Xem mẫu

  1. Ngµy so¹n:………. TiÕt : 53-54 Bµi 32 Hi®ro sunfua – Lu huúnh ®ioxit – Lu huúnh trioxit (Ban c¬ b¶n) I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc a) HS biÕt: - TÝnh chÊt vËt lÝ vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña H2S, SO2, SO3. - Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt cña 3 chÊt trªn. b) HS hiÓu: - Nguyªn nh©n tÝnh khö m¹nh cña H2S, tÝnh oxi ho¸ cña SO3 vµ tÝnh khö, tÝnh oxi ho¸ cña SO2. c) HS vËn dông: - ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc cña ph¶n øng oxi ho¸- khö trong ®ã cã sù tham gia cña c¸c chÊt trªn, dùa trªn c¬ së sù thay ®æi sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè. II- ChuÈn bÞ - GV: FeS + HCl, dông cô: èng nghiÖm, nót cao su cã èng dÉn khÝ ®Çu vuèt nhän xuyªn qua. III- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þn líp, kiÓm tra sÜ sè: 2. KiÓm tra bµi cò: ViÕt ptp ho¸ häc chøng minh S võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö? 3. Bµi míi Lêi dÉn: Hîp chÊt cña S: H2S, SO2, SO3 cã nh÷ng tÝnh chÊt nh thÕ nµo t¹i sao? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1: A- hi®ro sunfua HS tÝnh tØ khèi cña H2S so víi kh«ng khÝ vµ I. TÝnh chÊt vËt lÝ nhËn xÐt? - lµ chÊt khÝ kh«ng mÇu, mïi trøng thèi vµ rÊt ®éc. HS ®äc SGK vµ cho biÕt tÝnh chÊt vËt lÝ ®Æc … trng cña H2S? II. TÝnh chÊt ho¸ häc GV hái: Dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ nµo cña H2S ta 1. TÝnh axit yÕu cã thÓ nhËn ra nã? - H2S tan trong níc t¹o thµnh dung dÞch axit rÊt yÕu Ho¹t ®éng 2: < CO2. HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: - H2S + baz¬ kiÒm cã thÓ t¹o muèi: HS- hoÆc S2-. - Dung dÞch H2S cã tÝnh axit yÕu hay m¹nh? 2. TÝnh khö m¹nh - Kh«ng dïng ph¬ng ph¸p vËt lÝ, lµm thÕ nµo cã -2 0 +4 +6 thÓ nhËn ra 2 khÝ: Cl2 vµ H2S? - T¹i sao H2S t¸c dông víi NaOH cã kh¶ n¨ng t¹o 2 a) S-2 → S0 muèi lµ NaHS vµ Na2S? H2S + Cl2 → S + 2HCl Ho¹t ®éng 3: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O GV ph©n tÝch sè oxi ho¸ cña S trong H2S lµ thÊp H2S + SO2 → S + H2O nhÊt, kh«ng cã kh¶ n¨ng xuèng thÊp h¬n. HS b) S-2 → S+4 nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ph¶n øng cña H2S? H2S + O2 t 0 → H2O + SO2 GV lÊy ptp, HS c©n b»ng? c) S-2 → S+6 H2S + HNO3 ®Æc, t0 → NO2 + H2SO4 + H2O III. Tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ ®iÒu chÕ Ho¹t ®éng 4: 1. Tr¹ng th¸i tù nhiªn (SGK) HS ®äc SGK 2. §iÒu chÕ a) CN: Kh«ng ®iÒu chÕ b) Phßng thÝ nghiÖm:
  2. FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 Ho¹t ®éng 5: B- lu huúnh ®ioxit HS nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt nÕu kh«ng ngöi I. TÝnh chÊt vËt lÝ cã thÓ nhËn ra c¸c khÝ: SO2, Cl2 kh«ng? (c¶ 2 - Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, mïi xèc, h¾c, nÆng h¬n ®Òu mÊt mµu) kh«ng khÝ… Ho¹t ®éng 6: (tiÕt 2) II. TÝnh chÊt ho¸ häc HS viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña SO2 + NaOH 1. Lu huúnh ®ioxit lµ mét oxit axit vµ cho nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng t¹o muèi cña SO2 ?  → SO2 + H2O ←  H2SO3 (quú ®á) GV giíi thiÖu H2SO3 lµ axit yÕu. H2SO3 > H2CO3 > H2S, khi t¸c dông v¬i baz¬ cã thÓ Ho¹t ®éng 7: cho muèi HSO3- hoÆc SO32-. GV hái: T¹i sao SO2 võa cã tÝnh oxi ho¸ võa cã 2. SO2 võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi ho¸ tÝnh khö? -2 0 +4 +6 GV nªu c¸c ph¶n øng HS c©n b»ng? a) Lµ chÊt khö 0 2SO2 + O2 V2 O5→ 2SO3  ,t SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4 b) Lµ chÊt oxi ho¸ SO2 + 2H2S → 3S + H2O SO2 + 2H2 → 2H2O + S 3SO2 + 4NH3 → 3S + 2N2 + 6H2O Ho¹t ®éng 8: III. øng dông vµ ®iÒu chÕ HS ®äc SGK phÇn øng dông vµ ®iÒu chÕ SO2. 1. øng dông: SGK HS viÕt ph¬ng tr×nh ®iÒu chÕ SO2 trong c«ng 2. §iÒu chÕ nghiÖp vµ trong phßng thÝ nghiÖm? a) Ptn: Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 +H2O Cu + H2SO4 ®,t0 → CuSO4 + SO2 + H2O 0 b) CN: 4FeS2 + 11O2 t → 2Fe2O3 + SO2 0 S + O2 t → SO2 C. Lu huúnh trioxit Ho¹t ®éng 9: I. TÝnh chÊt HS nghiªn cøu SGK vµ rót ra c¸c ý quan träng - lµ chÊt láng kh«ng mµu, tan v« h¹n trong níc vµ cña SO3 vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tÝnh chÊt ho¸ trong axit sunfunic. häc cña SO3. - lµ oxit axit: SO3 + H2O → H2SO4 T¸c dông víi oxit baz¬ vµ baz¬ → muèi sunfat. II. øng dông vµ s¶n xuÊt (SGK) HS ®äc SGK. IV- Cñng cè, dÆn dß -2 0 +4 +6 - TÝnh chÊt cña c¸c chÊt c¨n cø trªn sã oxi ho¸ cña nã. - Bµi tËp: 1) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng chøng minh: a) H2S lµ chÊt khö m¹nh. b) SO2 võa cã tÝnh oxi ho¸ võa cã tÝnh khö. 2) Thùc hiÖn dÉy ph¶n øng: S0 S+4 S-2 S+6 FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
  3. 3) Cho 6,72lÝt SO2 (®ktc) vµo 500 ml dung dÞch NaOH 1M. Ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc mÊy muèi? Cã khèi lîng lµ bao nhiªu? 4) §èt ch¸y 6,72 lÝt H2S (®ktc) trong lîng võa ®ñ O2, toµn bé s¶n phÈm thu ®îc cho hÊp thô vµo hÕt 100 gam dung dÞch NaOH 20%. TÝnh nång ®é % c¸c muèi thu ®îc? V- Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:………. TiÕt :55-56 Bµi 33 Axit Sunfuric – Muèi sunfat (Ban c¬ b¶n) I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc a) HS biÕt: - H2SO4 lo·ng lµ axt m¹nh cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt cña chung cña mét axit, H 2SO4 ®Æc nãng l¹i cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. - Vai trß cña H2SO4 ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt H2SO4 trong c«ng nghiÖp. b) HS hiÓu: - H2SO4 ®Æc, nãng cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh lµ do S+6. 2. KÜ n¨ng - C©n b»ng ph¶n øng oxi ho¸ khö víi H2SO4 ®Æc nãng. II- ChuÈn bÞ - GV: Cu + H2SO4 ®Æc, H2SO4 lo·ng, Cu, quú… - HS: ¤n l¹i tÝnh axit. III- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þn líp, kiÓm tra sÜ sè: 2. KiÓm tra bµi cò: ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc cña: H2SO4 lo·ng + Cu, Al, CuO, Cu(OH)2, Na2CO3, BaCl2? 3. Bµi míi Lêi dÉn: H2SO4 lµ mét ho¸ chÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Æc biÖt lµ ®èi víi níc n«ng nghiÖp. §Ó hiÓu vÒ vai trß cña nã, chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña H2SO4. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1: (tiÕt 1) I- Axit sunfuric: H2SO4 HS quan s¸t lo ®ùng dung dÞch H2SO4 ®Ëm 1. TÝnh chÊt vËt lÝ ®Æc vµ rót ra nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ? - Lµ chÊt láng kh«ng mµu, kh«ng bay h¬i… tan GV pha lo·ng dung dÞch H2SO4 ®Ëm ®Æc vµ lu trong níc vµ to¶ nhiÒu nhiÖt. ý c¸ch pha. - Pha lo·ng axit + H2O → dd H2SO4 Ho¹t ®éng 2: 2. TÝnh chÊt ho¸ häc GV yªu cÇu HS nªu tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña a) TÝnh chÊt chung cña mét axit H2SO4 lo·ng axit vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹? - Td víi quú → ®á - Td víi kim lo¹i (tríc H) → muèi + H2 - Td víi oxit baz¬ vµ baz¬ → muèi + H2O - Td víi muèi → muèi míi + axit míi ( ↓, ↑, ↔ ) Ho¹t ®éng 3: b) TÝnh chÊt cña H2SO4 ®Æc - Cu cã ph¶n øng víi H2SO4 lo·ng kh«ng? GV cho - TÝnh oxi ho¸ m¹nh: S+6 → S+4, S0, S-2. d©y Cu vµo dd H2SO4.
  4. - GV lµm thÝ nghiÖm: *) Td víi kim lo¹i (trõ Au vµ Pt) Cu + H2SO4 ®Ëm ®Æc, HS quan s¸t, nªu hiÖn Cu + 2H2SO4 ® t 0 → CuSO4 + SO2 + 2H2O tîng vµ kÕt luËn vÒ hiÖn tîng Cu+ H2SO4 ®Ëm Lu ý: Fe, Al … thô ®éng víi H2SO4 ®Æc nguéi. ®Æc vµ Cu+ H2SO4 lo·ng? *) Td víi phi kim (C, S, P …) ? Gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn? 0 - GV giíi thiÖu mét sè ph¶n øng víi phi kim vµ S + 2H2SO4 ® t → 3SO2 + 2H2O hîp chÊt kh¸c. *) Td víi hîp chÊt: 0 2FeO + 4H2SO4® t → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 0 2KBr + H2SO4® t→ K2SO4 + Br2 +SO2+ 2H2O Ho¹t ®éng 4: - Gv giíi thiÖu vÒ tÝnh h¸o níc. - TÝnh h¸o níc: 0 C.nH2O + H2SO4® t → C + H2SO4 .nH2O 0 Sau ®ã: C + H2SO4® t → CO2 + 2SO2 + 2H2O → ThËn träng khi tiÕp xóc víi H2SO4 Ho¹t ®éng 5: 3. øng dông (SGK) HS t×m hiÓu vÒ nh÷ng øng ®ông cña H2SO4? 4. S¶n xuÊt H2SO4 Ho¹t ®éng 6: (tiÕt 2) FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4.nH2O → H2SO4 - HS nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt H2SO4 ®îc S ®iÒu chÕ nh thÕ nµo? ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n a) S¶n xuÊt SO2 øng minh ho¹? b) S¶n xuÊt SO3 c) HÊp thô SO3 b»ng H2SO4 Ho¹t ®éng 7: II- Muèi sunfat - GV yªu cÇu HS viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng 1. Muèi sunfat KOH + H2SO4 t¹o thµnh muèi trung hoµ vµ muèi - muèi trung hoµ (SO4-): PhÇn lín lµ tan, trõ: BaSO4; axit? SrSO4, PbSO4 kh«ng tan. - GV yªu cÇu HS tra b¶ng tÝnh tan vµ cho biÕt - muèi axit (HSO4-) vÒ kh¶ n¨ng tan cña muèi sunfat? 2. NhËn biÕt muèi sunfat Ho¹t ®éng 8: Ba2+ + SO42- → BaSO4 GV lµm thÝ nghiÖm: H2SO4 + BaCl2? HS quan s¸t vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y VÝ dô: H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2H2O ra? Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl… IV- Cñng cè, dÆn dß - Cñng cè tiÕt 1: 1) Cho hçn hîp: Al, Mg, Cu, Ag, Fe vµo dung dÞch: a) H2SO4 ®Æc, nguéi? b) H2SO4 ®Æc nãng? c) H2SO4 lo·ng? 2) Cho hçn hîp: Fe, Cu vµo dung dÞch HCl lo·ng, phÇn chÊt r¾n kh«ng tan, t¸ch ra cho vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc nguéi. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng? - Cñng cè (tiÕt 2): 1) Thùc hiÖn d·y ph¶n øng: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4.nH2O → H2SO4 → Fe2(SO4) → Fe(OH)2 → Fe2O3 S 2) NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau: HCl, H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4, NaOH, NaCl? V- Rót kinh nghiÖm