Xem mẫu

  1. Môn : TOÁN (Ti t 97) Tên bài d y : PHÂN S VÀ PHÉP CHIA S T NHIÊN I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Giúp H c sinh nh n ra r ng - Phép chia m t s t nhiên cho m t s t nhiên khác không không ph i bao gi cũng có thương là m t s t nhiên. - Thương c a phép chia s t nhiên cho s t nhiên (khác 0) có th vi t thành m t phân s , t s là m t s b chia và m u s là s chia. II. CHU N B : - Giáo viên : M t hình vuông ã tô màu ba ph n, 03 hình vuông b ng nhau, m i hinh vuông ã tô màu m t ph n . - H c sinh : 03 hình vuông b ng nhau, chì màu. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ - c ph n ghi nh sgk
  2. - Vi t các phân s + Năm ph n b y + Mư i lăm ph n hai mươi chín + Sáu ph n mư i. 3 9 42 - c các phân s : , , , 7 10 57 2/ Bài m i : Ho t ng 1 : Gi i thi u bài trong trư ng h p thương c a phép chia s t nhiên cho s t nhiên (khác o) ta có th vi t dư i d ng nào và vi t như th nào ? ó là n i dung bài h c hôm nay. “Phân s và phép chia s - 02 hs nh c l i t nhiên” bài : 8 : 4 =2 (qu ) - Có 8 qu cam chia u cho 4 em, m i em ư c m y qu ? - K t qu c a phép chia m t s t nhiên cho m t - S t nhiên s t nhiên khác 0 có th là s gì ? - Có 3 cái bánh, chia u cho 4 em, h i m i em bao nhiêu ph n c a cái bánh ? - Các em hãy ưa 3 hình vuông ã chu n b ra cô ki m tra - Gi s m i hình vuông là m t cái bánh. Các em hãy suy nghĩ và tìm cách chia b ng cách - Hs ưa ra. M i hs g p gi y. th o lu n nhóm - Em chia b ng cách nào m i em u nhau ? ôi tìm cách chia.
  3. - L y m i hình vuông g p ôi, r i g p ôi l i m t ph n n a. Như v y m i hình vuông ư c chia thành b n ph n b ng nhau . R i c t cho m i em m t ph n t c là ¼ cái bánh . - Sau ba l n chia như th , m i em ư c 3 ph n t c là ¾ cái bánh. - Giáo viên kh ng nh c t chia c a các em (n u h c sinh làm sai) Giáo viên hư ng d n cách chia 3 - Giáo viên dán ph n ã chia lên b ngcái - Hs th c hành chia 4 3 bánh. M i em ư c bao nhiêu ph n cái bánh ? cái bánh 4 3 - Giáo viên : Ta vi t : 3 : 4 = (cái bánh) 4 - trư ng h p này, k t qu c a phép chia có ph i là s t nhiên không ? V y là s gì ? - Không ph i là s - T s là s gì c a phép chia này ? t nhiên mà là phân s . - M u s là s gì c a phép chia này ? + S b chia - 8 : 4 ta vi t thương dư i d ng phân s như th
  4. nào ? + S chia 3:4=? ;5:5=? 8 8:4= 4 3 3: 4 = 4 Qua ó em rút ra nh n xét gì ? 5 5:5= 5 Hs nh n xét như 3- Th c hành : sgk . Bài 1 : - HS c và nêu yêu c u c a . Ho t ng 2: - Hs làm vi c cá Bài 2 : Giáo viên hư ng d n m t bài m u nhân Bài 3 : - HS làm theo m u - Qua ó em rút ra nh n xét gì ? - HS rút ra nh n xét như sgk. 4- C ng c - D n dò : - Thương c a phép chia hai s t nhiên có th vi t thành phân s ư c không ? N u ư c t s là s gì ? m u s là s gì trong phép chia ó ? Ho t ng 3 : - T i sao m u s ph i khác 0 ? - Trò chơi b n M t b n h c sinh A nêu phép chia thì b n h c sinh B nêu thương là phân s , sau ó h c sinh B nêu phép chia b n h c sinh C (Hs A : 9 :15 .
  5. 9 b n thương là m y, Hs B : Thương là . 15 - GV nhân xét trò chơi - GV nh n xét ti t h c - V h c thu c ph n ghi nh và xem bài ‘’ Phân s và phép chia s t nhiên ‘’ (tt)/109.