Xem mẫu

  1. Giải quyết chế độ trợ giúp kinh phí cho gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không còn người nuôi dưỡng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bj bỏ rơi Nộp và tiếp 1. làm đơn đề nghị trợ giúp kinh phí gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ - Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ - Ủy ban nhân dân câp xã thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ; lập danh sách những người có đơn đề nghị và đủ điều kiện; thành lập hội đồng xét duyệt và có kết luận bằng biên bản; sau đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Tương binh và Xã hội (kèm theo 02 bộ hồ sơ của từng gia đình nhận Giải quyết nuôi). 2. của các cơ - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng quan hợp danh sách kèm theo 01 bộ hồ sơ của từng gia đình đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Lao động - Thương binh và xã hội rà soát và lập danh sách những gia đình, cá nhân có đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
  3. Tên bước Mô tả bước - Danh sách gia đình được trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng được 3. Trả kết quả thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện; hoặc văn bản trả lời những trường hợp không đủ điều kiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị trợ giúp kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 2. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của người giám hộ 3. Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi Trường hợp trẻ em được nhận nuôi dưỡng đủ 9 tuổi trở lên thì phải được sự 4. đồng ý của em đó thể hiện trong văn bản của người giám hộ Số bộ hồ sơ: 03
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch số 1. Mẫu số 1: Biên bản 10/2004... Mẫu số 2: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Thông tư liên tịch số 2. nhân dân tỉnh 10/2004... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 2) Hơn trẻ em được nhận nuôi dưỡng từ hai mươi tuổi trở lên. Trong trường hợp bác, chú, cậu, cô, dì Quyết định số 1. của trẻ em mồ côi nhận nuôi cháu thì phải là người 38/2004/QĐ-TTg... thành niên và hơn cháu từ mười tuổi trở lên; 3) Có tư cách đạo đức tốt; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không mắc vào các tệ nạn xã hội;
  5. Nội dung Văn bản qui định 4) Có thu nhập thường xuyên hoặc tuy không có thu nhập thường xuyên nhưng còn tài sản sau khi đã trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của người đó; 5) Có chỗ ở ổn định; 6) Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật; 7) Tự nguyện nhận nuôi. Thông tư liên tịch số 10/2004...