Xem mẫu

  1. GI I PHÁP M I – PHÒNG TR O ÔN _ VI KHU N (theo form nh n di n chung) “An Tâm Tuy t i” 2. Nguyên nhân quan tr ng - Thi t h i n ng do âu? 1. B nh o ôn và cháy bìa lá - N m o ôn, vi khu n có tính kháng => Phun thu c nhi u l n B nh o ôn (b nh cháy lá) và cháy bìa lá là b nh gây h i - Vi khu n phát tri n m nh – làm th i g c, cháy bìa lá, lép vàng nghiêm tr ng trên lúa t i BSCL. B nh xu t hi n và làm thi t h i - Bi n i khí h u làm d ch h i tr nên khó tr năng su t lúa c v Hè Thu và v ông Xuân. - Bón phân không cân i… * B nh o ôn do n m gây ra (Pyricularia Oryzae) Vi khu n làm th i g c o ôn n ng – làm “s p lá” Nhà nông ph i t n nhi u chi phí, c n ph i có gi i pháp hi u m i 3. Gi i pháp là gì ? Hi u qu ? Hình 1. Lá b o ôn gây h i n ng Hình 2. o ôn làm gãy c bông * B nh cháy bìa lá do vi khu n (Xanthomonas oryzea pv. oryzea) Hình 3. Cháy bìa lá do vi khu n Hình 4. Vi Khu n làm h t không th ph n, bông b lép vàng Gi i pháp m i (Si++) V t b nh khô – lá m i ư c b o v 1 2
  2. 4. Hư ng d n s d ng - Li u lư ng/bình 16L: 20 ml Rocksai 525SE + 15 ml Physan 20L - Th i i m phun: + Khi b nh ch m xu t hi n + Trư c tr (tr l t xet) ng a o ôn c bông, lép vàng – vi khu n 5. c tính ưu vi t c a gi i pháp m i “Rocksai – Physan” - V a có tính lưu d n, th m sâu và v a có tính di t khu n, - S n ph m u tiên có Si++. + Lignin hoá bi u bì lá + Kích thích hình thành ch t Phenolic -> t o tính kháng sinh h c - c tr : o ôn (lá, c bông), b nh do vi khu n gây ra - Ba ki u phòng ng a: Hoá h c, sinh h c và cơ h c - An toàn cho môi trư ng 6. L i ích c a gi i pháp - Hi u qu : + Khô nhanh - c m t dư i c a v t b nh, không lo tái phát + B o v lá m i - s ch b nh, không b lép vàng. - Phân t Si++ làm dày lá, ng lá, c ng cây - Gi m 2 - 3 l n phun/v - Ti t ki m chi phí và công phun x t - Tăng năng su t và tăng thu nh p 6.0 60 o ôn c bông (%) 5.5 5.5 Triazole RS-PS Triazole 50 44.7 s l n phun thu c/v 5.0 i ch ng Rocksai - 40 4.5 Physan 29.3 4.0 30 3.5 3.1 20 3.0 10 4.7 T ll 2.5 Triazole Rocksai - - Physan RS-PS Triazole i ch ng 3 4