Xem mẫu

  1. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của 1. doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD có thẩm quyền. - Cơ quan nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh 2. nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định giải thể doanh nghiệp; - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các 2. khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; - Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã 3. được giải quyết; 4. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng 5. ký mã số thuế của doanh nghiệp; 6. - Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;
  4. Thành phần hồ sơ - Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết 7. đã thanh toán hết các khoản nợ. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh 1. toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
nguon tai.lieu . vn