Xem mẫu

  1. Giải quyết chế độ tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tư vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm Các bước Tên bước Mô tả bước Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động 1. Bước 1 cầm Quyêt định hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc TW Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc 2. Bước 2 TW thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người thất nghiệp
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Quyết định của Giám đốc Sở LĐTBXH về việc hưởng trợ cấp thất 1. nghiệp của người thất nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không