Xem mẫu

  1. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc; Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH; Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình UBND cấp huyện Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ 1. Nộp hồ sơ cấp UBND xã UBND xã thẩm định hồ sơ Thẩm định của cơ quan 2. Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch chuyên môn UBND cấp huyện UBND cấp Huyện ký quyết định hưởng 3. Ký quyết định trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn, văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có 2. - sơ yếu lý lịch của đối tượng
  3. Thành phần hồ sơ 3. - Bản sao giấy khai sinh 4. - Văn bản xác nhận của cơ quan y tế nếu có 5. - Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nếu có 6. - Quyết định hưởng trợ cấp của Chủ tịch UBND Cấp Huyện Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu 1: Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia Thông tư 09/2007/TT- 1. đình, người thân, người giám hộ có đề nghị BLĐTBXH h... của Trưởng thôn Mẫu 2: Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp Thông tư 09/2007/TT- 2. xã BLĐTBXH h...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 09/2007/TT- 3. Mẫu 3: Quyết định hưởng trợ cấp BLĐTBXH h... Thông tư 09/2007/TT- 4. Mẫu 3a: Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp BLĐTBXH h... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không