Xem mẫu

  1. GV: Leâ Huøng Tuù C6.CorelDraw8 CHÖÔNG 6: Caùc hieäu öùng ñaëc bieät. I/ Caùc pheùp chieáu phoái caûnh: B1: Choïn Obj caàn thöïc hieän. B2: click [M]Effects- Add Perspective. B3: duøng mouse dôøi caùc nuùt handle ñeå taïo pheùp chieáu hình Baïn coù theå duøng mouse di chuyeån caùc ñieåm tuï. Traû hình veà nhö luùc ban ñaàu click [M]Effect- Perspective. Vd: Taïo chöõ 1 ñaàu to , 1 ñaàu nhoû. II/ Pheùp bieán ñoåi theo bao hình: * Taïo hình bao môùi: B1: Choïn Obj. B2: click [M]Effects-Envelope. B3: nhaáp nuùt Add New. B4: Choïn 1 trong 4 Icon naèm phía döôùi nuùt Add Preset ñeå hieäu chænh nuùt ñònh hình theo yù muoán. * Taïo hình bao theo hình coù saün trong baûn veõ: B1: Choïn Obj. B2: click [M]Effects-Envelope. B3: click Icon goùc traùi döôùi cuûa Envelope Rool-Ups. Con troû coù hình muõi teân naèm ngang. B4: click treân Obj treân baûn veõ caàn laáy hình bao. * Copy hình bao cuûa Obj cho 1 Obj khaùc: B1: click treân bj caàn laáy maãu. B2: click [M]Effects-Copy Envelope from. B3: Choïn Obj caàn laáy copy. III/ Pheùp noäi suy: Pheùp noäi suy taïo ra caùc hình trung gian giöõ hình goác vaø hình chuyeån tieáp. * Duøng baèng coâng cuï Interactive Blend Tool. B1: click treân coâng cuï Interactive Blend Tool. B2: click treân Obj daàu, taïi nuùt handle caáu thaønh hình reâ mouse thaû treân Obj cuoái. * Duøng baèng Blend Rool-Ups: B1: Choïn 2 Obj caàn thöïc hieän Blend. Trang : 29
  2. GV: Leâ Huøng Tuù C6.CorelDraw8 B2: click [M]Effects-Blend B3: taïi Icon ñaàu tieân beân traùi cuûa Rool-Ups nhaäp vaøo soá phaàn töû cuûa hình chuyeån tieáp. B4: nhaáp APPLY. * Blend 1 Obj theo 1 Path cong: B1: thöïc hieän caùc böôùc nhö taïo 1 Path thaúng. B2: Click phaûi chuoät taïi Icon Path Button treân Rool-Ups, choïn New Path. Xuaát hieän con troû coù daïng cong. B3: Ñaùnh daáu choïn taïi 2 muïc Blend along Full Path vaø Rotate All Object. B4: Nhaáp APPLY. Vd: + taïo 1 hình theo 1 Ellipse. + taïo caùc Obl blend daïng uoán cong. * Taïo 1 Blend phöùc taïp: Ta coù 1 Obj ñaõ thöïc hieän Blend. Baïn muoán theâm vaøo 1 soá hình chuyeån tieáp khaùc ñeå taïo 1 Blend phöùc taïp. B1: choïn Obj ñaõ thöïc hieän Blend tröôùc ñoù. B2: choïn Obj môùi vaø Obj ñaàu (cuoái) caàn taïo Blend theâm vaøo. B3: click [M]Effects-Blend B4: APPLY. * Choïn töøng thaønh vieân cuûa Blend Phöùc hôïp: Thay vì chæ duøng Pick Tool click treân Obj baïn nhaán theâm phím Ctrl. IV/ Taïo ñoä saâu cho Obj: B1: Nhaäp vaøo chöõ caàn taïo ñoä saâu. B2: click [M]Effects-Extrude. B3: Xaùc ñònh caùch ñeå keùo ñoä saâu. Taïi Depth nhaäp vaøo ñoä saâu cuûa hình, Chænh caùc ñieåm tuï. Ñeå thaáy hình roõ hôn neân toâ maøu (choïn Shape toâ 2 maøu). B4: nhaáp APPLY. Löu yù: taïi Icon thöù 2 baïn coù theå quay Obj. Trang : 30
  3. GV: Leâ Huøng Tuù C6.CorelDraw8 V/ Söû duïng coâng cuï Power Clip: * Taïo 1 Obj PowerClip: B1: Choïn Obj caàn laáy noäi dung. B2: [M]Effects-PowerClip-Place Inside Container. B3: Con troû bieán hình, chæ vaøo Obj caàn laøm Container. * Hieäu chænh Obj PowerClip: B1: Choïn Obj PowerClip. B2: [M]Effects-Edit Content. Obj laøm noäi dung ñöôïc xuaát hieän toaøn boä. Trong khi ñoù Obj laøm container chæ xuaát hieän döôùi daïng Wireframe mode. B3: Thöïc hieän hieäu chænh Obj laøm noäi dung. B4: [M]Effects-PowerClip- Finish Editting thie Level. * Khoùa vaø khoâng khoùa Obj laøm noäi dung: B1: Nhaáp chuoät phaûi treân Obj PowerClip. B2: Khi chöùc naêng Lock Content To PowerClip ñöôïc baät ( Draw choïn maëc nhieân) thì khi baïn hieäu chænh vôùi Obj PowerClip Obj laøm noäi dung cuõng aûnh höôûng theo. Khi chöùc naêng Lock Content To PowerClip taét, vieäc hieäu chænh seõ khoâng aûnh höôûng ñeán Obj laøm noäi dung. B3: thöïc hieän caùc thao taùc hieäu chænh. * Copy noäi dung 1 Obj PowerClip ñeán 1 Obj PowerClip khaùc: B1: Choïn Obj muoán laáy copy. B2: [M]Effects-Copy-PowerClip from. B3: chæ vaøo Obj caàn copy tôùi. * Taùch Obj PowerClip: B1: Choïn Obj PowerClip. B2: [M]Effects-PowerClip- Extract Content. Vaän duïng PowerClip: * Taïo chöõ noåi treân phong coù saün: B1: nhaäp vaøo chöõ. B2: taïo baûn sao hình neàn ( nhaán Phím + ) B3: Taïo baûn sao cho chöõ. (Choïn maøu cho chöõ 2 maøu) Trang : 31
  4. GV: Leâ Huøng Tuù C6.CorelDraw8 B4: click [M]Effects-PowerClip-Place Inside Container. B5: di chuyeån 1 chöõa qua traùi, 1 qua phaûi ñeå taïo chöõ noåi. * PowerClip treân chöõ: B1: nhaäp chöõ caàn Clip vaøo. B2: sao cheùp ra nhieàu chöõ theo chieàu ngang, doïc. (duøng phím +) B3: Nhaäp chöõ caàn laøm Container (ñònh daïng cho lôùn size leân). B4: Choïn chöõ caàn laøm Content. B5: [M]Effects-PowerClip- Place Inside Container. B6: choïn chöõ laøm Container (chöõ to) * PowerClip treân hình vaø chöõ: B1: Cho hình ra phía sau chöõ. B2: veõ bieân giao giöõa hình vaø chöõ baèng Bezier , gaùn maøu cho hình. B3: Choïn toaøn boä hình vaø 2 bieân. B4: click [M]Arrange-Combine, ñaët bieân vöøa taïo ra phia sau. B5: Clip hình vaø bieân vöøa taïo. B6: Choïn hình, click [M]Effects- PowerClip-Place Inside Container, click vaøo bieân hình vöøa taïo vaø khoâng toâ maøu bieân naøy. B7: ñaët doøng chöõ phía sau. Chænh ñoä töông phaûn cuûa hình: Vaøo [M]Effects-color Adjustment- Brightness-Contrast Intensity. Xuaát hieän cöûa soå chænh ñoä töông phaûn cuûa hình aûnh. Trang : 32
nguon tai.lieu . vn