Xem mẫu

  1. Bài 41: THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ ĐỘNG VẬT A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà. - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm và ếch. - Phân tích được sự sai khác giữa hai kiểu sinh trưởng và phát triển. - Biết được công nghệ ấp trứng gà, công nghệ nuôi tằm. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin. - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái q 3. Thái độ: - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi sản xuất. B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: -Tài liệu: SGK, SGV - ĐDDH: H40.1, 40.2; 37.1 SGK và băng hình về sự sinh trưởng, phát triển của một số động vật. 2. Học sinh: - Học bài cũ theo câu hỏi cuối bài-Xem trước bài 40 D. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC: - Tích cực hoá các hoạt động nhận thức của HS chủ yếu thông qua việc quan sát phân tích kênh hình và thực hiện các lệnh trong SGK.
  2. - Tăng cường sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi. E. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: 1. Ổn định: 2. KTBC: Câu 1, 2, 3, 4 trang 141 SGK. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Em hãy phân tích, so sánh sự a. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái khác nhau về hình thái và lối ở gà: tranh 40.1 sống của tằm, nhộng và ngài b. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở - Em hãy phân tích, so sánh sự tằm:Tranh 37.1 khác nhau về hình thái và lối c. Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở ếch: sống của nòng nọc và ếch để Tranh 40.2 thấy rõ sự biến thái từ nòng nọc Thu hoạch: thành ếch - Lập bảng nhận xét về sự sai khác giữa kiểu sinh trưởng và phát triển không qua biến thái và qua biến thái. - Tóm tắt về các giai đọan phát triển của gà, tằm, ếch. - Nêu sơ lược về kỹ thuật ấp trứng gà, kỹ thuật chăn nuôi tằm.
  3. 4. Củng cố: 5. Dặn dò: Về nhà viết bản thu họach và nộp vào tiết tới + Xem trước bài 41 SGK. F. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: G. RÚT KINH NGHIỆM:
nguon tai.lieu . vn