Xem mẫu

 1. Prepare: 22 / 8 / 2010 Teaching: 23-25 / 8 / 2010 Period 1,2 HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 I, Đặc điểm chung : - Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . - Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . - Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học . Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần ( A, B , C ) tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau . Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút , hs tiếp thu bài học thông qua tranh ảnh , băng đĩa và sự hướng dẫn của gv … II, Một số câu thông dụng trong tiết học : - Look at the board : Hãy nhìn lên bảng - Look at your book and listen to me: nhìn vào sách và lắng nghe - Listen : Lắng nghe - Listen and repeat : Nghe và lặp lại - Read : đọc - Write : viết - Answer the questions : Hãy trả lời câu hỏi - Good morning , teacher : chào cô ( thầy ) - Goodbye , teacher : tạm biệt cô ( thầy ) - See you again : hẹn gặp lại - May I go out ? xin phép em ra ngoài được không ? - May I come in ? xin phép em vào lớp được không ? - Close your book: gấp sách lại - Open your book: mở sách ra - Stand up: đứng lên - Sit down ngồi xuống - Learn by heart new words: Học thuộc lòng từ mới - Work in pair: Hãy làm việc theo cặp - Work in group: Hãy làm việc theo nhóm 1
 2. -Read in pair: đọc theo cặp -Read individually: đọc c¸ nh©n -Can you translate into vietnamese?: -Can you translate into English? -Keep silent : Hãy giữ im lặng/ trật tự -Do you finish? – Yes, I do/ No, I don’t - Are you ready? – Yes, I am/ No, I am not -Do you understand ? Các em hiểu không? Yes, I do/ No, I don’t - Who can answer the question?/ Who can? Ai có thể trả lời được câu hỏi ? 2
 3. Prepare: 27 / 8 / 2010 Teaching: 28 / 8 / 2010 Period 3 Unit 1 : GREETINGS Section A : Hello ( A1,2,3,4) I , Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know to greet people and identify oneself II, Language contents : 1, Grammar : Tobe 2, Vocabulary : hi , hello, name III, Techniques : Listen and repeat , speak IV, Teaching aids : cassette player , pictures V, Times : 45 minutes VI, Procedures T and Ss’activities Contents 1, Warm-up : ( 5’ ) T : introduces the picture and sets the situation . Ss: look at the picture and guess what the Ss are talking about . T : introduces the new lesson 2, New lesson A, Presentation : ( 12’ ) 1, Listen and repeat : T : gives the situation New words : Ss: listen and repeat the tape - Hello : ( explaination ) Xin chào T : introduces new words - Hi : ( explaination ) Xin chào Ss: listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and explains the way to use “hi” and “hello”. 2, Practice : B, Practice : ( 23’ ) T : asks Ss to practice Ss: practice saying “hi” and “hello” in pairs . T : corrects their mistakes 3, Listen and repeat : T : introduces the situation A, New words Ss: listen and repeat the tape - Tobe : is, am : ( translation ) là, thì T : gives new words - name : ( example ) tên Ss: listen and repeat . Then practice B, Grammar : Cách tự giới thiệu tên mình 3
 4. T : explains how to identify oneself - I am ( I’m ) + tên : tôi là …. Ss : take note and give examples ex : I am Nga T : plays the tape I’m Hoa Ss : listen and repeat . Then practice - My name is( My name’s) + tên : tên tôi T : corrects their mistakes là… ex : My name is Ba My name’s Nam T : asks Ss to practice following the 4,Practice with a group : model first Ss: practice in groups Ss : practice using their own names Ss : comment T : corrects their mistakes 3, Consolidation : ( 3’ ) T : reviews the main points Ss: listen and remember 4, Homework ( 2’ ) T : asks Ss to : -Learn by heart new words and structures - Do A 1,2 in workbook Ss : take note Prepare: 5 / 9 / 2010 4
 5. Teaching: 6 / 9 / 2010 Period 4 Unit 1 : GREETINGS A 5,6,7 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are II, Language contents : 1, Grammar : simple present – question : How are you ? 2, Vocabulary : How are you ? Fine / I’m fine Thanks / thank you And you ? III, Techniques : listen and repeat , speak , write IV, Teaching aids : pictures , dialogue build V, Time : 45 minutes VI, Proceduces : T and Ss’ activities Contents 1, Warm-up :( 5’ ) T : greets Ss and identifies her name Ss : do the same T : asks some Ss write on the board Ss : comment ( T : corrects and gives marks ) 2, New lesson : A, Presentation : ( 10’ ) T: sets the situation ( using picture ) and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words Ss : guess the meaning and take note T : reads new words 5, Listen and repeat : Ss : listen and repeat . Then practice New words : T : corrects their mistakes and plays the - How are you ? : ( guiding questions) tape - fine / I’m fine : ( example ) Ss : listen and repeat - thanks / thank you : ( explaination ) Ss : play role - and you ? : ( ex & explaination ) Ss : comment - T : corrects 6, Practice with a partner : B, Practice : ( 25’ ) - Miss : ( translation ) T: shows picture between Miss Hoa & - Mrs : ( ex & translation ) 5
 6. Mr. Hung and guides the way to practice - Mr. : ( ex ) ( using dialogue build ) T : gives new words Ss: take note , listen and repeat . Then practice . Ss: base on dialogue 5 to practice Ss: play role Ss : comment - T : corrects Ss: do the same with picture between Nam and Nga Ss : play role T : correctss their mistakes Miss Hoa Mr. Hung Mr. Hung : Hi , Miss Hoa . Miss Hoa : Hello , Mr . Hung . Mr. Hung : How are you ? Miss Hoa : I’m fine , thanks . And you ? Mr. Hung : Fine , thanks . T : introduces the dialogue build and 7, Write in your exercise book . guides the way to exercise Nam : Hello , Lan . How are you ? Ss : practice in pairs Lan : Hi , I’m fine , thanks . And you ? T : corrects their mistakes Nam : Fine , thank you . Ss: take note in their exercise books 3, Consolidation : ( 4’ ) 8, Remember . T : review the main points - Hello / Hi Ss : listen and remember - I am ... = I’m … T : asks Ss to say again the way to - My name is … = My name’s … greeting people and identify oneself - How are you ? Ss : answer I’m fine , thanks / thank you . T : corrects - Ss : take note 4, Homework : ( 1’ ) - Learn by heart new words and structures T : asks Ss to : - Write A6 , 7 in notebook Ss : take note - Do A3 in workbook Prepare: 6 / 9 / 2010 6
 7. Teaching: 7 / 9 / 2010 Period 5 Unit 1 - Section B : GOOD MORNING ( B1,2,3,4) I, Objectives : - By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye II, Language contents : 1, Grammar : simple present 2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye , bye , children . III, Techniques : Listen and repeat , speak , write . IV, Teaching aids : cassette player , pictures . V, Times : 45 minutes VI, Procedures : T and Ss’ activities Contents 1, Warm-up : ( 3’ ) T: calls 2 pairs to practice greeting & asking how the people are . Ss : practice in pairs Ss : comment T : corrects their mistakes and introduces new lesson . 2, New lesson : A, Presentation : ( 13’ ) T : asks Ss to look at the pictures and sets 1, Listen and repeat . the situation - good morning : ( picture & explaining ) Ss : look at the pictures and listen - good afternoon : ( picture & explaining) T : plays the tape - good evening : ( picture & explaining ) Ss : listen and repeat - good night : ( picture & explaining ) T : introduces new words - goodbye / bye : ( mime ) Ss : guess the meaning and take note T : reads new words Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and plays tape Ss : listen and repeat . Then practice B, Practice ( 25’ ) T : shows the pictures and explains the 2, Practice with a partner. way using again Ss : practice with their partners Ss : comment - T : corrects 7
 8. Review : Back the board ( may be let Ss saying in Vietnamese ) Good morning Good afternoon T: sets the situation and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words – reads Good evening Good night Ss : listen , repeat and prractice 3, Listen and repeat . T : plays the tape - children : ( picture & explaining ) Ss: listen and repeat . Then practice in pairs - We are … = We’re ….: ( translation ) T : controls & corrects - mom : ( example ) T : hangs flashcard on the board & guides the way to do task 4, Write Ss : practice in pairs Lan : Good afternooon , Nga Ss : comment - T : corrects Nga : Good afternoon , Lan Ss : take note ( may be at home ) Lan : How are you ? Nga : I am fine , thanks . And you ? Lan : Fine , thanks 3. Consolidation ( 3’ ) Nga : Goodbye T : reviews the main points Lan : Bye . Ss : listen and remember Ss : practice saying greetings again T : controls & corrects 4. Homework ( 1’ ) - Learn by heart new words & structures T : asks Ss to : - Do the rest exercises and B1,2,3 in workbook Ss : listen and take note - Prepare the next period Prepare: 08/ 9 / 2010 8
 9. Teaching: 09 / 9 / 2010 Period 6 Unit 1 : Section C – HOW OLD ARE YOU ? ( C1,2 ) I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty II. Language contents Vocabulary : numbers III. Techniques : listen and repeat , speaking IV. Teaching aids : cassette player , flashcard V. Times : 45 minutes VI. Procedures T and Ss’ activities Contents 1.Warm-up ( 6’ ) T and Ss talk about how people are & greetings T : introduces the new lesson 2. New lesson 1. Listen and repeat a. Presentation T : plays the tape once . Then introduces numbers Ss: listen and look at the flashcard T : plays each line Ss: listen and repeat . Then practice counting numbers from one to twenty T : controls & corrects -Asks Ss write the numbers from one to twenty in their notebooks b. practice T : guides the way to pronounce numbers 9
 10. Ss : count from one to twenty 2. Practice Ss: count from twenty to one Ss: count even numbers ( 2,4,6,8,10,12,14,16,...) Ss: count odd numbers ( 1,3,5,7,9,11,13,15,…) 1S : speaks numbers in Vnamese 1S : speak in English T : controls & corrects 3. Consolidation ( 6’ ) Game : Slap the board - Learn by heart numbers 4.Homework ( 1’ ) - Do C1 in workbook T : asks Ss to : - prepare the next period Ss: listen and take note Prepare: 12 / 9 / 2010 Teaching: 13 /9 / 2010 10
 11. Period 7 Unit1 : Section C – C 3,4,5,6 I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to ask and answer about the ages II. Language contents 1. Grammar : - This is Lan - How old are you ? - I’m twelve 2. Vocabulary : This is … ; year(s) old III. Techniques : listen and repeat , speaking , ask and answer IV. Teaching aids : cassette player , colored-chalk V. Times : 45 minutes VI.Procedures T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 6’ ) T and Ss play Bingo game ( numbers from one to twenty ) 2. New lesson a. Presentation ( 15’ ) T : sets the situation and plays the tape once Ss : listen and find out new words T : gives new words 3. Listen and repeat Ss : take note , listen and repeat . Then a. New words : practice . - This is … : ( mime & example ) T : controls and corrects - old : ( explanation ) - plays the tape - year(s) old : ( explanation & ex ) Ss : listen and repeat - practice in pairs / groups T : controls and corrects b. Practice ( 20’ ) b. Grammar 11
 12. T : introduces new structure Hỏi tuổi người đang nói chuyện với mình Ss : listen and take note - gives examples - How old are you ? T : corrects mistakes - I’m + số + ( years old ) ex : How old are you ? - I’m eleven - I’m eleven years old. T : guides the way to practice 4. Practice with your classmates - gives models - How old are you ? - asks & answer with Ss - I’m ………. Ss : Practice in pairs T : controls and corrects 5. Play Bingo 6. Remember - numbers : one to twenty - How old are you ? I’m twelve 3. Consolidation ( 3’ ) T : reviews the main points Ss : listen and remember 4.Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : - Learn by heart new words and structure - Do C 2,3,4 in workbook Ss: listen and take note Prepare: 13 / 9/ 2010 Teaching: 14 / 9/ 2010 12
 13. Period 8 UNIT 2: AT SCHOOL Section A - COME IN ( 1,2,3,4 ) I. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use classroom imperative to understand teacher’s commands. II. Language contents 1.Vocabulary: come in, sit down, open... 2. Grammar: Imperative. III. Techniques: communicative approach, asking and answering, pair work, group work, guessing . IV. Teaching aids: flash cards, pictures, realia V. Procedures. T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 5’ ) T and Ss ask and answer about the ages Ss : comment T : corrects and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 10’ ) T : sets the situation and plays the tape 1.Listen and repeat . Then practice with a Ss : listen and repeat partner T : gives new words - come in (v) (pict. ). Ss : guess the meaning and take note - sit down # stand up (v) (action). T : reads new words - book (n) (realia). Ss : listen and repeat . Then practice - open your book (act). T : corrects mistakes - close your book (act). * Checking: Rub out and remember. b. Practice ( 20’ ) 2. Match and write T : introduces the pictures and the ways to a. Open your book. do b. Sit down. task c. Come in. Ss : look at the phrases and the pictures to d. Close your book. do e. Stand up. matching *Structure: Imperative Ss discuss the answers V + O /A Ss : comment - T : corrects Ex: Open your book. 13
 14. Ss : take note T : explains the new structure : imperative Ss : take note T : gives imperatives ( Ss close their books ) Further practice: Ss : action ( base on T’ commands ) * Put the correct word in the brackets. a. ..............down, please. 3. Consolidation ( 9’ ) b. ...............your book. T : gives some exercises c. ...............notebook, please. Ss : practice in groups d. ...............up, please. Ss: comment e. ................in . T : controls and corrects 4. Remember Ss : take note Come in. Sit down # Stand up. Open your book # Close your book. - Learn by heart new words and structure 4. Homework ( 1’ ) - Do A1,2 in workbook T : asks Ss to : Ss : take note Prepare: 15 / 9 / 2010 Teaching: 16/ 9 / 2010 14
 15. Period 9 Unit 2: B. WHERE DO YOU LIVE ? ( B1,2 ) I. Objectives By the end of the lesson Ss will be able to know the way to ask and answer name , the address. II. Language contents 1. Grammar: - What’s your name ? My name’s ……….. - Where do you live ? I live on ……. street / I live in ………. 2.Vocabulary: what, where, live, on, in, street, city, house. III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions IV. Teaching aids: cassette player, picture. V. Procedures T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 4’ ) T: gives imperative Ss: do as request T: comments and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 12’ ) T: uses picture to set the situation - Introduces the situation and 1. Listen and repeat. Then practice the dialogue plays the tape with a Ss: listen and find out new words partner T: gives new words a. New words Ss: guess the meaning and take - what: ( example & explaination ) note - where: ( example ) T: reads new words - live ( v ): ( example ) Ss: listen and repeat. Then practice - on (pre ): ( action & example ) Ss: comment - T: - street ( n ): ( picture ) corrects T: plays the tape b. Grammar Ss: listen and repeat 15
 16. Ss: practice in pairs * Hỏi tên người đang nói chuyện với mình T: controls and corrects b. Practice ( 25’ ) - What’s ( what is ) your name ? T: introduces the new structures My name’s ( My name is ) + tên Ss: take note and give examples ex: what’s your name ? T: corrects their mistakes My name’s Lan 2. Play with words - in ( pre ): ( action & ex ) - house ( n ): ( picture ) T: asks about real information - city ( n ): ( ex ) Ss: answer about themselves * Hỏi bạn đang nói chuyện với mình sống ở đâu T: controls and corrects - Where do you live ? I live on ……….. street T: explains the way to use “ I live I live in ( tên xã, huyện, thành phố ….) on/ in …..” ex: Where do you live ? Ss: listen and remember I live on Phan Boi Chau street T and Ss ask and answer about the I live in Cuôr Knia address Ss: practice in pairs T: controls and corrects 3. Consolidation ( 3’ ) Exercises T: reviews the main points 1. What’s ……….. name ? Ss: listen and remember My ………. is Nga 2. Where do you ……… ? 4. Homework ( 1’ ) I live ( on / in ) Ly Thuong Kiet street T: asks Ss to: I live ( on / in ) Buon Ma Thuot City Ss: listen and take note - Learn by heart new words and structures - Do B3,4,5 in wokbook unit 2 Prepare: 19 / 9 / 2010 Teaching: 20/ 9 / 2010 Period 10 16
 17. UNIT 2( CONT. ) B3,4, 5, 6 I. Objectives By the end of the lesson Ss will be able to know the way to spelling their names & the alphabet II. Language contents 1. Grammar: How do you spell it / your name? L.A.N 2. Vocabulary: spell III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions IV. Teaching aids: stereo, colored chalk. V. Procedures T and Ss’activities Contents 1. Warm-up ( 7’ ) T: asks Ss to spell the alphabet again Ss: answer T: corrects mistakes and introduces the new lesson 2. New lesson 3. Listen and repeat T: introduces the alphabet Ss: listen and repeat. Then practice T: controls & corrects Ss: practice T: corrects mistakes Presentation ( 10’ ) T: sets the situation and plays the stereo 4. Listen and repeat Ss: listen and find out new words - spell ( v ): ( example ) T: gives new words - How do you spell it? ( explaination ) Ss: listen and repeat. Then practice How do you spell your name? ( ex ) T: corrects and plays the stereo Ss: listen and repeat. Then practice in pairs T: controls and corrects b. Practice ( 20’ ) T: asks Ss to respell the alphabet Ss: spell T: guides the way to practice spelling their names Ss: ask and answer spelling their own names ( base on the dialogue ) in pairs 17
 18. T: controls and corrects T: guides the way to do task Ss: ask and answer in pairs 5. Write the answers in your exercise book. 1S: writes on the board a. My name’s ( Nga ) Ss: comment b. I’m twelve years old. T: corrects mistakes c. I live on Trần Phú street. Ss: take note d. N.G.A- Nga. 3. Consolidation ( 7’ ) T: reviews the main points 6. Remember Ss: listen and remember What’s ( what is ) your name? Ss: ask and answer the questions again. My name’s ( My name is ) ……… T: controls and corrects Where do you live? Ss: take note I live on / in ……… How do you spell ………? 4. Homework ( 1’ ) T: asks Ss to: - Learn by heart new words, - Practice asking and answering more. - Do exercises in the workbook. - Prepare the next lesson. Ss: listen and take note Prepare: 20 / 9 / 2010 Teaching: 21 / 9 / 2010 Period 11 18
 19. UNIT 2: C. MY SCHOOL ( C1 ) I. Objectives By the end of this period, the students will be able to: - learn how to say what thing s are. - use This /That positive statements and Y/N questions to talk about people and things at school II. Language contents 1. Vocabulary: this, that, student, teacher, class , classroom, desk 2. Grammar : - This / That is . . . - Is this / that . . . III. Techniques: - Communicative approach - Pair work & group work - Role play IV. Teaching aids : Pictures, realia, a small ball, stereo. V. Procedures : T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 7’ ) T and Ss play a game: Give the ball for the first student (S1) S1 says A – B – C ,then gives the ball for S2 . S2 says D , then gives S3 , . . . The student who says Z , will win the game and get 1 mark , and then continues to say A – B, ………. 1. Listen and repeat. Then practice the 2. New lesson dialogue with a partner. a. Presentation ( 10’ ) a. New words T: Shows the picture to talk about subject “ - student ( n ): ( example ) School” and plays the stereo - this is # that is: ( mime & ex ) Ss: listen and find out new words - school ( n ): ( ex ) T: gives new words - class ( n ): ( ex ) Ss: guess the meaning and take note - classroom ( n ): ( real ) T: read new words - desk ( n ): ( real ) Ss: listen and repeat. Then practice - teacher (n) T: controls and corects b. Practice ( 25’ ) T: plays the tape Ss: listen and repeat. Then practice in pairs b.Grammar T: controls and corrects - This is my desk. 19
 20. T: introduces new grammar - That’s ……school. Ss: take note and give examples - Is this your class? Ss: ask and answer about the real - ….that ….. teacher? - Yes,it is / No , it information. isn’t S1: Is this your ( desk )? S2 : No, it isn’t S1:Is that your ( teacher )? S2 : Yes, it is 3. Consolidation ( 2’ ) T: reviews the main points Ss: listen and remember 4. Homework ( 1’ ) T: asks Ss to: - Learn structures and dialogue by heart. - Do exercise in workbook & Prepare next part C2 –C4 Ss: listen and take note Prepare: 21 / 9 / 2010 Teaching: 22 / 9 / 2010 Period 12 UNIT 2: C2, 3, 4 I. Objectives 20