Xem mẫu

  1. Bài : TRÙNG ROI A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng & sinh sản của trùng roi xanh và khả năng hướng sáng từ đó thấy được bước chuyển biến quan trọng từ ĐV đơn bào  ĐV đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. - Rèn luyện cho hs kỹ năng qs, thu thập kiến thức & hoạt động nhóm - Giáo dục cho hs ý thức học tập B. Phương pháp: Quan sát, tìm tòi, hoạt động nhóm C. Chuẩn bị: 1. GV: phiếu học tập, tranh hình 4.1,4.2,4.3 sgk 2. HS: Xem lại bài htực hành, phiếu học tập D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1’) 7A: 7B: II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: (1’) ĐVNS rất nhỏ bé, chúng ta đã được quan sát ở bài trước. Hôm nay chúngta cùng nghiên cứu rõ về nó
  2. 2. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ 1: (20’) 1.Trùng roi xanh - GV y/c hs ng/cứu sgk và vận dụng kiến thức bài trước qs hình 4.1,4.2 sgk (T17 &18) và hoàn thành phiếu 1TB, hthoi, roi, học tập điểm mắt,hạt DL, Cấu tạo - Nhóm hs thảo luận hoàn thành hạt dự trữ, kh bào phiếu co bóp… ( y/c:+ ctạo chi tiết và cách di chuyển TR Roi xoáy vào nc  +các hình thức dd,kiểu ssvt theo Di chuyển vừa tiến vừa xoay chiều dọc cơ thể + Khả năng hướng về phía có ánh -Tự dưỡng & dd sáng) - Hhấp:TĐK qua - GV theo dõi & giúp đỡ các nhóm Dinh dưỡng màng TB yếu - Btiết: Nhờ kh bào - GV kẻ phiếu lên bảng để chửa bài co bóp - GV gọi đại diện nhóm lên ghi kết VT: Phân đôi theo Sinh sản quả chiều dọc
  3. - GV chửa từng bài trên phiếu Điểm mắt & Tính hướng - GV y/c hs thực hiện lệnh mục 3 roiTR hướng về sáng & mục 4 sgk (T17 & T18) phía có AS - GV y/c hs qs phiếu chuẩn kiến 2.Tập đoàn trùng roi thức chuẩn. HĐ 2: (10’) - GV y/c hs ng/cứu sgk và qs hình 4.3 (T18) và hoàn thành BT mục II (T19) - HS tự thu thập kiến thức TĐN  hoàn thành BT (y/c: TR,TB, đơn bào, đa bào,) - GV y/c đại diện nhóm trình bày kết qủa - GV hỏi: Tập đoàn vônvóc ss ntn? Và hình thức ss của nó ra sao? - GV giảng thêm: 1 số cá htể ở - Tập đoàn trùng roi gồm nhiều TB bắt
  4. ngoài làm nhiệm vụ di chuyển bắt đầu có sự phân hoá chức năng. mồi  khi ss 1 số TB chuyển vào trong thân phân chia thành tập đoàn mới. - GV hỏi thêm: Tập đoàn vônvóc cho ta suy nghĩ gì về mối liên quan giữa ĐV đơn bào & đa bào ? ( HS: Trong tập bắt đầu có sự phân chia chức năng cho 1 số TB ) - GV y/c hs rút ra kết luận 3.Kết luận chung, tóm tắt:(1’) GV gọi hs đọc kết luận sgk IV. Kiểm tra, đánh giá: (7’) - GV sử dụng câu hỏi cuối bài V. Dặn dò: (5’) - Học bài & đọc mục “Em có biết” - Kẻ phiếu học tập vào vở BT 
nguon tai.lieu . vn