Xem mẫu

 1. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB Ngµy so¹n: TiÕt CT: 01 A. kh¸i qu¸t nÒn kinh tÕ - x· héi thÕ giíi Bµi 1: Sù t¬ng ph¶n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¸c nhãm níc. cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc sù t¬ng ph¶n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¸c nhãm níc trªn thÕ giíi. - Gi¶i thÝch ®îc sù ®a d¹ng cña tr×nh ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ- x· héi thÕ giíi, vÊn ®Ò ®Çu t ra níc ngoµi, nî níc ngoµi vµ GDP/ngêi cña c¸c nhãm níc. 2. KÜ n¨ng - NhËn xÐt sù phan bè c¸c níc theo møc GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn lîc ®å trong SGK. - Ph©n tÝch c¸c b¶ng sè liÖu trong SGK. 3. Th¸i ®é Liªn hÖ thùc tÕ ®Êt níc vµ suy nghÜ vÒ híng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña níc ta. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å C¸c níc trªn thÕ giíi - PhiÕu häc tËp: Tiªu chÝ Nhãm ph¸t triÓn Nhãm ®ang ph¸t triÓn GDP/ngêi C¬ cÊu kinh tÕ §Çu t níc ngoµi vµ nî níc ngoµi Tuæi thä trung b×nh HDI III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n I. Sù ph©n chia thµnh c¸c nhãm H§ 1: níc Trong ®êi sèng hµng ngµy chóng - ThÕ giíi gåm hai nhãm níc: ta thêng nghe nãi níc ph¸t triÓn, n- + Nhãm ph¸t triÓn íc ®ang ph¸t triÓn, c¸c níc c«ng + Nhãm ®ang ph¸t triÓn GV: Haø Vaên Toaûn 1
 2. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB nghiÖp míi. §ã lµ nh÷ng níc nh - Nhãm ®ang ph¸t triÓn cã sù thÕ nµo? GV thuyÕt tr×nh ph©n hãa: NICs, trung b×nh, Dùa vµo h×nh 1 nhËn xÐt sù chËm ph¸t triÓn phan bè cña nhãm níc giµu nhÊt, - Ph©n bè: nghÌo nhÊt? + C¸c níc ®ang ph¸t triÓn : ph©n GV chuÈn kiÕn thøc, gi¶ng gi¶i bè chñ yÕu ë phÝa nam c¸c ch©u thªm vÒ c¸c kh¸i niÖm quan hÖ lôc B¾c – Nam, Nam – Nam... + C¸c níc ph¸t triÓn: ph©n bè chñ H§ 2: Th¶o luËn nhãm yÕu ë phÝa b¾c c¸c ch©u lôc. Chia líp thµnh nhiÒu nhãm, thùc hiÖn mét nhiÖm vô sau: II. Sù t¬ng ph¶n vÒ kinh tÕ cña - Nhãm 1: Quan s¸t b¶ng 1.1 tr¶ c¸c nhãm níc lêi c©u hái kÌm theo, th¶o luËn nhãm vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp * VÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh - Nhãm 2: Quan s¸t b¶ng 1.2 tr¶ tÕ" lêi c©u hái kÌm theo, th¶o luËn +GDP/ ngêi: nhãm vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp - Nhãm 3: Quan s¸t b¶ng 1.3 tr¶ + C¬ cÊu GDP ph©n theo khu lêi c©u hái kÌm theo, th¶o luËn vùc kinh tÕ: nhãm vµ ®iÒn vµo phiÕu häc tËp - Nhãm 4: Quan s¸t b¶ng 1.4 vµ « + Tuæi thä trung b×nh: th«ng tin tr¶ lêi c©u hái kÌm theo, th¶o luËn nhãm vµ ®iÒn vµo + ChØ sè HDI: phiÕu häc tËp §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm, GV kÕt luËn l¹i c¸c ý ®óng cña mçi nhãm, ®a ra kÕt qu¶ ph¶n håi th«ng tin. GV: So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c cuéc c¸ch m¹ng KH-KT vµ CN. Gi¶i thÝch kh¸i niÖm" C«ng nghÖ III. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ cao" c«ng nghÖ hiÖn ®¹i: HS: Nªu mét sè thµnh tùu do bèn 1. §Æc trng: Sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t c«ng nghÖ trô cét t¹o ra vµ KÓ tªn triÓn nhanh chãng c«ng nghÖ mét sè ngµnh dÞch vô cÇn ®Õn cao. nhiÒu tri thøc. * Bèn trô cét c«ng nghÖ: sinh häc, GV hái: Cuéc c¸ch m¹ng KH vµ vËt liÖu, n¨ng lîng, th«ng tin CN hiÖn ®¹i t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi? 2. T¸c ®éng: GV liªn hÖ ViÖt Nam * XuÊt hiÖn nhiÒu ngµnh míi * ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ m¹nh mÏ. ( NÒn kinh tÕ tri thøc) GV: Haø Vaên Toaûn 2
 3. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB V. Cñng cè dÆn dß: H·y nèi mçi ý ë cét tr¸i víi mét ý ë cét ph¶i sao cho hîp lÝ Nhãm níc §Æc ®iÓm a. Níc c«ng nghiÖp míi 1. Níc ®a thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, GDP/ngêi cao, ®Çu t ra níc ngoµi nhiÒu b. Níc ®ang ph¸t triÓn 2. Níc c«ng nghiÖp hãa, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch m¹nh, chó träng xuÊt khÈu c. Níc ph¸t triÓn GDP lín, b×nh qu©n theo ®Çu ngêi cao, ®ang chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 4. GDP/ngêi thÊp, nî níc ngoµi nhiÒu, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ chËm * Th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc tËp: Tiªu chÝ Nhãm ph¸t triÓn Nhãm ®ang ph¸t triÓn GDP/ngêi Cao ThÊp C¬ cÊu kinh tÕ TØ träng KV I thÊp, KV III TØ träng KV I cßn cao cao, KHV III thÊp §Çu t níc ngoµi vµ nî ChiÕm phÇn lín gi¸ trÞ Nî níc ngoµi nhiÒu, níc ngoµi ®Çu t ra níc ngoµi nhiÒu níc khã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî Tuæi thä trung b×nh Cao ThÊp HDI Cao ThÊp Ngµy so¹n: TiÕt CT: 02 Bµi 2: xu híng toµn cÇu hãa, khu vùc hãa kinh tÕ I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc - Tr×nh bµy ®îc c¸c biÓu hiÖn cña toµn cÇu hãa khu vùc hãa vµ hÖ qu¶ cña toµn cÇu hãa. - BiÕt lÝ do h×nh thµnh tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc vµ mét sè tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc. 2. KÜ n¨ng - Sö dông b¶n ®å thÕ giíi ®Ó nhËn biÕt l·nh thæ cña c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc. - Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, t liÖu ®Ó nhËn biÕt quy m«, vai trß ®èi víi thÞ trêng quèc tÕ cña c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc. GV: Haø Vaên Toaûn 3
 4. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB 3. Th¸i ®é NhËn thøc ®îc tÝnh tÊt yÕu cña toµn cÇu hãa, khu vùc hãa. Tõ ®ã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm b¶n th©n trong viÖc häc tËp vµ ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ – x· héi t¹i ®Þa ph¬ng. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å C¸c níc trªn thÕ giíi - Lîc ®å c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ thÕ giíi (GV dïng kÝ hiÖu thÓ hiÖn vÞ trÝ c¸c níc cña c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ trªn nÒn b¶n ®å C¸c níc trªn thÕ giíi). III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò so s¸nh nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a níc ph¸t triÓn vµ ®ang PT 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n I. Xu híng toµn cÇu hãa kinh tÕ 1. Toµn cÇu hãa kinh tÕ H§ 1: §µm tho¹i gîi më * Nguyªn nh©n: ? Toµn cÇu hãa kinh tÕ lµ g×? - T¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng Nguyªn nh©n? khoa häc – c«ng nghÖ - Nhu cÇu ph¸t triÓn cña tõng níc - XuÊt hiÖn c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu ®ßi hái hîp t¸c quèc H§ 2: Nhãm tÕ gi¶i quyÕt. Chia líp lµm 4 nhãm, trong mçi * BiÓu hiÖn: nhãm chia thµnh nhiÒu nhãm nhá a. Th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn 4 – 5 HS. Mçi nhãm nghiªn cøu m¹nh. mét biÓu hiÖn cña toµn cÇu hãa b. §Çu t níc ngoµi t¨ng trêng – liªn hÖ ViÖt Nam. nhanh - Nhãm 1: Th¬ng m¹i thÕ giíi ph¸t c. ThÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ triÓn m¹nh më réng - Nhãm 2: §Çu t níc ngoµi t¨ng d. C¸c c«ng ti xuyªn quèc gia cã nhanh vai trß ngµy cµng lín víi nÒn kinh - Nhãm 3: ThÞ trêng tµi chÝnh tÕ thÕ giíi. quèc tÕ më réng - Nhãm 4: Vai trß cña c¸c c«ng ti xuyªn quèc gia Sau khi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh, GV cung cÊp thªm th«ng tin vÒ vai trß cña c¸c c«ng ti xuyªn quèc gia trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. GV: Haø Vaên Toaûn 4
 5. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB H§ 3: GV yªu cÇu HS nªu ng¾n gän kh¸i niÖm toµn cÇu hãa kinh tÕ. Toµn cÇu hãa kinh tÕ lµ mét xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn ®¹i víi sù gia t¨ng nhanh chãng cña th¬ng m¹i, ®Çu t, thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ vµ vai trß cña c¸c c«ng ti xuyªn quècgia. H§ 4: Nhãm/cÆp ®«i 2. HÖ qu¶ cña toµn cÇu hãa GV yªu cÇu HS tham kh¶o th«ng a. MÆt tÝch cùc tin SGK, trao ®æi vµ tr¶ lêi c©u - S¶n xuÊt: thóc ®Èy s¶n xuÊt hái: ph¸t triÓn, n©ng cao tèc ®é t¨ng ? Toµn cÇu hãa kinh tÕ t¸c ®éng trêng kinh tÕ toµn cÇu tich cùc, tiªu cùc g× tíi nÒn kinh tÕ - Khoa häc – c«ng nghÖ: ®Èy thÕ giíi? Gi¶i thÝch? nhanh ®Çu t vµ khai th¸c triÖt ®Ó Sau khi HS tr¶ lêi, GV chuÈn kiÕn khoa häc c«ng nghÖ. thøc. - Hîp t¸c quèc tÕ: t¨ng cêng sù hîp GV Liªn hÖ ViÖt Nam: c¬ héi vµ t¸c gi÷a c¸c níc theo híng ngµy th¸ch thøc khi gia nhËp WTO cµng toµn diÖn trªn ph¹m vi toµn cÇu. b. MÆt tiªu cùc - Kho¶ng c¸ch giµu nghÌo: ngµy cµng t¨ng, chªnh lÖch cµng lín gi÷a c¸c tÇng líp trong xa héi, còng nh gi÷a c¸c nhãm níc. - Sè lîng ngêi nghÌo trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. H§ 5: C¶ líp II. Xu híng khu vùc hãa kinh tÕ GV yªu cÇu HS lÇn lît thùc hiÖn 1. C¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ c¸c yªu cÇu: khu vùc - Sö dông b¶ng 3.2, so s¸nh d©n a. C¸c tæ chøc lín: sè, GDP gi÷a c¸c khèi; rót ra nhËn NAFTA, EU, ASEAN, APEC, xÐt vÒ quy m«, vai trß cña c¸c MERCOSUR. khèi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. b. C¸c tæ chøc liªn kÕt tiÓu vïng: - Quan s¸t, chØ trªn b¶n ®å khu Tam gi¸c t¨ng trëng Xingapo – vùc ph©n bè c¸c khèi liªn kÕt kinh Malaixia – In®«nªxia, HiÖp héi th- tÕ khu vùc. ¬ng m¹i tù do Ch©u ¢u... - Nguyªn nh©n lµm cho c¸c níc ë tõng khu vùc liªn kÕt víi nhau? H§ 6: C¶ líp 2. HÖ qu¶ cña khu vùc hãa kinh Khu vùc hãa cã nh÷ng mÆt tÝch tÕ cùc nµo, ®Æt ra th¸ch thøc g× cho a. MÆt tÝch cùc GV: Haø Vaên Toaûn 5
 6. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB mçi quèc gia? - C¸c tæ chøc võa hîp t¸c võa c¹nh tranh t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ph¶ttiÓn kinh tÕ, hiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ. - Thóc ®Èy tù do hãa th¬ng m¹i, ®Çu t dÞch vô. - Thóc ®Èy më cöa thÞ trêng c¸c quèc gia, t¹o thÞ trêng khu vùc lín h¬n. - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa kinh tÕ thÕ giíi. b. Th¸ch thøc - ¶nh hëng ®Õn sù tù chñ kinh tÕ, suy gi¶m quyÒn lùc quèc gia. - C¸c ngµnh kinh tÕ bÞ c¹nh tranh quyªt sliÖt, nguy c¬ trë thµnh thÞ trêng tiªu thô… V. Cñng cè dÆn dß: 1. FDI t¨ng nhanh nhÊt vµo c¸c níc: a. Nhãm níc ph¸t triÓn b. Nhãm níc ®ang ph¸t triÓn c. Nhãm níc c«ng nghiÖp hãa d. Nhãm níc nghÌo nhÊt 2. §iÒn vµo « trèng ch÷ B t¬ng øng víi biÓu biÖn cña toµn cÇu hãa kinh tÕ, ch÷ H – nh÷ng ý thÓ hiÖn hÖ qu¶ - Th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn m¹nh - Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng cêng xu híng toµn cÇu - §Èy nhanh ®Çu t vµ khai th¸c triÖt ®Ó khoahäc c«ng nghÖ - C¸c c«ng ti xuyªn quèc gia cã nguån cña c¶i vËt chÊt lín vµ chi phèi nhiÒu ngµnh kinh tÕ. - T¨ng cêng sù hîp t¸c quèc tÕ gi÷a c¸c níc - ThÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ më réng - §Çu t níc ngoµi t¨ng trëng nhanh - Gia t¨ng nhanh chãng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo Ngµy so¹n: TiÕt CT: 03 Bµi 3: Mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc GV: Haø Vaên Toaûn 6
 7. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB - Gi¶i thÝch ®îc t×nh tr¹ng bïng næ d©n sè ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ giµ hãa d©n sè ë c¸c níc ph¸t triÓn - BiÕt gi¶i thÝch ®îc ®Æc ®iÓm d©n sè cña thÕ giíi, cña c¸c nhãm n- íc vµ hÖ qu¶ cña nã - Tr×nh bµy ®îc mét sè biÓu hiÖn, nguyªn nh©n cña « nhiÔm m«i tr- êng; ph©n tÝch ®îc hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i trêng, nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ m«i trêng. - HiÓu ®îc nguy c¬ chiÕn tranh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ hßa b×nh. 2. KÜ n¨ng Ph©n tÝch ®îc c¸c b¶ng sè liÖu, biÓu ®å, liªn hÖ thùc tÕ. 3. Th¸i ®é NhËn thøc ®îc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò toµn cÇu cÇn ph¶i cã sù ®oµn kÕt vµ hîp t¸c cña toµn nh©n lo¹i. II. §å dïng d¹y häc: - BiÓu ®å t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè thÕ giíi (vÏ dùa trªn b¶ng sè liÖu ë cuèi bµi) - Mét sè h×nh ¶nh vÒ « nhiÔm m«i trêng trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam, tin tøc vÒ chiÕn tranh khu vùc vµ khñng bè trªn thÕ giíi. - PhiÕu häc tËp: VÊn ®Ò m«i trêng BiÓu Nguyªn HËu qu¶ hiÖn nh©n BiÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu Suy gi¶m tÇng «d«n ¤ nhiÔm níc ngät ¤ nhiÔm biÓn vµ ®¹i d- ¬ng Suy gi¶m ®a d¹ng sinh häc III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò: Tr×nh bµy c¸c biÓu hiÖn cña toµn cÇu ho¸ 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n I. D©n sè 1. Bïng næ d©n sè H§ 1: - D©n sè thÕ giíi t¨ng nhanh → Chia líp lµm 4 nhãm, mçi nhãm bïng næ d©n sè: thêi gian d©n sè chia thµnh nhiÒu nhãm nhá (4 – 5 t¨ng thªm 1 tØ ngêi, thoµi gian HS). Ph©n c«ng nhiÖm vô nh d©n sè t¨ng gÊp ®«i ngµy cµng GV: Haø Vaên Toaûn 7
 8. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB sau: rót ng¾n. - Nhãm 1 vµ 2: Ph©n tÝch b¶ng - Bïng næ d©n sè diÔn ra chñ 4.1 dùa vµo c¸c c©u hái kÌm theo, yÕu ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn: kÕt hîp ph©n tÝch biÓu ®å gia + TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn gÊp 15 t¨ng d©n sè thÕ giíi. lÇn nhãm níc ph¸t triÓn - Nhãm 3 vµ 4: Ph©n tÝch b¶ng + ChiÕm ®¹i bé phËn trong sè 4.2 vµ tr¶ lêi c©u hái kÌm theo. d©n t¨ng thªm hµng n¨m H§ 2: + TØ träng trong d©n sè thÕ giíi GV gîi ý ®Ó HS ph¸t hiÖn nh÷ng rÊt cao h¬n 80% kiÕn thøc cha ®îc ®¹i diÖn c¸c - HËu qu¶: g©y søc Ðp lín ®èi víi nhãm nªu ra. GV kÕt luËn ®ång sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÊt lîng thêi liªn hÖ víi ®Æc ®iÓm d©n sè cuéc sèng, tµi nguyªn m«i trêng. ViÖt Nam. 2. Giµ hãa d©n sè H§ 3: - D©n sè thÕ giíi ®ang giµ ®i: GV yªu cÇu mçi HS ghi tªn c¸c + Tuæi thä trung binh fgµy cµng vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng mµ t¨ng em biÕt. Sau ®ã, gäi mét sè HS + TØ lÖ nhãm díi 15 tuæi ngµy ®äc kÕt qu¶ cho c¶ líp cïng nghe. cµng gi¶m, tØ lÖ nhãm trªn 65 Khi thÊy kÕt qu¶ phï hopù víi c¸c tuæi ngµy cµng t¨ng lo¹i cã trong SGK, GV dõng l¹i vµ - Sù giµ hãa d©n sè chñ yÕu ë yªu cÇu HS s¾p xÕp c¸c lo¹i vÊn nhãm níc ph¸t triÓn: ®Ò trªn theo nhãm. + TØ suÊt gia t¨ng d©n sè tù nhiªn H§ 4: Nhãm/cÆp ®«i thÊp, gi¶m nhanh GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin ë + C¬ cÊu d©n sè giµ. SGK, kÕt hîp kiÕn thøc hiÓu biÕt - HËu qu¶: nguy c¬ thiÕu lao cña m×nh vµ c¸c tranh ¶nh vÒ « ®éng bæ sung, chi phÝ cho ngêi nhiÔm m«i trêng, hai HS ngåi g× rÊt lín... c¹nh nhau trao ®æi, ®iÒn th«ng II. M«i trêng tin cÇn thiÕt vµo phiÕu häc tËp. (Th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc GV nhÊn m¹nh tÝnh nghiªm träng tËp) cña « nhiÔm m«i trêng trªn ph¹m III. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c vi toµn cÇu, tÝnh cÊp thiÕt cña - Xung ®ét t«n gi¸o, s¾c téc… b¶o vÒ m«i trêng. - Khñng bè, b¹o lùc, chiÕn tranh H§ 5: §µm tho¹i gîi më biªn giíi... - Xung ®ét t«n gi¸o, s¾c téc; - C¸c dÞch bÖnh hiÓm nghÌo... khñng bè quèc tÕ... - C¸c bÖnh dÞch hiÓm nghÌo: HIV/AIDS, SART... V. Cñng cè dÆn dß: 1. Tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ sù bïng næ d©n sè, giµ hãa d©n sè thÕ giíi vµ hËu qu¶ cña chóng. 2. T¹i sao kh¾p n¬i trªn thÕ giíi ®Òu cã hµnh ®éng b¶o vÒ m«i trêng? Th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc tËp: GV: Haø Vaên Toaûn 8
 9. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB VÊn ®Ò m«i trêng BiÓu hiÖn Nguyªn nh©n HËu qu¶ BiÕn ®æi khÝ hËu NhiÖt ®é khÝ Th¶i khÝ hiÖu Thêi tiÕt toµn cÇu quyÓn t¨ng, øng nhµ kÝnh thay ®æi t¨ng cµng lín thÊt thêng, b¨ng tan ë hai cùc… kÐo theo hµng lo¹t hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c Suy gi¶m tÇng XuÊt hiÖn lç Ho¹t ®éng c«ng Cêng ®é tia «d«n thñng tÇng nghiÖp vµ chÊt tö ngo¹i t¨ng «d«n, kÝch th¶i sinh ho¹t th¶i g©y nhiÒu thíc cµng t¨ng CFC, SO2… t¸c h¹i ®Õn søc kháe con ngêi, mïa mµng, c¸c lo¹i sinh vËt ¤ nhiÔm níc ngät Nguån níc ChÊt th¶i sinh 1,3 tØ ngêi ngät « ho¹t, c«ng thiÕu níc nhiÔm: t¨ng nghiÖp kh«ng xö s¹ch. Thùc sè lîng “dßng lÝ phÈm « s«ng ®en” nhiÔm. ¤ nhiÔm biÓn vµ Trµn dÇu, r¸c Sù cè tµu Gi¶m sót ®¹i d¬ng th¶i trªn biÓn thuyÒn, chÊt th¶i nguån lîi tõ sinh ho¹t, c«ng biÓn vµ ®¹i nghiÖp d¬ng, ®e däa søc kháe con ng- êi Suy gi¶m ®a d¹ng NhiÒu loµi Khai th¸c qu¸ MÊt nhiÒu sinh häc sinh vËt bÞ møc, thiÕu hiÓu loµi sinh vËt, tuyÖt chñng, biÕt trong sö x· héi mÊt nhiÒu hÖ dông tù nhiªn nhiÒu tiÒm sinh th¸i biÕn n¨ng ph¸t mÊt. triÓn Ngµy so¹n: GV: Haø Vaên Toaûn 9
 10. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB TiÕt CT: 04 Bµi 4: thùc hµnh T×m hiÓu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc HiÓu ®îc mét c¸ch kh¸i qu¸t c¸c ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi 2. KÜ n¨ng RÌn kuyÖn kÜ n¨ng thu thËp, xö lÝ th«ng tin, kh¸i qu¸t hãa vµ viÕt b¸o c¸o ng¾n gän vÒ mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. 3. Th¸i ®é NhËn thøc ®îc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò toµn cÇu cÇn ph¶i cã sù ®oµn kÕt vµ hîp t¸c cña toµn nh©n lo¹i. II. §å dïng d¹y häc: - Mét sè h×nh ¶nh vÒ thµnh tùu cña cuéc C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - §Ò c¬ng b¸o c¸o: Mét sè ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi (phãng to). III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò: ThuËn lîi vµ hËu qu¶ toµn cÇu ho¸? 3. Bµi míi: Môc 1. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn: H§ 1: T×m hiÓu c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc: Lµm viÖc theo nhãm. Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá (mçi nhãm 4 – 5 HS), cö nhãm trêng, th kÝ, chØ ®Þnh vÞ trÝ cña nhãm. Giao nhiÖm vô vµ nªu yªu cÇu cho c¸c nhãm: - §äc th«ng tin ë c¸c « kiÕn thøc, rót ra kÕt luËn mçi «. - C¸c kÕt luËn ph¶i nªu râ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña toµn cÇu ho¸. C¸c nhãm th¶o luËn. Yªu cÇu th¶o luËn s«i næi, nhng trËt tù vµ cã ghi chÐp cô thÓ, ®Çy ®ñ. Môc 2. Tr×nh bµy b¸o c¸o H§ 2: Tr×nh bµy b¸o c¸o Tr×nh bµy c¸c ý kiÕn th¶o luËn nhãm thµnh b¸o c¸o. - C¸c ý kiÕn thèng nhÊt cña mçi nhãm vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®îc tr×nh bµy hÖ thèng hãa thµnh mét b¸o c¸o (cã thÓ ®èi chiÕu víi ®Ò c¬ng mÉu cña GV): C¬ héi vµ th¸ch thøc * C¬ héi: 1. Tù do ho¸ th¬ng m¹i 2. Ph¶i lµm chñ ®îc c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän GV: Haø Vaên Toaûn 10
 11. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB 3. C¸c quèc gia cã thÓ ®i t¾t ®ãn ®Çu, ¸p dông ngay vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4. T¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn giao nh÷ng thµnh tùu míi tíi tÊt c¶ c¸c níc. 5. §a ph¬ng ho¸. * Th¸ch thøc: 1. C¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña nh©n lo¹i cã nguy c¬ bÞ xãi mßn. 2. ¤ nhiÓm m«i trêng * GV chó ý cho HS ®Æt tªn cña b¸o c¸o - §é dµi cña b¸o c¸o:kho¶ng 15 – 20 dßng. V. Cñng cè dÆn dß: GV nhËn xÐt tinh thÇn vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c nhãm. Yªu cÇu hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o vµo vë ë nhµ. Ngµy so¹n: TiÕt CT: 05 Mét sè vÊn ®Ò cña ch©u lôc vµ khu vùc TiÕt 1: Mét sè vÊn ®Ò cña ch©u Phi I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc - Ch©u Phi lµ ch©u lôc kh¸ giµu kho¸ng s¶n song cã nhiÒu khã kh¨n do khÝ hËu kh«, nãng... - D©n sè t¨ng nhanh, nguån lao ®éng kh¸ lín, song sè d©n sèng trong ®ãi nghÌo rÊt lín, lu«n bÞ chiÕn tranh, bÖnh tËt ®e do¹. - Kinh tÕ tuy cã khëi s¾c song c¬ b¶n ph¸t triÓn chËm. §a sè c¸c quèc gia vÉn ®ãng vai trß cung cÊp nguyªn vËt liÖu th« cho c¸c níc ph¸t triÓn. 2. KÜ n¨ng KÜ n¨ng ph©n tÝch lîc ®å, b¶ng sè liÖu vµ th«ng tin ®Ó nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò cña ch©u Phi II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å tù nhiªn ch©u Phi. - PhiÕu häc tËp: C¸c vÊn ®Ò §Æc ®iÓm ¶nh hëng - D©n sè - Møc sèng - VÊn ®Ò kh¸c GV: Haø Vaên Toaûn 11
 12. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò: ChÊm bµi thùc hµnh 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ tù nhiªn H§ 1: Nhãm/cÆp ®«i - C¸c lo¹i c¶nh quan: ®a d¹ng Dùa vµo h×nh 6.1, th«ng tin cña C¶nh quan chiÕm u thÕ: hoang SGK tr×nh bµy nh÷ng thuËn lîi, m¹c vµ xavan – khÝ hËu kh« khã kh¨n do tù nhiªn g©y ra vµ nªu nãng. c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó kh¾c - Tµi nguyªn næi bËt: phôc khã kh¨n. + Kho¶ng s¶n: giµu kim lo¹i ®en, GV cho ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh kim lo¹i mµu, ®Æc biÖt kim c¬ng bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña m×nh. + Rõng chiÕm diÖn tÝch kh¸ lín. GV cho c¸c bé phËn, c¸c nhãm - Sù khai th¸c tµi nguyªn qu¸ møc, kh¸c trao ®æi, bæ sung. m«i trêng bÞ tµn ph¸, hiÖn tîng Cuèi cïng GV chuÈn kiÕn thøc. hoang m¹c ho¸... nguån lîi n»m trong tay t b¶n níc ngoµi. H§ 2: Nhãm (4 – 5 HS) II. Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n c vµ x· ? D©n c vµ x· héi ch©u Phi tån t¹i héi nh÷ng vÊn ®Ò g× cÇn gi¶i (Th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc quyÕt? Dùa vµo th«ng tin cña tËp) SGK, ph©n tÝch b¶ng 5.1 ®Ó * D©n sè: hoµn thµnh phiÕu häc tËp. * Møc sèng: Sau khi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh * C¸c vÊn ®Ò kh¸c: bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña minh. GV cho c¸c bé phËn, c¸c nhãm kh¸c trao dæi, bæ sung. GV chuÈn kiÕn thøc. H§ 3: C¶ líp III. Mét sè vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ GV yªu cÇu HS ph©n tich b¶ng 1. Thµnh tùu 5.2 nhËn xÐt tèc ®é t¨ng trëng NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo híng kinh tÕ cña mét sè khu vùc ch©u tÝch cùc: tèc ®é t¨ng trëng GDP Phi, th«ng tin cña SGK tr×nh bµy qu¸ cao, kh¸ æn ®Þnh. thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ch©u Phi 2. H¹n chÕ theo cÊu tróc: - Quy m« nÒn kinh tÕ nhá bÐ: - Thµnh tùu ®¹t ®îc 1,9% GDP toµn cÇu, l¹i chiÕm - H¹n chÕ ®Õn h¬n 13% d©n sè. - Nguyªn nh©n - §a sè c¸c níc ch©u Phi thuéc GV gäi mét HS tr×nh bµy kÕt qu¶ nhãm kÐm ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi. cña m×nh. C¸c HS kh¸c gãp ý bæ 3. Nguyªn nh©n sung. GV chuÈn kiÕn thøc. - Sù k×m h·m cña chñ nghÜa thùc GV: Haø Vaên Toaûn 12
 13. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB d©n - §êng biªn giíi quèc gia h×nh thµnh tuú tiÖn trong lÞch sö – nguyªn nh©n g©y xung ®ét, tranh chÊp - Kh¶ n¨ng qu¶n lÝ yÕu kÐm cña H§ 4: §µm tho¹i gîi më nhµ níc. ? C¸c gi¶i ph¸p ®Ó c¸c níc ch©u Phi tho¸t ra khái t×nh tr¹ng nghÌo, kÐm ph¸t triÓn? V. cñng cè dÆn dß: 1. §Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn c¸c níc ch©u Phi cÇn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p g×? 2. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n lµm cho ch©u Phi cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn. Th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc tËp: C¸c vÊn ®Ò §Æc ®iÓm ¶nh hëng - D©n sè - TØ suÊt sinh, tØ - H¹n chÕ sù ph¸t suÊt tö, tØ suÊt gia triÓn kinh tÕ, gi¶m t¨ng tù nhiªn cao nhÊt chÊt lîng cuéc sèng, thÕ giíi tµn ph¸ m«i trêng. - Møc sèng - ChÊt lîng nguån lao - Tuæi thä trung b×nh ®éng thÊp thÊp, HDI rÊt thÊp – phÇn lín c¸c níc ë ch©u Phi díi mùc trung b×nh cña c¸c níc - VÊn ®Ò kh¸c ®ang ph¸t triÓn. - Tæn thÊt lín søc ng- - Hñ tôc, bÖnh tËt, êi, søc cña xung ®ét s¾c téc → Lµm chËm sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ – x· héi. GV: Haø Vaên Toaûn 13
 14. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB Ngµy so¹n: TiÕt CT: Bµi 5 Mét sè vÊn ®Ò cña ch©u lôc vµ khu vùc TiÕt 2: mét sè vÊn ®Ò cña mÜ la tinh I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc - BiÕt MÜ La tinh cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ, nhng nguån tµi nguyªn ®îc khai th¸c l¹i chØ phôc vô cho tèi thiÓu d©n chóng, g©y t×nh tr¹ng kh«ng c«ng b»ng, møc sèng chªnh lÖch lín víi mét bé phËn kh«ng nhá d©n c sèng díi møc nghÌo khæ. - BiÕt vµ gi¶i thÝch ®îc t×nh tr¹ng kinh tÕ ph¸t triÓn thiÕu æn ®Þnh cña c¸c níc MÜ La tinh vµ nh÷ng cè g¾ng ®Ó vît qua khã kh¨n cña c¸c n- íc nµy. 2. KÜ n¨ng KÜ n¨ng ph©n tÝch lîc ®å, b¶ng sè liÖu vµ th«ng tin ®Ó nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò cña MÜ La-tinh. 3. Th¸i ®é T¸n thµnh, ®ång t×nh víi nh÷ng biÖn ph¸p mµ c¸c quèc gia MÜ La-tinh ®ang cè g¾ng thùc hiÖn ®Ó vît qua c¸c khã kh¨n trong gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å tù nhiªn ch©u MÜ. - PhiÕu häc tËp: C¶nh quan vµ kho¸ng s¶n chñ ThuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ yÕu C¶nh quan Kho¸ng s¶n III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò: Nªu gi¶i ph¸p kh¾c phuc khã kh¨n ë ch©u phi? 3. Bµi míi: GV chØ vÞ trÝ cña MÜ La-tinh trªn b¶n ®å, nªu vµ gi¶i quyÕt c©u hái: T¹i sao khu vùc nµy l¹i cã tªn gäi lµ MÜ La-tinh? T¹i sao hiÖn nay nhiÒu n- íc trong khu vùc ®ang ph¸t triÓn theo con ®êng x· héi chñ nghÜa nh níc ta? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ tù nhiªn, H§ 1: d©n c vµ x· héi GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 6.3 1. VÒ tù nhiªn kÓ tªn c¸c c¶nh quan tù nhiªn vµ - C¶nh quan chñ yÕu: rõng nhiÖt GV: Haø Vaên Toaûn 14
 15. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB kho¸ng s¶n ë MÜ La-tinh, hoµn ®íi Èm vµ xavan cá thµnh phiÕu häc tËp - Kho¸ng s¶n: ®a d¹ng, chñ yÕu lµ Sau khi häc sinh tr¶ lêi vµ bæ kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý vµ n¨ng sung, GV chuÈn kiÕn thøc. GV lîng bæ sung c¸c nguån tµi giµu cã ®ã → Tù nhiªn giµu cã, tuy nhiªn ®¹i bÞ c¸c nhµ t b¶n, chñ trang tr¹i bé phËn d©n c kh«ng ®îc hëng khai th¸c; cßn ngêi d©n lao ®éng c¸c nguån lîi nµy. kh«ng ®îc hëng nguån lîi nµy. 2. VÒ d©n c vµ x· héi H§ 2: - Chªnh lÖch giµu nghÌo gi÷a c¸c HS lµm viÖc theo nhãm cÆp ®«i. tÇng líp trong x· héi rÊt lín GV yÒu cÇu HS: - TØ lÖ d©n sè sèng díi møc NhËn xÐt b¶ng 5.3: So s¸nh thu nghÌo khæ lín 37 – 62% thËp cña nhãm giµu nhÊt víi nhãm - TØ lÖ d©n thµnh thÞ cao, phÇn nghÌo nhÊt cña bèn níc trong lín sèng trong ®iÒu kiÖn khã b¶ng, tõ ®ã rót ra kÕt luËn. kh¨n. (kh«ng cÇn tÝnh ra sè liÖu tuyÖt ®èi nh híng dÉn cña s¸ch gi¸o viªn). Gi¶i thÝch nguyªn nh©n? Sù ph©n hãa ®ã g©y ra hËu qu¶ g×? Sau khi HS tr¶ lêi vµ bæ sung, GV chuÈn bÞ kiÕn thøc. II. Mét sè vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ H§ 3: 1. Thùc tr¹ng GV yªu cÇu HS: - NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thiÕu æn NhËn xÐt sù thay ®æi møc t¨ng ®Þnh: tèc ®é t¨ng trëng GDP trëng GDP cña c¸c níc MÜ La-tinh. thÊp, dao ®éng m¹nh. Sù thay ®æi ®ã thÓ hiÖn ®iÒu - PhÇn lín c¸c níc MÜ La-tinh cã g×? tØ lÖ nî níc ngoµi cao. H§ 4: Chia líp lµm 4 nhãm lín, HS lµm viÖc theo nhãm cÆp ®«i. GV yªu cÇu HS tÝnh tØ lÖ nî níc ngoµi so víi GDP cña c¸c níc: Nhãm 1: Ac-hen-ti-na vµ Bra-xin Nhãm 2: Chi-lª vµ £-cu-a-®o Nhãm 3: Ha-mai-ca vµ Mª-hi-c« Nhãm 4: Pa-na-ma vµ Pa-ra-goay 2. Nguyªn nh©n Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, rót ra nhËn - T×nh h×nh chÝnh trÞ thiÕu æn xÐt. ®Þnh H§ 5: - Nguån ®Çu t níc ngoµi gi¶m HS lµm viÖc chung c¶ líp. GV nªu m¹nh c©u hái: - VÊn ®Ò qu¶n lÝ nhµ níc: duy tr× T¹i sao c¸c níc MÜ La-tinh cã nÒn c¬ cÊu x· héi phong kiÕn, thÕ lùc GV: Haø Vaên Toaûn 15
 16. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB kinh tÕ thiÕu æn ®Þnh vµ ph¶i b¶o thñ Thiªn chóa gi¸o c¶n trë, ®- vay nî cña níc ngoµi nhiÒu? êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ (B¶ng 5.4) - X· héi cha hîp lÝ phô thuéc níc ngoµi. 3. BiÖn ph¸p - Cñng cè bé m¸y nhµ níc - Ph¸t triÓn gi¸o dôc, c¶i c¸ch kinh tÕ Gi¶i ph¸p ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng - TiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, t¨ng trªn? cêng më cöa. GV tæng kÕt c¸c ý kiÕn cña HS, chuÈn kiÕn thøc V. cñng cè dÆn dß: C©u 1. Chän ý ®óng trong c¸c c©u sau: A. MÜ La- tinh kh«ng giµu cã vÒ c¸c lo¹i tµi nguyªn : a. Kim lo¹i mµu b. Kim lo¹i ®en c. Kim lo¹i quý d. Than ®¸ B. §iÒu kiÖn cña MÜ La-tinh thuËn lîi chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp: a. NhiÖt ®íi b. CËn nhiÖt ®íi c. ¤n ®íi d. ¤n ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi C©u 2: V× sao, c¸c níc MÜ La-tinh cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhng tØ lÖ ngêi nghÌo khæ cña khu vùc l¹i cao? Th«ng tin ph¶n håi: 1. PhiÕu häc tËp C¶nh quan vµ kho¸ng s¶n chñ ThuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ yÕu C¶nh quan: rõng xÝch ®¹o vµ - Ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n nhiÖt ®íi Èm, xavan cá qu¶ nhiÖt ®íi - Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc Kho¸ng s¶n: dÇu má, khÝ tù - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi c¬ cÊu nhiªn, kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý ngµnh ®a d¹ng, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh hiÖn ®¹i. 2. TØ lÖ nî níc ngoµi so víi GDP cña mét sè quèc gia MÜ La-tinh Níc GDP TØ lÖ nî Níc GDP TØ lÖ nî (%) (%) Ac-hen-ti-na 129,6 128,2 Mª-hi-c« 626,1 22,4 Bra-xin 505,7 46,5 Pa-na-ma 12,9 68,2 Chi-lª 72,4 59,7 Pa-ra-goay 6,0 53,3 £-cu-a-®o 27,2 62,1 Pª-ru 60,6 49,2 Ha-mai-ca 8,1 69,1 Vª-nª-xu-ª-la 85,4 40,9 GV: Haø Vaên Toaûn 16
 17. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB Ngµy so¹n: TiÕt CT: Mét sè vÊn ®Ò cña ch©u lôc vµ khu vùc TiÕt 3: mét sè vÊn ®Ò cña khu vùc t©y nam ¸ vµ trung ¸ I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc - M« t¶ ®îc ®Æc ®iÓm cña khu vùc T©y Nam ¸, khu vùc Trung ¸ - Tr×nh bµy ®îc nh÷ng ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt vÒ nhµ níc I-xra-en vµ nhµ níc Pa-le-xtin. Gi¶i thÝch ®îc m©u thuÉn gi÷a I-xra-en vµ Pa-le-xtin lµ mét trong nh÷ng m©u thuÉn lín nhÊt cña khu vùc, xuÊt ph¸t tõ sù tranh chÊp l÷anh thæ, kh«ng c«ng nhËn quyÒn tån t¹i cña nhau. 2. KÜ n¨ng - §äc ®îc b¶n ®å (lîc ®å) T©y Nam ¸, Trung ¸ - Ph©n tÝch ®îc ý nghÜa vÞ trÝ ®Þa lÝ cña hai khu vùc, sù kh«ng râ rµng, ®an xen l·nh thæ gi÷a hai nhµ níc I-xra-en vµ nhµ níc Pa-le-xtin. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ch©u ¸. - Phãng to c¸c lîc ®å, biÓu ®å trong SGK (nÕu cã thÓ). - PhiÕu häc tËp sè 1: C¸c mÆt t×m hiÓu T©y Nam ¸ Trung ¸ - VÞ trÝ ®Þa lÝ - ý nghÜa - §Æc trng tù nhiªn - §Æc ®iÓm x· héi næi bËt III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh líp: KiÒm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm tù nhiªn MÜ La tinh 3. Bµi míi: GV: Haø Vaên Toaûn 17
 18. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung c¬ b¶n H§ 1: I. §Æc ®iÓm cña khu vùc T©y GV giíi thiÖu trªn b¶n ®å ph¹m vi Nam ¸ vµ khu vùc Trung ¸ khu vùc T©y Nam ¸ vµ Trung ¸. Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh kªnh ®µo Xuy-ª trªn b¶n ®å. H§ 2: Nhãm 1. T©y Nam ¸ GV chia líp thµnh 2 nhãm, mçi 2. Trung ¸ nhãm chia thµnh nhiÒu bé phËn, (Ph¶n håi th«ng tin phiÕu häc tËp mçi bé phËn cã 4-5 HS. C¸c bé sè 1) phËn cña 1 nhãm cã cïng mét nhiÖm vô. - Nhãm 1: T×m hiÓu vÒ khu vùc T©y Nam ¸ - Nhãm 2: T×m hiÓu vÒ khu vùc Trung ¸ GV híng dÉn ph¬ng ph¸p lµm viÖc chung: dùa vµo kiÕn thøc ®· häc, h×nh 6.5, b¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸, tiÕn hµnh ph©n tÝch, trao ®æi nhãm ®Ó hoµn thµnh phiÕu häc tËp sè 1. GV yªu cÇu ®¹i diÖn HS tr×nh bµy, bæ sung kiÕn thøc, GV II. Mét sè vÊn ®Ò cña khu vùc chuÈn kiÕn thøc. T©y Nam ¸ vµ khu vùc Trung ¸ H§ 3: Nhãm/cÆp ®«i 1. Vai trß cung cÊp dÇu má: Dùa vµo h×nh 5.8, h·y tÝnh lîng * Tr÷ lîng dÇu má lín: 50% tr÷ lîng dÇu th« chªnh lÖch gi÷a khai th¸c dÇu má thÕ giíi. vµ tiªu dïng cña tõng khu vùc. * ý nghÜa chiÕn lîc: NhËn xÐt kh¶ n¨ng cung cÊp dÇu 2. Xung ®ét s¾c téc, Xung ®ét má cho thÕ giíi cña khu vùc T©y t«n gi¸o vµ khñng bè: Nam ¸ * BÊt æn dÞnh khu vùc * NghÌo ®ãi ngµy cµng t¨ng H§4: Th¶o luËn nhãm: NhËn xÐt vÒ hËu qu¶ cña c¸c cuéc chiÕn tranh, xung ®ét trong khu vùc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi? C¸c vvÊn ®Ò cña khu vùc T©y Nam ¸ vµ trung ¸ nªn ®îc b¾t ®Çu tõ ®©u? v× sao? V. Cñng cè dÆn dß: GV: Haø Vaên Toaûn 18
 19. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB Khu vùc T©y Nam ¸ vµ Trung ¸ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nµo. Th«ng tin ph¶n håi: - PhiÕu häc tËp sè 1: C¸c mÆt t×m T©y Nam ¸ Trung ¸ hiÓu - VÞ trÝ ®Þa lÝ - T©y Nam ch©u ¸, n¬i - Trung t©m ch©u ¸, tiÕp gi¸p 3 ch©u lôc: ¸, ¢u, ¸n ng÷ trªn con ®êng Phi; ¸n ng÷ trªn ®êng t¬ lôa. hµng h¶i quèc tÕ tõ ¸ - ý nghÜa sang ¢u. - VÞ trÝ chiÕn lîc vÒ - VÞ trÝ chiÕn lîc vÒ kinh qu©n sù, kinh tÕ. tÕ, giao th«ng, qu©n sù - §Æc trng tù nhiªn Kh« h¹n, giµu dÇu khÝ Kh« h¹n, kho¸ng s¶n nhÊt thÕ giíi ®a d¹ng, ®Æc biÖt lµ dÇu khÝ - §Æc ®iÓm x· héi C¸i n«i cña ba t«n gi¸o lín §a d©n téc, vïng cã næi bËt trªn thÕ giíi, ®a sè d©n c sù giao thoa v¨n hãa theo ®¹o Håi. §«ng - T©y. Ngµy so¹n: TiÕt CT: B. ®Þa lÝ khu vùcvµ quèc gia Bµi 6 : Hîp chóng Hoa k× TiÕt 1. tù nhiªn vµ d©n c I. Môc tiªu : Sau bµi häc, HS cÇn: 1. KiÕn thøc : - Häc sinh cÇn nhËn thøc ®îc c¸c ®Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ , sù ph©n ho¸ vÒ tù nhiªn vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn cña Hoa K× cïng ý nghÜa kinh tÕ cña chóng. 2. Kü n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ d©n c dèi víi ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ vïng cña Hoa k×. - Quan s¸t ,nhËn xÐt vµ ph©n tÝch b¶n ®å . II. §å dïng d¹y häc : - B¶n ®å tù nhiªn Hoa K× . - B¶n ®å tù nhiªn ch©u MÜ - BiÓu ®å t¨ng d©n sè Hoa K×. - B¶n ®å mËt ®é d©n sè Hoa K×. III. ph¬ng ph¸p: - §µm tho¹i gîi më, th¶o luËn nhãm, nªu vÊn ®Ò IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: GV: Haø Vaên Toaûn 19
 20. Tröôøng THPT Y Jut Giaoa aùn Ñòa lí 11 - CB 1. ¤n ®Þnh líp : KiÓm diÖn sÜ sè 2. Bµi cò : KiÓm tra vë vµ chÊm bµi thùc hµnh cña mét sè häc sinh . 3. Bµi míi: §Þnh híng bµi d¹y: GV ®a ra mét sè quèc k× cña mét sè n- íc, cho HS nhËn biÕt qu«c k× cña Hoa K×. GV ®Æt c©u hái : Em hay gi¶i thÝch v× sao Hoa K× cã hoa v¨n trªn quèc k× nh thÕ. GV gi¶i thÝch vµ ®i vµo bµi häc. Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Néi dung c¬ b¶n Trß H§ 1:T×m hiÓu vÞ trÝ ®Þa I. L·nh thæ vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ: lÝ vµ l·nh thæ Hoa K×. (GV-Líp) 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ : Bíc 1: - N»m ë trung t©m lôc ®Þa B¾c Mü . Gi¸o viªn sö dông b¶n ®å tù - B¾c : Cana®a ë 490 VB nhiªn Ch©u Mü ®Ó híng dÉn - T©y: Th¸i B×nh D¬ng ë 124044 T©y häc sinh t×m hiÓu ®Æc - §«ng: §¹i T©y D¬ng ë 660 57 T©y ®iÓm vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ - Nam: Mªhi c« ë 25007 B¾c h×nh d¹ng l·nh thæ Hoa Kú. - Bíc 2: Cho häc sinh ®¸nh gi¸ nh÷ng ThuËn lîi : thuËn lîi cña vÞ trÝ ®Þa lÝ . Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn Hoa Kú ®èi víi viÖc ph¸t . Tr¸nh sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh triÓn kinh tÕ. . Cã thÞ trêng tiªu thô réng lín * §Æc biÖt : X¸c ®Þnh ®Æc . Ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ víi Ch©u ®iÓm ®êng bê biÓn ®Ó TBD. ®¸nh gi¸ thuËn lîi vÒ kinh tÕ biÓn . GV nhÊn m¹nh cho HS vÞ trÝ cña Hoa K× gi¸p víi Ca- na-®a vµ c¸c níc MÜ La- tinh , lµ nh÷ng níc cã nhiÒu tµi nguyªn nhng kinh tÕ kÐm 2. L·nh thæ ph¸t triÓn h¬n. Do vËy, Hoa -L·nh thæ Hoa Kú cã d¹ng h×nh khèi . K× ®îc cung cÊp nguån + ThuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn giao th«ng nguyªn liÖu phong phó, gi¸ + Ph©n ho¸ khÝ hËu c¶nh quan ®a d¹ng . rÏ. MÜ La-tinh tng ®îc coi lµ " + H×nh thµnh nhiÒu vïng kinh tÕ kh¸c nhau. M·nh s©n sau cña Hoa K×" Bíc 3: Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt h×nh d¹ng l·nh thæ cña Hoa Kú vµ cho biÕt ¶nh h- ëng h×nh d¹ng l·nh thæ ®èi víi c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ GV: Haø Vaên Toaûn 20