Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 BTVN NGÀY 05-05 (Giải các phương trình lượng giác sau) 1/ 4sin 3 x − 1 = 3sin x − 3cos3 x 2 / sin 3 x + ( 3 − 2)cos3 x = 1 3 / 4sin 3 x + 3cos3 x − 3sin x − sin 2 x cos x = 0 4 / 2sin 5 x + 3cos3 x + sin 3x = 0 5 / 2sin 4 x + 3cos 2 x + 16sin 3 x cos x − 5 = 0 ………………….Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
  2. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 HDG CÁC BTVN • BTVN NGÀY 05-05: 1/ 4sin 3 x − 1 = 3sin x − 3cos3x 1 3 1 ⇔ sin 3 x − 3cos3x = −1 ⇔ sin 3x − cos3x = − 2 2 2  π k 2π  x= +  π  π 18 3 ⇔ sin  3x −  = sin  −  ⇔   3  6  x = π + k 2π   2 3 2 / sin 3 x + ( 3 − 2)cos3 x = 1 3x 2t ( 3 − 2)(1 − t 2 ) Coi : t = tan ⇒ + = 1 ⇔ ( 3 − 1)t 2 − 2t + (3 − 3) = 0 2 1+ t 2 1+ t 2  3x  π k 2π  tan =1  x= + t = 1 2 6 3 ⇔ ⇔ ⇔ t = 3  tan 3 x = 3  x = 2π + k 2π   2   9 3 3 / 4sin 3 x + 3cos3 x − 3sin x − sin 2 x cos x = 0(1) * Xét sinx = 0 ⇒ 3cos3 x = ±3 ≠ 0 (1) ⇔ 4 + 3cot 3 x − 3(cot 2 x + 1) − cot x = 0  cot x = 1   π  x = + kπ  1 4 ⇔ cot x = − ⇔  3  x = ± π + kπ  1   3  cot x =  3 Page 2 of 10
  3. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 4 / 2sin 5 x + 3cos3 x + sin 3 x = 0 3 1 3cos3x + sin 3 x = −2sin 5 x ⇔ − cos3 x − sin 3 x = sin 5 x 2 2  5π  π ⇔ cos  + 3x  = sin 5 x = cos( − 5 x)  6  2  5π π  π kπ  6 + 3 x = − 5 x + k 2π  x=− + 2 24 4 ⇔ ⇔  5π + 3 x = 5 x − π + k 2π  x = 2π − kπ  6  2   3 5 / 2sin 4 x + 3cos 2 x + 16sin 3 x cos x − 5 = 0 ⇔ 2sin 4 x + 3cos 2 x + 8sin 2 x.sin 2 x − 5 = 0  1 − cos2 x  ⇔ 2sin 4 x + 3cos 2 x + 8sin 2 x.  −5 = 0  2  ⇔ 2sin 4 x + 3cos 2 x + 4sin 2 x − 2sin 4 x − 5 = 0 3 4 ⇔ 3cos 2 x + 4sin 2 x = 5 ⇔ cos 2 x + sin 2 x = 1 5 5  3  cos α = α  5 ⇔ Cos(2 x − α ) = 1 ⇒ x = + kπ ;(k ∈ ¢ );  2 sin α = 4   5 Page 3 of 10
  4. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 • BTVN NGÀY 06-05 1/ Sinx − 4sin 3 x + cos x = 0(1) ⇔ Nê ' u : cos x = 0 ⇒ Sinx − 4sin 3 x = ±3 ≠ 0 (1) ⇔ t anx(1 + tan 2 x) − 4 tan 3 x + 1 + tan 2 x = 0 t = t anx t = t anx  π ⇔ 3 2 ⇔ ⇔ t anx = 1 ⇔ x = + kπ ( t − 1) ( 3t + 2t + 1) = 0 2 −3t + t + t + 1 = 0  4 2 / tan x sin 2 x − 2sin 2 x = 3 ( cos2 x + sin x cos x ) Chia VT , VP cho cos 2 x ta có : tan 3 x − 2 tan 2 x=3 ( cos x − sin 2 2 x + sin x cos x ) cos 2 x  t anx = t ⇔ tan 3 x − 2 tan 2 x = 3 ( 1 − tan 2 x + t anx ) ⇔  3 2 t + t − 3t − 3 = 0  π  t anx = t  x = − + kπ   t anx = −1 4 ⇔ ⇔ ⇔ ( t + 1) ( t − 3) = 0  x = ± π + kπ 2   t anx = ± 3   3 3 / Sin 2 x + 2 tan x = 3 Chia VT , VP cho cos 2 x ta có : t = tan x 2 tan x + 2 tan x(tan 2 x + 1) = 3(tan 2 x + 1) ⇔  3 2t − 3t + 4t − 3 = 0 2 t = tan x  π ⇔ ⇔ t anx = 1 ⇔ x = + kπ ( t − 1) ( 2t − t + 3) = 0 2  4 Page 4 of 10
  5. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 4 / Cos 2 x − 3 sin 2 x = 1 + sin 2 x Chia VT , VP cho cos 2 x ta có : t = t anx  1 − 2 3 t anx = 2 tan x + 1 ⇔  2 2 2t + 2 3t = 0   t anx = 0  kπ ⇔ ⇔x= π  t anx = − 3  − + kπ  3 5 / 3cos 4 x − 4sin 2 x cos 2 x + sin 4 x = 0 Chia VT , VP cho cos 4 x ta có : t = t anx 3 − 4 tan x + tan x = 0 ⇔  4 2 4 t − 4t + 3 = 0 2  π  x = ± + kπ  tan x = 1 2 4 ⇔ 2 ⇔  tan x = 3  x = ± π + kπ   3 • BTVN NGÀY 07-05 1/ Sinx − cos x + 7 sin 2 x = 1 Coi : t = s inx − cos x;( t ≤ 2) s inx − cos x = 1 ⇒ t + 7(1 − t ) = 1 ⇔ 7t − t − 6 = 0 ⇔  2 2 s inx − cos x = 6  7  π  x = + k 2π   π 1 2  sin  x − 4  =  x = π + k 2π   2 3 2 ⇔ ⇔ π ;sin α = −   π 3 2  x = α + + k 2π 7 sin  x −  = −  4   4 7  π  x = − α + k 2π  4 Page 5 of 10
  6. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408  π 2 / Sin 2 x + 2 sin  x −  = 1  4 Coi : t = s inx − cos x;( t ≤ 2)  π  x = + k 2π 4  t = 0  π  0  π ⇒ 1− t + t = 1 ⇔  2 ⇔ 2 sin  x −  =  ⇔ x = + k 2π t = 1  4  1  2  x = π + k 2π    3 / Tìm m cho PT : Sin 2 x + 4(cos x − s inx) = m có ng 0 Coi : t = cos x − s inx;( t ≤ 2) ⇒ 1 − t 2 + 4t = m ⇔ m = f (t ) = −t 2 + 4t + 1 ⇒ f '(t ) = −2t + 4 > 0; ∀ t ≤ 2 ⇒ f (− 2) ≤ m ≤ f ( 2) ⇔ −4 2 − 1 ≤ m ≤ 4 2 − 1 4 / Cos2 x + 5 = 2(2 − cos x)(s inx − cos x) Cos2 x + 5 = 4(s inx − cos x) − sin 2 x + cos2 x + 1 ⇔ 4((s inx − cos x) − sin 2 x − 4 = 0 Coi : t = s inx − cos x;( t ≤ 2) ⇒ 4t − (t 2 − 1) − 4 = 0 ⇔ t 2 − 4t + 3 = 0 π  π  π 1 + k 2π ⇔ 2 sin  x −  = 1 ⇔ sin  x −  = ⇔ x=2  4  4 2  π + k 2π 5 / Sin3 x + cos3 x = 2(sin 5 x + cos5 x) ⇔ Sin3 x ( 1 − 2sin 2 x ) + cos3 x ( 2 cos 2 x − 1) = 0 ⇔ cos2 x ( s inx − cos x ) ( sin 2 x − sin x cos x + cos 2 x ) = 0 π kπ ⇔ cos2 x = 0 ⇔ x = + 4 2 Page 6 of 10
  7. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 • BTVN NGÀY 08-05 1 1/ 2 cos 2 x − 8cos x + 7 = (1) cos x π DK : x ≠ + kπ 2 cos x = 1 ⇒ x = k 2π t = cos x(t ≠) (1) ⇔  3 ⇔ ;k ∈¢  4t − 8t + 5t − 1 = 0 2 cos x = 1 ⇒ x = ± π + k 2π  2 3 2 / 4 cos 2 x + 3 tan 2 x − 4 3 cos x + 2 3 t anx + 4 = 0(2) π DK : x ≠ + kπ 2 ( ) +( ) 2 2 (2) ⇔ 2 cos x − 3 3 t anx + 1 = 0  3 π  cos x = ⇒ x = ± + k 2π 2 6 π ⇔ ⇔ x = − + k 2π ( k ∈ ¢ )  1 π 6  t anx = − ⇒ x = − + kπ  3 6 3/ 3 − cos x − cos x + 1 = 2 ⇔ 3 − cos x = cos x + 1 + 2 ⇔ 4 cos x + 1 = −2(cos x + 1)  −2(cos x + 1) ≤ 0; ∀x  Do :  ⇒ cos x + 1 = 0 ⇔ cos x = −1 ⇔ x = π + k 2π ( k ∈ ¢ )  4 cos x + 1; ∀x  Page 7 of 10
  8. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408  π  π 4 / S in 3 x − cos3 x = cos2 x.tan  x +  .tan  x −   4  4 ( s inx- cos x ) ( 1 + sin x cos x ) = −cos2 x ⇔ ( s inx- cos x ) ( 1 + sin x cos x + s inx + cos x ) = 0   π π  s inx- cos x = 0 ⇒ sin  x −  = 0 ⇔ x = + kπ   4 4 ⇔ t = s inx + cos x( t ≤ 2)   1 + sin x cos x + s inx + cos x = 0 ⇔  t 2 − 1  t + + 1 = 0 ⇔ t 2 + 2t + 1 = 0 ⇔ t = −1   2  π  x = + kπ  π 4  x = + kπ  4 π ⇔ ⇔  x = − + k 2π ; ( k ∈ ¢ ) sin  x + π  = − 1  2      x = π + k 2π  4 2     π  2π  1 5 / Cos 2  x +  + Cos 2  x +  = (s inx + 1)  3  3  2 1 ( ) 1 ( 1 ) 2 2 ⇔ cos x − 3 s inx + cos x + 3 s inx = (s inx + 1) 4 4 2   x = k 2π s inx = 0  1 1 π ⇔ ( 1 + 2sin x ) = (s inx + 1) ⇔ 2sin x − sin x = 0 ⇔  2 2 1 ⇔  x = + k 2π ; k ∈ ¢ 2 2 s inx =  6  2  5π x = + k 2π  6 • BTVN NGÀY 10-05 Page 8 of 10
  9. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Bài 1: Tìm các nghiệm thuộc khoảng (2π/5; 6π/7) của phương trình: 3 sin 7 x − cos 7 x = 2 Giải:  5π k 2π  x= + 3 1 2  π π 84 7 PT ⇔ sin 7 x − cos7 x = ⇔ sin  7 x −  = sin ⇔  ;(k ∈ ¢ ) 2 2 2  6 4 x = 11π k 2π +   84 7 5π k 2π 2π 5π k 2π 6π 2 5 2k 6 5 *Khi : x = + ⇒ < + < ⇔ − < < − 84 7 5 84 7 7 5 84 7 7 84 53π ⇔ k = 2 ⇔ x1 = 84 11π k 2π 2π 11π k 2π 6π 2 11 2k 6 11 *Khi : x = + ⇒ < + < ⇔ − < < − 84 7 5 84 7 7 5 84 7 7 84 35π 59π ⇔ k = 1, 2 ⇔ x2 = ; x3 = 84 84 Bài 2: Tìm các nghiệm thuộc khoảng (π/2; 3π) của phương trình:  5π   7π  sin  2 x +  − 3cos  x −  = 1 + 2sin x  2   2  Giải:  π  π  PT ⇔ Sin  2 x + 2π +  − 3cos  x + − 4π  = 1 + 2sin x  2  2  ⇔ cos2 x + 3sin x = 1 + 2sin x ⇔ 1 − 2sin 2 x = 1 − s inx Page 9 of 10
  10. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 s inx = 0 ⇒ x = kπ    π  x = + k 2π ⇔ 2sin x − s inx = 0 ⇔  2 1 6 s inx = 2 ⇒    x = 5π + k 2π    6 π 13π 5π 17π ⇔ Do x ∈ ( ;3π ) ⇒ x1 = π ; x2 = 2π ; x3 = ; x4 = ; x5 = 2 6 6 6 Bài 3: Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm thuộc khoảng (-π;7π/3): s inx + m cos x = m Giải: cos x = 1  x = 0 và x = 2π PT ⇔ s inx = m(1 − cos x) ⇔  s inx ⇔  m =  m = s inx (*)  1 − cos x  1 − cos x Vậy để phương trình ban đầu có 4 nghiệm thì (*) phải có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-π;7π/3). Nhưng số nghiệm của (*)thuộc khoảng (-π;7π/3) lại chính là số giao điểm của đường thẳng y=m với đồ thị (C) có phương trình: s inx  7π  y= trên D =  −π ;  1 − cos x  3  cos x − 1 Xét hàm : y ' = < 0 ∀x ∈ D ( 1 − cos x ) 2 Dựa vào bảng biến thiên ta có: m ≥ 3; m ≤ 0 PT có 4 ng0 ………………….Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Page 10 of 10
nguon tai.lieu . vn