Xem mẫu

  1. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Cơ sở bảo trợ xã hội nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân Nộp hồ sơ 1. tỉnh nơi ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. xin giải thể - Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ Trong thời hạn 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, người có thẩm quyền giải thể phải ra quyết định giải 2. Trả kết quả thể cơ sở bảo trợ xã hội. Cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể; 2. Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;
  3. Thành phần hồ sơ 3. Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn