Xem mẫu

  1. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người quyết định đầu tư (Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng tư vấn. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu; - Thời gian giải quyết kiến nghị
  2. về kết quả lựa chọn nhà thầu: + Bước 1: Bên mời thầu, Ban QLDA giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 2: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 3: Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn) Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Chi phí cho Hội Bằng 0,01% giá dự thầu đồng tư vấn giải của nhà thầu có kiến nghị Nghị định 1. quyết kiến nghị của (tối thiểu là 2.000.000 58/2008/NĐ-CP của nhà thầu về kết quả đồng, tối đa là C... lựa chọn nhà thầu 30.000.000 đồng)
  3. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 1. trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu; Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: + Bước 1: Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Bên mời thầu để giải quyết; + Bước 2: Nếu Bên mời thầu không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Bên mời thầu => Nhà 2. thầu gửi đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư để giải quyết; + Bước 3: Nếu Chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Chủ đầu tư => Nhà thầu đồng thời gửi đơn kiến nghị đến Người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn kiến nghị của nhà thầu, các tài liệu có liên quan và chi phí cho Hội 1. đồng tư vấn (trong trường hợp nhà thầu gửi kiến nghị tới Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) 2. Số bộ hồ sơ: 01bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn