Xem mẫu

  1. Giaùo trình corel ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… BÀI 6 BIẾN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, TẠO BÓNG ĐỔ, LÀM MỜ CÁC DỐI TƯỢNG 1. Interrative Distovion Công cụ làm biến dạng đối tượng thanh Property - Push and pull distorsion :biến dạng lõm - Zipper Distorsion ; chức năng tạo gấp khúc - Twist Distor Sion ;chức năng tạo xoắn 2. Biến dạng bằng khung bao Công c ụ bi ến d ạng theo khung bao -1-
  2. Giaùo trình corel ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Chức năng tạo đối tượng theo đường bao Cách sử dụng - Tạo 1 đoạn văn bản / vào menu / effect / Envelope –xuất hiện hộp thoại - Mục : Addnew : tạo 1 mẫu đường bao mới - Mục kiểu khung bao tạo sẵn - Mục kiểu khung bao kết hợp vẽ tự do - Mục Addpreset; Thư viện mãu đường bao - Mục keep line ; 3. Interaction Transparency Công cụ tạo đối tượng trong suốt :khi bạn muốn tạo đối tương có độ trong như thủy tinh và thấy được đối tượng nằm ở bên dưới .hãy chọn đối tượng,rồi chọn công cụ có biểu -2-
  3. Giaùo trình corel ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… tượng chiếc ly.kéo dê lên đối tượnglúc này trên đối tương xuất hiện đường laibáo cho bạn biết hướng làm mờ dần,và các dạng chuyển làm trong suốt(mờ) Thanh Property 1 –Line ; tạo trong suốt theo dang ngang 2-Radial ; tạo trong suốt theo dang tròn 3- Connial ; tạo trong suốt theo dang hình chóp 3- Squart : tạo trong suốt theo dang hình vuông 4. Interractiver Dopshadow Chức năng tạo bóng cho đối tượng trong việc thiết kế để đạt được hiệu quả mỹ thuật cao,như thiết kế pano chẳng hạn thì việc tọa bóng đổ cho chữ nó tạo được chiều sâu cho không gian giúp cho nó trơ nên hấp dân hơn - Cách sử dụng ; - Chọn đối tượng /chọn công cụ /lick kéo dê 5. Giã bóng đối tượng Chọn đối tượng cần giã bóng / vào menu / Arrange / Breack Dopshow Group… -3-