Xem mẫu

  1. Bài 29: LỌC DỮ LIỆU TỪ DANH SÁCH DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Hiểu khỏi niệm lọc dữ liệu từ danh sách d ư liệu; - Biết các bước cần thực hiện để lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu 2. Kĩ năng. - Lọc dữ liệu từ một danh sỏch dữ liệu - Sử dụng các tùy chọn (top 10...), (custom...) để lọc dữ liệu; II. Phương pháp, phương tiện: o Phương pháp: o Tiết 85: vấn đáp, đàm thoại; o Tiết 83, 84: Thực hành trờn mỏy; o Phương tiện: Phũng mỏy thực hành, phũng mỏy chiếu; III. Chuẩn bị
  2. Chuẩn bị của giáo viên: Pḥng máy, SGK. Chuẩn bị của học sinh : Chuẩn bị bài, nội dung thực hành trước ở nhà IV. Tiến trỡnh tiết học: Hoạt động 1: Tỡm hiểu cỏc thao tỏc lọc dữ liệu từ danh sỏch dữ liệu Dưới sự hỗ trợ của các máy trong phũng thực hành (hoặc mỏy chiếu), giỏo viờn giới thiệu cỏc thao tỏc lọc dữ liệu từ dnah sỏch dữ liệu. Nội dung cỏc slide: Lọc dữ liệu từ Danh sách dữ liệu Chọn miền CSDL gồm cả dòng tên trường  Menu Data/Filter/AutoFilter, ô tên trư ờng có đầu  mũi tên thả xuống của hộp danh sách Kích chuột vào đó, có danh sách thả xuống:  All: để hiện lại mọi bản ghi  Top 10…: các giá tr ị lớn nhất  Custom…: tự định điều kiện lọc  Các giá trị của cột  Lọc dữ liệu từ Danh sách dữ liệu Nếu chọn Custom… sẽ hiện hộp thoại Custom AutoFilter  để người sử dụng tự định điều kiện lọc: VD: Lọc những bản ghi tho ả mãn số lượng SP bán ra trong tháng 1 n ằm trong khoảng (120,400]
  3. Lọc dữ liệu từ Danh sách dữ liệu 1. B1: Định miền điều ki ện: Dòng đầu ghi tên trường để định điều kiện, chú ý  phải giống hệt tên trường của miền CSDL, tốt nhất là copy từ tên trường CSDL. Các dòng tiếp dưới ghi điều kiện: các điều kiện  cùng dòng là phép AND, các điều kiện khác dòng là phép OR. VD với miền CSDL như trên:  Miền đ/k để lọc các bản Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong ghi có số SP bán ra trong SP bán SP bán tháng 1 =400 tháng 1 >150 Miền đ/k để lọc các bản Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong SP bán ghi có số SP bán ra trong SP bán tháng 1 >150 hoặc trong 150 ho tháng 1 150
nguon tai.lieu . vn