Xem mẫu

  1. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện, Hội đồng tư vấn Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu; - Thời gian giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: + Bước 1: Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 2: Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 3: UBND huyện giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc
  2. của Hội đồng tư vấn) Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Chi phí cho Hội Bằng 0,01% giá dự thầu đồng tư vấn giải của nhà thầu có kiến nghị Nghị định 1. quyết kiến nghị của (tối thiểu là 2.000.000 58/2008/NĐ-CP của nhà thầu về kết quả đồng, tối đa là C... lựa chọn nhà thầu 30.000.000 đồng) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu (đơn vị giúp 1. việc của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện) để giải quyết; Nếu bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện) không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu (đơn vị 2. giúp việc của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện) => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện để giải quyết; Nếu Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện không 3. giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện => Nhà
  4. Tên bước Mô tả bước thầu gửi đơn kiến nghị đến UBND huyện và Hội đồng tư vấn để giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn kiến nghị của nhà thầu, các tài liệu có liên quan và chi phí cho Hội 1. đồng tư vấn (trong trường hợp nhà thầu gửi kiến nghị tới UBND huyện) 2. Số bộ hồ sơ: 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn