Xem mẫu

 1. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Ngày 18/09 Buổi 1-2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. LÝ THUYẾT: 1. Định nghĩa: CĐTĐ là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có tốc đ ộ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. vtb = S/t 2. Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x0 + v.(t-t0) 0 A M + x0 x X0 x S x Với x0 là toạ độ ban đầu, v là tốc độ của chuyển động, x là to ạ độ c ủa ch ất đi ểm ở th ời đi ểm t. Nếu vật chuyển động cùng chiều với chiều (+) thì v >0, ngược với chiều dương thì v
 2. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Bt2 : Moät oâ toâ cñ treân moät ñöôøng thaúng töø ñòa ñieåm A ñeán ñòa ñieåm B trong khoaûng thôøi gian t, toác ñoä cuûa oâ toâ trong nöõa ñaàu cuûa khoaûng thôøi gian naøy laø v1 = 20m/s vaø trong nöûa sau laø v2 = 15m/s. Haõy xaùc ñònh vaän toác Tb cuûa vaät treân caû quaõng ñöôøng AB.? Giaûi: Vaän toác Tb cuûa vaät treân caû quaûng ñöôøng AB laø:ADCT: S S + S2 vtb = = 1 t t t S 1= v1 .t1 = v1 t t 2 v1 + v2 v t + v2 t1 2 = v1 + v2 = 20 +15 =17,5( m / s ) t ⇒vtb = 1 1 = 2 S 2 = v 2 t 2 = v1 t t 2 2 2 Bt3 : Moät vaät cñ treân moät ñöôøng thaúng, nöõa quaõng ñöôøng ñaàu vaät cñ vôùi vaän toác v1 = 12km/h, nöõa quaõng ñöôøng sau vaät cñ vôùi vaän toác v2 = 18km/h. Haõy xaùc dònh vaän toác Tb cuûa vaät treân caû quaõng ñöôøng.? Bt4 : Moät oâ toâ cñ treân moät ñöôøng thaúng töø ñòa ñieåm A ñeán ñòa ñieåm B trong khoaûng thôøi gian t, toác ñoä cuûa oâ toâ trong nöõa ñaàu cuûa khoaûng thôøi gian naøy laø v1 = 60km/h vaø trong nöûa sau laø v2 = 40km/h. Haõy xaùc ñònh vaän toác Tb cuûa vaät treân caû quaõng ñöôøng AB.? D ạng 2. Vieá t ñö ôïc phö ô n g trình toaï ñoä chu y e å n ñoä n g thaú n g ñeà u cuû a mo ä t vaä t . Tìm thô øi ñie å m vaø vò trí hai xe ga ë p nhau: * Vi ết pt chuyển đông: - Chọn gốc tọa độ O, Chiều dương, gốc thời gian. (Để đơn giản nên: Chọn gốc tọa độ O trùng tại điểm xuất phát thì x 0=0, gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động thì t0=0 Nếu vật chuyển động cùng chiều với chiều (+) thì v >0, ngược v ới chi ều dương thì vx 0A = 0; x0B = 20km , goác thôøi gian laø luùc 2 xe xuaát phaùt. => t0 = 0. choïn chieàu döông laø chieàu chuyeån ñoäng: => vA = 60km/h; vB = 40km/h. x A = 0 + 60.t P höông trình chuyeån ñoäng cuûa 2 xe laø: x = x0 + v.(t − t0 ) => x B = 20 + 40t Bt2 : Hai oâtoâ xuaát phaùt cuøng moät luùc töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 20km, chuyeån ñoäng ñeàu cuøng chieàu töø A tôùi B vôùi vaän toác töng öùng laø: vA = 60km/h vaø vB = 40km/h. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 2
 3. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = a. vieát phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b. Xaùc ñònh thôøi ñeåim vaø vò trí luùc hai xe gaëp nhau? Giaûi: a>Choïn truïc toïa ñoä ox truøng vôùi AB, goác toïa ñoä O truøng vôùi A:=>x0A = 0; x0B = 20km , goác thôøi gian laø luùc 2 xe xuaát phaùt. => t0 = 0, choïn chieàu döông laø chieàu chuyeån ñoäng: => vA = 60km/h;vB = 40km/h. x A = 0 + 60.t Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa 2 xe laø: x = x0 + v.(t − t0 ) => x B = 20 + 40t b> khi 2 xe ggaëp nhau thì x1 = x2  60t = 20 + 40t => t = 20/20 = 1h. x1 = x2 = 60t = 60km Vaäy sau 1h cñ thì 2 xe gaëp nhau tai vò trí caùch A laø 60km Bt3 : Hai oâtoâ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu, khôûi haønh cuøng moät luùc töø hai ñieåm A vaø B caùch nhau 56km vaø ñi ngöôïc chieàu nhau. Vaän toác cuûa xe ñi töø A laø 20km/h vaø cuûa xe ñi töø B laø 10m/s. a) Vieát phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí luùc hai xe gaëp nhau. III. GIẢI CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có d ạng :x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h. C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h. 2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì v ật có to ạ đ ộ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là A. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D.x= -2t +1 3. Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s).K ết lu ận nào sau đây ĐÚNG A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển động C. Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm tại thời điểm t= 4/3 D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độ x= 4 4.Chọn câu trả lời đúng.Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t 1 vật có tọa độ x1= 10m và ở thời điểm t2 có tọa độ x2 = 5m. A. Độ dời của vật là -5m B.Vật chuyển động ngược chiều dương quỹ đạo. C.Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian trên là 5m D.Cả A, B, C đều đúng. 5. Khi chất điểm chuyển động theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dương thì : A. Độ dời bằng quãng đường đi được B. Vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình C. Vận tốc luôn luôn dương D. Cả 3 ý trên đều đúng 6 .Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, v ật đi n ửa quãng đ ường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận t ốc v 2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là: A.12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D. 0,2m/s GV: Bïi Kh¾c HiÖp 3
 4. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = 7.Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đ ầu xe chạy với v ận t ốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận t ốc trung bình c ủa xe trong su ốt th ời gian ch ạy là: A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h 1 8. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận t ốc trung bình là 20km/h trên đoạn 4 3 đường đầu và 40km/h trên đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đo ạn đường 4 là: A. 30km/h B.32km/h C. 128km/h D. 40km/h 9. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa th ời gian đầu xe ch ạy v ới v ận t ốc 12km/h . trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt th ời gian đi là: A.15km/h B.14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h 10. Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận t ốc trung bình 10km/h và 1/3 đo ạn đ ừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h.Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đ ạp trên c ả qu ảng đ ừơng là A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h 11. Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có v ận t ốc luôn luôn b ằng 80 km/h. B ến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách b ến xe 3 km. Ch ọn b ến xe làm v ật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và ch ọn chi ều chuyển đ ộng c ủa ô tô làm chi ều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là : A. x = 3 + 80t. B. x = 80 – 3t. C. x = 3 – 80t. D. x = 80t. 12. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô ch ạy cùng chi ều nhau trên đ ường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và c ủa ô tô ch ạy t ừ B là 48 km/h. Ch ọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm m ốc th ời gian và ch ọn chi ều chuy ển đ ộng c ủa hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và t ừ B l ần l ượt là ? A. xA = 54t ;xB = 48t + 10. B. xA = 54t + 10; xB = 48t.C.xA = 54t; xB = 48t – 10 .D. A: xA = -54t, xB = 48t. 13. Nội dung như bài 22, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đ ến lúc ô tô A đu ổi k ịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km. 14.Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,ph ương trình nào bi ểu di ễn chuy ển đ ộng không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ? A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h) Ngày 21/09 Buổi 3-4: CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG BIEÁN ÑOÅI ÑEÀU I. LYÙ THUYEÁT: v − v0 Coângthöùctínhgia toác: a = t Coângthöùctínhvaäntoác: v = v 0 + a.t 1 2 Coângthöùctínhñöôøngñi: S = v0 .t + a.t 2 Coângthöùclieânheägiöõaa-v-s : v − v0 = 2a.S 2 2 GV: Bïi Kh¾c HiÖp 4
 5. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = 1 2 x = x 0 + v0 .t + at 2 Daáu cuû a caù c ñaïi löôïn g: - Tron g cñ NDÑ: veùctô gia toác cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi veùctô vaän toác: => a cuøng daáu vôùi v (v.a > 0) - Trong cñ CDÑ: veùctô gia toác cuøng phöông, ngöôïc chieàu vôùi veùctô vaän toác: => a ngöôc daáu vôùi v(v.a < 0) II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI TOAÙN: Dạng 1. Phöông phaùp xaùc ñònh a, v, s, t trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu: Bt1 Moät oâ toâñangchuyeånñoängvôùi vaäntoác54km/h thì haõmphanhvaø chuyeånñoängchaäm daànñeàuvôùi gia toác 0.2m/s2. a. Tính vaäntoáccuûaxe sau20 giaâychuyeånñoäng. b. Tìm quaõngñöôøngmaøxe ñi ñöôïc töø luùc haõmphanhñeánkhi döønghaún. Giải: b) Ta có: 54 km/h = 15 m/s. Áp dụng công thức: v = v 0 + a.t =5 – 0,2 t. V ới t = 20 s. Suy ra: v = 1 m/s. c) Áp dụng công thức: v − v0 = 2a.S Suy ra: s =( 0 – 25)/2(-0,2) =62,5m 2 2 Bt2 Moät oâ toâñangchuyeånñoängvôùi vaäntoác36km/h thì xuoángdoácvaø chuyeånñoängnhanh daànñeàuvôùi gia toác0.1m/s2. a. Tính vaäntoáccuûaxe sau1 phuùtchuyeånñoäng. b. Tìm chieàudaøi cuûadoác vaø thôøi gian ñeåñi heátdoác, bieátvaäntoác ôû cuoái doáclaø 72km/h. Dạng 2. Viết phương trình chuyển động và xác định vị trí gặp nhau Bt1: Moät oâ toâ ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 54km/h thì haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúngchaäm daànñeàuvôùi gia toác 0.2m/s2.Vieátphöôngtrìnhchuyeånñoängcuûaxe? Giaûi: B1:choïntruïc toïañoäOx truøngvôùi quyõñaïo chuyeånñoäng,goácO truøngvôùi vò trí luùc vaät haõmphanh x0 = 0 B2: choïn chieàu döông laø chieàu cñ cuûa xe: v0 = + 15m/s, a = - 0,2m/s2. 1 B3: PhöôngtrìnhCÑ cuûaxe laø: x = x0 + v0 .t + at 2 2 1 ⇒ x = 0 + 15.t + (−0,2)t 2 ⇒ x = 15t − 0,1t 2 2 Bt2: Cuøngmoätluùc töø A ñeánB caùchnhau36mcoù 2 vaätchuyeånñoängngöôïc chieàuñeågaëp nhau. Vaät thöù nhaátxuaátphaùttöø A chuyeånñoängñeàuvôùi vaäntoác 3m/s, vaät thöù 2 xuaát phaùttöø B chuyeånñoängnhanhdaànñeàukhoângvaäntoácñaàuvôùi gia toác4m/s . goác thôøi 2 gian laø luùc xuaát phaùt. a. Vieát pt chuyeån ñoäng cuûa moãi vaät? b. Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí luùc 2 vaät gaëp nhau? GV: Bïi Kh¾c HiÖp 5
 6. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Giaûi: B1: choïn truïc toïa ñoä OX truøng vôùi AB, goác toïa ñoä O truøng vôùi A. x0A = 0 vaø x0B = 36m B2: choïn chieàu döông laø chieàu A ñeán B:  vA = + 3m/s ; B3: theo baøi toaùn oâ toâ CÑ NDÑ neân ta coù:  aB = - 4m/s2. B4: PhöôngtrìnhCÑ cuûaxe laø: Xe A: x A = x0 A + v A .t ⇒ x A = 3.t 1 1 Xe B: x B = x0 B + v0 B .t + a B t 2 ⇒ x B = 36 + (−4)t 2 ⇒ x = 36 − 2.t 2 2 2 b> Luùc 2 xe gaëp nhau xB 3 A = x ⇒ t = 36 – 2t2 2t⇒+ 3t – 36 = 0 2 ( t ≥ 0) t = 3,6 s ⇒  Vaäy sau 3,6 s chuyeån ñoäng thì 2 vaät gaëp nhau ôû vò trí caùch A t = −5s (loai ) laø: xA = 3.3,6 = 10,8m Bt3 : Moät oâ toâ ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 36km/h thì xuoáng doác vaø chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0.1m/s2. vieát phöông trình cñ cuûa xe. Bt4 : Hai ngöôøi ñi xe ñaïp khôûi haønh cuøng moät luùc töø hai ñieåm A vaø B caùch nhau 130m vaø ñi ngöôïc chieàu nhau. Vaän toác ban ñaàu cuûa ngöôøi ñi töø A laø 5,4 km/h vaø xuoáng doác nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác laø 0,2m/s2. Vaän toác ban ñaàu cuûa ngöôøi ñi töø B laø 18 km/h vaø leân doác chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác laø 20cm/s2. a. Vieát phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b. Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí luùc hai xe gaëp nhau. III. GIẢI CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Chọn câu đúng trong những câu sau: A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giời cũng l ớn h ơn gia t ốc c ủa chuy ển động chậm dần đều. B. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn. C. Chuyển động thẳng biến đổi dều có gia tốc tăng giảm đều theo thời gian. D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đ ổi. 2. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = vo + at thì: A. v luôn dương. B. a luôn dương. C. a luôn cùng dấu với v. D. a luôn ngược dấu với v. 3. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v,a và s. A. v + vo = 2as B. v2 + vo2 = 2as C. v - vo = 2as D. v2 + vo2 = 2as 4. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều ( a>0) có vận t ốc đầu v 0. Cách thực hiện nào sau đây làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều? A. đổi chiều dương để có a
 7. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = D A. S = 500m. B. S = 50m. C. S = 25m S = 100m . 7. Khi Ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đo ạn đ ường thẳng thì ng ười lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s,ô tô đạt đến vận t ốc 14m/s.Gia t ốc và v ận t ốc c ủa ô tô kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu? A. a = 0,2m/s2; v = 18 m/s. B. a = 0,7m/s2; v = 38 m/s. C. a = 0,2m/s ; v = 10 m/s. 2 D. a = 1,4m/s ; v = 66m/s. 2 8: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuy ển đ ộng ch ậm d ần đ ều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia t ốc c ủa xe và quãng đ ường xe đi thêm đ ược kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ? A. a = 0,5m/s2, s = 100m . B. a = -0,5m/s2, s = 110m . C. a = -0,5m/s2, s = 100m . D. a = -0,7m/s2, s = 200m . 9: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc đ ộ đ ầu 3m/s và gia t ốc 2m/s 2 , thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng. A. x = 3t + t 2 B. x = −3t − 2t 2 C. x = −3t + t 2 D. x = 3t − t 2 10. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s 2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc c ủa ôtô lần l ượt là: A. 0,7 m/s2; 38m/s. B. 0,2 m/s2; 8m/s. C. 1,4 m/s2; 66m/s. D 0,2m/s2; 18m/s. 11. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: a. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s b. Đường đi sau 5s là 60 m c. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s d. Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật là 64m/s 12. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều,khi t = 4s thì x = 3m Khi t = 5s thì x = 8m và v = 6m/s. Gia tốc của chất điểm là : A. 1 m/s2 C. 3m/s2 B. 2m/s2 D. 4m/s2 13: Một vật chuyển động trên trục toạ độ Ox có phương trình: x = -4t + 10t-6. (m,s),( t0=0).kết luận 2 nào sau đây là đúng: A. Vật có gia tốc -4m/s2 và vận tốc đầu 10m/s B. Vật có gia tốc -2m/s và vận tốc đầu 10 m/s. C. Vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm t=2s D. Phương trình vận tốc của vật : v = -8t + 10 (m/s). 14: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đo ạn đ ường liên ti ếp b ằng nhau 100m l ần lượt trong 5s và 3,5s. Gia tốc của xe là A. 1,5m/s2. B. 1m/s2. C. 2,5m/s2. D. 2m/s2.---------------------------------------------- 15: Một vật chuyển động trên đoạn thẳng AB = 300m kh ởi hành không v ận t ốc đ ầu t ại A chuy ển động nhanh dần đều với gia tốc a 1 = 2m/s2; tiếp theo là chuyển động chậm dần đều với gia t ốc a2 = 1m/s2 để đến B với vận tốc triệt tiêu. Vị trí C tại đó chuyển động trở thành chậm dần đều là GV: Bïi Kh¾c HiÖp 7
 8. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = A. cách B 100m. B. cách B 175m. C. cách B 200m. D. cách B 150m. Ngày 28/09 Buổi 5: CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Sự rơi tự do: Là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực - Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. - Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. - Ở cùng một nơi trên Trái Đất các vật rơi tự do với cùng m ột gia t ốc, g ọi là gia t ốc r ơi tự do: Kí hiệu là g , (m/s2) 2. Công thức áp dụng: - Vận tốc: v = gt - Quãng đường : s = gt2/2 hay ( h = gt2/2 ) - Công thức liên hệ: v2 = 2gh II. BÀI TẬP VÍ DỤ Bài 1: Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy giếng cạn mất 3s. Tính đ ộ sâu c ủa gi ếng c ạn. L ấy g =9,8m/s2. Giải Áp dụng công thức: s = gt2/2 . Suy ra: s = gt2/2 = 9,8.9/2 = 44,1 m Bài 2: Một vật nặng rơi từ độ cao 38m xuống đất. Lấy g = 10m/s2 a. Tính thời gian rơi b. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Giải a) Áp dụng công thức s = gt2/2: Suy ra : t2 = 2s/g = 2.38/10 =7,6. Vậy t = 2,76 s b) Ta có: v2 = 2gh = 2.10.38 = 760. Vậy v = 27,6 m/s. Bài 3: Một vật nhỏ rơi tự do, trong giây cuối rơi đ ược 15m. Tính th ời gian t ừ lúc b ắt đ ầu r ơi cho đ ến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10m/s2. Bài 4: Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, Lấy g = 10m/s 2 a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ 3. b. Biết vận tốc khi chạm đất của vật là 36m/s, Tìm h. III. GIẢI CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1: Vật nào được xem là rơi tự do ? A. Viên đạn đang bay trên không trung B. Quả táo rơi từ trên cây xuống . C. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù). D. Máy bay đang bay gặp tai n ạn và rơi xu ống. 2. Caâu naøo ñuùng ? Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao h xuoáng tôùi ñaát. Coâng thöùc tính v cuûa vaät rôi töï do phuï thuoäc ñoä cao h laø 2h A. v = 2gh. B. v = C. v= 2 gh D. v= g gh 3 . Chuyeånñoängcuûavaätnaøodöôùi ñaâykhoâng theå coi laø chuyeånñoängrôi töï do ? A. Moät vieânñaùnhoûñöôïc thaûrôi töø treâncaoxuoángñaát. B. Caùchaït möanhoûluùc baétñaàurôi. C. Moät chieáclaù ruïngñangrôi töø treâncaâyxuoángñaát. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 8
 9. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = D. Moät vieânbi chì ñangrôi ôû trongoángthuûytinh ñaëtthaúngñöùngvaø ñaõ ñöôïc huùtchaân khoâng. 4. Ñaëc ñieåmnaøodöôùi ñaâykhoâng phaûi laø ñaëcñieåmcuûachuyeåndoängrôi töï do cuûacaùc vaät? A. Chuyeånñoängtheophöôngthaúngñöùng,chieàutöø treânxuoáng. B. Chuyeånñoängthaúng,nhanhdaànñeàu. C. Taïi moätnôi vaøôû gaànmaëtñaát. D. Luøc t =0 thì v 0. 5. Moät vaät ñöôïc thaû rôi töï do töø ñoä cao 4,9 m xuoángñaát. Boû qualöïc caûn cuûakhoângkhí. 2 Laáy gia toácrôi töï do g =9,8m/s . Vaäntoácv cuûavaätkhi chaïmñaátlaø baonhieâu? A. v =9,8m/s. B. v ≈ 9,9m/s. C. v =1,0m/s. D. v ≈ 9,6m/s. 6. Moät hoønsoûi nhoûñöôïc neùmthaúngñöùngxuoángdöôùi vôùi vaäntoácñaàubaèng9,8 m/s töø 2 ñoäcao39,2m. Laáy g =9,8 m/s . Boû qualöïc caûncuûakhoângkhí. Hoûi saubaolaâuhoønsoûi rôi xuoángñaát? A. t =1 s. B. t =2 s. C. t =3 s. D. t =4 s. 7. Cuõngbaøi toaùntreân,hoûi vaäntoáccuûavaätkhi chaïmñaátlaø baonhieâu? A. v =9,8m/s. B. v =19,6m/s. C. v =29,4m/s. D. v =38,2m/s. 8. Hai vaätñöôïc thaûrôi töï do ñoàngthôøi töø hai ñoä cao khaùcnhauh1 vaø h2 . Khoaûngthôøi gin rôi cuûavaätthöùnhaátlôùn gaápñoâi khoaûngthôøi gian rôi cuûavaätthöùhai. Boû qualöïc caûncuûakhoângkhí. Tæsoácaùcñoäcaolaø baonhieâu? h1 h1 h1 h1 A. =2. B. =0,5. C. =4. D. =1. h2 h2 h2 h2 9: Một vật được thả không vận tốc đầu. Nếu nó rơi xuống được một kho ảng cách s 1 trong giây đầu tiên và thêm một đoạn s2 trong giây kế kế tiếp thì tỉ số s2/s1 là: A1 B2 C3 D 5 10: Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. M ột giây sau ở tầng tháp th ấp h ơn 15 m ng ười ta buông rơi vật thứ hai . Sau bao lâu hai vật sẽ chạm nhau tính từ lúc vật th ứ nhất đ ược buông rơi? A. 2,5 s B. 3 s C. 1,5 s D. 2 s 11: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Hỏi quãng đ ường mà vật th ực hi ện đ ược trong giây th ứ 3 là ?(g = 10m/s2) A. 30 m B. 50 m C. 45 m D. 25 m 12: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s thì tốc độ vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ 2 độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu? A. 10 m/s B. 1 m/s C. 15 m/s D. 8 m/s 13: Một rọt nước mưa rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s . Thời gian vật rơi tới mặt đất 2 bằng bao nhiêu? A. 4,5 s B. 3 s C. 2,1 s D. 9 s GV: Bïi Kh¾c HiÖp 9
 10. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = 2 14. Neáulaáygia toácrôi töï do laø g =10 m/s thì toácñoätrungbìnhvtb cuûamoätvaättrongchuyeån ñoängrôi töï do töø ñoäcao20mxuoángtôùi ñaátseõlaø baonhieâu? A. vtb =15 m/s. B. vtb =8 m/s. C. vtb =10 m/s. D. vtb =1 m/s. Bài tập về nhà 1. Tính khoaûngthôøi gian rôi töï do t cuûamoätvieânñaù. Cho bieáttrong giaây cuoái cuøngtröôùc 2 khi chaïmñaát,vaätñaõrôi ñöôïc ñoaïnñöôøngdaøi 24,5m. Laáy gia toácrôi töï do g=9,8m/s . 2. Tính quaõngñöôøngmaøvaätrôi töï do ñi ñöôïc tronggiaây thöù tö. Trong khoaûngthôøi gian ñoù 2 vaäntoáccuûavaätñaõtaêngleânbaonhieâu? Laáy gia toácrôi töï do g =9,8m/s . 3. Hai vieânbi A vaø B ñöôïc thaûrôi töï do cuøngmoätñoä cao. Vieân bi A rôi sau vieânbi B moät khoaûngthôøi gian laø 0,5 s. Tính khoaûngcaùchgiöõahai vieânbi sauthôøi gian 2s keåtöø khi bi 2 A baétñaàurôi. Laáy gia toácrôi töï do g =9,8m/s . 4. Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao s xuoángtôùi maët ñaát. Cho bieát trong 2s cuoái cuøng, vaät ñi ñöôïc ñoaïnñöôøngbaèngmoätphaàntö ñoäcaos. Haõy tính ñoäcaos vaø khoaûngthôøi gianrôi t 2 cuûavaät.Laáy gia toácrôi töï do g =9,8 m/s . Ngày 02/10 Buổi 6: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là m ột đường tròn và t ốc đ ộ trung bình trên m ọi cung tròn là như nhau. 2. Vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều có phương ti ếp tuyến v ới đ ường tròn qu ỹ đ ạo và độ lớn ( tốc độ dài) v = s / t (m/s) 3. Tốc độ góc: ω = α /t ( rad/s) α là góc mà bán kính nối từ tâm đến vật quét được trong một thời gian t. 4. Công thức kiên hệ giữa ω và v: v = r. ω ; ( r là bán kính quỹ đạo) 5. Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: T = 2 π/ω ( giây) 6. Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng vật đi được trong một giây: f = 1/ T ( vòng/ s) ; (Hz) 7. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo.a ht = v2/ r = r.ω2 (m/s2) II. BÀI TẬP: Bài 1: Một đĩa tròn có bán kính 42cm, quay đều m ổi vòng trong 0,8 giây. Tính v ận t ốc dài, v ận tốc góc, gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm trên vành đĩa? Bài 2: Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim gi ờ dài 8cm. Cho r ằng các kim quay đều. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu hai kim? Bài 3: Vệ tinh nhân tạo của Trái đất ở độ cao h = 280km bay với vận t ốc 7,9 km/s. Tính t ốc độ góc, chu kì, tần số của nó? Coi chuyển động tròn đều. Bán kính Trái Đất bằng R = 6400km. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 10
 11. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Buổi 8: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC A- KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tính tương đối của chuyển động: Trong các hệ qui chiếu khác nhau vị trí và vận tốc của mổi vật có thể có những giá tr ị khác nhau. Ta nói chuyển động có tính tương đối. 2. Công thức cộng vận tốc:  - Gọi v12 là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vật 2.  - Gọi v 23 là vận tốc chuyển động của vật 2 so với vật 3.  - Gọi v13 là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vật 3.    ⇒ Công thức liên hệ giữa v12 , v 23 và v13 :    v13 = v12 + v 23 * Về độ lớn: - Nếu v12 và v23 cùng hướng thì: v13 = v12 + v23 - Nếu v12 và v23 ngược hướng thì: v12 > v23 thì: v13 = v12 - v23 v12 < v23 thì : v13 = v23 - v12   - Nếu v12 và v 23 không cùng phương: + Nếu v12 vuông góc với v23 thì: B – BÀI TẬP: Bài 1: Hai bến sông A và B cách nhau 22 km. Một chiéc canô phải mất bao nhiêu thời gian đ ể đi t ừ A đến B rồi từ B trở về A nếu vận tốc của canô khi nước sông không ch ảy là 18km/h và v ận t ốc c ủa dòng nước so với bờ là 4 km/h. Bài 2: Một chiếc canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải mất 2 giờ và chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 gi ờ. Hỏi n ếu canô bị tắt máy và trôi theo dòng nước chảy thì phải mất bao nhiêu thời gian? Bài 3. khi nước sông phẳng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên m ặt sông là 36 km/h. N ếu n ước sông ch ảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A đến bến B và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B đến bến A. hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông Bài 2. một ca nô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi chiều dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 36 km m ất thời gian là 1 giờ 15 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Hãy tính: a. Vận tốc của ca nô đối với dòng nước b. Khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng từ bến B đến bến A Bài 4. Hai bến sông A và B cách nhau 70 km. Khi đi xuôi dòng t ừ A đến B ca nô đ ến s ớm h ơn 48 phút so v ới khi đi ngược dòng từ B về A. Vận tốc ca nô khi nước đứng yên là 30 km/h. Tính vận tốc của dòng n ước Bài 5: một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 km/h C B theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu m ột đoạn bằng 120 m. Độ rộng của dòng sông là 450 m. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy và thời gian thuyền qua sông A GV: Bïi Kh¾c HiÖp 11
 12. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Bài 6. một thuyền xuất phát từ A và mũi thuyền hướng về B với AB vuông góc b ờ sông. Do n ước ch ảy nên thuyền đến bờ bên kia tại C với BC = 100m và thời gian đi là t = 50s a. Tính vận tốc của dòng nước b. Biết AB = 200 m. Tính vận tốc thuyền khi nước yên lặng c. Muốn thuyền đến bờ bên kia tại B thì mũi thuyền phải hướng đến D ở bờ bên kia. Tính đo ạn BD. Bi ết v ận t ốc dòng nước và của thuyền khi nước yên lặng như đã tính ở hai câu trên. Bài 7. một hành khách ngồi trong một ô tô đang chạy với v ận t ốc 54 km/h, nhìn qua c ửa s ổ th ấy m ột đoàn tàu dài 120 m chạy song song ngược chiều và đi qua trước mặt mình hết 5s. Tính vận t ốc của đoàn tàu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. Câu 2: Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây,quỹ đạo chuyển động của một vật là đường thẳng? A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang. B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. C. Một viên bi rơi từ độ cao 2m. D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 2m. Câu 3: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? A. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành Phố Hồ Chí Minh. C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Câu 4: “ Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách H ải D ương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì? A. Vật làm mốc. B. Mốc thời gian C. Thước đo và đồng hồ. D. Chiều dương trên đường đi Câu 5: Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây? A. Kinh độ của con tàu tại mổi điểm. B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó. C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. Câu 6: Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi? A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh; sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu. C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Húê. D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu đề ra. Câu 7: Hãy chỉ câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thu ận v ới kho ảng th ời gian chuyển động. D. Chuyển động đi lại của một pit-tong trong xi lanh là chuyển động thẳng đều. Câu 8: Câu nào đúng? Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong tr ường h ợp v ật GV: Bïi Kh¾c HiÖp 12
 13. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = không xuất phát từ điểm O là A. s = vt B. x = x0 + vt C. x = vt D. một phương trình khác Câu 9: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t ( x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ) Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h. C. Từ điểm M, cách O là 5km,với vận tốc 5km/h. D. Từ điểm M, cách O là 5km,với vận tốc 5km/h. Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t - 10 ( x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ) Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu? A. –2km. B. 2km. C. –8km. D. 8km. Câu 11: Câu nào sai? Trong chuyển động nhanh dần đều thì A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm bậc nhất của thời gian. C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. D. Gia tốc là đại lượng không đổi. Câu 12: Chỉ ra câu sai? A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm theo thời gian. B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi. C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chi ều ho ặc ngược chi ều v ới vectơ vận tốc. D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong nh ững kho ảng th ời gian bằng nhau thì bằng nhau. Câu 13: Câu nào đúng? Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là A. s = v0t + at2/ 2 (a và v0 cùng dấu) B. s = v0t + at2/ 2 (a và v0 trái dấu) C. x = x 0 + v0t + at2/ 2 (a và v0 cùng dấu) D. x =x0+v0t + at2/ 2 (a và v0 trái dấu) Câu 14: Câu nào đúng? Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là: A. s = v0t + at2/ 2 (a và v0 cùng dấu) B. s = v0t + at2/ 2 (a và v0 trái dấu) 2 C. x = x 0 + v0t + at / 2 (a và v0 cùng dấu) D. x =x0+v0t + at2/ 2 (a và v0 trái dấu) Câu 15:Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc c ủa chuyển đ ộng th ẳng nhanh dần đều ( v2 – v02 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây? A. s > 0; a > 0; v>0. B. s > 0; a < 0; v< 0 C. s > 0; a < 0; v< 0 D. s > 0; a < 0; v>0 Câu 16: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đo ạn đ ường th ẳng thì ng ười lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s. Gia tốc a và vận t ốc v c ủa ô tô sau 40s k ể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu? A. a = 0,7 m/s2; v = 38m/s B. a = 0,2 m/s2; v = 18m/s 2 C. a = 0,2 m/s ; v = 8 m/s D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s Câu 17: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường th ẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô GV: Bïi Kh¾c HiÖp 13
 14. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = chuyển động thẳng chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì ô tô đã ch ạy thêm đ ược 100m. Gia t ốc a của ô tô là bao nhiêu? A. a = - 0,5m/s2 B. a = 0,2m/s2 C. a = - 0,2m/s2 D. a = 0,5m/s2 Câu 18: Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do? A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung. B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất. C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước. D. Một chiếc thang máy đang chuyển đông đi xuống. Câu 19: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất. B. Các hạt mưa đọng lại trên lá cây rơi xuống. C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. Câu 20: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều. C. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. D. Lúc t = 0 thì v 0. Câu 21: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất. B ỏ qua l ực c ản c ản không khí. L ấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2. Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu? A. v = 9,8m/s B. v ≈ 9,9m/s C. v = 10m/s D. v ≈ 9,6m/s Câu 22: Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng dứng xuống d ưới v ận t ốc đ ầu b ằng 9,8m/s t ừ đ ộ cao 39,2m. Lấy g = 9,8m/s2 . Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất? A. t = 1s B. t = 2s C. t = 3s D. t = 4s Câu 23: Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h 1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực c ản c ủa không khí. Tỉ số các đ ộ cao h1/h2 là bao nhiêu? A. h1/h2 = 2 B. h1/h2 = 0,5 C. h1/h2 = 4 D. h1/h2 = 1 Câu 24: Câu nào sai ? Chuyển động tròn đều có A. Quỹ đạo là đường tròn. B. Tốc độ dài không đổi. C. Tốc độ góc không đổi. D. Vectơ gia tốc không đổi. Câu 25: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều. B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. Câu 26: Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động ổn định. B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay. C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay thẳng đều đối với người dưới đất. D. Chuyển động của chiếc ông bương chứa nước trong cái cọn nước. Câu 27: Câu nào sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều A. Đặt vào vật chuyển động tròn. B. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. C. Có độ lớn không đổi. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 14
 15. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = D. Có phương và chiều không đổi. Câu 28: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc đ ộ dài và gi ữa gia t ốc h ướng tâm v ới t ốc đ ộ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là gì? A. v = ωr; aht = v2r. B. v = ω /r; aht = v2 /r. 2 C. v = ωr; aht = v /r. D. v = ω /r; aht = v2/r. Câu 29: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kì T và gi ữa tốc đ ộ góc ω v ới t ần s ố f trong chuyển động tròn đều là gi? A. ω = 2π / T; ω = 2 π f. B. ω = 2 π T; ω = 2 π f. C. ω = 2 π T; ω = 2 π / f. D. ω = 2 π / T; ω = 2 π / f. Câu 30: Tóc độ góc ω của một điểm trên Trái đất với trục Trái đất là bao nhiêu? A. ω ≈ 7,27.10- 4 rad/s. B. ω ≈ 7,27.10- 5 rad/s. -6 C. ω ≈ 6,20.10 rad/s. D. ω ≈ 5,42.10- 5 rad/s. Câu 31: Một người ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay v ới t ần s ố 5 vòng/ phút. Kho ảng cách từ chổ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Gia tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu? A. aht = 8,2 m/s2. B. aht = 2,96.102 m/s2. 2 2 C. aht ≈ 29,6.10 m/s . D. aht ≈ 0,82 m/s2. Câu 32: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối? A. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau. B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề đường. C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động. D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong hệ quy chiếu khác nhau ( gắn v ới đ ường và g ắn v ới ô tô). Câu 33: Để xác định chuyển động của các trạm thám hi ểm không gian, t ại sao ng ười ta không ch ọn h ệ quy chiếu gắn với Trái Đất? A. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn. B. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng. C. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không gian vũ trụ. D. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thuận tiện. Câu 34: Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ thấy hành khách B ở toa tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong sân ga. B ỗng A th ấy B chuy ển đ ộng v ề phía sau. Tình huống nào sau đay chắc chắn không xảy ra? A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. A chạy nhanh hơn. B. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía sau. B chạy nhanh hơn. C. Toa tàu A chạy về phía trước. Toa tàu B đứng yên. D. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía trước. Câu 35: Hòa đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tầu cũng đang đ ứng yên. B ỗng toa tàu ch ạy vè phía trước với vận tốc 7,2 km/h. Hòa bắt đầu chạy theo toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì ch ạy ng ược lại với chiều chuyển động của toa tàu với vận tốc 7,2 km/h. Chọn câu đúng. A. vBình, ga = - 7,2 km/h; vBình , Hòa = 0. B. vBình , ga = 0; vBình, Hòa = - 7,2 km/h. C. vBình, ga = - 7,2 km/h; vBình , Hòa = 14,4 km/h. D. vBình, ga = 14,4 km/h; vBình , Hòa = 7,2 km/h. Câu 36: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc v c ủa thuyền đối v ới b ờ sông là bao nhiêu? A. v = 8,00 km/h. B. v = 5,00 km/h C. v ≈ 6,70 km/h. D. v ≈ 6,30 km/h. Câu 37: Một ô tô đang chuyển động từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong n ửa đo ạn đ ường đ ầu, xe chuy ển đ ộng GV: Bïi Kh¾c HiÖp 15
 16. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = với tốc độ 40 km/h. Trong nữa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc đ ộ 60 km/h. H ỏi t ốc đ ộ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu? A. vtb = 24 km/h B. vtb = 50 km/h. C. vtb = 48km/h. D. vtb = 40 km/h. Câu 38: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, v ận t ốc c ủa ô tô tăng t ừ 4m/s đ ến 6m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu? A. s = 100m. B. s = 50m C. s = 25m. D. s = 500 m. Câu 39: Một xe lửa bắt đầu dờI khỏI ga và chuyển động thẳng nhanh d ần đ ều v ới gia t ốc 0,1 m/s 2. Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h là bao nhiêu? A. t = 360s. B. t = 200s. C. t = 300s. D. t = 100s. Câu 40: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì ngườI lái xe hãm phanh. Ô tô chuy ển đ ộng thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đ ường s mà ô tô đã ch ạy thêm đ ược k ể t ừ lúc hãm phanh là bao nhiêu? A. s = 45m. B. s = 82,6m C. s = 252m. D. s = 135 m. Câu 41: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10m/s 2 thì tốc độ trung bình v tb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu? A.vtb = 15 km/h B. vtb = 8 km/h. C. vtb = 10 km/h. D. vtb = 1 km/h. Câu 42: Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục c ủa nó. Đĩa quay 1 vòng h ết đúng 0,2s. H ỏi t ốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu? A. v = 62,8m/s. B. v = 3,14 m/s. C. v = 628m/s. D. v = 6,28 m/s. Câu 43: Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18km. Cho biết vận tốc của ca nô với nước là 16,2 km/h và vận tốc của nước đối với bờ sông 5,4 km/h. H ỏi kho ảng th ời gian t đ ể m ột ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngược dòng trở về A là bao nhiêu? A. t = 1 giờ 40 phút. B. t = 1 giờ 20 phút.. C. t = 2 giờ 30 phút. D. t = 2 giờ 10 phút. Câu 44: Trường hợp nào dưới đây có thể coi là chất điểm? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó. B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau. C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước. D. Giọt nước mưa lúc đang rơi. Câu 45: Một ngừơi chỉ đường cho một khách du lịch như sau: “ Ông hãy đi d ọc theo phía này đ ến m ột b ờ hồ lớn. Đứng lại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà c ủa khách s ạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào? A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc. B. Cách dùng các trục tọa độ. C. Dùng cả hai cách A và B. D. Không dùng cả hai các A và B. Câu 46: Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và m ốc th ời gian d ưới đây, cách nào thích h ợp nh ất đ ể xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài? A. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh. B. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế. C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh. D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế. Câu 47: Chọn đáp án đúng. Trong chuyển động thẳng đều. A. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 16
 17. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v. C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. Câu 48: Chỉ ra câu sai? Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau: A. Quỹ đạo là một đường thẳng. B. Vật đi đựợc những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. C. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC A- KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm về lực: - Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. - Đơn vị lực là Niutơn (N). - Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời một vật thì không gây gia tốc cho vật. 2. Phép tổng hợp lực. - Áp dụng quy tắc hình bình hành.    Fhl = F1 + F 2 3. Phép phân tích lực. Phép phân tích lực là phép làm ngược lại ủa phép tổng t ổng h ợp l ực, do đó nó cũng tuân theo quy tắc hình bình hành. Tuy nhiên, chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ th ể theo hai ph ương nào thì m ớI phân tích lực đó theo hai phương ấy. B- BÀI TẬP Bài 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 30N và 40N. Nếu h ợp hai l ực trên có đ ộ l ớn là F = 50N thì góc hợp bởi hai lực thành phần là bao nhiêu? Bài 2: Hày dùng quy tắc hình bình hành lực và quy tắc đa giác lực để tìm h ợp l ực c ủa 3 l ực F 1, F2, F3 cố độ lớn bằng nhau và bằng 45N cùng nằm trong một mặt phẳng. Bi ết r ằng l ực F 2 làm thành với hai lực F1 và F3 những góc đều là 600. u uu u  Bài 3. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực F1 , F2 . Biết hai lực này vuông góc với nhau và độ lớn của hai lực là F1 = 3N, F2 = 4N. Tính hợp lực tác dụng lên chất điểm đó và góc tạo bởi giữa véc tơ hợp lực với từng lực thành phần? u Đáp số: F = 5N, hai góc lần lượt là: 37 và 53 . 0 0 u uu  Bài 4. Cho hai lực F1 , F2 cùng tác dụng vào một chất điểm. Biết độ lớn của hai lực là F1 = F2 = 10N. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm đó nếu góc giữa hai lực đó là: a. 00; b. 1800; c. 1200; d. 600; e. 300 Đáp số: a. 20N; b. 0N; c. 10N;d. 10 3 N; e. 19,3N. u uu uu u   Bài 5. Cho một chất điểm chịu tác dụng của ba lực: F1 , F2 , F3 . Biết ba lực này từng đôi một tạo với nhau một góc 1200 và độ lớn của các lực là F1 = F2 = 5N, F3 = 10N. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên vật. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 17
 18. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Đáp số: 5N. Bài 4. Một vật có trọng lượng P = 10N được treo bằng ba dây như hình vẽ. Tìm lực kéo của dây AC và BC bằng bao nhiêu? 600 B 20 10 Đáp số: N; N 3 3 BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN A- KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Các định luật Niutơn. * Định luật I: F=0 a=0 * Đinh luật II: a = F/ m Trong đó: F: là lực tác dụng (N) a: gia tốc (m/s2) m: khốI lượng vật (kg) Trọng lực: P = mg Trong đó: P: trọng lực (N) g: gia tốc rơi tự do ( m/s2) * Định luật III: FAB = - FBA * Hệ quy chiếu trong đó các định luật Niutơn nghiệm đúng gọi là hệ quy chiếu quán tính. M ột cách gần đúng thì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có thể coi là hệ quy chiếu quán tính. 2. Phương pháp giải bài toán xác định lực tác dụng và các đại lượng động h ọc c ủa chuy ển động. * Xác định lực bằng các đại lượng động học và ngược lại. - Nhận ra các lực tác dụng lên vật - Viết phương trình của địng luật III Niutơn. ∑ F = ma (*) - Chiếu phương trình (*) lên hướng chuyển động. - Thực hiện tính toán theo mối liên hệ. a s ∑F v m t s = v0t + 1/2at2 ∑F = ma v = v0 + at v2 – v02 = 2as - Tiến hành theo trình tự ngược lại để giải bài toán ngược. * Lực tương tác giữa hai vật. - Viết phương trình theo đinh luật III Niutơn. F12 = - F21  m1 a1 = m2a2 GV: Bïi Kh¾c HiÖp 18
 19. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ =  m1 ( v1 - v01) = - m2 (v2 - v02) - Chiếu lên trục hoặc thực hiện cộng vectơ để tính toán. B- BÀI TẬP Bài 1: Một máy bay phản lực có khối lượng 45 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đ ều v ới gia t ốc 0,5m/s2. Hãy tính lực hãm? Bài 2: Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2,4 tấn, kh ớI hành v ới gai t ốc 0,36m/s 2. Ô tô đó khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,24m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng hàng hóa trên xe? Bài 3: Một xe lăn có khối lượng 30 kg, dưới tác dụng của m ột lực kéo chuyển đ ộng không v ận t ốc đ ầu từ đầu phòng đến cuối phòng mất 10s. Khi chất lên xe một kiện hàng cùng với lực kéo đó xe phải chuyển động mất 15s. Tìm khối lượng kiện hàng? Bỏ qua ma sát Bài 4: Xe lăn một có khối lựợng m 1 = 320g có gắn một lò xo. Xe lăn hai co khối lượng m 2. Ta cho hai xe lăn áp gần vào nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo. Khi cắt dây buộc, lò xo gi ảm ra và sau th ời gian t rất ngắn, hai xe rời nhau với vận tốc v1 = 3m/s và v2 = 2m/s. Tính m2? u Bài 6 Bài 5. Một lực F có độ lớn không đổi. Khi tác dụng lực này vào vật có khối lượng m1 thì vật thu được gia tốc a1 Khi tác dụng cũng lực đó vào vật có khối lượng m2 thì vật này thu gia tốc a2. Nếu vẫn tác dụng lực đó vào một vật có khối lượng m = m1 - m2 ( m1 > m2 ) thì gia tốc mà vật thu được là: a1.a2 A. ( a1 + a2 ); B. ( a1 – a2 ); C. ; D. a12 − a2 .2 a2 − a1 u Bài 7. Một lực F truyền cho vạt khối lượng m1 gia tốc 2m/s2, truyền cho vật m2 gia tốc 6m/s2. Hỏi lực đó sẽ truyền cho vật có khối lượng m = m1 + m2 gia tốc là bao nhiêu. A. 4m/s2; B. 8m/s2; C. 1,5m/s2; D. 3m/s2. Bài 8. Xe tải có khối lượng 2000 kg đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau khi đi được quãng đường 9m trong 3s. Lực hãm phanh có độ lớn: A. 2000N; B. 4000N; C. 6000N; D.1000N. Bài 9. Một xe có khối lượng 500kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Tính lực hãm phanh biết trong giây cuối của chuyển động xe đi được quãng đường 1m A. 1000N; B. 2000n; c.3000N. D. 4000N. Bài 10. Một vật có khối lượng m = 1kg chịu tác dụng của một lực F. Biết vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là 1s thì quãng đường sau dài hơn quãng đường trước 1m. Lực F có độ lớn là: A. 2N; B. 1N; C. 3N. D. 4N. Bài 11. Vật chuyển động thẳng trên đoạn đường AB chịu tác dụng của lực F1 theo phương ngang và tăng tốc từ 0m/s đến 10m/s trong t (s). Trên đoạn BC vật chịu tác dụng của lực F2 theo phương ngang và tăng tốc từ 10m/s đến 15m/s cũng trong t (s). Tỉ số F1 : F2 là: A. 2; B. 0,5; C.3 D. 4. Bài 12. Một quả bóng khối lượng 200g bay đến đập vào tường theo phương vuông góc với tường với tốc độ 90km/h. Bóng bật trở lại theo phương cũ với tốc độ 54km/h. Biết thời gian bóng chạm tường là 0,05s. Gia tốc trung bình của bóng là: A. 200m/s2; B. – 200m/s2; C. 800m/s2; D. 160N. Bài 13. Hai quả cầu trên mặt phẳng nằm ngang, quả I chuyển động với tốc độ 4m/s đến va chạm vào quả cầu II đang đứng yên. Sau va chạm hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu I với tốc độ 2m/s. Tỉ lệ m1 : m2 là: A. 1; B. 2; C. 0,5; D. 4. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 19
 20. Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Dạy thêm lý 10 ================================================================ = Bài 14. Một quả bóng m = 200g bay với tốc độ 72km/h đến bay đập vào tường dưới góc tới 300. Biết va chạm của bóng với tường tuân theo định luâtj phản xạ gương ( góc phản xạ bằng góc tới). Bóng sau va chạm với tường bật lại với tốc độ như lúc đầu, thời gian va chạm là 0,05s. Lực tường tác dụng lên bóng là: A. 138N; B. 100N. C. 69N; D.150N. LỰC HẤP DẪN A –KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định luật vạn vật hấp dẫn. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai kh ối l ượng c ủa chúng và t ỉ l ệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng. Fhd = G m1m2/r2 m1,m2: khốI lượng hai vật (kg) r: khoảng cách giữa m1 và m2 (m) G: hằng số hấp dẫn G = 6,67 .10-11 ( N.m2/ kg) 2. Biểu thức gia tốc rơi tự do. * Vật m đặt độ cao h so với mặt đất có trọng lượng. P = G.m.M/(R+h)2 (M,G là khối lượng và bán kính Trái Đất) * Gia tốc rơi tự do: g = G.M/(R+h)2 * Gia tốc rơi tự do của vật ở gần mặt đất R >> h g = G.M/R2 B – BÀI TẬP Bài 1: a. Trái Đất và Mặt Trăng hút nhau với một lực bao nhiêu? Cho biết bán kính quỹ đạo Mặt Trăng quanh Trái Đất :R = 3,64.10 8m, khối lượng Mặt Trăng mMT = 7,35.1022kg, khối lượng Trái Đất M = 6.1024kg. b.Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, vật đặt t ại đó s ẽ b ị hút v ề Trái Đ ất và Mặt Trăng với những lực bằng nhau? Bài 2: Ban đầu, hai vật đặt cách nhau một khoảng R 1 lực hấp dẫn giữa chúng là F1; cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu để lực hấp dẫn tăng lên 10 lần. Bài 3: Ở độ cao nào so với Mặt Đất thì gia tốc rơi tự do bằng 1/4 gia tốc r ơi t ự do ở Mặt đất . R là bán kính của Trái Đất. LỰC ĐÀN HỒI A – KIẾN THỨC CƠ BẢN * Lực đàn hồi lò xo: - Có phương trùng với phương của trục lò xo. - Có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo. * Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. Fđh = k. |l | l : độ biến dạng của lò xo |l | = | l – l0 | (m) k: độ cứng của lò xo. (N/m) B – BÀI TẬP Bài 1: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có đ ộ c ứng 120 N/ m đ ể nó giản ra 28 cm. Lấy g = 10 m/s2. GV: Bïi Kh¾c HiÖp 20