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x¸c ®Þnh tiÕn ®é thi c«ng tõng lo¹i h×nh kh¶o s¸t lµm c¬ së theo dâi vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh lªn Chñ ®Çu t−. 3) Tiªu chuÈn ¸p dông a) Tiªu chuÈn ViÖt nam: C¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp vµ giao th«ng: 15
 16. - TCVN 4419-87 Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n - 22 TCVN - 259-2000 Qui tr×nh khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh - TCXD 160 - 1987. Kh¶o s¸t §Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ thi c«ng mãng cäc . - TCXD 194 : 1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c kh¶o s¸t §Þa kü thuËt. - 20 TCN 174 – 89 §Êt x©y dùng. ThÝ nghiÖm Xuyªn tÜnh. - TCVN 4195 – 4202: §Êt x©y dùng. C¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm trong phßng. - TCVXD 226 – 1999: §Êt x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm Xuyªn Tiªu Chu¶n. - 22 TCN 259 – 2000: Quy tr×nh kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh (Bé giao th«ng vËn t¶i). - 22 TCN 260 – 2000: Quy tr×nh kh¶o s¸t §Þa chÊt c«ng tr×nh cho c«ng tr×nh biÓn. (Bé giao th«ng vËn t¶i) b) Tiªu chuÈn Mü: nh− ASTM hay AASHTO. - ASTM D 1587 : Drilling and Sampling - ASTM D 1586 : Standard Penetration Test (SPT) - ASTM D 2573 : Field Vane Sheart Test in Cohesive Soil (VST). - ASTM D 422 & D423 : Particle Size & Test for Atterberge Limits of Soils. - ASTM D 854 : Test for Speciphic Gravity of Soils. - ASTM D 2216 : Test for Moisture Content of Soils. - ATM D 2850 : Test for Strength of Cohesive Soils in Triaxial Compression. - ASTM D 2435 : Test for One-dimensional Compression of Soils. c) Tiªu chuÈn Anh: BSI - BS 1377 – 1975: Methods of Tests for Soils for Civil Engineering Purposes. - BS 5930 - 1981: British Standard Institution - “Code of Practice for Site Incestigation”. - BS 8004 - 1986 - Standard of Code of Practice for Foundation. d) Tiªu chuÈn – Quy ph¹m Ph¸p: - NF P 94-057: La courbe granulometrique. - NF P 94-050: La tenuer en eau et la degre de saturation. - NF P 94-051: Les Limites deAtterberg. - NF P 94-053: Les poids volumetriques humid et sec et des grains. - NF P 94-070: Les sciaillement en boite. - NF P 94-074: L’ essai a apparail triaxial. - NF P 94-090: L’ essai oedometrique. - NF P 94-116: Standard Penetration Test - NF P 94-113: Penetrometre Statique - NF P 94-110: Pressiometere Menard - NF P 94-112: Essai scissometrique en place. - DTU 13.1 : Regle pour calcul des fondations superficialles. - DTU 13.2 : Regle pour calcul des fondations profonduers. 16
 17. - DTU. 13.1: Regle de Calculs des Foundations Superficialles - DTU. 13.1: Regle de Calculs des Foundations Profondeur. e) Tiªu chuÈn NhËt: JIS f) Tiªu chuÈn §øc: DIN. II.2 T− vÊn gi¸m s¸t §Þa kü thuËt trong Thi c«ng X©y dùng C«ng tr×nh Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®Êt, n−íc ngÇm vµ nÒn mãng, khi triÓn khai thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng, ®Òu liªn quan ®Õn ®Þa chÊt, nghÜa lµ cÇn ®Õn c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t §Þa chÊt (§CCT vµ §KT). Do ®ã, khi b¾t ®Çu triÓn khai thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng th× Chñ ®Çu t− chØ ®Þnh (hay ®Êu thÇu) mét c¬ quan hay tæ chøc lµm “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng – Engineer” lµm ®¹i diÖn cho m×nh ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thi c«ng theo ®å ¸n thiÕt kÕ. Trong tæ chøc “T− vÊn Gi¸m s¸t X©y dùng” ®ã b¾t buéc ph¶i cã bé phËn “§Þa kü thuËt” ®Ó gióp T− VÊn Tr−ëng lµm mäi vÊn ®Ò vÒ t− vÊn gi¸m s¸t liªn quan ®Õn mÆt b»ng, ®Êt, n−íc vµ nÒn mãng. Nh÷ng c«ng viÖc “§Þa kü thuËt” chñ yÕu khi thi c«ng mét c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm: 1) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c ®¾p ®Êt: - KiÓm tra-gi¸m s¸t c«ng t¸c chÊt l−îng c¸c má vËt liÖu x©y dùng mµ nhµ thÇu c«ng bè, hoÆc ®å ¸n thiÕt kÕ ®· chØ dÉn. Cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu tiÕn hµnh lÊy mÉu ë má vËt liÖu ®¾p vµ thÝ nghiÖm trong phßng ®Ó x¸c ®Þnh dung träng kh« cùc ®¹i vµ ®é Èm tèi −u tr−íc khi thi c«ng ®¾p ®Êt. - KiÓm tra-gi¸m s¸t viÖc n¹o vÐt líp bïn cÇn bãc bá theo thiÕt kÕ. CÇn x¸c ®Þnh ®· ®¹t ®Õn ®Êt tèt nguyªn thæ. - KiÓm tra-gi¸m s¸t “§Çm chÆt thö nghiÖm” bao gåm: chiÒu dµy líp, lo¹i m¸y lu ®Çm (träng l−îng) thêi gian vµ sè l−ît lu ®Çm, ®é chÆt ®¹t ®−îc (dung träng kh« hiÖn tr−êng b»ng rãt c¸t hay ph−¬ng php¸ t−¬ng ®−¬ng), hÖ sè ®é chÆt K ®èi chiÕu víi yªu cÇu thiÕt kÕ. - X¸c ®Þnh vµ kiÓm tra n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm “phßng thÝ nghiÖm” x¸c ®Þnh “dung träng kh« hiÖn tr−êng” cña nhµ thÇu, trong qu¸n tr×nh thi c«ng ®Çm. - Khi thi c«ng ®¹i trµ cÇn yªu cÇu bªn Nhµ thÇu lËp mét ph−¬ng ¸n trong ®ã cã khoanh vïng vµ c¸c l« ®¾p víi lo¹i vËt liÖu, lo¹i xe ®Çm, thêi gian ®Çm, ®é chÆt ®¹t ®−îc. Gi¸m s¸t th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú kiÓm tra c¸c th«ng sè nªu trªn ®i kÌm tiªn ®é thùc hiÖn. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra cao ®é trong qu¸ tr×nh ®¾p ®Êt. Thõa ñy nhiÖm cña T− VÊn Tr−ëng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®¾p ®Êt víi nhµ thÇu thi c«ng sao cho b¶o ®¶m kü thuËt, tiÕn ®é vµ chÊt l−îng. Kiªn quyÕt b¸c bá viÖc lµm tr¸i yªu cÇu kü thuËt cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh c«ng tr×nh. - Chñ tr× trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ t− vÊn vÒ quan tr¾c lón cè kÕt cña nhµ thÇu nh− ®Ò cËp trªn. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®¾p ®Êt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn lªn Chñ ®Çu t−. 2) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c ®µo ®Êt: 17
 18. C«ng t¸c ®µo ®Êt liªn quan ®Õn ®µo c¸c lo¹i hè mãng, ®µo c¸c c«ng tr×nh ngÇm, ®µo hå ®iÒu hßa, cèng-r·nh tho¸t n−íc, m−¬ng tho¸t n−íc v.v... NhiÖm vô T− vÊn Gi¸m s¸t c«ng t¸c ®µo trong mét dù ¸n liªn ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u ®µo liªn quan ®Õn cao tr×nh ®Ço thiÕt kÕ vµ m« t¶ ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn d−íi hè mãng so s¸nh víi dù b¸o trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t mùc n−íc ngÇm vµ c¸c vÊn ®Ò xÈy ra liªn quan ®Õn thñy lùc c«ng tr×nh khi khai ®µo. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t vÊn ®Ò æn ®Þnh m¸i dèc, æn ®Þnh t−êng ch¾n, æn ®Þnh chãng bïng ®¸y vµ chèng sãi ®Èy thñy lùc ®Êy hè ®µo. - Yªu cÇu nhµ thÇu hoÆc ®Ò xuÊt cung nhµ thÇu ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc sù cè khi ph¸t hiÖn ®Êt yÕu d−íi mãng. Gióp T− VÊn Tr−ëng ®−a ra quyÕt ®Þnh gia cè hay sö lý víi tr−êng hîp cã nguy c¬ mÊt æn ®Þnh nÒn mãng c«ng tr×nh. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o c«ng t¸c ®µo ®Êt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn lªn Chñ ®Çu t−. 3) KiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c thi c«ng nÒn mãng: - Víi mãng n«ng: + KiÓm tra ®Êt d−íi ®Êy mãng b¶o ®¶m nh− dù b¸o trong tÝnh to¸n thiªt kÕ. + Khi cã sù cè xu©t hiÖn ®Êt yªu ngoµi dù b¸o thiÕt kÕ cÇn kÕt hîp cïng nhµ thÇu ®Ò ra biÖn ph¸p gia cè-x− lý tr−íc khi thi c«ng mãng. - Víi cäc ®ãng: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng “®ãng cäc thö nghiÖm” ®Ó x¸c ®Þnh ®é chèi thiÕt kÕ. KiÓm tra ®Þa tÇng vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña cña tÇng tù cäc, ®é s©u ngµm trong tÇng chÞu lùc lµm c¬ së so s¸nh víi tÝnh to¸n lý thuyÕt. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc ®¹i trµ th× tiÕn hµnh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t ®é s©u cäc t−¬ng øng ®é chèi thiÕt kÕ. + Cäc ®éng lªn mÆt ®¸ cÇn gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc ph¸ háng mòi cäc, tr−ît cäc trªn s−ên dèc. - Víi cäc khoan nhåi: + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh khoan t¹o lç: ®é s©u lç khoan, vËt liÖu líp tùa, chÕ ®é dung dÞch nh− yªu cÇu thiÕt kÕ ®· ®Ò ra. + Yªu cÇu nhµ thÇu lÊy mÉu bª t«ng cña c¸c mÎ ®æ ®Ó kiÓm tra vµ gi¸m s¸t: ®é sôt, ®é dÎo, m¸c bª t«ng. Theo dâi qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng tõng cäc, ghi chÐp chi tiÕt qu¸ tr×nh vµ sù cè nÕu cã. + §Æc biÖt quan t©m ®Õn ®é nhít, tû träng dung dÞch vµ kh¶ n¨ng chÊp mïn khoan d−íi ®¸y lç khi ®æ bª t«ng. + KiÓm tra lång thÐp theo thiÕt kÕ vµ khi kÕt thóc cÇn kiÓmt ra khèi l−îng bª t«ng ®· ®æ so víi thÓ tÝch lý thuyÕt lç khoan. + Yªu cÊu nhµ thÇu lËp nhËt ký thi c«ng trong ®ã ghi chÕp toµn bé qu¸n tr×nh thi c«ng, sù cè, khèi l−îng, hcÊt l−îng vµ tiÕn ®é. + Th−êng xuyªn thu thËp sè liÖu vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o qu¸ tr×nh thi c«ng cäc vµ tiªn ®é víi Chñ ®Çu t−. 18
 19. III t− vÊn gi¸m s¸t trong Kh¶o s¸t VËt liÖu x©y dùng 1) Néi dung c¬ b¶n c«ng t¸c Kh¶o s¸t §Þa chÊt VËt liªu X©y dùng: - LËp ph−¬ng ¸n th¨m dß má VLXD theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o nªu tiªu chÝ), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan, ®µo, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®Ê, n−íc), - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t víi néi dung: + VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt chung, giao th«ng vËn chuyÓn vµ ®iÒu kiÖn khai th¸c. + KÕt qu¶ ®Þa tÇng, tÝnh chÊt th¹ch häc, c¬ lý, hãa häc v.v... phôc vô cho tõng môc ®Ých sö dông. + TÝnh to¸n khèi l−îng, tr÷ l−îng vµ sè bé −íc tÝnh gi¸ thµnh. 2) Néi dung c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t §Þa chÊt VËt liªu X©y dùng: - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c khoan, lÊy mÉu ë hiÖn tr−êng. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng víi thµnh phÇn h¹t, ®Çm chÆt tiªu chuÈn cho mÉu vËt liÖu ®¾p. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng thÝ nghiÖm thµnh phÇn th¹ch häc, ®é cøng ®¸, ®é mµi mßn tang quay, ®é nhiÔm bÈn víi ®¸ d¨m lµm cèt liÖu. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thÝ nghiÖm ph©n bè h¹t víi c¸t s¹n th¹ch anh ®Ó x¸c ®Þnh ®é cÊp phèi. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc ®¸nh gi¸ tr÷ l−îng, chÊt l−îng, ®iÒu kiÖn khai th¸c, vËn chuyÓn vµ gi¸ thµnh víi c¸c má vËt liÖu x©y dùng kiÕn nghÞ cho dù ¸n. - Th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß má vËt liÖu x©y dùng vµ tiÕn ®é lªn Chñ ®Çu t−. NhËn xÐt vµ so s¸nh víi yÕu cÇu dù ¸n vÒ b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß má vËt liÖu x©y dùng. IV Kh¶o s¸t cung cÊp n−íc d−íi ®Êt. 1) Néi dung c¬ b¶n c«ng t¸c th¨m dß n−íc d−íi ®Êt - LËp ph−¬ng ¸n th¨m dß má n−íc d−íi ®Êt phôc vô c©p n−íc theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− (Th−êng do t− vÊn thiÕt kÕ so¹n th¶o nªu tiªu chÝ), trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh hay ®−îc kiÕn nghÞ. Ph−¬ng ¸n cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− chÊp thuËn (sau khi tham vÊn T− vÊn thiÕt kÕ cña m×nh). 19
 20. - TriÒn khai thi c«ng hiÖn tr−êng: khoan t¹o ;lç, lÊy c¸c lo¹i mÉu (®Êt, ®¸, n−íc). - TiÕn hµnh kÕt cÊu vµ l¾p ®Æt giÕng th¨m dß phôc vô thÝ nghiÖm hÖ sè thÊm. (Trong tr−êng hîp th¨m dß kÕt hîp lµm giÕng th× kÕt cÊu vµ l¾p ®Æt ®ã ®ång thêi lµ phôc vô khai th¸c n−íc sau nµy). - TriÓn khai c«ng t¸c b¬m thæi röa lµm s¹ch lç khoan. - TriÓn khai c«ng t¸c b¬m thÝ nghiÖm vµ quan tr¾c ®é h¹ thÊp ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè thÊm K. - TriÓn khai thÝ nghiÖm trong phßng trªn c¸c mÉu ®Êt, ®¸, n−íc theo ph−¬ng ¸n ®· ®Ò ra. - TiÕn hµnh tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t víi néi dung: + Tæng hîp ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa chÊt. + M« t¶ ®Þa tÇng, s¬ ®å kÕt cÊu giÕng. + Ph©n tÝch kÕt qu¶ b¬m thæi röa, b¬m thÝ nghiÖm, quan tr¾c ®é h¹ thÊp. + TÝnh to¸n hÖ sè thÊm, l−u l−îng, tr÷ l−¬ng vµ chÊt l−îng n−íc d−íi ®Êt. 2) Néi dung c«ng t¸c T− vÊn Gi¸m s¸t th¨m dß n−íc d−íi ®Êt - KiÓm tra yªu cÇu kü thuËt, ph−¬ng ¸n vµ c¸c tiªu chuÈn kiÕn nghÞ ¸p dông lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra-gi¸m s¸t. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c khoan t¹o lç, ®é s©u khoan, ®Þa tÇng vµ c«ng t¸c lkÊy mÉu. - KiÓm tra s¬ ®å kÕt cÊu, chÊt l−îng vµ quy c¸ch èng läc, èng chèng, èng l¾ng, m¸y b¬m vµ c¸c vËt t− thiÕt bÞ kh¸c ®Ó so s¸nh víi thiÕt kÕ vµ ph−¬ng ¸n. - Gi¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh kÕt cÊu giÕng, b¬m thæi röa, b¬m thÝ nghiÖm vµ so s¸nh ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ ®Ò ra trong ph−¬ng ¸n, yªu cÇu kü thuËt vµ hîp ®ång. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng vÒ ph©n lo¹i ®Êt, thµnh phÇn h¹t tµng khai th¸cvµ chÊt l−îng n−íc. - §¸nh gi¸ l−u l−îng vµ chÊt l−îng n−íc sau khi kÕt thóc so víi yªu cÇu, víi quy ph¹m. - Th−êng xuyªn theo dâi vµ ®Þnh kú lËp b¸o c¸o qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tiÕn ®é lªn Chñ ®Çu t−. 20
nguon tai.lieu . vn