Xem mẫu

  1. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người bị địch bắt tù đày làm bản khai kèm theo một trong các giấy tờ 1. Bước 1 như Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. UBND xã xác nhận bản khai chuyển danh sách người đủ diều kiện kèm 2. Bước 2 các giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách kèm hồ 3. Bước 3 sơ chuyển Sở lao động Thương binh và Xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động 1. kháng chiến bị địch bắt, tù đày Các giấy tờ như Lý lịch bán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội 2. hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
  3. Thành phần hồ sơ Danh sách và hồ sơ đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng 3. chiến bị địch bắt, tù đày Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không