Xem mẫu

  1. Giải quyết chính sách đối với người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước -Căn cứ hồ sơ về doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn, căn cứ vào sổ sách kế toán và các tài liệu có liên quan, Sở LĐTBXH phối hợp với Sở tài chính có trách nhiệm xác 1. Bước 1 định người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp, trong đó xác định cụ thể tiền lương còn nợ của từng người lao động -Sở LĐTBXH báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh số tiền cần ứng từ ngân sách địa phương để trả nợ lương của người lao 2. Bước 2 động, kèm theo danh sách nợ tiền lương của từng người lao động để Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định ứng ngân sách địa phương trả trước cho người lao động -Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao Sở LĐTBXH tiếp nhận tiền tạm ứng từ ngân sách địa phương để tổ chức chi trả nợ lương cho người lao động và báo cáo UBND cấp tỉnh. Giao 3. Bước 3 Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc xử lý tài sản của doanh nghiệp để hoàn trả khoản tạm ứng từ ngân sách địa phương
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Danh sách người lao động có trong danh sách trả lương của doanh 1. nghiệp, trong đó xác định cụ thể tiền lương còn nợ của từng người lao động Báo cáo của Sở LĐTBXH về số tiền cần ứng từ ngân sách địa phương 2. để trả nợ lương người lao động Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định -Doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn là Quyết định số 1. doanh nghiệp không có người đại diện hợp pháp 30/2009/QĐ-TTg... đứng ra giải quyết quyền lợi của người lao động
  4. Nội dung Văn bản qui định và được UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền xác định Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và lập hồ sơ về lao động, tiền lương và tài chính của doanh nghiệp Thông tư liên tịch số 06/2009...
nguon tai.lieu . vn