Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Gia hạn thời gian thử nghiệm của Giấy phép thử nghiệm mạng và Tên thủ tục : dịch vụ viễn thông Cơ quan thực Vụ Viễn thông hiện : Nội dung : Gia hạn thời gian thử nghiệm của Giấy phép thử nghiệm . Thủ tục mạng và dịch vụ viễn thông - Các doanh nghiệp được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông muốn gia hạn thời gian thử nghiệm phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 15 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thẩm - Trình tự thực hiện: định Hồ sơ. - Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định gia hạn thời gian thử nghiệm của giấy phép thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn - Cách thức thực hiện; Du- Hà Nội. - Thông qua hệ thống bưu chính.. + Đơn xin gia hạn trình bày rõ lý do xin gia hạn; - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Bản sao giấy phép thử nghiệm đang có hiệu lực Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính - Xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 15 ngày kể - Thời hạn giải quyết: từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Tần số Vô tuyến điện - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: - Lệ phí (nếu có): Bằng 50% phí thu lần đầu - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Không có và đề nghị đính kèm): - Đối với việc thử nghiệm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ chỉ cấp phép cho doanh nghiệp hạ tầng mạng (doanh nghiệp đã tục hành chính (nếu có): có giấy phép thiết lập hạ tầng mạng) Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Viễn thông về viễn thông chính: Quyết định 215/2000/QĐ- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
nguon tai.lieu . vn