Xem mẫu

  1. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người quyết định đầu tư (Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư; BQLDA Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bên mời thầu (BQLDA); đơn vị được giao làm Chủ đầu tư; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu; - Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu: + Bước 1: Bên mời thầu, BQLDA
  2. giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 2: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) + Bước 3: Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu, Ban quản lý 1. dự án để giải quyết;
  3. Tên bước Mô tả bước Nếu bên mời thầu, Ban quản lý dự án không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời 2. thầu, BQLDA => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Đơn vị được giao làm chủ đầu tư để giải quyết; Nếu Đơn vị được giao làm chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của đơn vị chủ 3. đầu tư => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải quyết.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn kiến nghị của nhà thầu và các tài liệu kèm theo. 2. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn