Xem mẫu

  1. CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC Ở NGƯỜI. Tiết 29 Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I . Muc tiêu:. 1. Kiến thức: HS: -Hs hiểu và vận dụng được phương pháp ngyên cứu phả hệ để phân tích 1 vài tính trạng hay đột biến ở người. -Phân biệt được 2 trường hợp: Sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng. -Hiểu được phương pháp và ý nghĩa phương pháp trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền, từ đó giải thích được 1 sớ trường hợp thường gặp. 2. Kỷ năng: -Phát triển kỉ năng quan sát và phân tích kênh hình. -Rèn kỉ năng hoạt động nhóm. II. Đồ dùng dạy học: GV: -Tranh phóng to 28.1 va28.2 sgk. -Ảnh về trường hợp sinh đôi.. III. Tiến trình tổ chức tiết dạy:
  2. 1. Kiểm tra bài củ: 6p Câu 1, 2, sgk tr 68. 2. Bài mới: Mở bài: (2p) Ở người cùng có hiện tượng di truyền và biến dị, việc nghiên cứu di truyền thường gặp 2 khó khăn chính : +Sinh sinh sản chậm, đẻ ít con. +Không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến. =>Người ta phải đưa ra 1 số phương pháp thích hợp. a. Hoạt động 1: Nghiên cứu phả hệ. Mục tiêu: Biết sử dụng các kí hiệu trong phương pháp nghiên cứu phả hệ và ứng dụng phương pháp này trong nghiên cứu di truyền 1số tính trạng TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 6p -Cho hs nghiên cứu -Hs tự thu nhận thông tin thông tin -> trả lời: sgk -> ghi nhớ kiến thức. +Giải thích cá kí hiệu. -1 hs giải thích kí hiệu. ;o ;o -1 tính trạng có 2 trạng +Tại sao ta dùng 4 kí thái đối lập -> 4 kiểu kết hiệu biểu thị sự kết hôn hợp.
  3. giữa 2 người khác nhau +Cùng trạng thái: về 1 tính trạng? O O +2 trạng thái đối lập. O 5p O -Gv cho hs nghiên cứu -Hs quan sát kỉ hình, đọc vd4 -> thảo luận. thông tin -> thảo luận +Mắt nâu và mắt đen trong nhóm -> nêu được: tính trạng nào là trội? +Màu sắc nâu là trội. +Sự di truyền màu mắt +Sự di truyền màu mắt có liên quan giới tính không liên quan giới tính. 2p không? 3p - Gv chốt lại kiến thức . -Đại diện nhóm phát biểu , + Phương pháp nghiên nhóm khác bổ sung. cứu phả hệ là gì? -Hs tự rút ra kết luận: -Phương pháp nghiên +Tại sao người ta dùng +Sinh sản chậm, ít. cứu phả hệ là phương phương pháp đó để +Lí do xã hội không áp pháp theo dõi sự di nghiên cứu di truyền 1 dụng được phương pháp truyền của 1 tính trạng số tính trạng ở người? nhất định trên những
  4. 5p -Gv cho hs tiếp tục tìm lai hoặc gây đột biến. người thuộc cùng 1 hiểu vd 2 -> yêu cầu: +Phương pháp này đơn dòng họ qua nhiều thế +Lập sơ đồ phả hệ từ giản, dể thực hiện. hệ để xác định đặc P->F1 Sự di truyền +Hs tự ngiên cứu ví điểm di truyền của tính máu khó đông có liên dụ,vận dụng kiến thức -> trạng đó. quan giới tính không? trả lời câu hỏi: +Trạng thái mắc bệnh -1 hs lập sơ đồ phả hệ. do gen trội hay gen lặn -1,2 hs trả lời câu hỏi. qui định? +Bệnh do gen lặn qui -Gv chốt lại đáp án. định. +Nam dể mắc bệnh -> gen gây bệnh nằm NST X. .b. Hoạt động 2: Nghiên cứu trẻ đồng tính.
  5. TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 5p -Cho hs quan sát sơ đồ -Hs quan sát kỉ sơ đồ và 1. Trẻ dồng sinh cùng 28.2 -> thảo luận: nêu được khác nhau về : trứng hoặc khác trứng + 2 sơ đồ (a,b) giống +Số lượng trứng và tinh và khác nhau điểm nào? trùng tham gia thụ tinh. -Trẻ đồng sinh: trẻ +Tại sao trẻ sinh đôi +Lần nguyên phân đầu sinh ra cùng 1 lần sinh. cùng trứng là điều nam tiên. -Có 2 trường hợp: hoặc nữ? +Hợp tử nguyên phân -> +Cùng trứng. 2 phôi bào -> 2 cơ thể ( +Khác trứng. +Đồng sinh khác trứng giống nhau KG) -Sự khác nhau: là gì? -2 trứng + 2tinh trùng. +Đồng sinh cùng +Trẻ đồng sinh khác -1 vài hs phát biểu lớp bổ trứng có cùng 1 kiểu trứng khác giới không? sung. gen -> cùng giới. -Đồng sinh cùng trứng +Đồng sinh khác khác trứng khác nhau trứng khác nhau kiểu như thế nào? gen-> cùng giới, khác 3p -Đồng sinh cùng trứng giới. khác trứng khác nhau điểm nào? 2. Ý nghĩa của nghiên -Gv cho hs nghiên cứu cứu trẻ đồng tính.
  6. thông tin -> nêu ý nghĩa -Nghiên cứu trẻ đồng của nghiên cứu đồng sinh giúp hs hiểu rõ vai sinh? -Hs thu nhận và sử lí trò môi trường đối với -Gv có thể lấy vd mục thông tin -> rút ra ý nghĩa. sự hình thành tính “em có biết” để minh trạng. họa. -Hiểu rõ khác nhau của môi trường đối với tính trạng chất lượng . IV. Củng cố: 6p -Phương pháp phả hệ là gì? Cho ví dụ. –Nêu sự khác nhaugiữa sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng? V. Dặn dò: 2p -Học bài và trả lời câu hỏi sgk.
nguon tai.lieu . vn