Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
  2. Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện Tên thủ tử; ; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tục : tin nhắn qua mạng Internet Cơ quan thực Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam hiện : Nội dung : Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo Thủ tục bằng thư điện tử; ; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet. 1: Doanh nghiệp tải mẫu Bản khai gia hạn mã số quản lý tại http://antispam.vncert.gov.vn/huongdandk.html cập nhật đầy đủ các thông tin trong Bản khai gia hạn mã số quản lý và 2: Doanh nghiệp gửi Bản khai đăng ký mã số quản lý với đầy đủ thông tin khai báo qua đường thư điện tử tới địa chỉ office@vncert.vn với tiêu đề thư điện tử là: [Gia han MSQL] Tên - Trình tự thực hiện: doanh nghiệp. 3: Doanh nghiệp gửi công văn đề nghị gia hạn mã số quản lý hay là bản khai chính thức có đóng dấu doanh nghiệp? kèm Bản khai gia hạn mã số quản lý tới Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký 01 bản giấy cho Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Nộp trực tiếp hoặc qua - Cách thức thực hiện; đường bưu điện, có đóng dấu của cơ quan) và 01 bản mềm qua thư điện tử. - Bản khai gia hạn mã số quản lý (phụ lục 1 Thông tư số 12/TT- - Thành phần, số lượng hồ sơ: BTTTT ngày 30/12/2008) Số lượng hồ sơ: 01 bản - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Internet Việt Nam - Kết quả thực hiện thủ tục hành - Giấy chứng nhận chính: - Lệ phí (nếu có): Có (đang trong quá trình xây dựng) - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Bản khai đăng ký gia hạn mã số quản lý - Dành cho nhà cung cấp có và đề nghị đính kèm): dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử - Có trang thông tin điện tử và máy chủ tên miền gửi thư điện tử - Yêu cầu, điều kiện thực hiện quảng cáo đặt tại Việt Nam. Sử dụng tên miền Việt Nam (.vn) thủ tục hành chính (nếu có): - Có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối theo quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP - Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác. - Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 về hướng dẫn một số nột dung của NĐ số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Chính phủ về chống thư rác; - Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT ngày 02/3/2009 quy định về mã chính:
  3. cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet.
nguon tai.lieu . vn