Xem mẫu

  1. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban QLDA, Sở chuyên ngành, UBND cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu; - Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu: + Bước 1: Bên mời thầu, BQLDA giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 2: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 3: Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang
  2. Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu (đơn vị giúp 1. việc của Ban QLDA, Sở chuyên ngành) để giải quyết; Nếu bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, Sở chuyên ngành) không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng 2. ý với giải quyết của bên mời thầu => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Ban QLDA, Sở chuyên ngành) để giải quyết;
  3. Tên bước Mô tả bước Nếu Ban QLDA, Sở chuyên ngành không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Ban QLDA, Sở 3. chuyên ngành => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh để giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn kiến nghị của nhà thầu và các tài liệu kèm theo. 2. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn