Xem mẫu

  1. Giải quyết hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hôi Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - UBND cấp xã thẩm định trong 7 ngày làm việc; Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, UBND xã phải hoàn thiện gửi Phòng LĐTBXH; Trong thời hạn 10 ngày, Phòng LĐTBXH phải thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí đến 1. Bước 1 UBND xã 2. Bước 2 - UBND xã thẩm định hồ sơ - Phòng LĐTBXH thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp 3. Bước 3 huyện. 4. Bước 4 - Chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định hỗ trợ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn, văn bản đề nghị hỗ trợ mai táng phí 2. - Bản sao giấy khai tử (nếu có) 3. - Quyết định hỗ trợ kinh phí mai táng của Chủ tịch UBND huyện Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị, mẫu số 1a Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBX... 2. Quyết định, mẫu số 6
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn