Xem mẫu

 1. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA BÌNH SỐ 1 -----------------------------------    GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11 GIÁO VIÊN: Bùi Quang Tuyến NĂM HỌC: 2009 – 2010
 2. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi Gi¸o ¸n sè 1: §éi ngò ®¬n vÞ §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b- íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh ho¹t t¹i trêng. - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ • §éi h×nh tiÓu ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu, ngang ph©n tÝch vµ lµm - Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 nhãm thùc hiÖn hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña - Bíc 2: §iÓm sè. GV. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) – th¼ng. - Bíc 4: gi¶i t¸n. • §éi h×nh tiÓu ®éi hµng däc - Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh. - Bíc 2: §iÓm sè. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. - Bíc 4: Gi¶i t¸n. • Thay ®æi ®éi h×nh * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc c¶u bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
 3. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 2: §éi ngò ®¬n vÞ §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b- íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh ho¹t t¹i trêng. - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ • §éi h×nh trung ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu, ngang ph©n tÝch vµ lµm - Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 (2, nhãm thùc hiÖn 3, 4) hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña - Bíc 2: §iÓm sè. GV. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) – th¼ng. - Bíc 4: gi¶i t¸n. • §éi h×nh trung ®éi hµng däc - Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh. - Bíc 2: §iÓm sè. - Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò. - Bíc 4: Gi¶i t¸n. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc cña bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn
 4. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 3: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt NVQS hîp víi gi¸o cô trùc 1. §Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy quan vµ ®µm tho¹i. truuyÒn thèng yªu níc, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n 2. §Ó thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n lµm trßn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc 3. §¸p øng yªu cÇu x©y dùng Q§ trong thêi k× ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt níc II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt:
 5. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi gåm 11 ch¬ng, 71 ®iÒu. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 4: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i. a. Nh÷ng quy ®Þnh chung - §é tuæi c«ng d©n phôc vô t¹i ngò. - NghÜa vô cña qu©n nh©n t¹i ngò vµ qu©n nh©n dù bÞ. b. ChuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò - HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng.
 6. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - §µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn chuyªn m«n kÜ thuËt cho Q§. - §¨ng kÝ NVQS vµ kiÓm tra søc khoÎ ®èi víi c«ng d©n nam ®ñ 17 tuæi. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 5: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i. c. Phôc vô taÞ ngò trong thêi b×nh - §é tuæi gäi nhËp ngò 18 – 25. - Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. - Nh÷ng trêng hîp ®îc t¹m ho·n vµ
 7. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi miÔn thi hµnh NVQS. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi HSQ vµ BS phôc vô t¹i ngò. - QuyÒn lîi cña gia ®×nh HSQ vµ BS phôc vô t¹i ngò. d. Xö lÝ c¸c vi ph¹m LuËt NVQS * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 6: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh hîp víi gi¸o cô trùc a. HS cã tr¸ch nhiÖm häc tËp quan vµ ®µm tho¹i. chÝnh trÞ qu©n sù, rÌn luyÖn thÓ lùc do trêng líp tæ chøc
 8. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi b. HS ph¶i chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ ®¨ng kÝ NVQS. Khi ®¨ng kÝ HS ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng thêi gian quy ®Þnh. c. HS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cã mÆt ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm quy ®Þnh trong giÊy gäi khi kiÓm tra vµ kh¸m søc khoÎ. d. HS ph¶i chÊp hµnh nghiªm lÖnh gäi nhËp ngò * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 7: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt quyÒn l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc
 9. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i. a. Kh¸i niÖm b. C¸c bé cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia - Vïng ®Êt. - Vïng níc: vïng níc néi ®Þa, vïng níc biªn giíi, vïng néi thuû, vïng níc l·nh h¶i. - Vïng lßng ®Êt. - Vïng trêi. - Vïng l·nh thæ ®Æc biÖt. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 8: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò.
 10. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc 1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i. 2. Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia a. Kh¸i niÖm b. Néi dung chñ l·nh thæ quèc gia - QG cã quyÒn tù do lùa chän chÕ ®é … - QG cã quyÒn tù do lùa chän ph¬ng híng p/tr ®Êt níc … - QG tù quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lÝ ®èi víi … - QG cã quyÒn së h÷u hoµn toµn … - QG thùc hiÖn quyÒn tµi ph¸n … - QG cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p. - QG cã quyÒn vµ nghÜa vô b¶o vÖ … * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 9: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
 11. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Biªn giíi quèc gia 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. Sù h×nh thµnh biªn giíi QG VN hîp víi gi¸o cô trùc - TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn quan vµ ®µm tho¹i. - TuyÕn biªn giíi biÓn ®¶o. 2. Kh¸i niÖm biªn giíi QG a. Kh¸i niÖm b. C¸c bé phËn cÊu thµnh biªn giíi QG 3. X¸c ®Þnh biªn giíi QG VN a. Ng.t¾c c¬ b¶n x¸c ®Þnh biªn giíi QG b. C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi QG - Nguyªn t¾c chung ho¹ch ®Þnh biªn giíi QG. - Ph¬ng ph¸p cè ®Þnh ®êng biÖn giíi ®· ®îc x¸c ®Þnh. * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 10: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
 12. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ 30’ III. B¶o vÖ biªn giíi quèc gia n- - ThuyÕt tr×nh kÕt íc CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc 1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i. vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o vÖ biªn giíi QG a. Biªn giíi QG níc CHXNCN VN lµ thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m b. X©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG lµ niÖm vô cña NN vµ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n c. B¶o vÖ biªn giíi QG ph¶i dùa vµo d©n, trùc tiÕp lµ ®ång bµo c¸c d©n téc ë biªn giíi d. X©y dùng biªn giíi hµo b×nh, h÷u nghÞ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ biªn giíi QG b»ng biÖn ph¸p
 13. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi hoµ b×nh e. X©y dùng lùc lîng vò trang chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG thùc sù v÷ng m¹nh theo híng c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i, cã chÊt lîng cao, cã qu©n sè vµ tæ chøc hîp lý * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx 
 14. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi Gi¸o ¸n sè 11: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp) §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  - KiÓm tra bµi cò. 2. phÇn c¬ b¶n 35’ III. b¶o vÖ biªn giíi quèc gia níc 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc 1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i. vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o vÖ biªn giíi QG 2. Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG níc CHXNCN VN a. VÞ trÝ, ý nghÜa cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi QG b. Néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi QG c. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc.
 15. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 12: KiÓm tra. §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña HS. - HS phÊn ®Êu kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. - HS tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung kiÓm tra. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, t©m lý kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 2’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc xxxxxxxx kØ luËt. xxxxxxxx - KiÓm tra qu©n sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi häc.  2. PhÇn c¬ b¶n 40’ * C©u hái: - GV ph¸t ®Ò cho 1. H·y nªu nh÷ng trêng hîp ®îc tõng HS. HS thùc t¹m ho·n vµ miÔn thùc hiÖn hiÖn nghiªm tóc NVQS trong thêi b×nh? quy chÕ kiÓm tra. 2. H·y nªu c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc CHXNCN ViÖt nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia? 3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi quèc gia? 3. PhÇn kÕt thóc. 3’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx
 16. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 13: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu hîp víi gi¸o cô trùc 2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 11 bé quan vµ ®µm tho¹i. phËn chÝnh. a. Nßng sóng; b. Bé phËn ng¾m c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép kho¸ nßng d. BÖ kho¸ nßng vµ thoi ®Èy; e. Kho¸ nßng; f. Bé phËn cß; g. Bé phËn ®Èy vÒ h. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay
 17. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi i. B¸ng sóng vµ tay cÇm k. Hép tiÕp ®¹n; l. Lª 3. CÊu t¹o ®¹n K56 4. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña sóng khi b¾n 5. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx  Gi¸o ¸n sè 14: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
 18. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 6. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th- hîp víi gi¸o cô trùc êng quan vµ ®µm tho¹i. a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p sóng b. Thø tù, ®éng t¸c th¸o vµ l¾p sóng - Th¸o sóng: 7 bíc. + B1: Th¸o hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra sóng. + B2: Th¸o èng phô tïng. + B3: Th¸o th«ng nßng. + B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng. + B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ. + B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt tay trªn. - L¾p sóng: 7 bíc. + B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt tay trªn. + B2: L¾p bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B3: L¾p bé phËn ®Èy vÒ. + B4: L¾p n¾p hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra chuyÓn ®éng cña sóng. + B5: L¾p th«ng nßng sóng. + B6: L¾p èng phô tïng. + B7: L¾p hép tiÕp ®¹n * Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc. 3. PhÇn kÕt thóc. 5’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx - GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx - Xuèng líp. xxxxxxxx
 19. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi  Gi¸o ¸n sè 15: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng CKC §èi tîng : Häc sinh líp 11 I. Môc tiªu, yªu cÇu - Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng, cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng; biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ. - HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc. - Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ SL TG h×nh thøc tæ chøc 1. PhÇn chuÈn bÞ 5’ - GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx - KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx - GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx häc.  2. phÇn c¬ b¶n 35’ II. Sóng trêng CKC 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt 1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn hîp víi gi¸o cô trùc ®Êu quan vµ ®µm tho¹i.
 20. Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV: Nguyeãn Ngoïc Lôïi 2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 12 bé phËn. a. Nßng sóng b. Bé phËn ng¾m c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép kho¸ nßng d. BÖ kho¸ nßng e. Kho¸ nßng f. Bé phËn ®Èy vÒ g. Bé phËn cß h. Thoi ®Èy, cÇn ®Èy vµ lß xo cÇn ®Èy i. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay k. B¸ng sóng l. Hép tiÕp ®¹n m. Lª 3. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña sóng khi b¾n 4. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n a. L¾p ®¹n b. Th¸o ®¹n 5. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th- êng a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p sóng b. Thø tù ®éng t¸c th¸o vµ l¾p sóng - Th¸o sóng: gåm 7 bíc. + B1: Më hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm tra sóng. + B2: Th¸o èng phô tïng. + B3: Th¸o th«ng nßng. + B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng. + B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ. + B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng. + B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt tay. - L¾p sóng: gåm 6 bíc. + B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt tay. + B2: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸ nßng.