Xem mẫu

  1. Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghẹ cao, khu kinh tế.(Cấp BQL) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản không chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư gửi thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu 1. tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp không chấp thuận nhận thì cơ quan quản lý đầu 2. tư thông báo cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn