Xem mẫu

  1. GIẢI TÍCH MẠNG CHƯƠNG 5 CÁC THUẬT TOÁN DÙNG CHO VIỆC THÀNH LẬP NHỮNG MA TRẬN MẠNG 5.1. GIỚI THIỆU. Những phương pháp trình bày trong các mục trên đòi hỏi một sự chuyển đổi và đảo ngược những ma trận để có được những ma trận mạng. Một phương pháp thay thế dựa trên một thuật toán có thể được dùng để thành lập trực tiếp ma trận tổng trở nút từ những thông số hệ thống và số nút đã được mã hoá. Nguyên tắc của thuật toán là thành lập ma trận tổng trở nút theo từng bước, mô phỏng cấu trúc của mạng bằng cách thêm vào từng nhánh một. Một ma trận được thành lập cho mạng riêng được biểu thị sau khi mỗi phần tử được nối với mạng. Ngoài ra, một thuật toán được biểu thị để chuyển hóa ma trận tổng dẫn vòng từ ma trận tổng trở nút đã định. Các phương trình mạng: INút = YNút .ENút ENút = ZNút .INút YNút = At .y. A ZNút = (YNút)-1 5.2. XÁC ĐỊNH MA TRẬN YNÚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP. Gọi Ei, Ej, Ek là điện áp tại các nút khi bơm một dòng vào nút i. Ei yij Ii Ej i j yiik yiij yjji yik Yii Ek ykki yii k Hình 5.1 : Sơ đồ mô tả mạng điện tại 1 nút Ij = 0; ∀ j ≠ i I i = ∑ ( yiij .Ei ) + ∑ ( Ei − E j ) yij j ≠i j ≠i Trang 67
  2. GIẢI TÍCH MẠNG = ∑ ( yiij .Ei ) + ∑ yij Ei − ∑ yij E j j ≠i j ≠i j ≠i = Ei (∑ yiij + ∑ yij ) + ∑ E j ( − yij ) j ≠i j ≠i j ≠i = Ei ( yii + ∑ yij ).∑ E j ( − yij ) j ≠i j ≠i Ta có: Yii = ∑ yiij + ∑ y ij = y ii + ∑ yij Yij = − yij Do đó: I i = Yii .Ei + ∑ Yij E j = ∑ Yij E j j ≠i Vậy : YNút là ma trận có các thành phần trên đường chéo chính là Yii thành phần ngoài đường chéo là Yij. Chú ý: Nếu có tương hổ thì chúng ta phải tính thêm các thành phần tương hỗ. Yii = ∑ yiij + ∑ yij + ∑ yij , rs = yii + ∑ yij + ∑ yij , rs Yij = −( yij , ij + ∑ yij ,rs ) 5.3. THUẬT TOÁN ĐỂ THÀNH LẬP MA TRẬN TỔNG TRỞ NÚT: 5.3.1. Phương trình biểu diễn của một mạng riêng. Giả thiết rằng ma trận tổng trở nút ZNút được biết từ một mạng riêng m nút và một nút qui chiếu 0. Phương trình biểu diễn của mạng này cho trong hình (5.2) là: 1 I1 2 I2 E1 Mạng riêng E2 Im Hình 5.2 : Sự biểu diễn của một m mạng riêng E m Hệ qui chiếu 0 r r ENuït = Z Nuït.I Nuït r Trong đó: ENuït= m x 1 vectơ của các điện áp nút được đo đối với nút qui chiếu. r I Nuït= m x 1 vectơ của các dòng điện được bơm vào nút khi một nhánh p - q được thêm vào mạng riêng, nó có thể là một nhánh cây hoặc một nhánh bù cây như cho ở hình (5.3) Trang 68
  3. GIẢI TÍCH MẠNG (a) Sự thêm vào của một nhánh cây (b) Sự thêm vào của một nhánh bù cây - Nếu p - q là một nhánh cây, một nút mới q được thêm vào mạng riêng và tạo thành ma trận tổng trở nút kích thước là (m + 1) x (m + 1). Các vectơ điện áp mới và dòng điện mới có kích thước là (m + 1) x 1. Để xác định ma trận tổng trở nút mới yêu cầu chỉ tính các phần tử trong hàng và cột mới. - Nếu p - q là một nhánh bù cây, không có nút mới được thêm vào mạng riêng. Trong trường hợp này, kích thước của các ma trận trong phương trình biểu diễn được giữ nguyên, nhưng tất cả các phần tử của ma trận tổng trở nút phải được tính lại để bao hàm ảnh hưởng của nhánh bù cây được thêm vào. (a) 1 (b) 1 2 2 M p q p M Mạng Mạng Nhánh p- m q điện Nhánh p- điện M q q M 0 M m 0 Hệ qui Hệ qui chiếu chiếu Hình 5.3 : Sự biểu diễn của một mạng riêng với một nhánh được thêm vào 5.3.2. Sự thêm vào của một nhánh cây. Giả sử ma trận ZNút ban đầu có kích thước m x m, sau khi thêm 1 nhánh cây kích thước m → m +1. Giả sử ta thêm vào 1 nút q ta có phương trình biểu diễn của mạng riêng với một nhánh cây p - q được thêm vào là như (5.1). Điều đó có nghĩa là mạng tồn tại các nhánh bị động cả hai phía. 1 2 Nhánh p- q p q M vpq Mạng i M Ep Hình 5.4 : Dòng điện được bơm điện Eq vào và sự tính toán các điện áp nút M Ii = 1 của Zqi 0 M Hệ qui chiếu Trang 69
  4. GIẢI TÍCH MẠNG Do đó: Zqi = Ziq, với i = 1, 2, ..., m và có liên quan đến các nút của mạng riêng, nhưng không kể đến nút mới q. Nhánh cây p - q thêm vào được xem là có hỗ cảm với một hoặc nhiều nhánh của mạng điện. ⎡ E1 ⎤ ⎡ Z11 * * Z1m Z1q ⎤ ⎡ I1 ⎤ ⎢ E ⎥ ⎢Z * * Z2m Z2q ⎥ ⎢I ⎥ ⎢ 2 ⎥ ⎢ 21 ⎥ ⎢ 2⎥ ⎢ * ⎥ ⎢ * * * * * ⎥ ⎢*⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ (5.1) ⎢ E p ⎥ ⎢ Z p1 * * Z pm Z pq ⎥ ⎢I p ⎥ ⎢ Em ⎥ ⎢ Z m1 * * Z mm Z mq ⎥ ⎢I m ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ Eq ⎥ ⎢ Z q1 ⎣ ⎦ ⎣ * * Z qm Z qq ⎥ ⎦ ⎢I q ⎥ ⎣ ⎦ Các phần tử Zqi có thể được xác định bằng cách bơm vào một dòng điện tại nút i và tính điện áp tại nút q với điểm qui chiếu như trình bày ở hình (5.4). Giả sử ta bơm dòng I = 1A vào nút i (Ij = 0 ∀ j ≠ i) vì tất cả các dòng điện tại các nút khác bằng 0, từ phương trình (5.1) suy ra: Eq = Zqi .Ii = Zqi Tương tự như trên ta bơm vào các nút còn lại E1 = Z1i .Ii E2 = Z2i .Ii ............... Ep = Zpi .Ii (5.2) ................ Em = Zmi .Ii Eq = Zqi .Ii Cho Ii = 1 trong phương trình (5.2), Zqi có thể thu được trực tiếp bằng cách tính Eq Các điện áp nút liên kết với nhánh thêm vào và điện áp qua nhánh được thể hiện bởi: Eq = Ep - vpq (5.3) Các dòng điện trong các nhánh của mạng trong hình (5.4) được diễn tả trong các số hạng của các tổng dẫn ban đầu và các điện áp qua các nhánh là: ipq ypq,pq ypq,rs vpq = (5.4) irs yrs,pq yrs,rs Vrs Trong phương trình (5.4), pq là một chỉ số cố định và liên quan với nhánh thêm vào, và rs là chỉ số biến đổi, liên quan đến các nhánh khác. Trong đó: - ipq và vpq: Là dòng điện và điện áp chạy qua tương ứng với nhánh thêm vào. - irs và vrs: Là các vectơ dòng điện và điện áp trong các nhánh của mạng riêng. - ypq,pq: Là tổng dẫn riêng của nhánh thêm vào. - ypq,rs : Là vectơ của các tổng dẫn tương hổ giữa nhánh thêm vào p - q và các nhánh r - s của mạng riêng. - yrs,pq : Là vectơ chuyển vị của ypq,rs - [yrs,rs]: Là ma trận tổng dẫn ban đầu của mạng riêng. Dòng điện chạy trong nhánh cây thêm vào cho trong hình 5.4 là: Trang 70
  5. GIẢI TÍCH MẠNG ipq = 0 (5.5) Tuy nhiên, vpq không bằng 0 vì nhánh cây thêm vào hỗ cảm với một hoặc nhiều nhánh của mạng riêng. Ngoài ra: r r r vrs = Er − Es (5.6) Trong đó: Er và Es là các suất điện động tại các nút trong mạng riêng. Từ phương trình (5.5) ta có: r r i pq = y pq, pq .v pq + ∑ y pq,rs .vrs = 0 Do đó: 1 r r v pq = − y pq, pq ∑y pq, rs .vrs r Thế vrs từ phương trình (5.6) ta có: 1 r r r v pq = − y pq, pq ∑ y pq,rs ( Er − Es ) (5.7) Thế vpq vào trong phương trình (5.3) từ (5.7) ta có: 1 r r r Eq = E p + y pq, pq ∑y pq, rs ( Er − Es ) r r Cuối cùng, thế Ep, Eq, Er và Es từ phương trình (5.2) với Ii = 1, ta có: 1 r r r Z qi = Z pi + y pq, pq ∑ y pq,rs ( Z ri − Zrs ) i = 1, 2, ....m i≠ j (5.8) Phần tử Zqq có thể được tính bằng cách bơm một dòng điện tại nút q và tính điện áp tại nút đó. Giả sử ta bơm dòng I = 1A vào nút q (Ij = 0 ∀ j ≠ q) vì tất cả các dòng điện tại các nút khác bằng 0, từ phương trình (5.1) ta suy ra. Eq = Zqq .Iq = Zqq Tương tự như trên ta bơm vào các nút còn lại E1 = Z1q.Iq M Ep = Zpq.Iq (5.9) M Em = Zmq.Iq Trong phương trình (5.9), Zqq có thể thu được trực tiếp bằng cách tính Eq. Tương tự ta có điện áp giữa 2 nút p và q là: Eq = Ep - vpq Điện áp tại các nút p và q được liên kết với nhau bởi phương trình (5.3) và dòng điện chạy qua nhánh thêm vào là: ipq = -Iq = -1 (5.10) Các điện áp qua các nhánh của mạng riêng được cho bởi phương trình (5.6) và các dòng điện chạy qua các nhánh đó cho bởi phương trình (5.4) và (5.10) ta có: r r i pq = y pq, pq .v pq + ∑ y pq,rs .vrs = −1 Do đó: r r − 1 − ∑ y pq,rs .vrs v pq = y pq, pq r Thế vrs từ phương trình (5.6) ta có: r r r − 1 − ∑ y pq,rs .( Er − Es ) v pq = (5.11) y pq, pq Trang 71
  6. GIẢI TÍCH MẠNG Thế vpq vào trong phương trình (5.11) từ (5.3) ta có: r r r 1 + ∑ y pq,rs .( Er − Es ) Eq = E p + y pq, pq r r Cuối cùng, thế Ep, Eq, Er và Es từ phương trình (5.9) với Iq = 1, ta có: r r r 1 + ∑ y pq,rs ( Zrq − Zsq ) Z qq= Z pq + (5.12) y pq, pq Nếu không có hỗ cảm giữa nhánh cây thêm vào và các nhánh khác của mạng riêng, thì các phần tử của ypq,rs bằng 0. Và ta có: 1 Z pq, pq = y pq, pq Từ phương trình (5.8), ta suy ra rằng: Zqi = Zpi , i = 1, 2, ....m i≠ j Và từ phương trình (5.12), ta có: Zqq = Zpq + Zpq,pq Hơn nữa, nếu như không có hỗ cảm và p là nút qui chiếu Zpi = 0, i = 1, 2,......m i≠ q Nên: Zqi = 0, i = 1, 2,......m i≠ q Tương tự: Zpq = 0 Và vì vậy: Zqq = Zpq,pq 5.3.3. Sự thêm vào của một nhánh bù cây. Nếu nhánh p - q thêm vào là một nhánh bù cây, phương pháp để tính các phần tử của ma trận tổng trở nút là mắc nối tiếp với nhánh thêm vào một suất điện động el như cho trong hình 5.5. Việc này tạo thành một nút giả l mà nút đó sẽ được loại trừ ra sau đó. Suất điện động el được chọn như thế nào mà dòng điện chạy qua nhánh bù cây thêm vào bằng 0. l p el ipq =0 q Ep Ypq,pq Eq Giả sử ma trận ZNút ban đầu có kích thước m x m, khi ta thêm nhánh bù cây và tạo nút giả l thì ma trận ZNút có kích thước là (m+1) x (m+1). Trang 72
  7. GIẢI TÍCH MẠNG 1 2 M i M p Ii = 1 Mạng điện Ep ipq vpq l El Hình 5.5 : Dòng điện bơm vào, el suất điện động trong mạch nối Eq tiếp với nhánh bù cây thêm vào M q và các điện áp nút cho việc tính toán của Zli Hệ qui 0 chiếu Phương trình đặt trưng cho mạng riêng với nhánh p-l thêm vào và mạch nối tiếp sức điện động el là . ⎡ E1 ⎤ ⎡ Z11 * * Z1m Z1l ⎤ ⎡ I1 ⎤ ⎢E ⎥ ⎢Z * * * Z2l ⎥ ⎢I ⎥ ⎢ 2 ⎥ ⎢ 12 ⎥ ⎢ 2⎥ ⎢ * ⎥=⎢ * * * * * ⎥ ⎢*⎥ (5.13) ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ Em ⎥ ⎢ Z m1 * * Z mm Z ml ⎥ ⎢I m ⎥ ⎢ el ⎥ ⎢ Z l 1 ⎣ ⎦ ⎣ * * Zlm Z ll ⎥ ⎦ ⎢Il ⎥ ⎣ ⎦ Vì: el = El - Eq Phần tử Zli có thể được xác định bằng cách bơm vào một dòng điện tại nút i và tính điện áp tại nút l thuộc về nút q. Vì tất cả các dòng điện tại các nút khác bằng 0, từ phương trình (5.13) ta suy ra: Ek = Zki .Ii = Zki Tương tự như trên ta bơm vào các nút còn lại E1 = Z1i .Ii M Ep = Zpi .Ii M el = Zli.Ii , i =1, 2, ....m (5.14) Cho Ii = 1 trong phương trình (5.14), Zli có thể thu được trực tiếp bằng cách tính el. Suất điện động trong mạch nối tiếp là: el = Ep - Eq - vpl (5.15) Vì dòng điện chạy qua nhánh bù cây thêm vào là: ipq= 0 Nhánh p - l có thể được lý giải như một nhánh cây. Dòng điện trong nhánh này, ứng với các số hạn của tổng dẫn ban đầu và điện áp qua các nhánh là: r r i pq = i pl = y pq, pl .v pl + ∑ y pq,rs .vrs = 0 Với: ypq,pq: Là tổng dẫn riêng của nhánh p - q ypq,rs: Là tổng dẫn tương hổ của nhánh p - q với nhánh r - s ipl = ipq = 0 Vì vậy: Trang 73
  8. GIẢI TÍCH MẠNG 1 r r v pl = − y pl , pl ∑y pl , rs .vrs r r Do đó: y pl ,rs = y pq,rs và y pl , pl = y pq, pq Nên ta có: 1 r r v pl = − y pq, pq ∑y pq, rs .vrs (5.16) Thế lần lượt phương trình (5.16), (5.6) và (5.14) với Ii = 1 vào phương trình (5.15) ta có: 1 r r r Zli = Z pi − Zqi + y pl , pl ∑y pl , rs ( Z ri − Z si ) i = 1, 2, .....m,i ≠ l (5.17) Phần tử Zll có thể được tính bằng cách bơm vào một dòng điện tại nút l với nút q là điểm nút qui chiếu và tính điện áp tại nút thứ l thuộc về nút q. Giả sử ta bơm dòng I = 1A vào nút l (Ij = 0 ∀ i ≠ l), vì tất cả các dòng điện tại các nút khác bằng 0. Từ phương trình 5.13) ta suy ra: Ek = ZklIl = Zkl k = 1, 2, .....m Tương tự như trên ta bơm vào các nút còn lại. E1 = Z1l.Il M Ep = Zpl.Il (5.18) M el = Zll.Il = Zll Tương tự ta có điện áp giữa 2 nút p và l là: el = Ep - Eq - vpl Cho Il = 1 ở phương trình (5.18), Zll có thể thu được trực tiếp bằng cách tính el. Dòng điện trong nhánh p - l là: ipl = -Il = -1 Dòng điện này trong các số hạng của các tổng dẫn ban đầu và các điện áp qua các nhánh là: r r i pq = i pl = y pq, pl .v pl + ∑ y pq,rs .vrs = −1 Với: ypq,pq: Là tổng dẫn riêng của nhánh p - q ypq,rs: Là tổng dẫn tương hổ của nhánh p - q với nhánh r - s Tương tự, vì: r r y pl ,rs = y pq,rs và y pl , pl = y pq, pq r r 1 + ∑ y pl ,rs .vrs Nên: v pl = − (5.19) y pl , pl Thế lần lượt phương trình (5.19), (5.6) và (5.18) vào phương trình (5.15) với Il = 1 ta có: r r r 1 + ∑ y pq,rs ( Zrl − Zsl ) Zll = Z pl − Zql + (5.20) y pq, pq Nếu nhánh thêm vào không hỗ cảm với các nhánh khác của mạng riêng, thì các phần tử ypq,rs = 0 1 Và: Z pq, pq = y pq, pq Từ phương trình (5.17) ta suy ra: Trang 74
  9. GIẢI TÍCH MẠNG Zli = Zpi - Zqi, i = 1, 2, ....m i ≠ l Và từ phương trình (5.20): Zll = Zpl - Zql + Zpq,pq Hơn nữa, nếu sự thêm vào đó mà không hỗ cảm và p là nút qui chiếu thì: Zpi = 0, i = 1, 2, .....m i≠l Và: Zli = -Zqi, i = 1, 2, .....m i≠l Và tương tự:: Zpl = 0 Vì vậy: Zll = - Zql + Zpq,pq Các phần tử trong hàng và cột thứ l của ma trận tổng trở nút với mạng riêng thêm vào được tìm thấy từ các phương trình (5.17) và (5.20). Việc còn lại của tính toán đòi hỏi ma trận tổng trở nút bao hàm ảnh hưởng của nhánh bù cây thêm vào. Điều này có thể hoàn thành bằng cách biến đổi các phần tử Zij, trong đó i, j = 1, 2, .....m, và loại trừ hàng và cột l tương ứng với nút giả. Nút giả được loại trừ bằng cách ngắn mạch nguồn suất điện động mạch nối tiếp el. Từ phương trình (5.13) ta có: r r r ENuït = Z Nuït.I Nuït + Zil .I l (5.21) r r Và: el = Zlj .I Nuït + Zll .I l = 0 i, j = 1, 2, ....m (5.22) Giải Il từ phương trình (5.22) và thế vào (5.21): r r r Zil .Zlj r ENuït = ( Z Nuït − ).I Nuït Zll Đây là phương trình biểu diễn của mạng riêng bao hàm nhánh bù cây. Từ đó suy ra yêu cầu của ma trận tổng trở nút là: r r Zil .Zlj ZNút (được biến đổi) = ZNút (trước lúc loại trừ) - Zll Với : Bất kỳ phần tử của ZNút (được biến đổi) là: r r Zil .Zlj Zij (được biến đổi) = Zij (trước lúc loại trừ) - Zll Trang 75
  10. GIẢI TÍCH MẠNG BEGIN Vào số liệu Nút qui chiếu k := 1 Thêm nhánh cây Dựa vào bảng số liệu nhập tổng trở ban đầu Z Tính Z’Nút Thêm Nhánh bù cây S Đ Dựa vào bảng số liệu nhập lại tổng trở ban đầu Z Tính Z’’Nút Đ Thêm nhánh cây S S k=e Đ Hình thành ma trận END LƯU ĐỒ THÀNH LẬP MA TRẬN TỔNG TRỞ NÚT Trang 76
nguon tai.lieu . vn